tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở

Add your review

97.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

97.000

tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở

tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở

fff

tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở

fff

tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở

fff

tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở

fff

tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở

fff

Muc Luc:

LÒĨ MỞ ĐÀU

Mục đích và phạm vi nghiên cứu

r Mục đích nghiên cứu: Khái quát những kiến thức cơ bàn về nghiệp vụ thị trường mờ của NHTW. Tim hiểu thêm về nghiệp vụ thị trưởng mớ ờ Việt Nam vả nghiệp vụ thị trường mơ ờ Mỳ. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nghiệp vụ thị trường mỡ ớ Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: Thực trang nghiệp Ị1 thị trường mờ ớ Việt Nam từ năm 2000 đến nay. •»

( HƯƠNG I: CO tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở SỜ LÝ LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG MÒ

 • 1. Lịch sử hình thành cùa thị trường mớ

Nghiệp Ị1 thị trường mờ cớ lịch sử hình thành làu đời và bắt nguồn ớ Ngân hàng Anh (BoE) vào nhùng năm 30 của the kỹ XIX. ơ giai đoạn này, tuy lài suất chiết khau đang là một công cụ đắc lực chơ NHTW các nước kiêm soát cung tiên tệ nhưng vẫn tồn tại nhiêu hạn che. Vi the, BoE phải tim kim một công cụ hiệu tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở qua hơn và từ đó thi nghiệp vụ thị trường mờ được hình thành với chức năng hỗ trợ cho cóng cụ lài suất chiết khấu.

 • 2. Khái niệm của thị trường mơ

Thị trường mở là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch, mua bán các CTCG giừa NHTW với các đoi tác đê qua đó tác dộng đen khối tiền cung ứng dê thực hiện mục tiêu cua chính sách tiền tệ trong từng giai đoạn cụ thè cua nen kinh te.

Tủy vào điều kiện eúa tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở mồi nước mà chinh phu sè quy định khác nhau về hàng hóa. chủ thê tham gia. quy che hoạt động của thị trường mỡ.

 • 3. Các chủ thê tham gia thị trường mỡ

  • 3.1.   Ngán hòng trung ương

NHTW tham gia thị trường mỡ với vị tri là người điêu hành, quân lí thị trường thòng qua việc mua, bán các GTCG ngẩn hạn nhăm cung cap cho hệ thống ngân hàng khá năng thanh toán can thiết phù hợp với nhu cầu về vốn cho nen kinh tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở tế.

NHTW sử dụng nghiệp vụ thị trường mờ trên cơ sờ hoạch định chinh sách tiên tệ. Qua đó. NHTW quan lí khối lượng tiền cung ứng kiêm soát và điều tiết hoạt động tin dụng của các TCTD. NHTW tham gia thị trường mỡ không phái dè kinh doanh mà là đè quán li. chi phoi thị trường làm cho chinh sách tiên tệ được thực hiện theo đúng mục tiêu của nó.

NHTW tham gia với tư cách vừa là người tô chức vừa tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở là người điêu hành thị trường, Mía là người trực tiếp mua bán trên thị trường.

 • 3.2.   Đồi tác của NHTW

• Các ngân hàng thương mại

Các NHTM tham gia thị trường mỡ nham điêu hòa mức dự trừ ngân quỳ đè duy tri kha năng thanh toán, cho vay khoán vốn dư thừa đê kim lài. Đong thời qua thị trường này, các NHTM thực hiện nghiệp vụ môi giới và kinh doanh chứng khoán. Các NHTM đóng vai trò quan trọng trong thị trường mớ tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở vì:

 • –  NHTM là trung gian tài chinh lớn nhất, nhận một so lượng không lồ von gửi và dung tiên gửi huy động được đê cho khách hàng vay.

 • –  NHTM là thành viên đặc biệt cua thị trường tiền tệ. vừa là người cho vay vừa là người đi vay.

Các định che tài chinh phi ngân hàng Các tò chức tài chinh phi ngàn hàng bao gôm: công ty báo hiểm, công ty tài chinh, quỳ đau tư.. .Các tô chức tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở này coi thị trường tài chinh là nơi kiếm thu nhập qua việc sử dụng vốn nhàn rỗi đê mua, bán các chứng khoán có giá trị ngan hạn hoặc dài hạn. Các tô chức này thường có khối lượng chứng khoán lớn và họ thường xuyên thay đòi cơ cấu danh mục đau tư nhảm dam bao mức sinh lời cao nhất và rủi ro dự tinh thắp nhất.

• Các đoi tượng khác

Nhừng đối tượng khác có thê tham gia vào thị trường mỡ: các tông tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở công ty, các tập đoàn kinh te, các công ty sán xuất thương mại dịch vụ, các cá nhàn cũng có thê tham gia vào thị trường này.

 • 4.     Cơ chế tác động cùa nghiệp vụ thị trường mờ

Thông qua hoạt động mua, bán các GTCG trên thị trường mớ, NHTW có thẻ thực hiện mục tiêu CSTT của minh theo 2 cơ che sau:

4.1. về mặt lượng – Tác động vào dự trừ của hệ thong ngàn hàng

tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở Hành vi mua bán các GTCG trên thị trường mờ của NHTW có kha năng tác động ngay lập tức đen tinh trạng dự trừ của các NHTM thông qua ảnh ưhướng đen tiền gứi cúa các ngân hàng tại NHTW (nếu các NHTM là đoi tác tham gia thị trường mở) và tiên gửi của khách hàng tại hệ thong ngân hàng (nếu các khá ch hàng là doi tác tham gia thị trường mờ).

<<<123>>>

NHTW báhtĨTCG

>

Dự trữ NH giảr

Dự trữ mở rộng cho tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ Trường mở vay g >

Khối lượng TD giảm > —>

MS giảm

Khi NHTW bán các CTCG. lúc này các NHTM sè sử dụng quỳ dự trừ của minh đê mua vào, làm dự trữ ngân hàng giám, diều này tác động den khối lượng tín dụng từ đó làm cung tiên giám.

 • 4.2. về mặt giá – Tác động thòng quơ lài suất

 • 5.

Cung CTCG tăng Gía CTCG giảm

LS thị trường tăng


Đầu tư giảm


NHTW bán CTCG

Dự trữ tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở NH giám Cung của quỹ cho vay giảm LS thị trường tăng

Thừ nhất, NHTW bán CTCG trên thị trường mớ cho các NHTM lảm giâm dự trừ cùa ngân hàng vả tác động kéo theo cung cùa quỳ cho vay giâm. Khi đó các ngân hàng sè hạn che cho vay bảng cách tăng lãi suất vả lãi suất thị trường tàng. Theo lý thuyết khi lài suất tâng thi đau tư phải giâm xuống do chi phi sứ dụng von tăng.

Thừ hai, khi NHTW bán tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở tin phiếu kho bạc trên thị trường mờ sè làm tâng cung CTCG trên thị trường, từ đó làm giam giá CTCG. Hàng hóa CTCG lúc này trớ nên hap dẫn hơn vì tý suất sinh lợi tăng dần den sự chuyên dịch von đau tư sang CTCG. Khi cung tin dụng trỡ nên khan hiểm đây lài suất tảng và đau tư giám.

 • 6. ỉ ’(lì trò cua thị trường mờ

6.1. ĐốivởiNHTW

r Thực hiện nghiệp vụ thị trường mờ tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở giúp NHTW chu động trong điêu hành chính sách tiền tệ thòng qua mức cung tiền. Khi NHTW thực hiện mua bán chửng khoán trên thị trường mờ sẽ tác động đến cơ số

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Development of urban service sectors in vientiane capital city
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về nghiên cứu khoa học tại viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Những nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh bắc kạn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở
tiểu luận cơ sở lý LUẬN NGHIỆP vụ THỊ TRƯỜNG mở
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart