(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

Add your review

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực

fff

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỲ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA KỲ THUẬT Ò TÓ MÂY DỘNG Lực

Bộ .MÔN KỲ Till ẢT () lô

• ♦

BÁO CÁO THỰC TẠP CÔNG NHẤN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ DỊCH vụ Ô TÔ KHOA KỸ THUẶT Ô TÔ & MẤY ĐỌNG Lực

GLW VIÊN HƯỚNG DÀN : DOÃN THANH BÌNH SINH MÊN THỰC HẸN MSSV : M VĂN ỌUANG LỚP                       :K18551020513Ố

: 54 CNO3

THÁI NGUYÊN- 2021

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU XƯỞNG THựC TẬP……………………………………………1

KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ – MÁY ĐỘNG Lực

 • 1.1.1  Chức (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ

ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực năng

CHƯƠNG 2: THựC HÀNH THÁO LẤP VÀ KIẺM TRA, BÀO DƯỠNG

ĐỌNG Cơ ĐÓT TRONG

CHƯƠNG 3: THựC HÀNH DIỆN (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực VÀ ĐIỆN TƯ TRÊN XE

 • 3.1 Thực hành tháo lắp và bao dường máy phát điện và hệ thong cung cap điện . 39

 • 3.1.1  Nhiệm vụ cua máy phát điện trên ô (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân

trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực tô

CHƯƠNG 4: THựC HÀNH BÃO DƯỞNG &THÁO LẤP Hộp (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực Só PHỤ 49

TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHƯƠNG 1: GIỚI THIẸl XƯỚNG THựC TẠP

KHOA KỲ THUẬT Ô TÔ – .MÁY ĐỘNG Lực: • • (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực •

 • l.l.     Chức năng và nhiệm vụ

/. 1. i Chức nàng

 •  Đào tạo, hướng dần bãi bân quy trình tháo, lap các kết cấu cho sinh -viên.

 • –  Giúp sinh viên làm quen với các kết cấu thực te. tránh khói bờ ngờ vói công việc sau này.

 • –  Giúp sinh viên nâng cao kỳ năng thực hiện công việc nhanh nhen và chính xác.

 • – Nam vừng kết can và nguyên lý làm việc cua các hệ thống trong thực le.

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực Xu hướng phát triền xường dộng lực thành trung tâm dâo tạo và dịch vụ ô tỏ trực thuộc khoa Kỳ thuật Ò tô và Máy Dộng lực, ngoài chức nàng đào tạo còn chức năng khai thác thiết bị theo hướng dịch vụ bào dường vả sửa chừa ò tò.

 • 1.1.2  Nhiệm vụ

 • Thực hành dưới sự hướng dẫn cua giáo hướng dần.

 • – Trong quá trình thực hành ờ xưởng luôn quan tâm den van đe giừ gìn vệ sinh sạch và an toàn lao động.

 • – Dăm (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực bão sinh viên sau khi thực hãnh xong phái nam được các ket cấu và nhận biết dược các chi tiết thông qua các ket cấu thực te dược tiep xúc.

 • – Ihực hiện dược quy trinh tháo, lap các kết cấu một cách nhanh chóng, chính xác.

-Trang phục gọn gàng, đay đu bao hộ kill làm việc như phai đi giày đay đu

 • 1.2 Giới thiệu về khuôn viên xưởng

 • – Mặt bằng nhà Xưởng gan 20001112

Sơ đồ bố trí (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực nhà xưởng:

+ chú giai:

A-Khu xướng chinh cua Ngành; B- Khu vực đặt phòng sơn sấy,chăm sóc nội – ngoại that

(1) Cầu nàng; (2) Thiết bị đo trượt ngang; (3) Khu vực thực hành Động cơ – Điện; (4) Giá đặt thiết bị thí nghiệm; (5) Khu vực thực hành Khung-Gầm; (6) Khu vực giáng dạy; (7) Phòng kỳ thuật (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực và kho lưu trữ thiết bị (8)Bệ thử công suất

-Cơ sớ thực tập: Xưởng thực hành Khoa Kỹ Thuật Ỏ tô Và Máy Động Lực Trường Đại Học Kỳ Thuật Công Nghiệp Thái Ngu yên.

 • – Xưởng thực hành khoa kỳ thuật ô tò và máy động lực mới được đưa vào khai thác sử dụng. Đà giúp cho sinh viên phan nào tiếp xúc với thực tế qua nhưng giờ lý thuyết trên lớp.

 • – Với quy mô không lớn. trang thiết bị chưa (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực thực sự đay đủ. Nhưng đà giúp rat nhiêu cho sinh viên trong việc nam bat nhũng kết cấu đơn giãn của ỏtô, tháo lắp thảnh thạo những kết cấu đà dược học lý thuyết trên lớp.

 • – Nham trang bị đay đủ kiến thức trên kýp vả kiếm thức thực tế cho sinh viên, tới đây với sự quan tâm chăm sóc cùa nhà trường và sự phát triển đang ngày một lớn mạnh của khoa ô tô và máy động lực. Một xưởng thực hãnh mới sè được (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực xây dựng với đầy đu cơ sở vật chất trang thiết bị theo tiêu chuẩn.

Đê sinh viên có thè nắm bắt được các công nghệ mới trên ò tò vả có thê học tập và thực hãnh ngay trên các mô hình thực tế thi Khoa Kỳ thuật Ò tỏ và Máy động lực đã đau tư các trang thiết bị và máy móc hiện đại đê cho sinh viền học tập và thực hành.

Nhà xướng được lát, sơn nen, ốp tran và được chia thành các (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực khu vực thực hành riêng giúp cho sinh viên có được môi trường lừa học lừa hành khang trang sạch sẽ và hiện đại, chuyên nghiệp, áp dụng chuân quy trinh 5S “Sàng lọc- sẩp xep-sạch sỗ-săn sóc-sần sàng” đày là quy trinh được nhiều doanh nghiệp đang áp dụng. Hiện tại khu vực nhà xưởng được phân chia thành các khu 1-ực thực hành:

 • – Khu vực thực hành bào dường sưa chữa killing gam

 • – Khu l ực (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực thực hành điện và điều khiên tự động ô tô

 • – Khu vực sơn và sấy Ó tò

 • – Khu lực thí nghiệm động cơ – Ò tô

 • – Khu l ực tra cứu tài liệu

 • – Khu l ực bào dường và sửa chừa Ỏ tô

Mặt bang xướng thực hãnh Khoa Kỳ thuật Òtô và Máy Động lực Trường Đại học Kỳ thuật Còng nghiệp – Đại học Thái Nguyên năm khu thực tập xương cơ khi và được thê hiện trên hình 1.1. Xưởng kết cấu khung thép (Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực và có diện tích đủ rộng dam sinh viên thực tập l ới lưu lượng 5CK60 sinh viên một ca.

Hình 1.1: Tồng quan về phân xưởng.

Sl ‘TH: ỉ’i ỉ’ủn Quang

Page 3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực
(Tiểu luận) báo cáo thực tập công nhân trung tâm đào tạo và dịch vụ ô tô khoa kỹ thuật ô tô máy động lực
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart