Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội

Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh - Hà Nội

fff

Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh - Hà Nội

fff

Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh - Hà Nội

fff

Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh - Hà Nội

fff

Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh - Hà Nội

fff

Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh - Hà Nội

fff

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

<<<123>>>

CBCC

: Cán bộ còng chức

CBCCVC

: Cán bộ công chức viên chức

CQHCNN

: Cơ quan hành chính nhà nước

PHẢN MỞ ĐÀI


 • 1. Tính cấp thiết cùa đe tài

Văn hóa như một tòng thê nhũng giá trị tinh than, văn hóa đặc trung cho một xà hội hay một nhóm xà hội, nó hàm chứa trong bân thân không chi văn Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội học, nghệ thuật mà còn bao gom ca phương thức song, các quyền cơ bán của con người, hệ thống các giá trị truyền thống và tin ngưởng.

Trong giai đoạn hiện nay, văn hóa còn đang trơ thành động lực chú đạo của các cơ quan, tô chức, bởi khi nói đến bat kỳ một cơ quan, tô chức nào cùng đều nói đen nét văn hóa riêng và nó cho phép người ta có thê phân biệt được giừa các cơ quan, tô Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội chức thông qua nhùng phương thức điều hành khác nhau. Văn hóa tò chức nó ành hướng trực tiếp đen hiệu quá hoạt động cua các cơ quan, tô chức cũng như phương thức tồn tại và phát triền của cơ quan, tỏ chức.

Văn hóa được tạo ra như là một cơ chế khăng định mục tiêu của cơ quan, tô chức, nó hướng dẫn và uốn nán những hành vi ứng xư cua con người trong cơ quan, tô chức đó và sự tác động Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội của văn hóa tới hoạt động của cơ quan, tỏ chức có cá yếu to tích cực vả yếu tố tiêu cực. Do đó. người đứng đau cơ quan, tô chức phái có phương thức lành đạo, chi đạo hừu hiệu sao cho phát huy được tối đa nhùng mật tích cực và hạn che tối thiêu nhũng mặt tiêu cực cúa nó.

Qua hơn hai mươi năm đỏi mới, x ới nhiêu thành tựu đà đạt được, kinh tế – xà hội phát triên, Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội đời sống cua người dân ngày càng dược nâng cao, đất nước ta ngày càng khẳng định được vị trí trên trường quốc te. Tuy nhiên, bên cạnh dó còn bộc lộ những hạn che, yếu kém và nhắt là sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận cán bộ, công chức, tinh trạng xuống cáp của hệ thống các giá trị văn hóa công sờ trong các cơ quan hành chính hiện nay, tinh than trách nhiệm của cán bộ. cóng chức trong thực Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội thi công XỊI chưa cao, còn có hiện tượng né tránh, đùn dày trách nhiệm, còn có thái độ quan liêu, hách dịch trong quan hệ ứng xử. giao tiếp x ới công dân và chưa thực sự xem mình là " còng bộc " cua dân…điều đó, dà gây nên bửc xúc trong dời sống xà hội, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực. hiệu quà cùa các cơ quan, tô chức trong quan lý nói chung, quán lý nhà nước Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội nói riêng.

Xuất phát từ tinh hình trên và cũng khẳng định tam quan trọng của văn hóa công sờ, ngày 02/8/2007 Thu tướng Chinh phu dà ra quyết dinh số 129/2007/QĐ-TTg ban hành kèm theo Quy che văn hóa công sở tại các cơ quan hành chinh nhâ nước, trong đó chứa đựng các quy định về bài tri công sở. trang phục, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, x iên chức Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội khi thi hành nhiệm XỊL Thực chất, việc quy định văn hóa công sờ là đê các cơ quan, đơn vị trên cơ sớ đó cóng khai, minh bạch về thủ tục trong giãi quyết công việc cho các tò chức, công dân cùng như quyên, nghĩa XỊI, trách nhiệm cua cán bộ. công chức, x iên chức trong hoạt động công XỊU xây dựng lề lối và mối quan hệ trong công việc thật sự khoa học, hiệu qua thiết thực nhàm dam bào kỹ’ Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội cương, kỹ luật trong các cơ quan nhà nước, đồng thời nham phát huy tính chu động, tích cực, sự tương trợ, đong thuận và dề cao trách nhiệm cúa mọi cán bộ, công chức.

ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu ra. là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dàn, cơ quan hành chinh nhà nước ờ địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội dong nhân dân huyện và cơ quan nhà nước cắp trên… Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội úy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quân lý nhà nước trên toàn bộ địa giới cùa huyện, góp phan báo đám sự chi đạo. quan lý thống nhát trong bộ máy hành chính nhà nước từ tiling ương tới cơ sớ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của minh, trong thời gian qua các ƯBND huyện đều đà xây dựng và ban hành Quy che văn hóa công sờ nhàm triên khai phũ hợp với cơ quan minh. Song việc thực hiện quy che Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội văn hóa còng sờ còn nhieu bat cập và có nơi chưa dược triển khai thực hiện một cách thống nhất. Chinh vì the, can phai có sự đánh giá. nhìn nhận một cách khách quan đê có cơ sở khoa học trong việc xây dựng, ban hành và triền khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu qua quy che văn hóa công sớ đoi x ới ƯBND huyện nói chung.

Do vậy, tôi chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quà thực hiện Quy chế vồn Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh -Hà Nội hóa công sở của UBND huyện – Từ thực tế ƯBND huyện Đông Anh – Hà Nội ” làm đề tải nghiên cứu và viết luận văn cùa minh.

 • 2. Mục tiêu, nhiệm vụ dề tài

Trên cơ sớ nghiên cứu lý luận về văn hóa còng sờ nói chung vả thực trạng thực hiện quy che vàn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh hiện nay, nhũng thành còng và hạn che cúa việc thực hiện quy che văn hóa công sờ này; yêu cầu của công cuộc Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội đôi mới đặt ra đối với việc thực hiện quy chế văn hóa còng sớ này, đề xuất một so giãi pháp nhảm nâng cao hiệu qua thực hiện quy che văn hóa công sở.

Nhiệm vụ nghiên cứu : Đê thực hiện mục tiêu nghiên cứu đặt ra, luận văn tập tiling giãi quyết nhùng nhiệm vụ chủ yếu sau :

 • – Nêu bật những van đề lý luận chung về văn hóa, văn hóa công sớ và thống nhát nhùng khái niệm có liên quan đến van đề Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội đặt ra.

 • – Nghiên cứu sự anh hương cua văn hóa công sớ với hiệu quá hoạt động của ƯBND cấp huyện.

 • – Khảo sát thực te triển khai thực hiện quy che văn hóa công sở tại ƯBND huyện Đông Anh. đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân hạn che của còng tác này.

 • – Đe xuất phương hướng và giãi pháp đê nâng cao hiệu quà thực hiện quy che văn hóa công sớ cùa ƯBND cap huyện nói chung.

 • 3. Tình hình nghiên cứu

Vãn Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội hóa với tam quan trọng vừa là động lực, vừa là mục tiêu cùa sự phát triển, nó luôn gắn lien với sự ton tại, phát triển cùa cơ quan, đơn vị hay bất kỳ một tô chức nào. Do vậy từ trước đen nay có rat nhiều nhà nghiên cứu quan tàm đen đề tài này. ngoài ra cũng có nhiều giáo trinh, tài liệu, luận văn thạc sì, luận án tiên sĩ cùa các trường đại học, các nhà khoa học, các Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội cơ quan viết về lĩnh vực này. Tuy nhiên chưa có giáo trình hay tài liệu, luận văn, luận án nghiên cứu chi tiết về nâng cao hiệu quá thực hiện quy chế văn hóa công sở của ƯBND cap huyện.

 • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận văn chi tập trung nghiên cứu vàn hóa công sở, việc xây dựng và ban hành thực hiện quy chế văn hóa công sở của LĨBND huyện và qua thực te từ ƯBND huyện Đông Anh, giai pháp Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội nàng cao hiệu qua thực hiện quy chế vãn hóa công sở.

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

Đê thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, luận vãn dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin. sử dụng tông hợp một số phương pháp như thong kê. phân tích và tông họp, điều tra bằng phiêu, phong van sâu. tỏng kết thực tiễn… Ngoài ra luận văn cũng ke thừa kết quả nghiên cửu liên quan, đong thời Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội dựa vào các chu trương, đường loi cua Đang, pháp luật cùa Nhà nước quy định ve lĩnh vực này.

 • 6. Đóng góp của luận ván

Từ kết quà nghiên cứu, luận văn đề xuất các giãi pháp đê nàng cao hiệu quà thực hiện quy chế văn hóa công sở cùa LĨBND huyện nói riêng, tại các cơ quan hành chính nhà nước nói chung.

Ket quả nghiên cứu có thê là căn cứ đê xem xét, đánh giá và nâng cao chat lượng đội Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội ngũ cán bộ, công chức và nâng cap môi trường làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước. Đong thời, qua đó dóng góp vào còng cuộc cãi cách nên hành chính nhà nước.

 • 7. Kết cấu cùa luận văn

Ngoài phan mở đau. nội dung, kết luận và danh mục tài liệu tham kháo, nội dung chinh cùa luận văn được chia làm 3 chương :

Chương I. Cơ sỡ lý luận về văn hóa và văn hóa công sỡ

Chương Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội II. Thực trạng triển khai thực hiện quy chế ván hóa công sờ cùa VBND huyện Đóng Anh – Hà Nội

Chương III. Phương hướng và một số giái pháp nâng cao hiệu qua thực hiện quy chế vãn hóa công sở.

CHƯƠNGI

Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ VÃN HOẢ VÀ VÃN HOẤ CÔNG SỜ

 • 1.1. Khái niệm văn hóa công sỡ

 • 1.1.1. Khái niệm vân hoả

Văn hóa là một khái niệm có từ lâu đời và nó có một nội hàm rat rộng lớn. Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội liên quan đen mọi mặt của cuộc sống con người. Trong từng giai đoạn phát triển cúa xà hội loài người, với nhiều sự đôi thay và tương ứng với từng giai đoạn phát triển đó là nhùng đặc điểm nhất định đánh dấu bước ngoặt quan trọng cua xà hội, đó vừa là thành quà cùa một thời kỳ, dồng thời cũng ghi nhận nhùng bước tiến mới cùa nhàn loại. Theo đó, cùng với sự xuất hiện và phát triên cua xà hội loài người, cùng Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội xuất hiện đời song văn hoá, song đê hiểu một cách chính xác khái niệm về vàn hoá thi không hãn đà thống nhát. Trước đày, con người hiểu văn hoá còn ớ một góc độ phiến diện, văn hoá vẫn được quy về một lĩnh vực chuyên biệt đặc thù nào đó của cong người. Đen nay, cùng với sự phát triền của xà hội loài người văn hoá được nhìn nhận và đánh giá khá toàn diện dựa trên nhừng góc cạnh khác nhau của cuộc sống Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội chăng hạn như: văn hoá là sự phát triên vật chất và tinh than của loài người; vãn hoá là khái niệm có nội dung bao gom khoa học, kỳ’ thuật, giáo dục, vãn hoá, nghệ thuật; văn hoá chi lối sống, nếp sống, đạo đức xà hội. Bên cạnh đó còn rất nhiều nhà Nhàn học, Dân tộc học dã dưa ra nhiều định nghĩa cho tới nay vần chưa thống kê het được. Các quan diêm về văn hoá bao hàm Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội nội dung sâu rộng vả phong phú, vì vậy, có thê nói trong khoa học xà hội và nhân văn chưa có khái niệm nào phức tạp như khái niệm văn hoá. Do đó, mồi một học già ơ mồi đất nước, ớ mồi thời kỳ khác nhau deu có cách lý giãi không hoàn toàn giống nhau.

Theo ngôn ngừ phương Tây. từ tương ứng với văn hóa trong tiêng Việt là culture trong tiếng Anh và tiếng Pháp, kuỉtur tiếng Đức. có nguồn Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội gổc từ các dạng cua dộng từ Latin colerecoỉo, colui, cultus với hai nghía là giữ gìn, chăm sóc, tạo dựng trong trồng trọt và nghĩa cầu cúng.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá thực trạng phát sinh bùn thải đô thị trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ của báo nghệ an
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội
Thực trạng triển khai thực hiện quy chế văn hóa công sở của UBND huyện Đông Anh – Hà Nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart