thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

fff

thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

fff

thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

fff

thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

fff

thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

fff

thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP VIỆT NAM

LÊ HUY TRƯỜNG

THỰC THI CHÍNH SÁCH MIỀN GIẢM THỦY LỢI PHÍ NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN KHOÁI CHÂU, TĨNH HƯNG YÊN

CHUYÊN NGÀNH: KINH TÉ NÔNG NGHIỆP MÀ SỎ : 60.62.01.15

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYÊN THỊ MINH HIÈN

HÀ NỘI, 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rang, số liệu và kết quá nghiên cứu trong luận vãn này là trung thực và thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên chưa hề được sứ dụng đê bào vệ một học vị nào.

Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã được chi rõ nguồn gốc.

Tác già luận vân

Lê Huy Trường

LỜI CẤM ƠN

Trong quá Hình học lập nghiên cứu lại Bộ môn Phái Iriên nông (hôn, Khoa kinh lế và Phái Irièn nông Ihôn – Học viện Nông thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên nghiệp Việi Nam. lôi dà nhận dược sự giúp dử nhiệl lình cùa các thầy. cô giáo irong Khoa, các (hầy, cô giáo (rong (rường và Ban lãnh dạo nhà (rường. Vôi sự giúp dờ lận lình cùa PGS.TS Nguyền Thị Minh Hiền và các thầy, cô giáo trong Khoa, đen nay Luận vãn tốt nghiệp của tôi đà hoàn thành.

Tôi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyền Thị Minh Hiền dã dành thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên nhiều thời gian, công sức hướng dần. giúp dờ tôi hoàn thành luận vãn lốt nghiệp. Chân thành câm ơn các thầy, cô giáo trong Bộ môn Phát triển nông thôn. Khoa kinh tế và Phát triển nông thôn – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. đã tạo điều kiện ùng hộ. giúp đờ tôi trong quá trình học tập. nghiên cửu và hoàn thành luận văn.

Tôi xin (rân trọng cầm ơn lành đạo, các cán bộ công nhân viên Sở Tài thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên chính tinh Hưng Yên; Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Khoái Châu; Xí nghiệp KTCTTL Châu Giang; Các HTX DVNN trên địa bàn huyện, các chuyên gia. các đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã tận tình giúp đờ và tạo mọi điều kiện tốt nhất đề tôi học tập và thực hiện luận vãn.

Tuy dà có cố gắng cao. nhưng không thê tránh khơi nhùng thiếu sót, khiếm khuyết do dây là dề lài khó. nội dung và dổi lượng nghiên thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên cứu rộng và da dạng, rấl mong nhận dược những ý kiến chi báo cùa các thầy cô giáo, các chuyên gia trong lình vực nghiên cứu này.

Xin trân trọng cám ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÀM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC Đỏ THỊ. sơ Đỏ

DANH MỤC HỌP Ý KIÊN

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

Phẩn I. thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên ĐÁT VÁN ĐÈ

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Phẩn II. Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC tiền

2.1

Cơ sở lý luận cũa đề tài

 • 2.1.2  Lý thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên thuyết về trợ giá đầu vào và mô hình quy luật cung cầu, thặng dư

người sân xuất, thặng dư người tiêu dùng

 • 2.2.3  Tinh hình thực thi chính sách miền giám thuý lợi phí ơ Việt Nam và một

số địa phương

Phần III. ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên NGHIÊN cứư

38

 • 3.1.2

Điều kiện kinh tế – xã hội

 • 3.2.1

.Phương pháp chọn điểm và mầu

Phần IV. KÉT QƯẲ NGHIÊN cửu VÀ THÀO LUẬN

thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

 • 4.1. Thực trạng thục thi chính sách miền giám thúy lợi phí ớ huyện Khoái Châu51

 • 4.1.2  Khái quát về quá trình thực thi chính sách miền giâm thúy lợi phí ở

Khoái Châu

 • 4.1.3  Bộ máy quân lý dịch vụ tưới tiêu và các bên có liên quan trong quá trình

thực thi chính sách

 • 4.1.4  Tình hình thực thi chính sách miền giảm thúy lợi phí tại các cơ quan

quàn thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên lý nhà nước

 • 4.1.5  Tinh hình thực thi chính sách miền giám thủy lơi phí lại các hộ nông dân 69

 • 4.1.6  Tinh hình thực thi chính sách miền giâm thúy lợi phí tại các HTX

DVNN

 • 4.2  Thuận lợi và khó khăn trong quá trinh thực thi chính sách miễn giâm

thuỷ lợi phí nông nghiệp tại huyện Khoái Châu

4.3 Một số giâi pháp nhằm giãi quyết khó khăn thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên vướng mắc trong quá trình

thực hiện chính sách miền giám thuỷ lợi phí ơ huyện Khoái Châu 118

 • 4.3.6  Giãi pháp cũng cố. kiện toàn tò chức quản lý đổi với các tô chúc quân lý

và khai thác còng trình thủy lợi thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

Phần V. KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHÁO

PHỤ LỤC

Học viịn Nông nghtfp Vi ft Nam – Lutịn lYĨ/r 77w vi’ Khoa học Kinh tẻ

Page ill

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Gia công nguội cơ bản (Nghề Cắt gọt kim loại Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải pháp tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thanh thủy, tỉnh phú thọ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Bài Toán Về Đường Tròn Tiếp Xúc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển công nghệ an ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh ninh bình từ năm 2006 đến năm 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
thực thi chính sách miễn giảm thủy lợi phí nông nghiệp tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart