(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

98.000

Category:

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

fff

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ H ẠT KHOA KẺ TOÁN- KIỀM 1 OÁN

BÁO CÁO Tĩĩực TẠP

DE TÁI:

KIÊM toán nọ phải thu khách hàng tại CÔNG TY TRACK NHIỆM HỮU HẠN kiềm’ TOÁN VÀ Tư VÁN TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

GVIID : ThS. Hồng Dương Sơn

SVTII : Vù Thị Hương

MSSV : KI 54050477

Lóp : KI 5405

Thành phơ Hồ Chí Minh, tháng 3 nânt 2019

LỜI CẢM ƠN

Không cỏ sự thành công nào mà không gắn với sự hỗ trợ và giúp đờ. E)ẻ hoàn thành bão cáo này. em xin giri lời cam ơn sâu sắc đền Thầy Hồng Dương Sơn vi đã tận tinh (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu hướng dần em trong suốt quá trinh viết Báo cáo thực tập.

Em cũng xin chân thành cám ơn đến Quý Thầy, Cô khoa Kế toán – Kiêm toán Trường Đại học Kinh tế Luật đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu làm nên tăng cho quá trinh thực tập và lã hành trang đê em bắt đâu công việc sau này.

Em cũng xin cám ơn còng ty TNHH Kiêm Toán và Tư vấn Tài chính Toàn cẩu (tò quan tâm. hướng dấn vả (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu tạo điểu kiện thuận lợi đề em được tiếp cận còng việc thực tế trong thờigian vừa qua.

Em xin cám ơn gia đinh, bạn bè (tã hỗ trợ. động viên em trong suốt quá trinh từ lúc bat đâu học tập ở giăng đường đại học đến nay.

Cuối cùng em kinh chúc Quý Thầy, Cô (lồi dào sức khỏe và thành còng trong sự nghiệp đão tạo của minh. Kính chúc các Anh Chị trong Công ty TNHH Kiêm Toán và Tư van (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu Tài chính Toàn Cầu luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiêu thành công trong còng việc.

Sinh viên thực hiên

Vũ Thị Hương

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THựC TẬP


TP. Hồ Chi Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2019.


Lộ TRÌNH TOÀN DIỆN THI TUYỀN VÀO BIG4

ACE THE BIG4 là gi?

Ace The Big4 là (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu khóa học giúp bạn tông hợp nhanh các kiến thức trọng tàm và kỹ năng cần thiết đè thi đận Big4 cũng như kỳ năng làm việc tại Big4, {Step 2,3, 4 trong lộ trình ờ trên). Cụ thê

• NỘI diurg khỏa học:

J ACCOỈNTING (10 buổi) học full giáo trinh mòn F3 – Accounting ACCA. kết hợp học offline vã sửa bải online cho tat cả các chuyên đề đê học viên có thè ôn tập kỳ ỡ nhà tủy theo (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu tốc độ của mình. Đặc biệt, giăng viên sẽ chia sẽ rat nhiều case study thực tể trong quá trinh làm Big4. dạy cách lãm Cash flowhọp nhất trên Excel theo phong cách Big4. so sánh VAS- 1FRS đê học viên cỏ cái nhìn toán diện về chuẩn mực. Sau học phân này học viên tự tin thi đậu môn F3 cũng như mòn CFAB Accounting.

J A UDITING (7 buổi) học full giáo trinh môn CFAB – Assurance – Giáo trinh CFAB Assurance (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu là 1 giáo trinh cực kỳ hay và cô đọng, không quá khó như ACCA F8 và chiếm ly lệ lớn trong đề thi Big4 trong kỳ Intern vừa qua. Đê tăng hiệu quả khóa học. giăng viên đà quay Video dịch toàn bộ cuôn sách và sữa toán bộ bà ì tập đê học viên chủ động trong việc học tập. xem vã chuẩn bị bài ở nhà. Kill tới lớp học viên được kiềm tra lại kiến thức và chia sẽ các tinh huống, các case study (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu thực tế trong Big4. Sau học phan này học viên hoàn toàn tư tin đẻ thi đậu món CFAB Assurance.

J KIÈM TOÁN PHÃ. H i N // (4 bu ôi) học 4 phần hành cơ bàn: Cash, Fixed asset. Expenses & Prepayment -Trái nghiệm thực tế vị tri Intern tại khóa học

■J TAX (4 buôi) – ACCA F6: học 4 lọại thuê quan trụng là CIT, PIT. VAT. FCTnhàm mỡ lộng cơ hội cho các (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu bạn apply bò phận Ttr vấn Thuế cùa các Big;.

c ClESSA Y (1 buôi) hướng dàn viẻt cv và sủa cv cho liêng từng bạn. hướng dân kỳ năng viết essay.

s GROlp / /ER I lỉ B 72 huôiỊ 1 buổi sẻ thực hiện theo phong cách phỏng vàn cùa /.} và PW(. ■ – Social case, 1 buôi sỗ thực hiện theo phong cách của Deloitte vù KPMG – Technical case.

c FINAL INTERỈ TEM’(1 hnôi (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu ) mô phòng vòng phóng vân Final 1-1 trong Big4.

  • •  Thời lượng: 29 buổi/ khóa

  • • Giáng viên: Các anh chị đă và đang lãm BIG4 (vị tri Senior đến Manager. Director) giáng dạy từng chuyên đề phũ hợp. Ngoài ra. Các anh chi sẽ chia sẽ kinh nghiêm tuyên dụng, việc làm tại các nơi Làm việc

  • •  Học phi: 5.000.000đ (Hỗ trợ dóng thành 2 đợt)

  • • Đối tượng: Các bạn sinh (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu viên (Ke toán. Kiêm toàn. Tài chinh. Kinh te. Ngân hàng, thậm chí là ngôn ngừ) có mong muốn thực tập và Làm việc tại Big4 đều có thê tham gia khóa học nãy.

Fanpage: facebook.coin/acethefuture.center – Website: ace-big4.edu.vn – Hotline: 0908.216.102

Fanpage: facebook.com/acethefuture.center – Website: ace-big4.edu.vn – Hotline. 090S (Tiểu


luận) báo cáo thực tập đê tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu . 2Í6.102

HOA BIG4

Ô4-Ồ

f t          ầ MS


UEL NÓI GÌ VÈ ACE


UEH NÓI GÌ VÈ ACE
FTU, TDTl NÓI GÌ VẺ ACE


Trang ĩhuy p recommends ACE The Future Center.

October 2 at 12:29 PM 0

Mình lá người co may măn biềt được ACE tứ đàu năm (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu 4 thõng qua cãc ban cùa mình, cãc ban xung quanh ai cũng kéo nhau đi hoc. nhưng minh lai khdng nâm băt được cơ hội đó, chì suy nghĩ ráng BIG4 lả một cãi gi đó rằt xa vời với minh vã cứ chân chữ không chịu đi hạc mặc dú chuyên ngành cùa minh lá kiểm toán nhưng minh chưa bao gió cỏ ỹ định đật mục tiẻu lã phải vão được BIG4 Nhưng đến khi chung ban ai cũng hồ hồi kéo nhau đi thi ròi rù minh thi (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu cúng, thè lá minh cũng thi chưng cho vui chứ khống đẳt năng chuyên đảu hay không Nhưng đển khi minh lot được vao vòng final thi hi vong của minh câng tâng cao rồi cuối cùng bi out chỉ vi không trà lới đươc môt câu hỏi chuyên nganh bằng tiếng anh vã đánh mat sư tư tin cũa minh Mình thấy thát vong về bản thân nhiêu lắm vã hổi hân khi không trang bi đẩy đù các kiến thức chuyên ngành bằng tiểng anh để ròi nhân lấy thất bai này (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu Từ đó minh coi đó là đòng lưc và phấn đấu hàng ngáy lằn này minh quyểt tâm tim đến ACE dế hoe vì minh cũng nhân đươc rat nhiều review tõt tứ cãc ban dà hoc ờ đây và khi đi hoc rổi mình mới hối tiếc răng tai sao mình khổng nẻn dí hoc sớm hon Ở đây mình đưoc trang bi nhũng kiến thức cân thiết nhu F3 F6 hay CFAB Assurance đền những kĩ năng như Excel, phdng vân vã được nghe những chia sẽ về ngành nghé từ cãc (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu anh chị đã thục sự truyèn càm hứng vã thúc đầy minh cố găng hon nữa vã tự tin hon đề đạt đưọc mục ttéu để ra Những bạn não có mong muốn vô big 4 thi hãy đảng ký ngay khóa học ỏ ACE vã cố găng học hãnh chảm chỉ vi õng trời không phu lóng người chữ đứng chán chù như minh mã lõ mất co hỏi nhối Các ban náo khó khăn trong viêcđóng hoc ph’ thì cứ inbox cho anh Linh anh rất dễ thương sẻ cho minh đóng thành (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu nhiều dot hoãc sau khi đi làm có tiên rồi đóng vã tao điều kiên tót nhắt cho nhũng dứa khỏ khàn như minh õưoc tiếp cân các môn ACCA.

Cuối cũng, em xin cảm ơn các anh chi ờ ACE rất nhiều vi đã tân tinh chi day những kiến thức bồ ích và giúp em có được cơ hòi làm việc ờ môt còng ty lớn như vây Em mong ACE sẽ thành công hơn nửa trẽn con đường giúp đỡ các ban trẻ như em có thị thực hiên (Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu đưoc ƯỚC mo

<<<123>>>

f      start a private conversation with Trang Thuy in Messenger

Message

Q ACE The Future Center

1 Comment

lb Like         Q Comment (£> Share Q Message

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu
(Tiểu luận) báo cáo thực tập đề tài kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn tài chính toàn cầu
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart