THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

MỞ ĐÀI’

Sau hơn 20 năm đôi mới toàn diện do Đang Cộng sán Việt Nam khới xướng và lành đạo, đất nước ta đà đạt được nhừng thành tựu to lớn. mang ý nghĩa lịch sừ trên nhiều lình vực trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bang, dân chủ, vãn minh. Nước ta đà từng bước thoát khôi tình trạng killing hoáng kinh tế – xà THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY hội, tiếp tục ôn dinh và phát triển; tạo lập được nhùng tiền đe cần thiết đất nước chuyên sang giai đoạn đây mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xà hội chù nghía; năng lực nội sinh của khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tang, tiềm lực an ninh, quốc phòng dược tảng cường; dời song vật chat, tinh than cùa nhàn dàn dược cài thiện rõ rệt. Chi số phát triên con người liên tục được nâng cao THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY và thành tựu phát triển con người cùa Việt Nam được UNDP đánh giá tích cực trong khu vực Đông Nam Á. Nhùng thành tựu của hơn 20 năm đỏi mới đà làm tăng thêm thể và lực mới cua Việt Nam, tạo diều kiện đê đây mạnh hơn nữa công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đẻ đạt được nhùng thành tựu đó, khoa học xà hội đà góp phan quan trọng trong việc cung cap những luận cứ khoa học cho đường loi đòi THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY mới toàn diện đất nước theo định hướng xà hội chu nghĩa, trước hết là đôi mới tư duy lý luận trên tất ca các lình xực cơ bán cua sự phát triển, nhắt là đôi mới tư duy kinh te, đong thời trực tiếp đề xuat, kiên nghị và tham gia xây dựng nhiều chú trương, chính sách của Đang, Nhà nước; xây dựng nên nen tâng tri thức, hệ giá trị tinh than của xà hội và cho sự phát triển xà hội; xây THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY dựng và phát triển nguồn nhân lực Khoa học xà hội cho sự phát triển xã hội eúa đất nước; thực hiện vai trò tư vấn chinh sách cho sự phát triển của đẩt nước và truyền bá và phô biên tri thức ve khoa học xà hội Việt Nam với các nước trên the giới.

Vậy Khoa học xă hội Việt Nam hiện nay có những thành tựu gi? Những yêu can gi về Khoa học xà hội cân được đặt ra trong thời gian tới? Đày là những THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY van de can làm rò trong tiêu luận này.

NỘI DI NG

I. THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY……

  • 1.1. Thực trạng về nghiên cứu khoa học xã hội ỉ riệt Nam hiện nay

Nhừng thành tựu nghiên cứu cua khoa học xà hội Việt Nam hiện nay, đã và đang đáp ửng được nhùng yêu cầu của thời đại. nó đóng góp một cách thiết thực vào sự nghiệp đôi mới đất nước do Đang lành đạo THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY . Các thành tựu cùa khoa học xà hội được gan trực tiếp với nhừng van đề phát triển kinh tế – xà hội được nêu trong các văn kiện cùa Đại hội VI đen Đại hội IX và Nghị quyết cùa các Hội nghị Tiling ương các khóa. Đó là nhừng vấn đe như: Thời kỳ quá độ. con đường di lèn CNXH ớ Việt Nam, vấn đề sớ hữu. các thành phan kinh te, vấn đề kinh te thị trường định hướng XHCN, vẩn đề dân THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY chú cơ sờ, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN eúa dân, do dân, vi dân…

Cụ thê hóa nhùng thành tựu đó được thê hiện ớ một sổ lĩnh vực như “Nghiên cứu về con người”, đây luận diêm hết sức quan trọng, nguồn động lực. mục tiêu và là chủ thê cùa sự phát triển. Bởi con người là nguồn vốn của sự phát triển, trong sự vận động và phát triên con người có một luận diêm quan trọng là “ THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY quyền con người”. Đoi với con người, về mặt to chức nghiên cứu cơ cấu can được nghiên cứu trên hai phương diện đó là Triết học và Sinh học. nên từ đó Viện khoa học xà hội Việt Nam đà thành lập Viện nghiên cứu con người.

Tiếp đó là thành tựu về Chính trị: Khoa học xà hội đang từng bước làm rõ vai trò cam quyền, vai trò lành đạo và vị tri cùa Đáng cộng sàn Việt Nam. Nó phát triển luận diêm THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY trong Đi chúc của Bác, đó là luận diêm “Đãng ta phái là Đàng cam quyền”. Trong dó phàn định rõ quyền lực chinh trị và quyền lực nhà nước. Nhừng thành tựu của Đãng đà khang định rõ, đó là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN do nhàn dân, vi nhân dân. Từng bước nhận thức được vai trò, chức nâng của hệ thống chinh trị, vai trò phân biện của các tò chức chinh trị được nâng cao….

Thành tựu nghiên THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY cứu về đối ngoại cũng là một trong nhũng nét nòi bật cùa Khoa học xà hội: The giới trước đây biết được về một Việt Nam qua chiên tranh, nay được biết đen nhiều hon về thành tựu đôi mới thành công, đặc biệt là sự ôn định về chính trị. an ninh, môi trường đau tư thuận lợi.

Nhũng kết quả nghiên cứu khoa học được thê hiện bang những cuốn sách chuyên luận, ki yếu, những bài báo, thông tin tòng hợp THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY được xuất ban phục vụ nhu cầu học tập. nghiên cứu của xà hội. Cũng từ đó các chương trinh, đe tài nghiên cứu này còn xây dựng nhiều kiến nghị, cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách của Đang và Nhà nước, góp phan giãi đáp những van đe bức xúc cua đời sống kinh te -xà hội cùa đất nước trong quá trình phát triển.

Bên cạnh nhũng thành tựu đáng nên THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY trên, nghiên cứu Khoa học xà hội cùng có nhiêu mặt hạn che đó: Trong nghiên cứu KHXH nhũng vấn đề bức xúc do xà hội dặt ra chưa được nâng lên thành tinh tòng the, nghiên cứu về xã hội còn quá ít. Hiện nay, đang hình thành nên các nhóm nghiên cứu cũng chung lợi ích. chưa tập trung nghiên cứu thoa đáng các van đe nhạy câm như van đe tôn giáo, vấn đe nhân quyền…

Khoa học xà hội chi mới tập THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY trung thuyết minh cho đường lối chú trương cúa Đáng, mà chưa có đề xuất, kiến nghị một cách xác dáng.

Các nghiên cứu khoa học xà hội còn thiếu tinh phê phán, còn thiêu tinh khách quan, tinh khoa học. Khoa học xà hội có khâ năng luận giái tot về hiện thực, nhưng tinh dự báo lại rat hạn che.

  • 1.2. Thực trạng quản li khoa học xà hội ờ nước ta hiện nay:

Khoa học xà hội cùng đang dan từng THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY bước được quán li trên cơ sớ cua pháp luật, đó là một bước đôi mới khác với trước đây chi quân lí về đường lối, chinh sách mà thôi. Hiện nay đang dan từng bước hĩnh thành và tạo ra một hệ thong chú thê quân li về khoa học xã hội như quân li đề tài các cap. quân li sán phàm khoa học xà hội, chuyên giao sán phàm khoa học vào cuộc song.

  • – Có cơ chế quàn li nhũng vấn đẻ nghiên cứu và THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY cơ chế tài chính trong KHXH:

Có quỳ nghiên cứu khoa học cơ bân. khoáng 200 ti/ năm

Phân bò nguồn kinh phí cho KHXH chưa cân xứng: 20/80 so với Khoa học công nghệ.

  • – Cơ che tài chinh trong KHXH chưa thực sự rõ ràng, minh bạch gây khó khăn cho nhừng nhà nghiên cứu KHXH.

  • 1.3. Thực trạng đội ngũ cán bộ khoa học xã hội I ‘iệtNam hiện nay:

Đội ngũ cán bộ Khoa học xã hội Việt THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Nam đóng vai trô quan trọng trong quá trinh phát triển của nước ta. Cùng với sự phát triển về tô chức, đội ngũ cán bộ này ngày càng trường thành và phát triển mọi mặt có kha năng đáp ứng yêu can và nhiệm vụ ngày càng cao của Đãng và Nhà nước giao, trong đó có nhiêu nhà khoa học là những chuyên gia đau ngành trong nhiêu lình xyc khoa học xà hội và nhân vãn của Việt Nam như

Đội ngũ nghiên cứu Khoa học xà hội THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY của nước ta hiện nay rắt đa dạng và phong phú, tăng dan về so lượng, dơn cư như Viện khoa học xà hội Việt Nam trước đây chi có 21 Viện với số cán bộ khoáng 1.000 người, hiện nay đà lèn tới 31 Viện và tòng số cán bộ là 1.800 người. Như vậy, đối với một cơ quan nghiên cứu lớn như viện Khoa học xà hội Việt Nam. thi đội ngũ cán bộ cũng đà tăng lên gap đôi.

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Không những the xu hướng nghiên cứu Khoa học xà hội mang tinh liên ngành, da ngành rat cao. Đội ngũ cán bộ mang tính xu hướng rò rệt, như cán bộ nữ nhiều hơn cán bộ nam, đội ngũ cán bộ tre chiêm tý trọng cao hơn.

Nhưng về đội ngũ cán bộ cũng có nhưng hạn che nhất định: Cán bộ KHXH it có diều kiện cập nhật và mơ rộng những kiến thức mới. phương pháp nghiên cứu và giăng dạy mới trên the THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY giới. Hoạt động nghiên cứu chưa gan với đào tạo đê có thè đòi mới và cập nhật thường xuyên những kiến thức mới, chuyên nghiệp và hiện đại. Đội ngũ cán bộ KHXH hiện đang có sự hụt hẫng về kiến thức cơ ban và năng lực thực hành, trong đó trình độ ngoại ngừ còn yếu là một cân trở lớn.

  • 1.4. Thực trạng đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học xã hội I lệt Nam hiện nạy:

Trong lình yc đào tạo con THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY người, đào tạo tri thức đoi hoi can có một quá trình tích lũy lâu dài. không thê đột biến hoặc nóng vội. Hiện nay đội ngũ thầy cò, chuyên gia về Khoa học xà hội không đáp ứng đù nhu cầu. có nhiều người có điều kiện đà tự bó tiên ra nước ngoài đào tạo, nhưng con sổ đó cũng rat khiêm ton. số người được đào tạo cap bậc như Thạc sỳ và Tien sỳ chưa đong đều ờ từng chuyên môn hẹp, nhừng THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY người có độ tuổi tiling binh trê chiếm tý lệ lớn, như vậy cùng đong nghĩa với việc đội ngũ này ít có kinh nghiệm hơn.

Một thực trạng nửa. đó là so lượng cán bộ nghiên cứu KHXH còn ít, hệ thống chương trinh đào tạo cán bộ KHXH ở các trường đại học, các Viện nội dung đào tạo còn yếu kém, lạc hậu chưa đáp ứng cho sự phát triên cua khoa học xà hội trên the giới.

  • 1.5. Thực trạng tư van chinh THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY sách của khoa học xã hội I lệt Nam hiện nay:

Vai trò về tư vấn chinh sách của Khoa học xà hội Việt Nam ngày càng được nâng cao, từng bước khăng định tam quan trọng cùa mình. Với quan diêm gan lý luận với thực tiền, tiến hành còng tác nghiên cứu lý luận trên cơ sờ tông kết thực tiễn sinh động của đất nước trong quá trinh đòi mới.

Những nghiên cứu cơ bán được kết hợp với nghiên cứu ứng dụng, ngành THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY khoa học xà hội ngày càng có nhiêu đóng góp thiết thực hơn trong việc xây dựng những luận cử khoa học cho việc hoạch định các đường loi, chinh sách cùa Đãng và Nhà nước trong tửng thời kỳ. Bang chứng là từ Đại hội VI đen Đại hội IX cúa Đáng, Viện Khoa học Xà hội Việt Nam được giao nhiệm vụ là một trong nhùng cơ quan tham gia vào việc xây dựng nhùng văn kiện cùa Đại hội và các Hội nghị Trung ương. Một so chuyên THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY gia đau ngành cúa Viện được mời tham gia các Tỏ biên tập cương lĩnh, vãn kiện của các Đại hội. Nhùng dự thào chuyên đe và những ý kiến đóng góp cua Viện Khoa học Xã hội Việt Nam được Ban chuân bị văn kiện Đại hội đánh giá tốt. Viện khoa học xà hội còn thực hiện nhiều đề tài khoa học phục Ị1 trực tiếp cho việc thực hiện nhiệm vụ trọng diêm được nêu trong Nghị quyết của các Đại hội VI. Đại hội VII. THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Đại hội VIII. Đại hội IX và Nghị quyết cùa các Hội nghị Trung ương. Bằng các hoạt động nghiên cứu cùa minh phục vụ trực tiếp góp phan cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường loi, chinh sách cùa Đang và Nhà nước ờ tằm vĩ mô.

  • 1.6. Thực trạng các tô chức nghiên cứu khoa học xã hội ờ nước ta hiện nay.

Hiện nay các tò chức nghiên cứu về khoa học xà hội cũng rat phong phú và đa dạng. THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Đơn vị đau ngành, lớn nhắt đó là Viện khoa học xà hội Việt Nam. Hiện nay Viện khoa học xà hội hiện có 34 đơn vị thành viên, phan lớn được phân bố tại địa bàn Thành pho Hà Nội.

Ngoài ra còn có nhiêu các tô chức nghiên cứu khác như: Viện khoa học xã hội thuộc khu vực mien Nam. trung tâm nghiên cứu về Phụ nữ – Đại học quốc gia Hà Nội, Tiling tâm Nghiên cứu xà hội và phát triên là THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY một tô chức phi lợi nhuận, phi Chinh phủ. được thành lập năm 1997…. hoặc Viện Nghiên cứu Kinh te – Xà hội và nhàn văn mien núi là một cơ quan nghiên cứu, phối hợp giừa các nhà khoa học trong và ngoài đại học nhằm tô chức các hoạt dộng nghiên cứu về kinh te, xà hội và nhân vãn của đất nước nói chung, khu vực trung du. mien núi nói riêng.

Cùng với sự phát triển về chat lượng nghiên cứu, THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY thi so lượng các tò chức nghiên cứu khoa học xà hội đang được tăng dần. đó là sự ra đời của các tiling tâm nghiên cứu tư nhân như Viện Nghiên cửu và Phát triển công nghệ Nông Lâm nghiệp Thành Tây…

Hạn che: tinh kết noi, hợp tác giừa các tò chức nghiên cứu KHXH chưa cao, tinh chuyên nghiệp: phong cách, chuyên sâu chưa cao

  • 1.7. Thực trạng họp rác quốc te về khoa học xã hội ở nước ta hiện nay.

THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY Căn cử vào đường loi doi ngoại cùa Đang và Nhà nước, thực hiện phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc te. trong nhùng năm qua.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY
THỰC TRẠNG KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart