(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

98.000

Category:

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

fff

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

fff

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

fff

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

fff

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

fff

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA KHOA CÒnG NgHệ thòng tin … w V* I Ị…

PHENIKAA

UNIVERSITY

BÁO CÁO

Chuyên nghành:

Chuyên đê thưc tâp:

THIÉT KÉ – XÂY DỰNG phấn mèm quản lý thư VIỆN

Giáo viên hướng dẫn : Tiến Sỉ Nguyễn Quang Dũng Sinh viên thực hiên : Dường Vãn Khang

: Lê Minh Đức

: Bùi Việt Anh

: Vù Thành Long

Công việc: Vũ Thánh Long : Làm giao diện. Sơ đổ. Tông kết báo cáo Lê Minh Đức:

Tim hiêu báo cáo

Bùi Việt Anh. Tìm hiếu báo cáo

Dương Văn Khang: Tìm hiểu báo cáo + Sơ đo

MỤC LỤC

MUCLUC……………………………………■■■■■ ■■■.. (Tiểu luận) báo cáo chuyên

nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dụng phần mềm quản lý thư viện ii

MÔ DÂU

cứu …………………………………………..■■■■■■■■■■■

CHƯƠNG I. Sơ LƯỢC VẺ Cơ SỠ THụC TÁP

CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH KHÂƠ SÁT THƯC (Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thục tập thiết kế xây dụng phần mềm quản lý thư viện TRẠNG

 • 2.2.1 I Oif trình nháp sách 4

CHƯƠNG 3. PHÂN ĨÍCH QUY TRĨNH HOẠT DONG CỦA HE THÕNG …..

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thục tập thiết kế xây dụng phần mềm quản lý thư viện 7

 • 3.3.  Quy ninh tra tài liệu…….            ………………………

3.6 Ouv trinli tim kiểm thông tin

CHƯƠNG 4. PHÀN TÍCH THIET KÊ HE THÔNG THEO ƯNÍL

4.1.1…….  ………………………………………………………………………

Quán tri hè thống. (Tiểu luán) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực táp thiết kế xây dưng phần mềm quản lý thư viện 10

4

. 4. Quán lỵ mươn, trá tài liêu

 • 4.2.2  Danh ĩá.ch C’yg case cua hê thống

4.2.3   5 Biêu dò Usecase “Quàn Ịý mươn, trà tài liệu ".

 • 4.2.4. ỉ Đăc tá Usecase (Tiểu luân) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thưc táp thiết kế xây dưng phần mềm quản lý thư viện“quân trị hè thống ”16

4.2.4.6 Đạc tã Usecase “Thòng kê, báo cáo ”.

 • 4.3. Bld 1 đọ lơp 34

 • 4.3.1.1 Lớp “NguoiDung" (Người dùng)24

43 ỉ 2 Láp "DacGia" (ĐỘC gịă.l 25.

 • 4.3.1.3 …………………………………………………………………………………………….

Lớp "XidỵVP " (Xứ lý vi phatn)

 • 4.3.1.4 …………………………………………………………………………………………….

Lớp “Lop” (Lóp)

43 15 Lờp “Khoa-(Khoa)

 • 4.3.      Ị.7. Láp “PhanLoai” (Phán Ịơqị)……………… (Tiểu luân) báo cáo chuyên

nghành chuyên đề thưc táp thiết kế xây dưng phần mềm q uản lý thư viện……………………………

…..37

 • 4.3  1.8 Lóv "TheLoai" <Thè Loai)38

 • 4.3.1.11.  LỜI) "PhieiiNhay " <Phiếu nhây)41

4.3.1.13……………………………………………………………………………………………

Lỡp “MuonTraTL " (Mươn trã tài liệu)

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện
(Tiểu luận) báo cáo chuyên nghành chuyên đề thực tập thiết kế xây dựng phần mềm quản lý thư viện
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart