Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010

Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 - 2010

fff

Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 - 2010

fff

Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 - 2010

fff

Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 - 2010

fff

Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 - 2010

fff

Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 - 2010

fff

Thực Tiên Cai Cách Hành Chinh ơ Tinh Quàng Trị Giai Đoạn 2005 – 20Ị0

A. Phân Mở Đâu

  • 1. Tính cấp thiết cua đề tài.

Trong quá trinh cải cách hành chính nhả nước, bộ máy hành chinh đà tửng bước được hoàn thiện và nhờ đó. hệ thống văn bân quân lý hành chính nhà nước dần được nâng cao về chat lượng, ứng cường về hiệu lực so VỚI thời gian trước đây và đà có tác dụng tích cực trong Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 quá trình tác động vào đời sống xà hội, mang lại nhùng kết qua đáng khích lệ.

Tuy nhiên, hiện nay vần còn ton tại nhiều văn bân khiếm khuyết ở những mức độ khác nhau như: được ban hành trái thâm quyền, nội dung trái pháp luật, các quy đinh tán mát, chồng chéo, mâu thuần nhau, không phù hop VỚI thực tiền đời sống xà hội nên đà không có khá năng thực thi hoặc kin thực hiện đà tạo ra những kết Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 quả rất tháp, thậm chi ngược lại so vói dự định của chú thê ban hãnh văn bản. Bên cạnh đó. việc nhận diện, xác định văn bân khiêm khuyết, việc xử lý các văn bán khiếm khuyết thường không được kip thời, nhiều kin không đúng đắn hoặc không thống nhất về quan điềm cùa các bên hữu quan Đồng thời, việc tống kết. rút kinh nghiệm, hướng dần về công tác soạn thào, ban hành, kiểm tra. xư lý văn bản Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 củng gặp nhiêu khó khân và có hiệu quà không cao. Toàn bộ những việc dó một mặt đã lãm chậm sự phát triên của kinh tể – xã hội. trực tiếp Lâm giâm sút hiệu qua. hiệu lực cúa quán lý hành chinh nhà nước; mật khác, tạo ra tâm lý coi thường pháp luật trong đội ngũ cán bộ. công chức nhà nước và trong nhân dân. Làm tòn hại tới uy tin Nhà nước. Vì vậy. muốn tăng cường hiệu quã. hiệu Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 lực cùa quân lý hành chính nhà nước thi cằn tiến hành đồng bộ nhiêu hoạt động khác nhau, trong đó việc phát hiện và xử lý các văn bân quân lý hành chính nhà nước khiêm khuyết Là một nhiêm vụ cấp bách, được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn cách mạng hiên nay.

Lâm sáng tỏ về lý luận những nội dung cơ bân có liên quan đến hiệu lực cùa văn bân quân lý hành chinh nhà nước, một mặt sỗ góp phần tích cực vào Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 việc nâng cao chất lương cua hoạt động ban hành văn ban; kiêm tra, rà soát, xư lý các văn ban đà ban hành nham tạo nên hệ thông pháp luật thong nhất, hoàn chinh và thực thi có hiệu quá hệ thống đó; mặt khác, góp phần nghiên cửu về tồ chức và hoạt động cùa bộ máy hành chính nhà nước, như: xác định thâm quyền, săp xếp lại bộ máy và đội ngũ còng chức hành chinh, cãi tiến lề lối làm Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 việc, đòi mới thú tục hành chinh, tạo điều kiện thuận lơi đê phát huy dân chú. tãng cường hiệu lực quán lý hành chính nhã nước, bão đàm thực hiện có hiệu qua các lợi ích cúa Nhà nước, tập thê và còng dân.

Trong khi đó, việc nghiên cứu có hệ thống, toàn diện về hiệu lực của văn ban quán lý hành chinh nhà nước ờ nước ta hiên nay chưa thực sự đươc chú trọng, vì vậy việc nghiên cửu đầy Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 đù. sâu sắc đế thu hẹp. tiến tới loại bò khoáng trống trong lý luận khoa học pháp lý về hiệu lực cua vãn ban quan lý hành chính nhã nước không chi có ý nghĩa về lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn, phù họp vói đòi hói cần được tru tiên giãi quyết, nhăm góp phân tăng cưỡng hiệu lực cùa văn bân quan lý hành chinh nhà nước.

  • 2. Dối tượng nghiên cứu và Phạnĩ vi nghiên cứu.

    • 2.1 Đối tượng nghiên cứu. Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010

Thực tiễn cài cách hành chính ơ tinh Quang Trị

  • 2.2 Phạm vi nghiên cứu.

Do thời gian thực hiện đề tài và việc thu thập số liệu gặp nhiều khó khăn nên đề tài chi dừng lại ờ việc nghiên cứu thực tiền câi cách hành chinh ờ tinh Quang Trị từ năm 2005 đến 2010.

  • 3. phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Niên luận được hình thành trên cơ sờ phương pháp luận là chú nghía duy vạt biên chửng và chú nghĩa duy vật lịch Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 sử, học thuyèl Mác – I .ênin. tư lưỡng Hô Chi Minh vã các quan diềm cua Đáng Cộng san Việt Nam. Trẽn cơ sờ dó. các vần dề có liên quan tới hiệu lực cua văn ban quan lý hành chính nhã nước dược nghiên cứu. đánh giá trong môi lien hệ mật ihièl giữa các ván bân trong hệ thông vấn bán quán lý hành chính nhà nước; giừa hiệu lực văn bân quân lý hành chính nhà nước với hiệu lực các vãn bân khác Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 cùa Nhà nước; giữa lý luận và thực lien; giừa thực trạng, nguyên nhân và giãi pháp tăng cường hiệu lực cua hệ thống vãn bân quan lý hành chính nhả nước.

Nicn luận được lien hành bằng nhùng phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bán là: phân tích, tồng họp, so sánh, hệ thống, đối chiếu thực tiền. Nhờ đó, nhùng vấn dề có liên quan tới hiệu lực của văn băn quân lý hành chinh nhà nước dược xem xét Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 . đánh giá từ nhiều góc độ khác nhau, bão đăm tinh đầy đủ. toàn diện, có hệ thong và xác thực cùa nhùng nội dung cụ thê trong luận án.

  • 4. Muc đích ngh iên cừu.

Mục đích của niên luận là làm sáng tỏ những vấn đề cơ băn có linh lý luận về hiệu lực cua văn ban quàn lý hành chính nhà nước, tạo cơ sơ cho việc đánh giá thực trạng và dề ra các giai pháp nhằm nâng cao hiệu lực. Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 hiệu qua cua hệ thống vân bân quân lý hành chính nhà nước.

  • 5.  Tình hình nghiên cứu.

Ờ nước ta hiện nay, vấn dề quan lý hành chinh nhà nước vã vãn ban quan lý hành chính nhà nước đang được nhiêu nhà khoa học (luật học, hành chinh học…) quan lãm và đà có nhiêu công trình nghiên cứu ve các khía cạnh khác nhau của nliừng vấn dề này, như về hiệu lực cũa quán lý hành chính nhà nước, về văn ban Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 quân lý hành chính nhã nước, về hiệu qua cùa vãn bân quân lý hành chinh nhà nước… (’ó khá nhiều công trinh nghiên cứu trong và ngoài nước đà được công bố. như: "Quản lý và kỹ thuật quán /ý" cùa Thomas J. Robbins: "Quàn lý hành chính lý thuyết và thực hành" của Michel Amiel: "Phán cấp quân lý hành chinh chiến lược cho các nước đang phát triển" cùa J.M. Cohen và SB Peterson Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 ; "Ngừpháp vãn hán" cua O.I. Moskalskaja; "Jan hàn VỚI tư cách đối tượng nghiên cứu ngôn ngừ học" của I R.Galperin; "Quyết định cua các cơ quan quan lý địa phương cùa nước Cộng hòa xà hội chú nghĩa Việt Nam", luận án PTS Luật học của Nguyễn Cửu Việt; "Quy trinh soạn thào văn bân quy phạm pháp luật", Dự án VIE 94 003 của Bộ Tư pháp; "Soạn thao và xứ lý văn Thực Tiên Cải Cách Hành Chính Ớ Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 bán đổi với cán bộ lành đạo và cán bộ quân lý" cùa Nguyền Vãn Thâm; "Càn cữ để phán định quyền lập pháp và quyền lập quy" cua Đinh Văn Mậu: "Hiệu lực và hiệu quà quân ly hành chinh nhà nước" cùa Học viện Hành chinh Quốc gia: "Hiệu qua cùa pháp luật" cùa Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật…

Tuy không hoàn toàn thống nhất VỚI nhau về quan điềm đối với một số vấn đề có liên Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 quan tới những nội dung nói trên và còn có nhùng hạn chế nhất định, nhưng hệ thống lý luận đà được hĩnh thành khá cơ bân và tương đối toàn diện về văn ban quân lý hãnh chính nhà nước, còn về vấn đề hiệu lực nói chung và hiệu lực cua nhùng vãn ban này nói riêng thì việc nghiên cửu mới chi đưoc tiến hành với một mức độ rất hạn chế. chưa mang tinh toàn diện, đầy đu và hệ thống nên mới chi hĩnh thành được Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 một số khái niệm về hiệu lực. như: hiệu lực của quăn lý, hiệu lực của quân lý hành chính nhà nước, hiệu lực cùa văn bân quy phạm pháp luật… mà chưa có khái niệm về hiệu lực của vãn ban quan lý hành chính nhà nước, chưa xác đinh được vai ưò cùa hiệu lực đối với hiệu quà cùa vãn bán. từ đó có sự lẫn lộn trong nhận thức, lúng túng trong việc xác lâp nhùng giài pháp nhằm nâng cao hiệu lực Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 . hiệu qua cùa văn bân quăn lý hcânh chính nhà nước.

5. I’ nghĩa thực tiên cua đề tài.

Cãi cách hành chinh không phái là Lần đầu thực hiện ở nước ta. song bèn cạnh những thành tựu đạt dược vần còn nhiều van đề bất cập. Vi vậy việc nghiên

Thực Tiên Cai Cách Hành Chinh Ờ Tinh Quàng Trị Giai Đoạn 2005 – 20Ị0 cứu góp phần tim giải pháp đê khắc phục nhằm nâng cao hiệu lực. hiệu quả công tác Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 tô chức, quân lý hành chinh trong tinh hình mói.

  • 6. Cư cấn cua niên luận.

Niên luận gom ba phần, mở đau. nội dung và phần kết luận. Phan A mờ đầu nêu lên tinh cấp thiết cùa để tài. Cùng VỚI sự phát triển cúa đât nước thi việc câi cách hành chinh rất quan trọng, quá trình cai cách hành chinh đà đem lại nhiều thành tựu đáng kể và bên cạnh đó vần còn nhiều vấn đề đề làm rò. Phần Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 B nội dung gồm hai chuông. Chuông một là một sổ lý luận về cãi cách hãnh chính. Chuông này lãm rõ thế nào Là cãi cách hành chính, với yêu cầu của xã hội cãi cách hành chính đóng vai trò nhu thế nào. Và kết thúc chuông Là nội dung câi cách hành chinh cúa nước ta giai đoạn 2001 – 2010. Chương hai lã thực tiền cai cách hành chính của tinh Quãng Trị giai đoạn 2005 -2010. Từ nhùng tài liệu thu được trong Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 quá trình tim hiêu. và từ đó là những nhận xét đánh giá cùng với những ý kiến đóng góp nham nâng cao hiệu qua cai cách hành chính cho nhũng giai đoạn tiếp theo. Cuối cùng Là phần c kết luận. Là nhận định tông quan về cài cách hành chinh nói chung và thực tiền cai cách hành chính ờ tinh Quang Trị nói riêng

Chú thích: các cụm từ viết tắt dùng trong bài.

CCHC: Cải cách hành chính

QPPL: Quy phạm Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 pháp luật.

TTHC: Thú tục hành chính.

HĐND: Hội đong nhàn dân.

UBND: ủy ban nhân dần.

CBCC: Cán bô công chức.

ƯBNN: ủy ban nhà nước.

XHCN: Xà hội chú nghĩa

B. Nội Dung

Chương 1: Một so van đề li luận về cái cách hành chính.

1.1 Khái niệm cãi cách hành chính.

Thuật ngừ "cài cách" được sử dụng phò biến trong Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 ngôn ngữ phương Tây và phương Đông, dược hiểu Lì một quá trinh, một hoạt động cỏ ý thức, mục đích làm thay đồi. cái biến những cái cù theo hướng tốt hơn hoặc thay thế cái cù bang cái mới. Cai cách có thê diền ra ờ nhưng cấp độ. mức độ khác nhau. Có những cuộc cải cách có tinh chat cách mạng, có những cuộc cài cách chi là sự đòi mới nhất định như thay đôi ít nhiều so vói ban đầu. Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 Cãi cách: là thay đòi những bộ phận cũ không họp lý cho thành mới. đáp ứng yêu cầu của tình hình khách quan. Cải cách bao gồm tập hợp cúa nhiều câi tiến, sáng kiến, biến đồi. VỚI nghĩa đó. cài cách hiện diên trong nhiều lình xực cùa đời song xà hội: Cài cách giáo dục. câi cách hành chinh, cãi cách tư pháp…

Cãi cách hành chính với tư cách là hành vi của con người nhằm cải biên Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 nền hãnh chính của một quốc gia theo hướng hoàn thiên hơn thi đà xuất hiện tử Lâu trên thế giới. Sứ sách còn ghi lại những động thái đằu tiên về cãi cách hành chinh ơ Trung Hoa cô đại cua Vương Mông vào đời nhà Tan ơ thế ký III trước công nguyên, ở Nhật vào thời Minh Trị Thiên Hoàng 1852-1912. ở Việt Nam vào thời Minh Mạng 1791-1841…Tuy nhiên, cải cách hành chinh xói tư cách là khái niệm cùa hành Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 chính học thi xuất hiện rất muộn Nhiều nhà nghiên cứu cho rang: khái niệm cãi cách hành chính chi xuất hiên chinh thức trong tác phẩm "Cái cách hành chinh" của nhà hành chinh học người Mỳ G.E.Caiden năm 1969. Theo ông. cái cách hành chính là "sự tác động nhân tạo của việc chuyến đối hành chính chống lại sự kháng cự".

Sau đó ít Lâu. trong một Hội Nghị cùa Liên Hiêp Quốc tò chức năm 1971. câi Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010 cách hành chinh được định nghĩa là: Nhừng nồ lực được thiết kể một cách đặc biệt đế tạo nên các thay đối cơ bán trong hệ thống hành chính công thông qua các

Hoàng Ngọc Ai – L nạt K33B

9

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu phân vùng chất lượng nước sông vàm cỏ đông (đoạn chảy qua huyện bến lức)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của giảng viên các trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần vận tải thành an phát
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại công ty cổ phần ô tô hoàng anh trên địa bàn thành phố huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Htx Kiểu Mới Ở Tỉnh Vĩnh Long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010
Thực Tiễn Cải Cách Hành Chính Ở Tỉnh Quảng Trị Giai Đoạn 2005 – 2010
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart