(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

Add your review

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

fff

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

fff

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

fff

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

fff

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

fff

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

fff

BỌ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG DẠI HỌC C ÔNG NGHIỆPTHựC PHÀM KHOAC ÔNG NGHẸ THựC PHẢM

——000—–

NGHỆ BAO Bỉ

ĐỐNG GÓI THỰC PHẲM

ĐÈ TÀI 13: CÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỜNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO BÌ VÀ TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ

GVBM: ĐÓ VĨNH LONG

NHÓM 13

TRẢN NGUYÊN YÉN LINH 2005100037

PHẠM TRÂN QUỲNH NHƯ 2005100066 MAI THỊ NGỌC

BÍCH PHM THLUÂN     2005100096

TRIÊT NGUYÊN THỊ THI HIÊN NGUYÊN THỊ THÌ Y

DUNG

BỌ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ( ÔNG NGHIỆP THựC PHÀM (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì KHOA CÔNG NGHẸ THựC PHÀM

-000—

NGHỆ BAO Bt

ĐỒNG GÓI THỰC PHẲM

ĐÈ TÀI 13: CÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BAO BÌ VÀ TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO BỈ

GVBM: ĐÓ VĨNH LONG

NHÓM 13

TRẢN NGUYÊN YÉN LINH 2005100037

PHẠM TRÂN QUỲNH NHƯ 2005100066 MAI THỊ NGỌC

2005100069

BÍCH 2005100096 PHẠM THỊ LUÂN TRIÊT 2005100069 NGUYÊN THỊ THI HIÊN 2005100043 NGUYÊN THỊ THÌ Y DUNG 2005100375

BẢNG PHÂN CÔNG CÒNG (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì VIỆC

<<<123>>>

STT

HỌ VÀ TÊN

CÔNG VIỆC

MỨC ĐỌ

KỶ TÊN

<<<123>>>

1

Trằn Nguyền Yen Linh

Chương 1

Vật liêu lãm bao bi (word vã powerpoint) Tồng hợp word

Tốt

2

Nguyền Thị Thủy Dimg

Cõng nghệ chế tạo (word và powerpoint)

Tốt

3

Phạm Trần Quýnh Như

Sự nhiềni hóa chất vào bao bi (word vã PowerPoint)

Tót

4

Mai (Tiêu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm

……. " ■ ■

Vẽ sinh bao bi trước khi đóng gói (word vã powerpoint) Tổng hợp PowerPoint

Tốt

5

Nguyễn Thi Thu Hiền

Tiêu chuẩn vè sinh (word và powerpoint)

Tốt

6

Phạm Tiu Luân Triết

Tiêu chuẩn vè sinh (word và poweipoint)

Tốt

MỤC LỤC

LÒI Mơ ĐÀU

CHƯƠNG I: TÒNG QUAN

  • 1.1 ………………………………………………………………………………………………………..

Khái niệm bao bi thực phẩm

  • 1.2     (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ

sinh vật liệu làm bao bì Chất hrợng bao bi thực phẩm

CHƯƠNG II: CÁC YẺƯ TÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN CHÁT LƯỢNG BAO BÌ

  • 2.4    Sự nhiềm hóa (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và

tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì chất rir bề mặt bao bi vào thực phẩm

CHƯƠNG III: TIÊU CHUẢN VỆ SINH VẠT LIỆU LÀM BAO BÌ

  • 3.2.1  Yêu cầu kỹ thuật đối (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì với bao bi. dung cu nlura Polyvinyl Clorid (PVC) 29

  • 3.2.2  Yêu cầu kỳ thuật đối với bao bi. dung cụ từ nhựa Polyethylen và Polypropylen

(PPvảPE)………………………………………………………………………………………………32

  • 3.2.3  Yêu cầu kỳ thuật đối với bao bi. dụng cụ n’r nhựa Polystyren (PS)………………33

    • 3.2  4 Yêu càu kỹ thuật đói với bao bì. dung cu từ nhựa Polyvinyliden Clorid (PVDC) ..

……………………34

  • 3.2.5 Yêu (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì càu kỳ thuật đói với bao bì. dung cu từ nhựa Polyethylen tereplrthalat

(PET)

  • 3.2.8  Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì. dung cu từ nlnra Polyvinyl Alcol(PVA) (Tiểu

luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu

bao bì

3. 3 Bao bi lâm bans kim loại

CHƯƠNG IV: KET LUẬN.

CẤU HỎI TRẢC NGHIỆM.

TẢI LIỆU THAM KHẢO

LỜI MỜ ĐẲƯ

Cùng VỚI sự phát triền cùa xà hội. ngành còng nghê thực phẩm ngày càng được chú trọng nhăm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cùa người tièu dùng. Nhiều loai nguyên liêu quý. giàu chất dinh dường đang đươc nghiên cửu vã phát triển thảnh cãc sàn phẩm thực (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì phầrn. Các nhà săn xuất ngoài việc ứng dung khoa học kỳ thuật mới vảo dây chuyền ché biến và kiểm soát chắt lượng nguyên liệu đầu vào còn quan tâm đền chát lượng bao bi chứa đựng thực phầm Bao bi thực phẳm ngày càng góp phan quan trọng trong sự thành còng cùa một sán phầm. là càu nổi giữa doanh nghiệp đổi VỚI người tiêu dùng

Bao bi là vật tiếp xúc trực tiếp với thực phám và trài qua các quá trinh gia nhiệt, thanh trùng,… (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì ảnh hưởng đen tinh chất câm quan của thưc phảm. Nếu bao bi đạt yêu cầu cỏ thể Lãm giâm chất hrợng thực phẩm thậm chi tạo độc tố gãy bênh cho người tiêu dùng. Ngoài ra. cùng VỚI sự thay đổi tửng ngày cùa công nghê và vì lợi nhuận trong kinh doanh, một só nhà sán xuất tự đira vào sừ dụng một só loai bao bi chưa được kiểm tra. kiềm định an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đề quán lý vắn đề này (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì . Nhả Nrrớc đà cỏ nhiều quyết đinh quy đinh về bao bi thực phẩm.

Thõng qua đề tài tiều luận “ Tim hiếu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì vã tiêu chuẩn vẻ sinh vật liêu Lãm bao bi" Nhỏm mong muốn có thế cung cấp một so thòng tin quan trọng cũng như các quy đinh cùa Chinh phú về chất lượng bao bi thực phám Do chưa có kinh nghiệm thực té cũng như nguồn tài liệu tham kháo han ché. không tránh khôi (Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì những saĩ sót vế chuyên môn. Mong thầy góp ý và sữa chừa đề nhóm có thế hoàn thiên bài tiều luận nãy.

Cám ơn thầy !

Nhóm tiếu luận.

Nhóm 13

Page 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì
(Tiểu luận) đề tài 13 các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart