Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình

fff

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình

fff

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình

fff

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình

fff

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình

fff

Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình

fff

LỜI MỞ ĐÀU

Văn phòng HĐND-UBND quận có vị trí quan trọng trong cơ câu chung cùa UBND quận. Vi vậy, chắt lượng tô chức và hoạt động cùa Vãn phòng HĐND-UBND quận có anh hướng rat lớn đen hiệu quá lành đạo, chi đạo cúa ƯBND quận, tât yếu phai đôi mới tô chức vả hoạt động của cơ quan trực thuộc ƯBND, trong đó có vai trò quan trọng cùa Văn phòng HĐND-ƯBND quận.

Qua thời gian thực tập tại ƯBND quận Ba Đinh từ ngày 02/3/2010 đến ngày 02/5/2010, em đà được nghiên cứu, tim hièu tò chức và hoạt động của Vẫn phòng HĐND-UBND quận Ba Đinh. Với những kiến thức về kỳ năng hành chính nói Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình riêng và quân lý nhà nước nói chung đà được vận dụng qua thực tế, từ đó, em đã rút ra được những kinh nghiệm cho ban thân và một so những kiến nghị đóng góp vào việc hoàn thiện về tỏ chức và hoạt động của Vãn phòng HĐND-ƯBND quận nhẩm thực hiện tot hơn chức năng, nhiệm vụ cua đơn vị.

Em xin chân thành câm ơn Học viện Hành chính, đặc biệt là Khoa Văn bân và Công nghệ hành chinh, giang viên Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình hướng dẫn Lê Ngọc Hong, UBND quận Ba Đình đà giúp đờ em trong thời gian thực tập đê hoàn thành tốt báo cáo này.

Nội dung chinh của Báo cáo gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sớ lý luận chung về hoạt động cua Văn phòng trong cơ quan hành chính nhà nước

Chương 2: Thực trạng tô chức và hoạt động cùa Văn phòng HĐND-ƯBND quận Ba Đinh

Chương 3: Một so kiến nghị nham nàng cao hiệu quà tô chức Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình và hoạt động cùa Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình.

PHẢN 1: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THựC TẠP

I. Kế hoạch thực tập chi tiết (Từ ngày 02/3/2010 đến 02/5/2010)

<<<123>>>

Thòi gian

Nội dung công việc

Tuần 1 (02/3

07/3)

 • – Nghe phô biên về còng việc thực tập, nghiên cứu sơ bộ về nội dung thực tập.

 • – Đen cơ quan thực tập Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình , nhận nơi thực tập là Phòng

Tuần 2 (08/314/3)

 • Làm quen với các phỏng, ban trong ƯBND quan.

 • – Tim hiểu sơ bộ về Vãn phòng HĐND-ƯBND quận (về nề nep làm việc, đặc thù công việc…).

 • – Xin sổ liệu về cơ cấu tô chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cúa UBND và Văn phòng Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình quận.

Tuần 3 (15/3

21/3)

 • – Tim hiểu về các moi quan hệ phân công, phối hợp trong công việc: quan sát các cán bộ. công chức làm việc.

 • – Tim hiểu về còng tác hội họp và còng tác lập chương trinh kế hoạch của bộ phận Chuyên viên tông hợp.

 • – Hình thành đê cương báo cáo thực tập.

 • – Thực hiện các công việc đơn giãn như: Viet Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình giấy mời họp, giúp các chuyên viên lên lịch thay giấy mời; phàn loại và sap xếp các

Tuần 4 (22/3

28/3)

 • – Nộp ke hoạch thực tập và đe cương báo cáo.

 • – Nghiên cứu, thong kê số lượng, chắt lượng thực hiện áp dụng tin học hóa văn phòng.

 • – Tham gia xây dựng Báo cáo tông kết thực hiện chuyên đe về CCHC.

Tuần 5 Thực trạng tổ chức và

– Nghiên cứu, quan sát các kỳ năng thực hiện nghiệp vụ hành chinh của cán bộ. công chức thuộc Vãn phòng quận.

<<<123>>>

 • – Thu thập thông tin từ các nguồn tư liệu khác, nghiên cứu và tham kháo báo cáo thực tập ờ các khóa trước.

 • – Được giao nhiệm Ị1 kiêm tra thê thức và nội dung các văn ban dự thao, trinh lành đạo cho ý kiến chi dạo đê phát Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình hành những

Tuần 6

(05/4-ỉ 1/4)

 • – Tiep tục nghiên cứu các so liệu.

 • – Tim hiểu sâu hơn về tình hình thực hĩnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng quận, việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

 • – So sánh thực tiễn với lý thuyết đà học.

 • – Liên hệ với các bạn trong đoàn thực tập, trao đôi thòng tin và phương Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-

Tuần 7, 8 (12/4

25/4)

 • – Xin so liệu ve so lượng các loại văn ban đen, văn bán di; bân đánh giá, kiêm tra tinh hình thực hiện công tác tiếp nhận và giái quyết hồ sơ hành chinh thuộc UBND quận Ba Đinh.

 • – Tông kết, đánh giá. nít ra nhận xét.

 • – Viet báo cáo chi tiết nộp cho giáng viên hướng dần chinh sứa.

Tuần 9 Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng

 • – Nộp báo cáo đà sửa cho giang viên.

 • – Gặp Phó Chánh Văn phòng báo cáo kết quà thực tập, đe nghị ký xác nhận và nhận xét đánh giá quá trinh thực tập.

 • – Nộp báo cáo hoàn chinh.

II. Những việc đã làm

 • –  Đen nơi thực tập nhận vị trí thực tập tại Phòng Chuyên viền tông hợp.

 • –  Tim hiểu sơ bộ về cơ quan thực tập: Nghiên cứu các văn Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình ban liên quan như chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn. nội quy, quy che của cơ quan…

 • – Tìm hiểu về cơ cấu tỏ chức vả cơ che hoạt động của Văn phòng quận.

 • –  Thực hiện các công việc được giao trong thời gian thực tập như: Viet giấy mời họp, giúp các chuyên viên lèn lịch thay giấy mời; phân loại và sap xếp các tài liệu của Phòng Chuyên viên tông hợp; kiêm tra thê thức và nội dung các văn bân Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình dự thào; tham gia xây dựng Báo cáo tông kết chuyên đề CCHC…

 • –  Quan sát cách làm việc cúa cán bộ, công chức trong Văn phòng. Trao đôi với các cán bộ, công chức trong cơ quan, tim hiếu về quy trinh công vụ. các nghiệp vụ hành chính cùng như moi quan hệ công việc trong tập the, bầu không khí và môi trường làm việc.

 • –  Xin các so liệu, tài liệu can thiết, nghiên cứu và phân tích các sổ Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND -UBND quận Ba Đình liệu.

 • – Thăm quan và làm quen với các phòng ban trong ƯBND quận.

 • – Nghiên cứu báo cáo thực tập cùa các khoá trước.

 • –  Thường xuyên liên hệ, trao đôi với giăng viên hướng dẫn.

 • –  Thường xuyên trao đòi thòng tin với các bạn trong đoàn thực tập.

III. Kết quà cụ thể

 • –  Ve số lượng: Đà tham gia xây dựng 1 báo cáo chuyên đề và 2 lịch công tác tuần của Thường trực HĐND-ƯBND quận; viết 20 Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình giấy mời họp; giúp các chuyên viên của phòng lên lịch thay giấy mời; giúp chuyên viên tông hợp công tác văn hóa xà hội kiêm tra thê thức 5 văn ban dự thao; phàn loại và sấp xếp các tài liệu của phòng.

 • –  về chat lượng: Được đánh giá hoàn thành tot việc viết giầy mời họp, kiêm tra thê thức vãn bân dự thào. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn che về kỳ năng xây dựng lịch công tác, ke hoạch hoạt động Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình cùng như dự thào các báo cáo, chưa hình dung hết các van đe đê chuàn bị tô chức một cuộc họp.

PHÀN 2: BÁO C ÁO CHUYÊN ĐÈ

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LƯẠN CHUNG

VÈ HOẠT ĐỘNG CỬA VĂN PHÒNG TRONG co QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 • I. TÔNG QUAN VÈ HOẠT ĐỌNG CÙA VĂN PHÒNG

1. Một số khái niệm

 • – Văn phòng là một thuật ngừ đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử, khái niệm “văn phòng” Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình ngày càng được nhận diện đầy đù hơn, toàn diện hơn. Có nhiều cách hiểu về khái niệm “văn phòng” nhưng xét một cách chung nhất thi ‘ ‘vờn phòng" ỉ à bộ máy cúa cơ quan, tô chức có trách nhiệm thu thập, xứ Ịý và tòng hợp thòng tin phục vụ cho sự điểu hành cùa lành đạo đong thời đảm báo các diều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt dộng chung cùa toàn cơ quan, tò chức dó.

 • Hiện đại Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình hóa công tác văn phòng thực chat là việc sử dụng tỏng hợp các biện pháp nhàm đòi mới lề loi làm việc cùa tò chức, nâng cao hiệu qua hoạt động theo hướng tiên tiến, phù hợp xới xu hướng của thời đại, đáp ứng được những đòi hoi cúa công cuộc đôi mới. Nội dung cơ ban cua X iệc hiện đại hóa công tác xăn phòng bao gồm: Tô chức bộ máy văn phòng khoa học. gọn nhẹ; từng bước còng nghệ hóa còng tác Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình văn phòng, nâng cao việc sừ dụng trang thiết bị xà thực hiện các nghiệp XỊ1 hành chinh.

 • – HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO là phương pháp làm việc khoa học, được coi như là một quy trinh công nghệ quán lý mới, giúp các tô chức chu động, sáng tạo. đạt hiệu quả cao trong hoạt động cùa minh. Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO x ào hoạt dộng văn phòng chu yếu hướng x ào các nhiệm xụ: Tạo môi trường làm việc Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình , chinh sách chat lượng, mục tiêu chat lượng, xây dựng ke hoạch thực hiện mục tiêu chat lượng, sô tay chat lượng, quan lý nguồn nhân lực.

Từ một so khái niệm cơ bân nêu trên, có thê thay việc tô chức và hoạt động cùa Văn phòng bao gồm nhiều những yếu to tác nghiệp đau vào và đau ra có tinh chat đặc thù nhất định. Trong hoạt động quán lý cúa cơ quan hành chính nhà nước, Văn phòng càng có vị Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình tri, ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ tô chức và hoạt động của cơ quan, đảm bão tính liên tục. ôn định trong công vụ.

 • 2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức

  • 2.1. Chức nâng

 • Chức năng tham mini, tông hợp: Đây là hoạt động bao hàm nội dung tham vấn (tham mưu) và thong kê, xử lý thông tin (tòng hợp) phục vụ hoạt động quân lý, giúp lành đạo lựa chọn quyết định tối Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình ưu. Sự phân chia đó chi mang ý nghĩa tương đoi nhàm thê hiện những hoạt động nhiều mặt, có tính chat tòng hợp trong nhùng đề xuất về mặt tô chức, điều hành công việc lành đạo. chi đạo vả tò chức lao động cua lành đạo cơ quan, tò chức.

 • – Chức năng hậu can: Đó chinh là việc quan lý, sáp xếp, phàn phoi và không ngừng bò sung đê cung cap kịp thời, đay đú mọi nhu cầu về các diêu Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình kiện vật chat như nhà cửa. phương tiện, trang thiết bị. tài chính… cho hoạt động cùa một cơ quan, tô chức. Khi áp dụng phương thức quân lý mà hiệu quả đạt được cao nhất chi với mức chi phi thấp nhát là biêu hiện cúa sự vận dụng hiệu qua của nguyên tắc này.

 • 2.2. Nhiệm vụ

 • Xây dựng chương trinh công tác của cơ quan và đôn đốc thực hiện chương trinh đó; bố tri. sap xếp chương trinh làm việc hàng Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình tuần, quý, 6 tháng, năm của cơ quan;

 • –  Thu thập, xử lý, quân lý và tô chức sử dụng thông tin nham báo cáo. tông hợp tinh hình hoạt động, đe xuất ý kiến vởi thú trướng cơ quan;

 • – Thực hiện nhiệm vụ tư vẩn vãn bân cho thủ trường, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. kỳ thuật soạn thao văn ban của cơ quan ban hành;

– Thực hiện công tác văn thư – lưu trừ; giãi quyết Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình các văn thư, tờ trinh cúa các đơn vị và cá nhân theo quy che cùa cơ quan; tò chức theo dòi việc giãi quyết các văn thư vả tờ trinh dó;

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Than thoai hi lap nguyen van
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm bánh trung thu cao cấp yến sào của công ty TNHH nhà nước MTV yến sào khánh hòa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại văn phòng tổng công ty rau quả nông sản
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình
Thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND quận Ba Đình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart