tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp

tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp

fff

tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp

fff

tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp

fff

tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp

fff

tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp

fff

tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp

fff

Bài tập nhóm chuyên đề 2

Toàn cầu hóa ngày nay đã trớ thành xu the chung cùa thời đại mà các quôc gia, dân tộc không thê bó qua được. Xu the đó đà ảnh hưởng rất lớn đen nen hành chinh cúa mồi quôc gia khiến cho cái cách hành chinh trơ thành một trào lưu, một nhu cầu tự thân, nồ lực của hau het các quôc gia trên the giới, nhăm xây dựng một nen hành chinh nhà nước hiện dại, năng động, hiệu qua, giâm phiên hà. một nen hành chinh lay đôi tượng phục vụ làm tôn chi. mục đích chú yếu, đê từ đó xây dựng, phát triên và hoàn thiện nen hành chính.

“Toàn can hóa là một quá trinh biên các x ủng mien, các cộng đồng người khác nhau từ tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp trạng thái biệt lập. tách rời nhau thành một trạng thái khác ve chat, bang sự liên kết gan bó thành một thê thông nhát hìru cơ trên quy mỏ toàn cầu. Khi đó, một sự kiện, một hiện tượng, một van đe xây ra ờ xủng mien này, ờ cộng đong người nảy sẽ có anh hường, tác động tới các vùng miền, các cộng đồng người khác trên quy mô toàn thế giới". Hay hiểu cách khác, đây là quá trình tham tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp gia đòi song quôc tế cua một chu thê nào đó, trước hết là cua một quôc gia. Ở một góc độ nhắt định, toàn cầu hóa còn có thê được coi là thước đo về khá năng cua một quôc gia trong so sánh x ới sô còn lại. dong thời hội nhập quôc tế cùng phân ánh mức độ “mở” của hệ thông quan hệ quôc te. Có thè thấy rằng, toàn can hóa đà có những anh hường nhát định den nen hành chinh tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp Việt Nam trên nhừng khía cạnh sau:

Thừ nhất, toàn cầu hóa làm cho sự phụ thuộc giữa các quốc gia tăng lên bởi khoang cách kinh tế ngày càng thu hẹp lại do những tiến bộ trong công nghệ thông tin, giao thông vân tủi, cat giảm thuế quan, tự do hóa các giao dịch tài chinh với bên ngoài, thiết lập những thê che quốc tế.

Toàn cầu hóa x ới cuộc cách mạng về công nghệ thông tin dã làm thay dôi đột tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp ngột hành vi của con người, quá trinh hợp tác và việc quân trị nhà nước nhiều hơn cuộc cách mạng còng nghiệp đà chuyên dôi xà hội nông nghiệp trước đây. Trên thực tế. các thị trường x à việc giao lưu buôn bán xuyên quôc gia, tiếp cận thòng tin dề dàng hơn qua Internet và các phương tiện di động đà khiên the giới càng trờ nên gần gùi hơn. Mặc dù toàn can hóa là tác nhân đột ngột đà biên đòi các quốc gia trớ tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp nên hùng mạnh hoặc suy yếu có sự liên quan den còng nghệ thòng tin. thương mại vả kinh tế thi những người thảng và ke thưa chác chẩn sè diễn ra trên thị trường toàn diện.

Toàn cầu hóa kinh tế xira là trung tâm. xira là động lực thúc đày quá trình toàn cầu hóa các lĩnh xực khác, về bân chất, toàn cầu hóa kinh tế là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động kinh te xirợt qua mọi biên giới quốc gia và khu tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp vực, tạo ra sự tùy thuộc lẫn nhau giừa các nen kinh te trong sự vận động phát triển hướng tới một nen kinh tế the giới hội nhập và thong nhắt.

Quá trình toàn cầu hóa kinh tế dẫn đen việc nhũng hàng rào kinh tế ngàn cách giừa các quốc gia dan được dờ bỏ. điêu này đà mờ ra nhừng cơ hội thị trường to lớn cho tat cả các nước, mà trước hết là thị trường xuất – nhập khâu.

Trong nen kinh te tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp toàn cầu, củng với các quan hệ trao đôi hàng hóa dịch vụ tăng lên mạnh mè là sự gia tăng nhanh chóng các dòng lưu chuyên cua vốn đau tư. công nghệ, kinh nghiệm quân lý,… được đày mạnh. Vi x ây, tham gia x ào quá trình toàn cầu hóa, các quốc gia có cơ hội to lớn trong việc thu hút nguồn von đau tư nước ngoài, tiếp nhận được các công nghệ, kỳ thuật hiện đại, kinh nghiệm quán lý tiên tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp tiến cùa the giới, rút ngăn khoáng cách tụt hậu.

Đối x ới các nước đang phát triển, toàn can hóa kinh te đà tạo điều kiện cho các quốc gia nhanh chóng tham gia x ào quá trình phân công lao dộng quốc te. Từ đó hình thành nên một cơ cáu kinh tế hợp lý. hiệu quá và sức cạnh tranh cao, rút ngăn được tiến trinh hiện đại hóa.

Với đặc diêm vẫn đang còn trong quá trinh chuyên đôi sang nen kinh tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp tế thị trường vả tham gia ngày càng sâu x ào quá trinh toàn cầu hóa. vai trò cua nhà nước ở VN khác nhieu so với vai trò của nhà nước ờ nhùng nước phát triền. Neu thừa nhận vế thứ nhất răng toàn cầu hóa là một tat yen khách quan, mã nước ta không thê không tham gia thi đau tiên vai trò của nhà nước là phái làm sao đê quá trình này đem lại lợi ích nhiều nhất cho người dàn trong nước. Còn quá nhiều tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp việc phai làm đè sao cho nen hành chinh nhà nước vận hành theo đủng thòng lệ quốc tế nhảm tạo điêu kiện thuận lợi cho Việt Nam tham gia toàn cầu hóa.

Xu the toàn cầu hóa hiện nay đà và đang đây mạnh các chu thê cúa luật quốc te mà chủ yếu là các quốc gia phái nghĩ tới vấn đề đối thoại và hợp tác. Bỡi nó liên quan tới sự phát trièn, ton vong cùa từng quốc gia khi đặt chân vào sân chơi quốc tế tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp . Toàn cẩu hóa làm cho hệ thống pháp luật của Việt Nam trỡ thành hệ thong pháp luật mơ. Các Điều ước quốc te mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia cùng với các tập quán quốc tế mà Việt Nam thừa nhận trở thành một bộ phận trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Việt Nam hiện đang là thành viên của nhiều tô chức quốc tế quan trọng như WTO, APEC…Điều này mang lại vị trí và tiêng nói cho Việt Nam trên trường quốc tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp te. Đồng thời, tạo cơ hội thuận lợi cho sự phát triển kinh te đat nước. Tuy nhiên, đi kèm với nhừng thời cơ luôn luôn là thách thức. Việc ký kết các điều ước với các tô chức quốc tế hay với các quốc gia khác đong nghía với việc Việt Nam cũng phải chap nhận nhùng bất lợi do yêu call của bên còn lại. Thực tế đó, đòi hôi Việt Nam phái nhanh chóng thích nghi với điêu kiện hội nhập và không ngừng đỏi tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp mới khác phục toàn diện các mặt còn hạn che, góp phan nâng Việt Nam thành một nước có nen hành chinh phát trièn.

Thứ hai, khoảng cách kinh te rút ngan lại nhanh hom mức độ mà nền hành chính công ở các nước có thê quàn lý một cách hợp lý.

Tác động cùa toàn call hoá đòi hói nhừng thay đôi cơ bân về xà hội, kinh tế, chinh trị và hệ thong hành chính ờ mọi nước trên the giới. Tuy nhiên tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp , tác động của toàn can hoá đối với quán lý công ờ mỗi nước cũng có sự khác biệt, đặc biệt giừa các nước phương Tây và các nước khác, giừa nước phát triển nhiêu và các nước kém phát triên. Bộ máy công vụ cũng có nhừng đáp ứng khác nhau với những tác động cùa toàn cầu trong khi mòi trường quốc te đang gia tảng nhũng tác động, anh hưởng đến nen hành chinh.

Các nước phát triên đạt được các lợi ích rò ràng tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp nhiêu hem từ toàn cầu hóa hơn các nước khác vì bân chat cùa toàn can hóa cũng như hệ thống hành chính còng mạnh mê. Ngược lại, rat nhiều nước đang phát triển thu được lợi ích ít hơn từ toàn can hoá bởi vì các nước này có nhùng bat lợi đáng kê trong thương trường quốc te cộng với sự yếu kém cua hệ thong hành chinh. Van đe này là ban chat cua toàn cầu hoá và hệ thong thị trường toàn cầu đà vượt ra ngoài phạm tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp vi của hệ thống hành chinh công. Và nhừng hạn che cùa nền hành chính trong việc đáp ứng các nhàn tố năm ngoài phạm vi cùa nen hành chính. Những nhân tố này liên quan trực tiểp nhừng lý do mà hệ thống hãnh chính công của các nước đang phát triên đà không hiệu quà khi ứng phó với toàn can hoá và cùng là lý do các nước đang phát triển đà giành được ít lợi ích hơn từ toàn cầu hoá so với các nước phát triển.

tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp Toàn cầu hoá đà và đang trờ thành nguyên nhân trước tiên, được chù nghĩa tư bân và thị trường thúc đây nhanh hơn dàn chủ, chinh trị và hành chính công. Khi có nhừng thay đôi từ chủ nghĩa tư bàn quốc gia tới chu nghĩa tư bân toàn cầu, logic của dòng vốn và thị trường dường như thống trị các nguyên tắc dân chú. Tuy nhiên, chú nghĩa tư bán cùng tim kiêm một Nhà nước mạnh cùng với môi trường ôn định cho sự phát tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp triên thịnh vượng. Các thị trường toàn cầu sẽ không thực hiện chức năng cua nó một cách hiệu quá nếu thiếu sự can thiệp phù hợp của mồi nước và quốc te vào nhừng thất bại của thị trường vả trên thực te những khiếm khuyết này đà kim giữ thị trường quốc gia và toàn cầu hoạt động một cách hiệu quả và công bang.

Nen hành chính công ớ các nước này sè không thè đáp ứng hiệu qua trước khủng hoàng tài chính vì sự tan công của tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp hệ thống tài chinh toàn cầu xirợt ngoài phạm vi cua nen hành chính công hoặc sự quán trị nhà nước. Vi the, các nhà nước đòi hoi phụ thuộc lẫn nhau trong việc quân lý các vấn đề trong nước và quốc te.

Chủ quyền của các quốc gia đà bị ảnh hưởng và năng lực của các Chinh phú có thê hiểu rò và giái quyết các van đề mới nay sinh và các xung đột về kinh tế, tài chinh, mỏi trường, sinh thái, tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp văn hoá. lao động và các van de về quyên con người. Liên quan đen việc bào vệ môi trường, các chinh phù đang phân vân trong việc chia sẻ quyên lực, chuyên lên trên cho các tô chức và thê che quốc te và chuyên xuông dưới cho các tò chức phi chính phú và các khu vực họp tác.

Thứ ba, Toàn câu hóa tác động đen hâu hết các lĩnh vực quàn lý và hạn che khả năng hành động độc lập cùa chinh quyền tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp quốc gia.

Toàn cầu hóa là một quá trinh tác động đen nhiều quốc gia trên the giới, trong đó có Việt Nam và ảnh hướng tới nhiêu lĩnh vực Nhà nước quân lý như về chinh trị, xà hội, kinh tế, bộ máy Nhà nước,….

về kinh tề, toàn can hoá tạo ra một sự thay đỏi cán bân trong hoạt động kinh te cua con người, làm thay đôi tính chat và vị tri cùa thị trường. Neu như trước đây, tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp thị trường Việt Nam mang tính quốc gia thì hiện nay. thị trường đà mang tinh quoc te. Do quá trinh toàn cầu hoá, nước ta cùng như các quốc gia trên the giới nhanh chóng bị cuốn hút và trờ thành một bộ phận phụ thuộc của nen kinh tế thế giới hoặc quốc te. Ngoài tinh toàn cầu của thị trường thi hàng hoá và dịch vụ, tài chinh và tiên tệ cùng mang tinh chat toàn cầu. Một yếu tổ khác không kém quan trọng làm tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp cho thị trường có tinh toàn cầu là công nghệ điện tư mới cùa thông tin và viền thông. Chinh công nghệ mới đó không chi mang tính kinh te. mà còn mang tinh chinh trị và xà hội sâu sac.

về xa hội. những nhu cầu cùa nen kinh te toàn cầu đà và đang mang lại nhùng thay đỏi to lớn trong thói quen lao động và lối sổng của con người ở tat ca các quốc gia dân tộc. Bên cạnh đó, nước ta cũng tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp đang phai doi mặt với những van đe chung trong sự phát triển của các quốc gia như nhừng vấn đe sinh thái, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên, van đề dân số và sức khoê cộng đong, sự phân hoá giàu nghèo, tệ nạn xà hội và tội phạm mang tính quốc te.

về chinh trị, toàn cầu hóa anh hướng lớn nhắt tới chú quyền quốc gia. “Chủ quyền quốc gia ” được hiêu là quyền được hoàn toàn định đoạt tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp công việc xây dựng, thực hiện chính sách quốc gia và quyền không bị can thiệp bới các quốc gia bên ngoài. Sự hội nhập về kinh te tâng lên sè kéo theo sự hội nhập về chinh trị dẫn den sự suy yếu cùa mò hình quốc gia dân tộc. Toàn cầu hóa luôn gan lien x ới trách nhiệm quốc te và đẻ thực hiện được nhừng trách nhiệm này, đòi khi phái chấp nhận hy sinh một phan lợi ích quốc gia. và sâu xa hơn, tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp là một phan chu quyền quốc gia (quốc gia không thê hành động hoàn toàn và tuyệt đoi theo ý muốn chu quan được).

về bộ máy Nhà nước, tác động của toàn cầu hóa và các nguyên tắc của thị trường hiện đại đà làm cho nen hành chinh chuyên nhanh theo hướng “kinh doanh”. Củng như việc quàn trị kinh doanh, hệ thong hành chinh dã phát triển nhanh hơn. tập trung vào hiệu quà, hiệu lực, năng suất, thực thi. tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp trách nhiệm và linh hoạt qua việc áp dụng công nghệ chinh trong hợp tác phoi hợp. Hay nói cách khác, mô hình hành chinh quan liêu đà không còn phủ hợp với việc quân lý hiện dại các tò chức công. Đong thời, toàn cầu hóa mang lại nhiều tự do và tự chú hơn cho chinh quyền cắp dưới nhờ vào cách mạng công nghệ thông tin.

Với những anh hường den hau het các lình vực quàn lý như đà nêu ớ trên, toàn cầu tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp hóa đà có nhừng đóng góp theo hướng có lợi đê phát triền nen hành chinh Việt Nam ngày càng hiện đại và phù hợp hơn với thực tiễn. Tuy nhiên, với toàn cầu hóa, vai trò của Nhà nước ta phan nào bị thu hẹp: làm hạn chế khá năng hành động độc lập của chinh quyên Việt Nam. đặc biệt là trong lĩnh vực kinh te.

Trong quá trình toàn cầu hóa, người ta thường nói tới sự phụ thuộc lần nhau của các quốc tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp gia dàn tộc hơn là đe cập đen sự độc lập hoàn toàn của các quốc gia đó. Có thè nói, không có và không thê có một quốc gia đứng độc lập hoàn toàn tách biệt với the giới bên ngoài trong bối cành toàn cầu hoá. Trước tinh hình chung đó, phan nào Việt nam cùng bị chi phoi bới các quốc gia trên the giới, các tô quốc quốc te về các van đe quân lý Nhà nước.

Toàn cầu hóa đà hạn che năng tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp lực điều hành của Nhà nước ta, không chi trong quan hệ với các quốc gia khác mà còn ờ các chinh sách trong nước. Hau hết các dạo luật chúng ta thông qua trong những năm gan dây là nhằm sưa đòi cách điêu hãnh đát nước phủ hợp với thông lệ quốc te, hay nói cách khác là theo khuôn mầu chung, không dược quyền có ngoại lệ.

Chang hạn trong lĩnh vực kinh te. toàn cầu hóa đà gia tàng vai trò của các tò tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp chức kinh te – tài chinh và sự hoạt động này ngày càng mạnh mè, hiệu qua cua các tỏ chức quốc tế liên chinh phù, các lực lượng xuyên quốc gia tác động đen hoạt dộng Nhà nước mà trước het là các chinh sách kinh te vĩ mò cua Nhà nước. Nhà nước sè không còn giừ vai trò quân lý độc tôn trong quốc gia mà phải chia sé quyền lực cho các tô chức liên quốc gia này. Đong thời với cơ chế mờ cưa tự do tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp hóa thương mại. tuân theo các quy luật điều tiết của cơ che thị trường buộc Nhà nước phai hạn che sự can thiệp cùa mình vào hoạt động kinh te. Nhà nước

Nhóm 1ỊCH20- Chuyên ngành Luật Hành chinh & Hiến pháp

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Thông Minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Astm c 1322 15

Astm c 1322 15

Sold by
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
35.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tiểu luận nhóm đề tài phân tích hoạt động quản trị chiến lược toàn cầu của shopee
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp
tiểu luận Chuyên ngành Luật Hành chính amp; Hiến pháp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart