THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG

fff

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG

fff

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG

fff

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG

fff

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG

fff

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG

fff

1

THỰC TRẠNG QUAN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỎI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐÒNG

  • 2.1. THÀNH Tựư VÀ HẠN CHẺ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI TÔN GIÁO Ờ LÂM ĐONG, NGUYÊN NHÂN

  • 2.1.1. Thành tựu

Đang ta đà xem công tác quan lý nhà nước, quan lý xà hội là sự nghiệp của nhân dân. Nhà nước là người thay mặt cho dân. là công cụ mạnh mè nhắt cùa nhàn dân lao động, thông qua dó. nhân dân thực hiện quyền lực chinh trị của minh. Ở bat cử giai đoạn nào, công tác quân lý nhà THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG nước đối với tôn giáo cũng luôn là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động cua Nhà nước phục vụ đường loi, chinh sách đoi nội, đoi ngoại. Quan lý nhà nước đoi với tôn giáo nham mục đích: đâm bão cho quá trinh thực hiện các chu trương, chinh sách tòn giáo cũa Đang và Nhà nước trong lình vực tôn giáo được thực hiện nghiêm chinh, đúng đan và không bị vi phạm. Trên cơ sở đó, vừa đâm bào nhu cau tin ngưởng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG , tôn giáo của quan chủng tín đồ, vừa dám báo yêu cầu dấu tranh làm that bại mọi âm mưu, thú đoạn của địch lợi dụng tôn giáo đê chống lại dân tộc và cách mạng.

Nhận thức được vai trò dó, trong những năm qua, Đáng bộ và chính quyền các cap ớ Lâm Đồng đà phát huy vai trò quân lý nhà nước đổi với tôn giáo và đà thu được nhũng thành tựu nhất dịnh.

2.1.1.1 Thực hiện chinh sách đối với tin đồ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG và nơi thờ tự

Trong 15 năm qua. tinh Lâm Đồng đà giành được nhiêu thành tựu quan trọng về kinh te – xà hội, đặc biệt là thành tựu trong công tác tôn giáo. Đãng bộ và Chính quyên địa phương đà coi trọng việc chăm lo lợi ích của nhân dân dê khơi nguồn, tạo ra dộng lực cùa phong trào quan chúng thực hiện công cuộc đôi mới quê hương. Mồi người, mồi hộ, mồi thôn xóm. mồi cộng đồng chuyên biến tốt THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG sẽ hợp lại thành sự thay đỏi của cà đất nước. Sự chăm lo ay bao gồm cá về kinh tế, đời song vật chat, về văn hóa, đời song tinh than và đức tin của người dân.

Nghị quyết 24 cùa Bộ Chinh trị đà chí rõ: "Tôn giáo là một hiện tượng xà hội còn tồn tại lâu dài. Tin ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh than cua một bộ phận nhàn dân. dạo đức tòn giáo có nhừng diều phù THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG hợp với công cuộc xây dựng xà hội mới" [23, tr. 3].

Việc giài quyết những nhu cầu hợp lý về tín ngưỡng, tôn giáo cua quan chúng là một nhiệm vụ cua các tò chức đáng và cơ quan nhà nước. Quán triệt tinh than đó, các cấp úy Đáng và chính quyên cũng với Mặt trận và các đoàn thê đà tạo thuận lợi cho dong bào theo đạo sinh hoạt tin ngường, tôn giáo theo đúng pháp luật.

Do tác THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG động cùa chiên tranh và thiên tai, nhiều cơ sớ thờ tự của các tôn giáo bị hư hỏng nặng. Bên cạnh đó. do số lượng tín đồ tăng nhanh nên nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cùng tăng theo. Đê dáp ứng nhu cầu chinh đáng cua quan chúng có đạo, chinh quyên các cap dã cho phép xây dựng mới. sứa chừa trên 40 cơ sở thờ tự của Phật giáo (xây dựng mới 15 chùa, sửa chừa 100% theo thiết kế mới 22 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG chùa, sưa chữa lớn 4 chùa), 51 cơ sớ thờ tự cùa Công giáo (xây mới 17 nhà thờ. sửa chừa 100% theo thiết kế mới 21 nhà thờ. nhà xứ, sứa chừa lớn 12, xây dựng mới 01 trường mầu giáo và 4 cơ sớ từ thiện), ơ những vùng sâu. vùng xa, vùng kinh te mới như các huyện Đạ Tẽh. Cát Tiên, Lâm Hà chưa có cơ sở thờ tự cũng như điêu kiện đi lại khó khăn. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG Nhà nước dà cho xây dựng mới một so cơ sớ thờ tự đê tín đồ sinh hoạt tôn giáo [18, tr. 4].

Nhìn chung, các cơ sớ thờ tự cùa các tôn giáo dược sưa chừa khang trang, sạch dẹp đà tạo ra diện mạo mới trong đời song tín ngưởng, tôn giáo [18, tr. 3]. đáp ứng lòng mong muốn của hãng tràm nghìn người đang hàng ngày gan với đức tin tôn giáo. Không ít tín đồ của đạo THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG Cao đài thực sự câm động bày tó nồi vui mừng, sung sướng khi hệ phái tôn giáo của minh trở lại sinh hoạt binh thường, mở đại hội nhân sanh hoặc đại hội toàn phái. Họ thực lòng nói răng Đàng và Nhà nước đà thau hiểu lòng mong ước chinh đáng cua chức sác, tín đo các tòn giáo mà chăm lo cho bà con cá về vật chất lẫn tinh than.

Mặt khác, chính quyền các cap còn tạo điều kiện đê chức sẳc tôn THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG giáo hướng dẫn quan chúng tin đồ việc đạo, đâm bão đầy đủ kinh sách cùng như đo dùng đê tin đo sinh hoạt tòn giáo binh thường. Mọi sinh hoạt tôn giáo binh thường theo pháp luật (theo lễ nghi truyền thống, lịch đăng ký đà dược chap thuận…) đều được các cap chinh quyên tạo thuận lợi. Các tín đồ được đọc kinh cẩu nguyện ớ nhả, được mời các chức sắc đen nhà làm nghi lễ cho người bệnh, người chết. Đạo Tin THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG lành ỡ Lâm Đồng chưa được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhàn, nhưng đê đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của đồng bão dân tộc thiêu số, Uy ban nhân dân tinh đà linh hoạt và chu động cho mớ cửa 9 nhà thờ đê tín đo sinh hoạt tôn giáo.

Vi vậy, đong bào tin đồ các tôn giáo đà ung hộ sự nghiệp đòi mới, tin tướng vào sự lành dạo cua Đang, thực hiện tot các chinh sách eúa Đang và THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG Nhà nước; thừa nhận "song phúc âm trong lòng dàn tộc", thực hiện đường loi "đạo pháp – dàn tộc -chu nghía xã hội", "nước vinh, đạo sáng". Đo dó, việc chap hành pháp luật cua tín dồ khá tốt. Điên hĩnh trong đợt bầu cử Quốc hội khóa IX và Hội đong nhàn dân 3 cap, tỳ lệ cứ tri di bầu rat cao, nhiêu xà Công giáo toàn tòng có 100% cư tri đi bail.

Các hoạt THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG dộng xà hội, từ thiện, văn hóa. văn nghệ, thè dục – thê thao đà thu hút đông đong bào có đạo tham gia. như xóa đói. giảm nghèo, châm sóc trê mồ côi, phong trào xây dựng lớp học tinh thương, phòng chừa bệnh miễn phi và cứu trợ đồng bào bị kì lụt. Nhiều xứ đạo, họ đạo đà giúp nhau phát triển kinh te, giúp vốn và kỳ thuật đê thực hiện chương trình nông nghiệp, cóng nghiệp hóa THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG nông thôn. Xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư. xây dựng nhà tinh nghĩa cho các đối tượng chinh sách, thực hiện xà hội hóa giao thông nòng thôn. Những tò họp sàn xuất được hĩnh thành ơ nhiều giáo xứ, như tô đan mây tre ờ Đạ Hoai, mô hình cai tạo nhàn giong ớ Bao Lộc. Đong bào theo đạo cũng nhiệt tinh hưởng ứng cuộc vận động "dân so – kế hoạch hóa gia dinh", ủy ban doàn kết Công giáo THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG yêu nước dã đay mạnh các hoạt động trong phong trào thi đua "Kinh chúa yêu nước". Trong cuộc vận động "Toàn dân xây dựng cuộc song mới trên địa bàn dân cư" đà xuất hiện ngày càng nhiêu nhừng tập thê giáo dân. nhùng cá nhân. Linh mục, tu sĩ tận tụy việc đạo. hãng say việc đời và hòa nhập vào các phong trào chung.

Tuy nhiên, sự nhận thức và thái dộ cua dong bào ớ một số xìing có đạo THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG còn phức tạp. Bà con giáo dàn còn nhiều mặc cam. một số chưa thật sự hòa nhập với dân tộc, với cộng đồng. Đối với nhùng chính sách chưa mang lại lợi ích trước mat thi họ thiếu nhiệt tình. Một bộ phận dễ bị kè xấu lợi dụng kích động.

Do tác động tích cực của các chính sách đôi mới về kinh te, xà hội cua Đàng và Nhà nước, sự nồ lực cùa Mặt trận, đoàn thè, dong bào theo THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG đạo đà giúp dờ nhau phát triển kinh tế gia đinh, nên đời song đại bộ phận giáo dàn ngày càng được cãi thiện horn. Nhân dân ờ vùng đồng bào theo đạo có mức song cao, có nơi cao hơn bình quân chung của tinh, ơ các xã Lộc Phát, Lộc Thanh (thị xà Báo Lộc), xà Binh Thạnh (huyện Đức Trọng), xà Lạc Làm, Lạc Nghiệp (huyện Đơn Dương) dà có nhũng gia dinh làm ăn khá giã, làm được THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG nhà kiên cố, làm thay đôi bộ mặt nông thôn; khu phố được tu bo, sạch dẹp; cuộc song cộng đong khới săc.

Đi dôi với phát triên kinh te, các chinh sách xã hội vùng có đạo được chăm lo. Ngoài việc đau tư cùa Nhà nước, nhiêu nơi chinh quyên, mặt trận đoàn thè thực hiện phương chàm: "Nhà nước và nhân dân cùng làm" đê xây dựng đường diện, đường giao thông nông thôn, trường học. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG bệnh xá, nước sạch… ở nhùng vùng Công giáo. Do có sự hưởng ứng tích cực của tín đồ và giới chức sắc nên kinh tế phát trièn, đời sống được cài thiện, tệ nạn xà hội được ngăn chặn, trật tự – an toàn xà hội được ôn định.

Bên cạnh đó. phong trào quan chúng bão vệ an ninh tô quốc ở các iing đong bão có dạo, như xã Lộc Nga (Báo Lộc), Lạc Lâm (Đon Dương) THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG và nhiêu iing khác trong tình dà đạt nhiều ket quá; the trận an ninh nhân dân trên một so địa bàn được cung cố vừng chác [50. tr. 4].

Ngoài ra. các cap ủy Đang, chinh quyền, Mặt trận và các đoàn thê đà thường xuyên quan tàm tuyên truyền chú trương, chính sách cúa Đàng, pháp luật cùa Nhà nước cho chức sắc, tín đồ; giáo dục truyền thong dân tộc, yêu nước yêu chủ nghĩa xà hội THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG , tốt đời đẹp đạo; đồng thời, nâng cao tinh than cành giác, chống diễn biến hòa binh vả các âm mini của địch lợi dụng tôn giáo xuyên tạc, phá hoại cách mạng.

Do chính sách tự do tin ngưỡng, tôn giáo dược thực hiện tot, mọi sinh hoạt tín ngường, tôn giáo chính đáng dược tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi nên tinh than đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc đà phát huy được. Mọi âm mưu " THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG Diễn biến hòa binh" và lợi dụng tôn giáo của kè địch được ngăn chặn có hiệu qua. Đại bộ phận dong bào tôn giáo ngày càng tin tướng vào công cuộc dôi mới cua Đang vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xà hội công bang, dàn chu và văn minh, theo định hướng xà hội chủ nghĩa.

2.1.1.2, Thực hiện chính sách đoi với chức sắc, nhà ĨII hành và tô chức Giáo hội các tôn giáo

Đội ngũ chức sẳc là nòng cốt THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG cùa các Giáo hội, giữ vị trí quan trọng trong quá trình "hành dạo", "quán đạo" và "truyền đạo", cỏ thê nói. đội ngũ chức sac là người quyết định đen sự "Sáng – Tối" trong hoạt động tôn giáo, họ giừ vai trò chủ yếu trong mối quan hệ giừa Giáo hội với chính quyền địa phương, giữa tôn giáo cua họ với xã hội. giừa Giáo hội cua họ với các Giáo hội cua các tôn giáo khác. Do THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG vậy, chinh sách cụ thê đoi với chức sac là het sức quan trọng trong hệ thống c hinh sách tôn giáo của Dâng và Nhà nước ta.

ơ Lâm Đồng, chức sac các tôn giáo gồm ba bộ phận: có 60 đen 65% chức sắc, nhà tu hành có lòng yêu nước, gẳn bó, đong hành cùng dân tộc, ung hộ đường hướng "đẹp dời, tốt đạo"; một bộ phận từ 15 – 20% còn mặc câm vì tội lồi quá THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG khử. lưng chừng, thái độ thâm dò, chưa thực sự tin tưởng; còn lại một bộ phận nhó khác từ 5 – 10% có thái độ cực đoan, tư tướng vọng ngoại, không muốn đồng hành với dân tộc, gây bè phái, âm mưu loại trừ các cá nhân chức sẳc có tư tường tiến bộ trong Giáo hội các tôn giáo. Vi the, làm cho họ nhận thức đúng chinh sách tòn giáo cua Đang và Nhà nước ta, hướng dẫn chức THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG sac, nhà tu hành hoạt động theo đúng chinh sách và pháp luật Nhà nước được xác định là một khâu then chốt cua công tác tôn giáo. Trên cơ sở đó, làm cho họ hiêu rõ rang Nhà nước ngày càng quan tâm hơn den chức sắc và Giáo hội. Trong thực tế, các trường đào tạo cua tôn giáo dược mớ rộng hơn về quy mô; việc phong bô chức sác trờ nên đều đặn hơn đê việc hành đạo ngày càng đúng với giáo luật. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG Các nhà tu hành và tin đo tôn giáo mờ rộng quan hệ giao lưu, học hành, dự các hoạt động của đồng đạo quốc tế. Trong nhừng năm qua, chinh quyền đà giãi quyết cho 30 tăng, ni sinh di học tại trường cao cấp Phật học, 3 tăng, ni sinh di du học ớ nước ngoài, úy ban nhàn dàn tinh dà tạo diều kiện đè Giáo hội Phật giáo tinh mờ trường Cơ bàn Phật học. Đen nay, đà tô chức đào THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG tạo được hai khóa với 250 tăng, ni sinh. Cho phép Giáo hội Phật giáo tinh tò chức thọ giới đàn cho 1000 tỳ kheo và tỳ kheo ni. thuyên chuyên 12 đại đức. Cho phép tô chức ra mắt 28 Gia dinh phật tư đê thanh, thiêu niên phật từ có diều kiện tu học và sinh hoạt. Đong thời, đề nghị Trung ương tan phong 01 Hòa thượng. 11 Thượng tọa. 02 Ni sư trưởng, 07 Ni sư [19. tr. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG 6].

Đối với Giáo hội Công giáo, Nhà nước đà tạo mọi điêu kiện đê Giáo hội hoạt động thuận lợi. Nhiêu nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của giáo sĩ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đặc điểm motif trong truyện cổ tích hiện đại việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở việt nam (TT)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát hiện tranh chấp trong mạng nội bộ không dây
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu công nghệ biến tính nhiệt một số loại gỗ Việt Nam.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÔN GIÁO Ở LÂM ĐỒNG
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart