TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA LÝ LỬẶN CHÍNH TRỊ

BÀI TIỀU LUẬN

Đề tài: TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG Tư BẢN

VẮN ĐÈ CÓ PHÀN HÓA CÁC DOANH NGHIẸP

NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Hà Nội. 11/2011

MỤC LUC

LỜI NÓI ĐẢU

  • I. MOT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN CHUNG VÉ CỎ PHÀN HOÁ DOANH

NGHIỆP NHÀ NƯỚC

  • 3.  Sự cần thiết phải cổ phần hoá 1 bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước….3 TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BảN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  • 3.2 Xuất phát từ thực trạng hoạt động kém hiệu quà ở doanh nghiệp Nhà

nước

  • 3.3. Xuất phát từ sự thay đỏi nhận thức về vai trò chu đạo ờ kinh tế Nhà

nước

  • II. THựC TRẠNG CO PHÀN HOẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ớ MỆT

NAM

  • 1. Tiến trinh cổ phần hoá TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ bản amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta

KÉT LUẬN…………………………………………………………………………………………16

TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………………………..17

LỜI NÓI ĐẢU

Trên cư sờ đôi mới tư duy kinh té, những nam gằn đây nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung ơ nước ta dà từng bước chuyến sang kinh tể thị trường như một dõi hói tất yếu cứa sự phát triền. Trong diều kiện cơ chế quán li thay dồi, khi hiệu quả sân xuất kinh doanh trứ thành ycu lố song còn cúa mỏi doanh nghiệp thi các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước dà TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY bộc lộ dẩy du nhùng yểu kẽm và làm vào tình trạng sa sút, khủng hoàng trầm trọng.

I .àm thế nào dể lập lại cấu trúc sỡ hừu nhã nước vã cái cách khu vực kinh te nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả,vai trò cúa nó theo tinh thần các Nghị quyết Dại hội lần thứ VI. VII cua Dang: ’’Chuyền một số doanh nghiệp quốc doanh có điều kiện thành công tỵ cổ phần và thành lập một số còng ty quốc doanh cô TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY phần mới. phai làm thí diêm chì đạo chặt chè .rút kinh nghiệm chu đáo trước khi mờ rộng phạm vi thích hợp “?

Một trong nhũng giái pháp cò tính chiến lược dè giai quyết nhừng vấn đề cấp thiết này là tiên hành cô phan hoá một so doanh nghiệp nhà nước nham đa dạng hoá sờ hừu. đưa các yếu lố cạnh tranh lên làm động lực đê tâng hiệu quà kinh doanh vã xác lập một mô hĩnh doanh nghiệp hừu hiệu trong nền kinh tế thị TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY trường.

Quá trinh cô phân hóa các doanh nghiệp nhà nước dtrực thực hiện từ nam 1992, trái qua gan 20 nảm mờ rộng và phát triền dà thu được nhùng thành lựu dáng kẻ nhưng cùng không ít vướng mắc cần nhũng biện pháp khắc phục kịp thời dế tiếp tục dày mạnh cỏ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhã nước ờ Việt Nam hiện nay.

NỘI DUNG•

I. MOT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUAN CHUNG VÉ CỎ PHÀN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

L Quy luat chung về tích tụ vồ tap trung lư bàn:

Trong quá trinh tái sân xuất tư bân chủ nghía, quỵ mò cùa tư bân tăng lên thông qua quá trinh tích tụ và tập trung tư bàn. Tích tụ và tập tiling tư ban có quan hệ mật thiết với nhau, tạo tiền đề cho nhay phát triển. Nếu như Tích tụ tư bàn gia tảng quy mò và sức mạnh cũa tư bàn cá biệt bảng cách tư bân hóa giá trị thặng dư TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ngay trong chinh phạm vi cùa giá trị tư bán ấy thì tập tiling tư ban gia tăng quy mô cua tư bàn cá biệt bằng cách liên kết hoặc sát nhập các tư ban cá biệt cô sẵn trong xà hội với nhau. Ánh hưởng qua lại cùa hai quá trinh này làm tối đa hóa tốc độ cạnh tranh, dần đến sự tập trung hay sát nhập của các tư bân cá biệt diễn ra nhanh hơn.

2: Khái niêm cổ phần hút;

Đê tìm hiếu TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY khái niệm cồ phần hoá, trước hết cằn phân biệt hai khái niệm riêng rè là cồ phần hoá và Tư nhân hoá.

Tư nhân hoá "là sự biến dổi tương quan giừa Nhà nước và thị trường trong đời sống kinh tế của một nước theo hướng ưu tiên thị trường", cụ thể là quá trinh chuyến đòi hình thức sờ hừu tử Nhà nước sang tư nhân đồng thời chuyên các lĩnh vực kinh doanh sàn xuất từ Nhà nước độc quyền sang cho tư nhân đàm nhiệm TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY theo nguyên tắc thị trường .

Như vậy, Cô phần hoá lã một khái niệm hẹp hơn tư nhân hoá. là một trong nhiều cách đê tư nhân hoá một phần tài san cua Doanh nghiệp Nhà nước.

về hình thức: cồ phần hoá là việc Nhà nước bán một phần và toàn bộ giá trị cố phần hoá cua mình trong các xi nghiệp cho các đối tượng tô chức và tư nhân trong và ngoài nước hoặc cho các bộ quân lý, công xưởng của xí TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY nghiệp bàng đấu giá còng khai và thông qua thị trường chứng khoán để thành công tỵ TNHH và công ty cố phần.

về thực chất: Cổ phần hoá là phương thức thực hiện xà hội hoá sở hữu, cùa hình thức kinh doanh một chủ với sở hữu Nhã nước trong doanh nghiệp thành công ty cô phần, với nhiều chu sờ hừu đè tạo mỏ hĩnh doanh nghiệp phù hợp với nền kinh tế thị trường. đầu tư. yêu cầu cua nền kinh doanh hiện đại TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .

. < Sư cân thìêt phai Cô phần hoá môt bô phân Doanh nghiệp Nhà nước:

3.1. Cô phần hoá là xu hướng chung ở nhiều nước:

Trong những năm 1980. quá trinh chuyển đối sớ hừu Nhà nước dà trờ thành hiện tượng kinh tế chù yếu trên toàn thế giới. Chi tính từ năm 1984 – 1991, trên thế giới đã có 250 tỹ USD tài san Nhà nước đem bán. Làn sóng cồ phần hoá được khơi đẩu từ Vương TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY quốc Anh cuối nhùng năm

1970 với hàng chục xi nghiệp quốc doanh được cổ phần hoá đến năm 1991 Nhã nước thu dược 34 tỷ bàng. Quá trinh này đà lần lượt chuyến ra các nước công nghiệp phát triền đến các nước đang phát triền với nhiều hình thức phong phủ. Hiện nay. cố phần hoá được lựa chọn nhiều nhất và trớ thành hiện tượng phố biến trên toàn thế giới.

Việc Doanh nghiệp Nhà nước nước ta cổ phần hoá chứng tỏ đang hội nhập cùng TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY với nền kinh tế thế giới và Cô phần hoá là một đòi hoi khách quan khi Việt Nam chuyền sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết cùa Nhà nước và vần theo con đường xã hội chũ nghía.

3.2. Xuất phát từ thực trạng hoạt động kém hiệu quà cùa Doanh nghiệp Nhà nước

Các Doanh nghiệp Nhà nước được hình thành trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp kéo dài hàng chục năm, trên cơ sờ nguồn vốn cấp phát cùa TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ngân sách Nhà nước và do đó tất cá hoạt động đều chịu sự kiêm soát và chi phối trực tiếp của Nhà nước. Khi chuyển sang nền kinh tể thị trường, thi cã một khu vực kinh tế Nhà nước dồ sộ, cồng kềnh bộc lộ tất cã những yểu kém về hiệu quá hoạt động sán xuất kinh doanh cua doanh nghiệp, chấp vá, không đồng bộ và xơ cứng trong việc thích ứng với cơ chế mới.

Các Doanh nghiệp Nhà nước từ lâu dà TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY không được dặt trong môi trường cạnh tranh, do đó chậm đồi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sán phẩm. Chế độ bao cấp bủ lồ tràn lan làm cho hạch toán kinh tế trong các doanh nghiệp Nhã nước chi là giã tạo, sân xuất không tinh chi phi. như hiện tượng lài giã, lồ thật lại hết sức phố biến.

Trần Thị Oanh

-iỉíip tdnh 2f


Tố chức bộ máy trong các doanh nghiệp Nhà nước về sơ hừu trong doanh nghiệp không rò ràng, việc phân phối về TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY tinh chất không dựa trên nguyên tắc phân phối theo lao động mà mang nặng tinh binh quàn, ngoài ra dội ngũ cán bộ với kiến thức và trinh độ quân lý không phù họp. thiếu năng động.

Như vậy tinh trạng kém hiệu qua cua các doanh nghiệp Nhà nước lãm cho nền kinh tế không thể phát triển được, chế độ quan liêu bao cấp kìm hàm sự phát triển lực lượng sàn xuất, đầy nền kinh tế vào killing hoàng. Do đó khi ở sang TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY nền kinh tế thị trường, phát triển Nhà nước kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thì việc Cổ phần hoá một bộ doanh nghiệp Nhã nước lã cần thiết và cấp thiết.

. vo 7rầu 7hị (httth

6

úlíip t itth 28

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tiểu luận ngộ độc thực phẩm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
11.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp tại tỉnh quảng ninh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn đánh giá công tác quản lý và vệ sinh chuồng trại chăn nuôi ở trại lợn mr lịch ba trại ba vì hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tăng cường quản lý của sở công thương tỉnh cao bằng đối với hoạt động thương mại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TÍCH TỤ VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN amp; VẤN ĐỀ CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart