Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

fff

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

fff

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

fff

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

fff

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

fff

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

fff

HỌC MỆN NÔNG NGHIỆP MỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG ■??…7…..?.ffl.?:..7……..

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

“THỰC trạng Sừ dụng phân bón và thi Óc BÀO VỆ THựC

VẶT TRONG sản XI ẤT NÔNG NGHIỆP TẠI          XẢ

• • •

DIẺN THÁI, HUYỆN DIÉN CHÂU, TỈNH NGHẸ AN”

<<<123>>>

Sinh viên thực hiện

Lóp

Khóa

Chuyên ngành

Giáng viên hướng dẫn

: ĐINH THỊ LAM

: MTA

: 56

: KHOA HỌC MỘI TRƯỜNG

: pgs.ts. Nguyền xuân thành

Hà Nội, 2015

LÒI CẤM ƠN

Trong quá trinh học tập và thực hiện đề tài, ngoài sự nồ lực cùa bán thân, tỏi đà nhận được sự giúp đờ quý báu của rat nhiều thay, cô giáo, người Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thân trong gia đình và bạn bè.

Tôi xin bày tô lòng kính trọng và biết ơn sâu sác tới cò giáo hướng dần PGS.TS. Nguyền Xuân Thành, người đà tận tình chi báo tòi trong suốt quá trinh thực hiện khóa luận.

Tôi xin chân thành câm ơn các thay giáo, cô giáo Bộ môn vi sinh vật, Học viện Nóng nghiệp Việt Nam đà tạo điều kiện thuận lợi và tận tinh giúp đờ tôi hoàn thành khóa luận.

Tôi cùng Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xin gừi lời câm ơn chân thành tới tat cà bạn bè và gia đình, những người đà het lòng giúp đờ cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đe tài tốt nghiệp này.

Một lan nừa tòi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 20 Ị 5

Học viên

Đinh Thị Lam

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ON

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HĨNHvi Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẢT

PHẢNI

ĐẶT VÃN ĐE

PHẢN II

TÒNG QUAN CÁC VÁN ĐÊ NGHIÊN cứư

  • 2.1.2 Tinh hĩnh sân xuất và sử Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực

vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An dụng phân bón…………………………………………………………………………………………1

PHẢN III

ĐOI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯONG PHÁP NGHIÊN cứư

  • 3.2.3 Thực trạng sir dụng phân bón và thuốc BVTV cho từng đối tượng cây

trồng

  • 3.2.4 Đề xuất một số giãi pháp quàn li. sir dụng phân bón và thuốc BVTV

nhằm tăng hiệu quà và báo vệ mòi trường

3.3 Phương pháp nghiên cửu

  • 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo

vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cấp

PHAN IV

KÉT QUA NGHIÊN cứu VÀ THAO LUẬN

  • 4.2.2 Diện tích, nâng suất, sàn lượng cũa Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc

vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh

An một số loại cây trồng chính tại xà

Diẻn Thái năm 2014

  • 4.4  Thực trạng sứ dụng phàn bón trong sàn xuất nòng nghiệp ớ xà Điền Thái

  • 4.4.1 Thực trạng sư dụng phàn bón hữu cơ trong nòng nghiệp……………….56

  • 4.4.2 Thực trạng sử Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An dụng phân bón


hóa học trong nông nghiệp

học bào vệ môi trường lại xà Diẻn Thái

PHAN V

KÉT LUẬN VÀ KIEN NGHỊ

TÀI Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An LIỆU THAM KHAO

DANH MỤC BẢNG

Trang

Báng 2.1. Việc sứ dụng phân bón theo vùng

19

Báng 2.2. Liều lượng phân bón hoá học binh quân ờ một số nước châu Ả.. .20

Băng 2.3. Diện tích, nâng suất và sân lượng lúa cả năm

Báng 2.4. Lượng phân bón vô cơ sư dụng ớ Việt Nam qua các năm

Bâng 2. Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 5. Lượng phân bón sử dụng trên đất phủ sa các hệ thống sông chinh và câ nước trên 1 ha (năm 2003)…………………………………………………………………………. 22

Bâng 2.6. Tinh bền của một số thuốc tiìr sâu Chlorine hừu cơ ở trong đất….25

Báng 4.1. Hiện trạng sữ dụng đất nông nghiệp cua xà Diễn Thái

Bâng 4.2. Diện tích, năng suất và sân lượng cây trồng cùa xà nãm 2014

Báng 4. Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 3. Thực trạng buôn bán. kinh doanh thuốc BVTV trên địa bân xà

Diẻn Thái

Báng 4.4. Một số loại thuốc BVTV dược sứ dụng trong sàn xuất nông nghiệp tại xà Diễn Thái

Báng 4.5. Số lằn phun và khoáng cách giữa các lằn phun thuốc BVTV cúa

nông dân xà Diễn Thái

Báng 4.6. Kết quá điều tra về thời điếm phun thuốc BVTV trên địa bàn xà

Diẻn Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Thái

Báng 4.7. Phương thức sứ dụng thuốc BVTV cúa người dân xà Diẻn Thái. .51 Bâng 4.8. Liều lượng sử dụng một số loại thuốc BVTV cùa người dân

xà Diẻn Thái

Báng 4.9. Sứ dụng bão hộ lao động khi phun thuốc BVTV cúa các nòng hộ tại xà Diễn Thái

Báng 4.10. Các loại phàn hữu cơ được sir dụng trên địa bàn xà Diẻn Thái. Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp

tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An .57

Băng 4.11. Cách thức sử dụng phân hữu cơ của người dân

Báng 4.12. Lượng phân hữu cơ bón cho cây trồng ờ xà Diễn Thái

Bâng 4.13. Một số loại phân bón vô cơ được sử dụng trong sân xuất nông

nghiệp tại xà Diẻn Thái

Bâng 4.14. Lượng phân hóa học bón cho một số cây trổng chính

Báng 4.15. Cách bón Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phân hóa học cho một sổ cây trồng chính

Bâng 4.16. Đánh giá của người dân về sử dụng phân bón hóa học và thuốc

BVTV

v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
TÌM HIỂU VỀ ĐỘT BIẾN GEN VÀ HỆ THỐNG SỬA CHỮA DNA
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh tiền giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Www chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước đối với du lịch biển tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyện Kể Dân Gian Tày Ở Ba Bể, Bắc Kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart