(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

98.000

Category:

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

fff

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

fff

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

fff

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

fff

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

fff

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

KHOA DU LỊC H

ODD

BÁO CÁO NHÓM

CHỦ ĐÉ: QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực TẠI KHÁcH sạn JW MARRIOTT HÀ Nội

<<<123>>>

GVHD:

Đặng Thị Phưíýc Toàn

Nhóm thực hiện:

Nhóm 7

Lớp học phần:

61.ỌTKS-3

Học phần:

Quán trị nguồn nhân lực khách sạn

Khánh Hòa, thảng 4, năm 2022

BẢNG PHÂN CÔNG C ÔNG VIẸC

<<<123>>>

STT

Họ và tên

MSSV

Nhiệm vụ

1

Bùi Kiều Quỳnh Như (NT)

61134121

Thuyết trinh, phân công và giám sát nội dung

2

Ngô Trịnh Như Quỳnh

61134258

Thuyết trinh, phân công vả giám sát nội dung

3

Võ Thị Thanh Ngân

61130671

Phàn tích về sừ dụng và quàn lý nhân viên, công tác đào tạo vã phát triển nhân sự

4

Lâm Thao Uyên

61131491

Phân tích về hoạch định nguồn nhân lực. phân tích công việc và công tác tuyển dụng

5

Phạm Nguyền Yến Vy

61132724

Phân tích về chinh sách (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà

6

Mai Thị Hồng Hạnh

61130259

Phân tích giãi pháp phát triển nguồn

nhãn lực

7

Trần Thu Phương

61132437

Phân tích giãi pháp phát triển nguồn nhân lực

8

Nguyễn Thanh Trà

61131296

Phân tích dặc điểm thị trường, thuận lợi và khó khản của môi trường kinh doanh

9

Trần Thị Mỳ Nhung

61134142

Phân tích về văn hóa khách (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw

10

Vò Thành An

61130010

Khái quát về khách sạn. phân tích về cơ sờ vật chất kỳ thuật. Tống họp nội dung, trinh bây Word, thiết kế Power

Point

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BÀNG BIẺU

LỜI MỞ ĐẲU

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VẺ KHÁCH SẠN JW MARRIOTT HÀ NỘI

  • 1.1. Khái quát về khách sạn (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực

tại khách sạn jw marriott hà nội

CHƯƠNG II: C ÒNG TẤC QUẤN LÝ NHÂN sự TẠI JW MARRIOTT HÀ NỘI. 13

  • 2.2. Nội dung quản lý nhân sự (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân

lực tại khách sạn jw marriott hà nội

  • 2.4. Nhận xét thực trạng quàn lý nguồn (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị

nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội nhân lực cùa khách sạn

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỀN NGUÒN NHÂN Lực CÙA KHÁCH SẠN………………………………………………………………………………..

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Khách sạn JW Marriott Hà Nội

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội Hình

Hình 1.3. NỘI thất phòng cúa JW Marriott Hà NỘI

Hình 1.4. Phòng họp tại JW Marriott Hà Nội

Hình 1.5. Toàn cảnh từ trên cao cúa JW Marriott Hà Nội

Hình 1.6. Khu vực tiền sánh cùa JW Marriott Hà Nội

Hình 2.1. Sơ đồ tồ chức khách sạn JW Marriott Hà Nội (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội

Hình 2.2. Ông Mark Van Der Widen

Hình 2.5. Quang cành cũa JW Marriott Hà NỘI

Hình 2.6. Đồng phục nhà hàng cúa JW Marriott Hà NỘI

Hình 2.7. Đồng phục lẻ tân tại JW Marriott Hâ Nội

DANH MỤC BẢNG BIẺƯ

Bâng 2.1. Các chương trinh đào tạo tại JW Marriott Hà Nội

LỜI MỞ ĐÀU

Hoạt động quán (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội tri nhân lưc là một nghệ thuật ờ bat ký doanh nghiệp nào nói chung và khách sạn JW Marriott Hã NỘI nói riêng đều cần quan tâm Quan tri nhân lực hiệu qua giúp xây dựng, định hướng cho hoạt động của toàn doanh nghiệp. Tiếp theo đó. quân trị nhân lực giúp gắn kết nội bộ. nâng cao năng suất lao đông và mang Lại doanh thu cao.

Ý thức được tầm quan trong đó. nhóm chúng tôi đà tiến hành lựa chọn và nghiên cứu (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội thực trạng quân trị nhân lực ở JW Marriott Hà Nội. Một thương hiệu khách sạn tẩm cờ quốc tế. cho thấy nhiều khia cạnh khác nhau trong công úc hoạch định nhân lưc. tuyển dung, đào tào và các chinh sách đài ngộ cúa khách sạn Việc nghiên cứu này giúp chúng tòi hiểu rô hơn về hoạt động của còng tác quăn trị nhân lực và nít ra bâi học kinh nghiệm cho ban thần. Từ việc nhận xét về thuận lợi. khó khăn trong hoạt đông (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội kinh doanh, đưa ra nhùng nhận định về còng tác quan trị nhân lực till khách sạn. nhóm chúng tôi đà tiến hành đề xuất một số phương án nhăm cãi thiện chất lượng cùa việc quản lý nhân sự tại khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Bài báo cáo này còn nhiều điều sai sót bời trinh độ nhận thức cúa nhóm tác già. hy vọng sè nhận được sự đóng góp chân thành của chuyên gia nhăm hoàn thiện bài báo cáo một cách đung đan nhất

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội Chân thành câm ơn!

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VÈ KHÁCH SẠN JW MARRIOTT HÀ NỘI

1.1. Khái quát về khách sạn

Hình I1. Khách sợti Jỉf Marriott Hà Nội


Khách sạn JW Marriott Hã Nội do kiến trúc sư nôi tiếng người My Carlos Zapata thiết kế. là dự án do tập đoàn Bitexco đầu tư xây dựng và được quân lý bởi tập đoàn Marriott International -tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Khách sạn tọa lạc trên đường Đồ Đức Dục. phường Mề Trì. quân Từ Liêm. Khách sạn (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội được khởi còng xây dưng vào tháng 10/ 2007. hoàn thành và đi vào hoạt động vào năm 2013.

Khách sạn JW Marriott Hà NỘI được xây dựng trên quy mò diện tích 7.9 ha vói thiết kế lấy cam hứng từ “con Rồng huyền thoại” nam bên bờ Biên Đòng -một biêu tưong rất có ý nghía trong di sân văn hóa lâu đời. đậm đà bàn săc dân tộc Việt Nam. JW Marriott Hà NỘI kết hợp hài hòa giừa sự tinh (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội tế và sang trọng đương đại cùng những nét văn hóa đặc trưng đậm chất

Việt.

JW Marriott Hà NỘI tư hào Là khách sạn MICE (hội nghị, hội thao, sự kiện và triển Làm) đăng cấp nhất tại Việt Nam. tạo ra một không gian hội thảo chuyên nghiên, tiện lợi với 8 khu vực âm thực chuyên biệt sè đem đến cho khách hàng những trãi nghiệm ấn tượng và phong phú.

Đây cũng là nơi lưu trú cùa nhiều quan chức (Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội cấp cao trên thế giới khi đến Việt Nam. trong đó có tông thống Donald Trump trong sự kiện Hội nghị thượng dinh Mỳ – Triều tại Hà NỘI vào đầu năm 2019.

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội
(Tiểu luận) báo cáo nhóm chủ đề quản trị nguồn nhân lực tại khách sạn jw marriott hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart