(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

Add your review

(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

fff

(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

fff

(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

fff

(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

fff

(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

fff

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHO Hồ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BĂO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN: XÁC XUẤT THỐNG KÊ CHỦ ĐÊ 3

Giàng vién hướng dẫn: Hoàng Vãn Hà

Nhúm sinh viên Lliực hiên: Nhóm 15-L10

<<<123>>>

Họ và tên

MSSV

Nhiệm vụ

Trăn Nguyễn Xuân Tiên

2012189

Soạn (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề ——-3 báo cáo lý thuv ết——-

Trương Bào Khánh

2011396

Soạn báo cáo, lý thuyết

Nguyễn Cường Thịnh

2014596

Soạn Code Rstudio hoạt dộng 2

Phùng Minh Đức

2013012

Soạn Code Rstudio hoạt độ ng 1

Hô Chí Minh, ngày 08 tháng 5 nám 2022


 • 1  Mục lục

 • 3.1.1    Mỏtsố khà (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 niệm co bàn.

 • 4.1    Đoc dữ (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 liêu, thưc hiẻn các

thống kẻ mỏ tà vá thực                                     hiện kiém đinh:

s Host đông 2:

s.l     Đoc dữ liêu, thưc hiẻn các thống kẻ mỏ tà vá thực hiện kiém đinh:

 • 5.2    Phản bch phương sai 1 nhân tỗ (one way anova): (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất

thống kê chủ đề 3

6 TÀI LIÊU THAM KHÁO

 • 2 Hoạt động 1:

Tập tin Dietcsv (cung cấp bời Dại học Sheffield, Anh) chứa thông tin về một thừ nghiệm về hiệu quà của các chế độ ăn kiêng trong việc giám cân nặng đối với những người trirừng thành. Một người tham gia sẽ được áp dụng một trong ha chê độ ăn kiêng khác nhau trong vòng (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 6 tuân lé. Cân nặng của người tham gia sẽ dược ghi nhận trước vã sau khi kết thúc thừ nghiệm dê đánh giá hiộu quà của từng chế độ ăn kiêng.

Các hiến chính trong hổ dữ liộu:

 • •  Person – só thứ tự cùa người tham gia thử nghiệm

 • •  gender = giới tính cùa người tham gia (1 = nam, 0 = nữ)

 • •  Age = tuối (nấm)

 • •  Height = chiều cao (em)

 • •  pre.weight = cân nặng (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 trước khi áp dụng chế độ ăn kiêng (kg)

 • •  Diet = chẽ độ ăn kiêng (3 chế độ khác nhau)

 • •  weight6weeks = cán năng sau 6 tuần ăn kiêng

Các bước thực hiện:

 • 1.  Đọc dừ liệu (Import data): Diet.csv

 • 2.  Làm sạch dừ liệu (Data cleaning): NA (dừ liệu khuyết)

 • 3.  Làm rõ dữ liệu: (Data visualization)

(a) Chuyến dõi hiến (nếu cần thiết).

(h) Thông ké (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 mô tà: dùng thông ké mẫu và dũng dồ thị.

 • 4.  Ltest: Dùng một kiêm dịnh phũ hợp cho hai biến pre.ueight và ueight6weeks

 • 5.  ANOVA một nhân tố: Chế độ ăn kiêng Diet nào hiệu quã nhất trong việc giám cán.

 • 6.  ANOVA hai nhđn tố: Chế dờ ăn kiêng Diet và giời tính gender ảnh hường thố nào đến việc giám cân vveightLOST?

 • 3    Co* sờ lý thuyết

  • 3.1   Thông kê mô tả

   • 3.1.1   Một sô khái niệm cư bán

-Tống (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 thế (population): táp hợp tất cả những phàn tử mang đặc trưng quan tâm hay cần nghiên cứu.

-Máu (sample): là mổt tập con được chọn ra từ tống thể.

-Tham số (parameter): là một đặc trưng cụ thể của một tống thế.

-Thống kê (statistic): là mổ t đặc trưng cụ thể của một mẫu.

-Chọn một mẫu ngẫu nhiên: Một mẫu ngẫu nhiên (random sample) gồm n phần từ được (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 chọn ra từ một tống thế phải thỏa các điều kiện sau:

 • •  Mỗi phân từ trong tông thế phài được chọn ngẫu nhiên và độc lập.

 • • Mồi phần từ trong tống thế có khã năng được chọn như nhau (xác suất được chọn bằng nhau).

 • •  Mọi mẫu cỡ n cũng có cùng khà năng dược chọn từ tông thể.

-Phương pháp chọn mầu ngầu nhiên đơn giản (simple random sampling):

 • • Đánh số các phần tử của tông thê từ 1 dẽn N (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn

môn xác xuất thống kê chủ đề 3 . Lập các phiếu cũng đánh số như vẩy.

 • • Trộn đều các phiếu, sau đó chọn có hoàn lại n phiếu. Các phần tử của tóng thê

có số thứ tự trong phiếu lấy ra sẽ dược chọn làm mẩu.

-Thống kê mô tá (descriptive statistics): là quá trình thu tháp, t ổng hợp và xứ lý dữ liệu đế biến dôi dữ liệu thành thông tin.

 • •  Thu thậ p dữ liệu: khảo sát, đo dạc,…

 • •  Biêu diễn dữ liệu (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 : dùng bàng và đò thị

 • • Tống hợp dừ liệu: tính các tham s ố máu như trung bình máu (sample mean), phương sai mẫu (sample variance), trung vị (median),…

 • 3.1.2   Mổ tá dữ liệu bàng đô thị

Giói thiệu:

■Việc mỏ tà dữ liệu bâng dỏ thị sẽ cho ta một cái nhìn tỏng quan vè dữ liệu trước khi đi vào phân tích cụ thẽ.

-Các loại đò thị được sứ dụng sè phụ thuộc vào dạng biến cần (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 phân tích.

-Trong phần này, ta sẽ kháo sát chù yếu về dồ thị tổ chức tăn sổ (histogram). ■ Phân bõ tàn số (frequency distribution):

 • •  là một bàng chứa các khoảng được phân nhóm theo dữ liệu quan trấc

 • •  và các tần số tương ứng cùa dữ liệu nằm bên trong từng khoảng. Phân bô tần số cho phép

 • •   mô tà phân phối của dữ liệu,

 • •  xem xét tính đối xứng/bất đối xứng, tập trung/ (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3 phân tán của dừ liệu

 • •  nhận dạng phân phối chuẩn (bell-shaped),

 • •  xác định mode (unimodal, bimodal)

-Phân bố tần số được mô tá bắng đồ thị tố chức tần số (histogram).

Xảy dựng một phân bõ tần sổ:

-Trong một bàng phân bố tần số:

 • •  Mỗi nhóm có bể rộ ng bằng nhau

 • •  Bế rọ ng cúa mồi nhóm được xác định bởi:

Ciátrị/ớnnhãt-Giớ irịbé nhát

Sô khoángcănchia (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

 • •  Các khoảng không trùng nhau

 • •  Nền chọn số khoáng tối thiếu > 5

-Đổ thị biếu điền bàng phán bố tàn số gọi là đổ thị tố chức tần số (histogram)

– Chia dừ liệu thành bao nhiêu khoáng là tốt?

 • •   là quá trình "thử" và "sai",

 • •  đổ thị tó chức tân số không được quá "lởm chởm", có nhiều đinh và

 • •  không có dạng "khối", chì ra dược sự biến thiên trong dữ liệu. (Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3

■Dáng điệu của phân phối (shape of the distribution) gọi là dối xứng (symmetric) nếu các giá trị quan trắc cân bắng xung quanh trung tâm.

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3
(Tiểu luận) báo cáo bài tập lớn môn xác xuất thống kê chủ đề 3
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart