Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

fff

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

fff

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

fff

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

fff

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

fff

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10

fff

TÍCH HỢP GIÁO DỤC KỸ NÀNG SÓNG VÀO DẠY HỌC PHẢN THỨ HAI: CÔNG DÂN VớI đạo ĐỬC-TRONG chương trình giáo dục CÔNG DÂN LỚP 10.

1. LÝ DO CHỌN ĐẺ TÀI

Nam trong chương trinh các môn học ỡ bậc tiling học phô thông, bộ môn Giáo Dục Công Dân (GDCD) trong nhừng năm vừa qua đà được sự quan tâm. chí đạo sát sao, đánh giá đúng tam Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 quan trọng của bộ môn trong hệ thong giáo dục, nhất là giáo dục tư cách, đạo đức. lối sống cho học sinh. Chính vì vậy, đội ngũ giáo viên đà và đang nồ lực không ngừng trong quá trinh công tác nhằm nâng cao chat lượng bộ môn. nâng cao tỷ lệ học sinh khá, giói. Tuy nhiên nếu như nhìn vào diêm so thi có thê thay kết quã của bộ môn GDCD tương đối cao. nhưng nếu đánh giá dựa vào hành vi Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 , thái độ của học sinh, kỹ năng vận dụng của học sinh trong thực tiễn cuộc song thi chưa dược như mong muon. Thời gian gần đây, dư luận xà hội dang lèn án mạnh mè tinh trạng bạo lực học đường, ăn chơi sa đọa… của một bộ phận học sinh. Mọi người chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một so học sinh ờ các cap học trung học cơ sớ, trung học phô thông đảnh nhau, trong khi có rat nhiều học Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 sinh khác chi đứng nhìn và dùng điện thoại quay rồi tung lên mạng mà không hề can ngăn, hay trinh báo với người có chức trách… Câu chuyện vê giáo dục đạo đức. loi song cho học sinh không phái là mới, nhưng dang là yêu cau cap thiết đạt ra hiện nay. Bèn cạnh nhừng học sinh biết vượt lên so phận, thi vần còn một bộ phận không nhó học sinh ham chơi, vi phạm pháp luật, thiêu kỹ năng sống, không tự Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 tin làm chú bán thân. Bên cạnh những thành tựu mà giáo dục dà đạt được thi can nhìn thăng vào hạn che cùa giáo dục hiện nay đó là chủ yếu quan tâm đen việc dạy “chừ " mà chưa quan tâm tới việc dạy “người" một cách toàn diện. Đa so các bậc phụ huynh coi diêm một so mòn học là thước đo sự tiến bộ cùa con cái, tạo thành sức ép buộc học sinh chi nghi den chuyện phái học đê có diêm cao Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 mà chưa chú ý nhiều đen việc rèn luyện kỳ năng song, hành vi ứng xử của học sinh trong cuộc song thường ngày. Vì sao lại còn tồn tại những van đề đó?. Có nhiêu nguyên nhân dần den các hành vi sai trái về đạo đức, loi sống, vi phạm pháp luật cua học sinh, bên cạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xà hội. một trong nhũng nguyên nhân sâu xa là do ban thân học sinh thiếu kỳ năng song, Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 thiêu những kiến thức, suy nghĩ nòng cạn, thiêu hiểu biết… Đê phát huy vai trò cùa môn học và góp phan khắc phục nhùng tinh trạng trên và đè giãi quyết đúng đan các van đe trong cuộc song. Như vậy việc tiến hành tích hợp giáo dục kỳ năng song vào trong các môn học, đặc biệt là môn GDCD là việc làm có tính tắt yếu. Chinh vi vậy bàn thân tôi đà chọn đề tài: “ Tích hợp giáo dục kỳ năng song vào Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 dạy học phan thừ hai: Công dân với dạo dức – trong chương trình GDCD ỉớp ÍO’ đê phát huy vai trò của môn học và góp phan khấc phục tinh trạng trên.

2. Cơ Sơ LY LCẬN VA THỰC TIEN.

2.1 Cơ sở lý luận.

Trên the giới hiện nay dã và đang tồn tại nhiêu định nghía và quan niệm khác nhau về kỳ’ năng sống. Mồi dịnh nghía dược thê hiện dưới những cách thức khác nhau. Thông thường, kỳ Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 năng sống được hiểu là nhùng kỳ năng thực hành mà con người cần đê có được sự an toàn, cuộc song khóe mạnh với sức khòe cao.

Theo tố chức Y tế Thế giới (WHO), kỳ năng sống là nhũng kỳ’ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhàn có thê tương tác với những người khác một cách hiệu quả với các giãi pháp tích cực hoặc ứng phó với nhùng van đề hay nhùng thách thức cua cuộc sống hàng ngày.

Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức -trong chương trình GDCD lớp 10 Theo quỳ Nhi đong Liên hợp quốc (UNICEF), kỳ năng song là tập hợp rat nhiều kỳ năng tâm lý xà hội và giao tiếp cá nhân giúp cho con người đưa ra nhũng quyết định có cơ sở, giao tiếp một cách có hiệu quả, phát triên các kỳ nàng tự xư lý và quan lý ban thân nhăm giúp họ có một cuộc sống lành mạnh và có hiệu qua. Từ kỳ năng sống có thê thè hiện thành nhùng hành động cá nhân và nhừng hành động Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 đó sè tác động đen hành động của nhùng người khác cũng như dẫn đen nhùng hành động nhằm thay đoi môi trường xung quanh, giúp nó trớ lên lành mạnh.

Theo tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESSCO), kỳ nâng sống gan xới 4 trụ cột của giáo dục. đó là: Học đê biết (Learning to know) gồm các kỳ năng tư duy như: kỳ’ năng tư duy phê phán, kỳ’ nâng tư duy sáng tạo Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 , kỳ năng quyết định, kỳ năng giãi quyết vấn đề, kỳ’ năng nhận thức được hậu qua…; Học đê làm (Learning to do) gồm các kỳ nâng thực hiện công việc vã các nhiệm XỊI như: kỳ’ năng đặt mục tiêu , kỹ năng đâm nhận trách nhiệm, kỳ’ năng quân lý thời gian, kỳ’ năng tim kiếm và xử lý thông tin…; Học đê khủng định (Learning to be) gồm các kỳ’ nâng cá nhân như: kỹ năng ứng phó căng Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 thăng, kỳ năng kiêm soát câm xúc, kỳ năng tự nhận thức, kỹ năng thê hiện sự tự tin …; Học đè cùng chung song (Learning to live together) gom các kỳ’ năng xă hội như: kỳ năng giao tiếp, kỳ’ nâng thương lượng, kỳ năng tự khang định, kỳ nâng hợp tác. kỳ năng làm việc theo nhóm, kỳ năng thê hiện sự câm thông …

Từ những quan niệm trên đây, có thè thay kỳ’ năng song bao gom một Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 loạt các kỳ’ năng cụ thê, can thiết cho cuộc song hàng ngày cùa con người. Bán chat của kỷ nâng sổng là kỳ năng tự quân lý ban thân và kỳ’ nàng xà hội can thiết đê cá nhân tự lực trong cuộc song . học tập và làm việc hiệu qua. Nói cách khác, kỳ năng song là kỳ’ năng làm chú ban thân cua mồi người, kha năng ứng xư với người khác và với xà hội, khá nàng ứng phó tích cực trước các tinh Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 huống của cuộc sống.

Như x ây, các kỳ’ năng sổng nham giúp chúng ta chuyên dịch kiên thức – “cớ/ chúng ta biếc và thái độ, giá trị – “cdí chúng ta nghĩ, câm thấy, rin tương? ” “thành hành động thực tế nào?” ‘7àm gi và làm bang cách nào? " là tích cực nhất và mang tính chất xây dựng.

Kỳ năng sống thường được thiết lập x ới một nen tâng riêng biệt, do đó Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 mọi người có thè hiểu và thực hành. Kỳ năng song liên hệ mật thiết x ới những nội dung giáo dục thực hành giúp chúng ta trã lời nhũng cây hói như là: Chúng ta can làm gì đẻ có thái độ quyết đoán ? Quyết đinh cùa chủng ta liên quan đen nhưng điều gì?—

Khái niệm kỳ nâng sống được hieu rat khác nhau, ơ một so nước như: Tiling Quốc, Singapore, Thái Lan … đào tạo kỳ năng song chính là đè giáo Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 dục cách vệ sinh, dinh dường, giáo dục phòng chong bệnh tật hoặc giáo dục hòa binh… ơ một sổ nước khác như: Mỹ, Anh. Pháp. Nhật… kỳ nàng sống đào tạo tập tiling xào giáo dục hành vi, giáo dục an toàn trên đường phố hay giáo dục bao vệ mòi trường…

Kỳ năng sống vừa mang cà tính cá nhân vừa mang tinh xà hội. Tính cá nhân bời vì đó là khả nâng của mồi cá nhân. Tinh xà Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 hội là vi trong mồi giai đoạn cùa sự phát trièn xà hội. mồi tôn giáo, cá nhàn được yêu cầu dê có sự phù họp với những kỳ năng sống ấy. Chang hạn: kỳ năng sống của mỗi cá nhân trong thời bao cap khác với kỳ- năng sống của các cá nhân trong cơ chế thị trường, trong giai đoạn hội nhập, kỳ năng song cùa người mien núi khác với kỳ năng song ớ vùng biên, kỳ’ nâng sống của người sống ờ nóng Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức -trong chương trình GDCD lớp 10 thôn khác với kỳ năng sống của người sống ờ thành phố.

Trong điêu kiện kinh tế xà hội cùa Việt Nam nói riêng và bối canh toàn cầu nói chung, càng ngày chúng ta càng nhận ra tam quan trọng cúa việc học các kỳ nâng sổng đê ứng phó với sự thay đôi. biến động của môi trường kinh te, xà hội và tự nhiên. Chính vi vậy rèn luyện kỳ năng song cho học sinh dược xác định là một nội dung cơ ban cùa phong Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực " trong các trường phò thông, giai đoạn 2008 – 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chi đạo, triên khai và thực hiện.

Qua nghiên cứu tài liệu và hoạt động thực tiền cua ban thân. Tòi nhận thay: những kỳ năng song cơ ban can tích họp cho học sinh thòng qua mòn GDCĐ ờ bậc THPT như sau:

 • –  Kỳ năng tự nhận thức.

 • –  Kỳ năng kiêm Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 soát cám xúc.

 • –  Kỳ nâng ứng phó với căng tháng.

 • –  Kỹ năng tìm kiếm sự ho trợ.

 • –  Kỳ năng thè hiện sự tự tin.

 • –  Kỳ nàng giao tiếp.

 • –  Kỹ năng lâng nghe rích cực.

 • –  Kỳ năng thè hiện sự câm thông.

 • –  Kỹ nàng giãi cỊuyấỉ màu thuẫn.

 • –  Kỹ nàng hợp tác.

 • –  Kỹ năng tư duy phê phán.

 • –  Kỹ nàng tư duy sàng tạo.

 • –  Kỹ nàng ra quyết định.

 • –  Kỹ năng giãi Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 quyết van dề.

 • –  Kỳ nâng kiên định.

 • –  Kỹ nàng đảm nhận trách nhiệm.

 • –  Kỹ năng dặt mục tiêu.

 • –  Kỹ nâng quàn lý thòi gian.

 • –  Kỳ nàng tìm kiếm và xử lý thòng tin…

2.2. Cơ sỡ thực tiền:

Giáo dục kỳ’ năng song là một vấn đề không mới trong dạy học và cùng không xa lạ trong thực tiễn cuộc sống vì nó là lĩnh vực giáo dục liên ngành. Tuy nhiên, đậc trưng của Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 môn GDCD là không chi cung cap cho học sinh kiến thức của môn học phù hợp với đặc diêm lứa tuổi mà diêu quan trọng hơn là hình thành và phát trièn càm xúc, thái độ đúng dấn trước các van đe liên quan đến nội dung bài học cho các em. Vì vậy, môn học này có khá năng tích hợp ỡ nhiêu mức độ khác nhau với các nội dung giáo dục kỳ năng song cá về kiến thức, kỷ năng, thái độ. Tuy nhiên, Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 khi tích hợp giáo dục kỳ năng song can dam bao nguyên tấc: không gượng ép. không làm nặng nội dung, không làm biến dạng môn học. Cụ thê tỏi nghiên cứu và ứng dụng trong 3 năm, so sánh giừa các năm học và dưa ra kết quá khả quan.

Cụ_thẹ:

Năm 2010-2011 (Chưa tích hợp nội dung giáo dục kỳ năng sống cho học sinh vào các bài dạy).

Khảo sát trên 3 lớp lOa’iOa’IOa10 tông sổ Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 học sinh: 140 học sinh. xếp loại hạnh kiếm: Tốt: 88 học sinh (62.8%); khá: 35 (25%); trung binh: 09 (6.4%); yếu: 08 (7.7%).

Năm 2011-2012 (Đã tích hợp nội dung giáo dục kỳ năng song cho học sinh vào các bài dạy).

Khảo sát trên 3 lớp 10a‘T0a; 10aI? tông số học sinh: 149 học sinh.

xếp loại hạnh Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 kiêm: Tốt: 80 học sinh (53.7%); khá: 64 (42.9%); trung binh: 04 (2.7%); yếu: 01 (0.7%).

Năm 2012-2013 (Đà tích hợp nội dung giáo dục kỳ’ năng song cho học sinh vào các bài dạy).

Khảo sát trên 3 lớp 10a1 10a; 10a1" tông sổ học sinh: 149 học sinh.

xếp loại hạnh kiêm: Tốt: 109 học sinh (73. Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 1%); khá: 37 (24.8%); trung binh: 03 (2.0%); yếu: 00 (0.0%).

Trên thực tế, qua một số giờ dạy cùa đổng nghiệp ở trường hiện nay tôi nhận thấy, có nhiêu giáo viên bộ môn GDCD quan niệm rang: Tích hợp giáo dục kỳ’ năng song là vô hình dung làm nặng thêm nội dung kiến thức bài học, biến dạng mòn học dưới hình thức đơn điệu khò cứng. Bên cạnh dó Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 , có một bộ phận giáo viên dạy chéo môn. không tâm huyết với nghe. ít đọc sách báo, ít quan tâm đen các van đe chính trị xà hội, việc tự học, tự bồi dường còn hạn che, cho nên ngại tích hợp vì cho răng chì cần tập trung vào kiến thức bài học là đú, không can phải tích hợp nhừng nội dung khác. Từ thực tiễn trên tôi đà mạnh dạn chọn đề tài: “Tích hợp giáo dục kỹ nâng sống Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 vào dạy học phân thứ hai: công dân vởi dạo đức- trong chương trình Giáo Dục Công Dân lớp 10”. Qua đó góp phan nàng cao chat lượng giảng dạy và giáo dục kỳ năng sổng cho học sinh tại trường Tiling học phô thòng Tam Phước.

ạ.TÒ CHỨC THỰC HIÊN CÁC GIẢI PHẤP

Đê phát huy vai trò giáo dục của bộ môn, giúp học sinh rèn luyện tinh than có trách nhiệm doi với bán thân, gia đinh, cộng dong và Tô Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 quốc; giúp học sinh có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sổng, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đinh bạn bè vả mọi người, sống tích cực, chú động, an toàn, hài hòa và lành mạnh. Giáo viên phai là những người có lòng nhiệt huyết, biết lựa chọn và kết hợp tốt các phương pháp dạy học và hình thức kiêm tra đánh giá. đây mạnh phong trào thi đua học tập sôi nôi, hiệu Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10 quá, động viên kịp thời học sinh có những tiến bộ. Trên cơ sớ đó tiếp tục nâng cao chat lượng giáo dục, thực hiện được mục tiêu giáo dục THPT. Vi vậy, nhận thay trong rất nhiều biện pháp nham phát huy vai trò giáo dục bộ mòn, tôi mạnh dạn sư dụng biện pháp tích hợp giáo dục kỳ năng song trong giáng dạy.

Thông qua chương trinh GDCD lớp 10, giáo viên có thê tích hợp giáo dục kỳ nâng sống trong một Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đứ c – trong chương trình GDCD lớp 10 số nội dung trong phan thứ hai: "Công dàn với d KhoThuVien. com

Trang 5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
T p 1 chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
slide thuyết trình chẩn đoán bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sổ tay doanh nghiệp Tận dụng EVFTA để xuất nhập khẩu hàng hoá giữa Việt Nam và Đức
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10
Tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào dạy học phần thứ hai công dân với đạo đức – trong chương trình GDCD lớp 10
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart