(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

98.000

Category:

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

fff

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

fff

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

fff

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

fff

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

fff

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGU YÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP. Hó CHÍ MINH

KTTOA KINH TÉ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

ĐÈ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ

KINH DOANH

Đề tài:

THỰC TRẠNG ( ÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỎN NHÂN Lực TẠI C ÒNG TY C Ỏ PHẢN ĐẢƯ Tư VÀ XÂY DỰNG SÕ 4 – ICON4.

Sinh viên thực hiện :

Lóp, khóa

Giàng viên hirớng dẫn :

TRƯỞNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4 MOI TRƯỜNG TP. I lõ Clri MinH

KHOA KINH TÉ TÀI NGUYÊN & .MÔI TRI ÔNG

ĐÈ ÁN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ

KINH DOANH

Đồ tài:

THỰC TRẠNG CÔNG TẤC ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TẠI CÒNG TY co PHẤN DÀI Tư VÀ XÂY DỤNG SÓ 4 – ICON4.

Sinh viên thực hiện

Lóp, khóa

Giàng viên hirửng dẫn :

NHẠN XÉT CÙA GIÀNG MÊN HƯỚNG DẰN

Họ vã tên sinh viên:

Lóp: (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

Tên đề tài: THỰC trạng còng tác đào tạo NGUỎN nhản Lực TẠI CÔNG TY CỎ PHẢN ĐẢU Tư VÀ XẢY DỰNG so 4 – ICON4.

 • 1. Tiến độ và thái độ của sinh viên:

 • –  Mức độ liên hệ vói giảng viên:………………………………………………………………………………….

 • –  Tiến độ thực hiện:………………………………………………………………………………………………….

 • 2. Nội dung báo cáo: ………………………………………………………………………………………………

 • 3.  Hĩnh thức trinh bày:……………………………………………………………………………………………

 • 4.  Một số ý kiến khác:……………………………………………………………………………………………..

 • 5.  Đánh giá của giãng viên hướng dẫn:(…./10) (Chat lượng bủo (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4 cảo: ĩốr. khá. h ung binh, yểu)

TP. Hồ Chi Minh, ngày………tháng……..nởm

GIẢNG MÊN HƯỚNG DÁN

MỤC LỤC

NHẶN XÉT CỦA GIẢNG MÊN HƯỚNG DẰN

MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………………..ii

LỜI CẢM ƠN

D ANH MỤC TỬ MÉT TÁT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC Sơ ĐỎ, HÌNH ẢNH

LỜI MỞ ĐÀU

 • 1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu đề (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 -icon4 án chuyên ngành Quân trị kinh doanh

CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÉ ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TRONG

DOANH NGHIỆP

 • 1.1.2 Khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực1 (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4

1.2 Nội dung còng tác đào tạo nguồn nhân lực

CHIJ’ONG 2: PHÂN TÍCH TH (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 -icon4 ực’TRẠNG CÔNG TÁC DÀO TẠO NGUỒN NIIÂN Lực TẠI CÒNG TY co PHẤN

ĐÂU Tư VÀ XÂY DựNG SÕ 4

ồng quan vé (‘ông ly (‘ồ phân đâu lu và xầy dựng số 4

2.1.5…………………………………………………………………………………………………………

Chức (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4 năng nhiệm vụ của từng bộ phận

 • 2.2.2. Những dặc diêm kinh tế – nguồn lao dộng cua công ty Cò phần dầu tư và xây

dựng số (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo

nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4 4

 • 2.3. Phân tích thục trạng cồng tác đào lạo nguồn nhân lực lại còng ly cô phân đâu lư và

xây dựng số 4

 • 2.3.3.  l.ập kế hoạch đào tạo và mục liêu đào tạo

 • 2.3.4. Xây dựng chương trinh và hình thức dào tạo (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4 29

2.4. Đánh giá chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cô phần đau tư và xây dựng số 4

CHƯƠNG 3: ĐÈ XI ÁT GIẢI PHÁP CÀI THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUÒN NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỎ PHÀN (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 -icon4 ĐÀI TƯ VÀ XÂY DựNG SÓ 4………………………………………………………………………..36

 • 3.1.  Phương hưởng phát triển của Công ty cô phẩn đáu tư vã xây dựng số 4 trong thời

gian tới

 • 3.3.  Giài pháp hoàn thiện còng tác đào tạo nguồn nhân lực tại còng ty cồ phần đầu tư và

xây dựng số 4

 • 3.3.2.  Lựa chọn đối tượng phù hợp với (Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh

đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 -icon4 các chương trinh đào tạo

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHÁO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4
(Tiểu luận) đề án chuyên ngành quản trị kinh doanh đề tài thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 – icon4
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart