Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay

Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay

fff

Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay

fff

Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay

fff

Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay

fff

Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay

fff

Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay

fff

Tiẻu luận khoa học quăn lý

LỜI NÓI ĐẤU

Các thuyết quàn lý đà trài qua các giai đoạn phát triển mang tinh chất lịch sử với nhiều trường phái nlì: trường phái “ cô điên ”, trường phái “ Quan hệ con người ”, trường phái "Kinh nghiệm ”, trường phái "Hệ thống xã hội ”, và trường phái “ Hiện đụi ”.

Sự phân loại các trường phái chì mang tinh chất tương đối nhưng giừa chủng có sự thừa kế và phát triển. Trong các trường phái nói trên trường phái “ Hiện đại ” có thể lã sân phẩm của xà hội công nghiệp vần được áp dụng cho đến Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay nay. Tuy nhiên hiện nay với cuộc cách mạng thòng tin với sự phát triển vượt bậc cua công nghệ thông tin đang diễn ra trên thế giới, đặc biệt lã nhùng nước phát triển cao đó là tời kỳ hậu còng nghiệp hay đúng hơn là xà hội thông tin. Băt nguồn từ những nhu cầu của xà hội thuyết “ Tông hợp và thích nghi " của Peter Drucker đà ra đời nó lã sự tồng hợp các quan diêm cua nhùng nhã tư tương trước đây đè vận dụng Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay vào xà hội hiện tại. hay nói một cách khác thuyết của Peter Drucker là một thuyết dành riêng cho xà hội thông tin.

Vì nhùng ý nghĩa thực tiền mà thuyết Peter Drucker đem lại mà em đà chọn viết đề tài tiếu luận “ Thuyết quàn lý tông hợp cùa Peter Drucker và sự vân (lụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay ” đế có thể hiếu sâu hơn và đặc biệt áp dụng vào công việc cua chinh ban thân sau này. Do hiếu biết Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay của em còn hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót, Em mong các Thầy, Cô dóng góp ý kiến để bài tiếu luận của Em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành câm ơn.

Thuyết quan lý và tống hợp cua Peter Drucker bao gồm nhùng nội dung chinh sau :

• Quân lý mét doanh nghiệp.

  • •  Quàn lý các nhà quan lý .

  • •  Quàn lý nhân công vã công việc.

  • •  Quân lý trong thời dại bão táp.

NỘI DƯNG

  • I. Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay PHẢN TÍCH NÔI DƯNG CỨA THUYẾT QUÀN LÝ.

LQttản lý mét doanh nghỉệpr

Đê quan lý mét doanh nghiệp thì một trong nhùng điều quan trọng là quăn lý tập trung vào nhiệm vụ kinh doanh, trong dó không nhất thiết là tối đa hoá lợi nhuận: lợi nhận là quan trọng song chù yếu nó là cản cứ đế kiểm nghiệm khẳ năng quyết định trong quan lý cùa hoạt động kinh doanh. Theo Peter Drucker, doanh nghiệp là một bộ máy cua xà hội. lý Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay do duy nhất đế nó tồn tại là nhu cầu cũa xà hội. bời lè do xà hội có một nhu cầu nào đỏ nên mới giao cho nó những nguồn lực đế sân xuất và thoã màn nhu cầu. Do vậy c hi có khách hàng nào tra tiền cho một loại hãng hoá hay một dịch vụ thi mới có thê trờ thành tài nguyên kinh tế chuyên hoá thành của cai làm cho vật chất chuyền thảnh hàng hoá.

Quàn lý kinh doanh không phai là một nhiệm vụ Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay thích ứng thụ động, mà hành động: chu động sáng tạo có nghĩa là phai tạo ra các điều kiện kinh tế và khi cần thiết cô thể thay dối chúng.

Đỗi với một doanh nghiệp khách hãng có tầm quan trọng dặc biệt, kinh doanh tồn tại và phát triển vì khách hàng. Việc dự định san xuất cái gì không quan trọng mà là khách hàng muốn cái gi. doanh nghiệp thấy cái gi có giá trị đó lã điều có ý nghía quyết định. Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay Và nó trờ thành nội dung hoạt dộng cua doanh nghiệp, sân xuất cái gi. liệu có phát triển được không, điều đó cùng có nghĩa là khách hàng là cờ sơ đế doanh nghiệp dựa vào đó đê tổn tại.

Nhưng đòi khi khách hàng không phái là do thượng dế hoặc thiên nhiên sáng tạo ra vi vậy kinh doanh bắt đầu băng việc tạo ra khách hàng.

Khách hãng dược tạo ra tữ hoạt dộng kinh doanh cua doanh nghiệp, tuy nhiên khi doanh Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay nghiệp san xuất ra một loại san phàm dịch XỊI , hãng hoá nào đó mà người liêu dùng có nhu cầu thực sự thi khách hàng và thị trường mới xuất hiện.

I lơn nừa khi xuất hiện một loại hàng hoá nào dõ. người ta vần có thê chưa cám thấy có nhu cầu với nò. mã phai sau một thời gian thông qua quang cáo. tuyên truyền và tất cà các hoạt động liếp thị khác cùa doanh nghiệp giúp khách hàng cam nhận dược nhu cầu Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay hr hàng hoả dó vậy là thị trường và khách hàng dược tạo ra. Từ dó có thế nói khách hàng được tạo ra từ hoạt động của doanh nghiệp. Mục đích hoạt động cùa doanh nghiệp chinh là ờ chồ tạo ra khách hàng và với mục đích đó kinh doanh có hai chức năng quan trọng là: Marketing và cãi tiến.

Marketing là tim cách thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển của các đơn vị sán xuất đê cung cấp các hàng hoá và Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay giá cà khách hãng muốn và sè trà tiền đê mua, còn cãi tiến là điều khoản về hàng hoá và dịch vụ tốt hem có lợi nhuận hơn. Cãi tiến có the dản tới các sản phẩm mới re hem tỗt hơn hay tạo ra các nhu cẩu mới. một doanh nghiệp không thê giới hạn ơ chồ cung cấp san phẩm vã dịch vụ cho xà hội, mà phai cung cấp nhừng san phẩm và dịch vụ mới hem. lốt hưn che) xà hội.

  • 2. Quàn Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay ly vák’ nhà quân lý.

Điểm xuất phát là quan diêm coi các nhà quàn lý là nguồn lực cơ ban và quí giá nhai trong hau het các lô chức kinh doanh ; đê xây dựng một đội ngù quân lý sc ton rat nhiều thời gian và sức lực. nhưng ngược lại đôi ngô l íy có thế bị pháp huy bất cứ lúc nào. Vậy cho nén quan lý cãc nhà quan lý là một nhiệm vụ dòi hói có nhiều sự quan tâm và phái dáp ứng Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay dược các yêu cầu.

Thứ nhất cho nhiệm ỊI này là quan lý theo các mục tiêu và tự điều khiên: Quan lý theo mục tiêu (Management By Objectives – MBO) đòi hoi tố chúc công việc một cách thích hợp, có phạm vi quân lý và quyền lực rộng nhất. Khi các muc tiêu được xác định, về thực chất là đưa ra những hướng dẫn tích cực ca về mặt kiến thức, kỳ năng lần nồ lực để thực hiện được mục đích Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay . Trong quá trình đó nó phát huy ca tinh thần và trách nhiệm cua đội ngũ các nhà quân lý.

Tuy vậy quan lý theo mục tiêu không dẻ như ta tường bơi các nhàn tố tác động mạnh mè có thê đưa đến tinh hình lệch lạc, đó là trinh độ chuyên môn hoá. cấu trúc cấp bậc và kế cã cách nhìn nhận công việc của nhà quân lý.

Vậy quàn lý theo phương pháp MBO chi cho nhà quan lý điều nên làm là tổ Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay chức thích hợp công việc trong một phạm vi rộng nhất chứ không phái trong phạm vi hẹp. Tử đỏ có thế kiếm soát sự thực hiện cũa chính minh và tự điều khiên được nó.

Thứ hai trong việc quan lý là các nhà quan lý phai biết liên kết các công việc của minh với cấp cao hơn bảng cách đóng góp bất cử điều gi mà đơn vị cấp cao hơn cần để đạt được các mục tiêu và đây cùng là hiệm Ị1 dầu tiên đề từ Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay đó đề ra công việc cua chinh mình, tiếp đó là phân tích nhiệm vụ cua đơn vị minh xác định các hoạt động cần thiết đê đạt được mục tiêu, nói cách khác đó là phái găn lợi Ých riêng với lợi Ých toàn cục. Mặt khác, người quan lý phái hướng cho cấp dưới đâm bao sự hoạt động hài hoà trong mọi công việc để thực hiện các mục đích chung một cách tốt nhất.

Thứ ba trong việc quân lý các nhà quàn lý là Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay tạo ra tinh thằn hợp lý trong tố chức. Phãi dộng viên lâm việc, phái cô yêu cầu cao về thực hiện. Mọi công việc quan lý trong đó nên có cơ hội cho việc thăng chức, tăng lương nếu nh hoạt động cùa nhã quan lý là xứng đáng. Nhưng khi thăng chức phai liên quan đến năng lực thực sự. không thê thăng chức cho một người không xứng đáng, trong khi đó nhùng người tiling thực và làm việc có hiệu quả thi lại không Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay được đề bạt điều này tạo nên sự thất vọng cùa họ dẫn đen không phát huy dược nảng lực lãm việc cùng như sự cống hiến hết khá nâng cua cá nhân họ.

  • 3, Quân lý nhân còng và công việc,

Drucker dà đề cao việc nhìn nhận công nhân với tư cách một tiềm năng con người là dũng đắn nhất. Khi được đánh giá nil một tiềm lực thi con người đó được ‘"khai thác" hoặc “szr dóng" hừu hiệu. Nguồn tiềm Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay năng cua con người có nhìrng phẩm chất mà không một nguồn não có được đó là một sinh vật có đạo đức và chi có con người mới có khá năng suy nghi, đánh giá. tưởng tượng, hoà nhập, hợp tác… với tư cách dó con người chi có thể tự sử dụng minh hơn là bị sừ dụng.

Trong công việc đặt cá nhân người công nhân trong quan hệ với nhóm lao động; làm việc ăn ý với nhau đề cùng dạt tới mục Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay dich chung. Tư tưởng này nham khắc phục nhược diêm cua phương pháp Taylor, theo Drucker thuyết quàn lý theo khoa học thực sự không giai quyết được vấn đề quan lý nhân còng và còng việc vi nó cô hai khuyết điểm chinh, một khuyết điểm là kỳ’ thuật, một khuyết điểm mang tính triết học. trước hết Drucker chi trích về vấn đề thực tế. Một người công nhàn lãm việc quá chuyên sâu trong một công đoạn, một dây chuyền sán xuất trong khi đó Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay công việc phái được tô chức như một chuỗi vận động riêng biệt, nếu có thể mỗi vận dộng phái dược thực hiện bơi một công nhân riêng biệt.

Thứ hai. đế phát hiện ra kế hoạch khác so với làm thực đó lã hiểu biết cùa Taylor. Nhưng quan điếm cho rằng người lập kế hoạch và người thực hiện phai là hai người khác nhau thì Taylor lại nhầm lần. Lập kế hoạch và thực hiện không phái là những công việc tách rời cũa một còng Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay việc, không thê lúc nào một người cũng độc quyền lập kế hoạch mà phài có Ýt nhất một sự thực hiện trong công việc đà.

Hai nhược điếm đó cũa thuyết quân lý theo khoa học đà giãi thích lý do và cách công nhàn không muốn công việc làm thay đối do họ bị gắn quá chặt với dây chuyền ờ một vị trí. Nên cần có sự mơ rộng công việc nhẩm tạo ra các cơ hội tự phát triển cho công nhân “ bán lành nghề ” Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay trong đó có loại công nhân "cao cấp" có khẳ năng chi dạo công việc và kém cặp những người công nhân Ýt kinh nhiệm, hướng này thích ứng với điều kiện san xuất tự động hoá, trong đó công nhàn không phai làm việc mệt mòi một cách máy móc trên dày chuyền mà lã diều kiến các thiết bị tự dộng nó giống như còng việc lập kể hoạch mang tinh chất tống hợp .

Thuyết tỏng hợp và thích nghi đà nghiên cứu khá sâu vấn đề Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay ra quyết định quân lý, Drucker coi quyết dinh là trung tâm trong cơ cấu tố chức, ông khăng định quân lý là một quá trinh ra quyết định và bất cứ người làm quân lý não đều phai thông qua việc ra quyết định, cần phân biệt các quyết định chiến lược và quyết định sách lược, trong đó các quyết định thực sự khó khản

là quyết định chiến lược, bao hàm không chi việc phát hiện ra hoàn cành và các tiềm lực mà ca việc Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay thay đôi và anh hương đến chúng một cách có lợi nhất. Trong phân tích của việc ra quyết định. Drucker phân biệt năm giai đoạn khác biệt.

– Xác định vấn đề.

Nà bao hàm việc đặt ra câu hói đúng và tim câu trá lời nham khám phá “Nhân tố quyết định”. Và để tim ra nhàn tố quyết dịnh dó người ta có thề làm theo hai phương pháp, một là xem đấy là một hậu quã có thể nếu như hiện trạng Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay được duy tri. Hai là nhìn lại quyết định xem điều gi lè ra nên làm hay cái gi chưa dược lâm vào lúc mà vấn để Êy lần đầu tiên xuất hiện có

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hoàn thiện kỹ năng môi giới bất động sản tại công ty TNHH tuấn 123
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải pháp củng cố và nâng cao thương hiệu hạt dẻ trùng khánh, cao bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay
Thuyết quản lý tổng hợp của Peter Drucker vàsự vận dụng vào các doanh nghiệp việt nam hiện nay
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart