(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

98.000

Category:

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

fff

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

fff

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

fff

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

fff

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

fff

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

fff

MỤC LỤC

MỰC LỤC

DANH MỤC SO

Ĩ.ỠĨ NÓĨ ĐẰU

CHƯƠNG 1: CO SÓ LÝ LUẬN VẺ THƯƠNG HIỆU VÀ CHIÊN LƯỢC

MARKETING MIX NHAM (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương

hiệu học viện tài chính PHÁI TR1ÉN THƯƠNG HIỆU

 • 1.2. CÁC YÊU TO ÁNH HƯỜNG ĐÊN VIỆC PHÁT TRIÉN THƯƠNG HIẸƯ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 • 1.2.1. Các yếu tố bên ngoài (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển

thương hiệu học viện tài chính

 • 1.3. CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX TRONG PHÁT TRIẼN THƯƠNG IIĨẸU

TRƯỜNG DẠI HỌC

 • 1.3.1. Xác định rõ lầm nhìn, sứ mạng và giá trị col lòi cùa thương hiệu trường đại

học 15

 • 1.3.2. Chien lược Marketing Mix nhằm phái triển thương hiệu trường học

 • 1.3.3. Vai trờ cua chiên lược Marketing Mix đối với việc phái Iriến thương hiệu trưởng đại hex

1.4. BỠĨ CANH XẢY DỰNG và phát TRĨẼN thương ĨĨTẸU cùa các TRƯỜNG DẠI HỌC TẠI VIỆT (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển

thương hiệu học viện tài chính NAM……………………………………………………………….23

 • 1.4.1. Nhận thức về phát triến thương hiệu cúa một số tnrờng dại học tại Việt Nam.23

 • 1.4.2.   Cách tiếp cận về phái triển thương hiệu cua một số irường đại học

lại Việt Nam

 • 1.4.3

ững đặc thù của bối cánh Việt Nam trong quán trị thương hiệu giáo dục đại học .. 26

CHƯƠNG 2: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH VÀ THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TRONG PHÁT TRIẺN THƯƠNG HIỆU

 • 2.1. TỎNG QUAN VÉ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH (Tiểu luận) chiến lược marketing mix

nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính

 • 2.1.2.  Các nhân tố ánh hưởng đến chiến lược Marketing Mix trong phát triển thương hiệu Học viện Tài chinh

 • 2.1.6.  Nhận thức cùa khách hàng về thương hiệu Học viện Tãi chinh (Tiểu

chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính 35

 • 2.2. ĐÁNH GIÁ CÁC CHIÊN LƯỢC MARKETING MIX NHÀM PHÁT TRIÊN

THƯƠNG HIỆU HỌC VIỆN TẢI CHÍNH

 • 2.1.1.  Chiến lược sân

 • 2.3. NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC VẤN ĐÊ LIÊN QUAN ĐEN CHIÊN LƯỢC

MARKETING MIX

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính CHƯƠNG 3: CHIÊN LƯỢC MARKETING MIX NHẢM PHÁT TRIÊN THƯƠNG HIỆU HQC VIỆN TÀI CHÍNH

 • 3.1. Cơ SÓ ĐẺ XLỈÁT GIAI PHÁP MARKETING MIX NHẢM PHÁT TRIẺN

THƯƠNG HIỆU HỌC VIỆN TẢI CHÍNH

 • 3.2. XÁC E)ỊNH RỎ TĂM NHÌN, sứ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CÓT LÕI CHO

THƯƠNG HIỆU HỌC VIỆN TẢI CHÍNH

 • 3.3. CHIÊN LƯỢC MARKETING MIX NHẢM PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIẸƯ

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 • 3.3.1. Chinh lược sân phẩm

luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính 50

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỰC 1

PHIÊU ĐIẺU TRA NHẬN THỨC CỦA KHÁCH HÀNG VẺ THLÍƠNG HIỆU HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

TONG HỌP KET QUẢ ĐIÊU (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính TRA

PHỤ LỤC 2

MẦU PHIÊU ĐIÉU TRA

VẺ CAM NHẠN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHI LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

TỎNG HỢP KÉT QUÁ ĐIẺU TRA

PHỤ LỤC 3

MẢU PHIÉU ĐIÊU TRA

VẺ VÀN HÓA NỘI Bộ TRONG XÂY DỰNG và phát triển thương hiệu HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

DANII MỤC so DO

Sư đồ 1.1 (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính Thành phần tạo nên giá trị ihuưng hiệu trường đại học…………………………..12

LÒI NÓI ĐẢƯ

1.1 Tinh cấp thiết của vấn đề nghiên cứu

Trong thời đại toàn cầu hóa giáo dục như hiện nay, xây dựng và phát triển thương hiệu trong giáo dục đại học là hết sức cần thiết vã cấp bách để các trường đại học tồn tại trong bối cành cạnh tranh trong nước cùng như khu vực, quốc tế.

Học viện Tài chính là một trong những trường đại học đâo tạo (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính về lĩnh vực kinh tế hàng đầu cùa Việt Nam.Hơn 50 năm xây dựng và phát triền, Học viện Tài chinh đà đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Hiện nay, Học viện không chi đào lạo đại học mà đào tạo cã sau đại học với nhiều ngành học khác nhau cho hầu hết tất cã các hệ như: dài hạn lập trung, liên thòng, bảng 2, vừa lâm vừa học,… bao gồm cá đào lạo trong nước và hợp tác đào tạo (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính Quốc tế. Đào tạo chinh quy. Học viện có 6 ngành với 20 chuyên ngành đào tạo. Nhiều chuyên ngành mới được Học viện chú trọng đào tạo nhẩm đáp ứng được nhu cầu cùa xà hội về nguồn nhàn lực của cơ chế thị trường trong điểu kiện hội nhập như: Marketing, Quân trị Doanh nghiệp, Tiếng anh Tài chinh – Kế toán. Kinh tế đầu tư tài chinh. Kinh tế – Luật….Chất lượng đào tạo cùng như thương hiệu cúa Học viện Tài (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính chính hơn 50 năm qua đà được xà hội công nhận và đánh giá.

Tuy nhiên, trong những nãm gần đây. số lượng thí sinh đến dự thi vào Học viện Tài chinh giám đáng kể.Nhừng nguyên nhân cua vẩn đề đô là nhiều người côn nhầm lần giừa Học viện Tài chinh với học viện Hãnh chính, nhiều người còn không biết đến Học viện Tài chính, hoặc biết không đầy du về các chuyên ngành mà học viện đang đào tạo. một số tai (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính tiếng liên quan đến vấn nạn tiêu cự trong giáo dục tác động đến nhận thức cua thi sinh cũng như người nhà các em,… Thực trạng nêu trên là do nhiều năm qua. Học viện Tài chinh đà quan tâm không đúng mức lới việc bão vệ và phát triển thương hiệu của mình.

Trong điều kiện hiện nay. với cơ chế mới. nhiều trường đại học ra đời. củng với xu hướng đào tạo đa ngành, sự gia nhập cùa các trường Đại học cùa (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính nước ngoài. Thế mạnh cua Học viện Tải chinh về đào lạo Tài chính ngân hàng và kế toán dần bị quên làng do chúng ta không coi trọng công tác truyền thông tạo dựng hình ánh. Bên canh đó. trong điều kiện kinh tế thị trường, đào tạo cua các trường đại học cũng chịu sự tác động của các quy luật trong cơ chế thị trường. đặc biệt là quy luật cung cầu. quy luật giá trị… Trường đại học đào tạo không chi đáp ứng (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính nhu cầu nhàn lực cho khu vực nhà nước mà phái đáp ứng nhu cầu mọi thành phần kinh tế cùa nền kinh tế quốc dân và đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đê thực hiện mục tiêu đó trường đại học phái thực sự có quyền tự chủ trong công tác đào tạo. tự chủ tài chinh, tự chủ trong tuyên dụng và quân lý đội ngũ cán bộ…. Và hướng đến tự chù là tất yếu với các trường đại học top đầu. trong đó (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính có Học viện Tãi chinh.Trong thị trường cạnh tranh ấy, việc xây dựng thương hiệu đế tạo ra một hình ánh khác biệt với uy tin cao trong cộng đồng là một công cụ quan trọng giúp Học viện Tài chinh thu hút được nhiều người học có chất lượng cao đăng ký thi và nhập học ờ tất cà các bậc, các hệ cũng như các loại hình đào tạo khác nhau.

Chinh vì những lý do trên, tác giã đà chọn đề tài "Chiến lược (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính Marketing Mix nhẩm phát triển thương hiệu Học viện Tài chinh" đê nghiên cứu.

 • 1.2 Đối tượng và phạm vỉ nghiên cứu

Đối tượng nghiên cừu: Đề tài nghiên cứu các giãi pháp chiến lược nhằm phát triển thương hiệu Học viện Tài chinh.

Phạm vi nghiên cứu: Thương hiệu Học viện tài chính trong giai đoạn 10 năm trờ lại đây.

 • 1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: E)ề xuất các giãi pháp nhằm phát triển thương hiệu Học viện Tài (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính chinh

Mục tiêu cụ thê:

 • •  Tập hợp, hệ thống hóa lý luận cơ bân về thương hiệu, chiến lược Marketing Mix nhẩm phát triển thương hiệu

 • •  Nghiên cứu thực trạng thương hiệu Học viện Tài chinh hiện nay.

 • •  Nghiên cứu, phân tích thực trạng các chiến lược về thương hiệu đà được Học viện Tài chinh triển khai.

 • •  Xác định vai trò của chiến lược Marketing Mix trong việc phát triển thương hiệu Học viện Tãi chinh.

 • •  Xác định mục tiêu chiến (Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính lược mà thương hiệu Học viện Tài chính hướng đến.

 • •  E)ề xuất những chiến lược Marketing Mix nhằm phát triền thương hiệu Học viện Tài chinh

 • 1.4 Phương pháp nghiên cứu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính
(Tiểu luận) chiến lược marketing mix nhằm phát triển thương hiệu học viện tài chính
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart