(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

98.000

Category:

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

fff

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

fff

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

fff

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

fff

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

fff

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

fff

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÕC DÂN KHOA KỂ HOẠCH VÀ PHẤT TRIỂN

4*1A3A

ĐÉ ÁN KINH TÉ PHÁT TRIẺN

ĐẺ TÀI:

Ô NHIẺM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHẺ HƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QƯỎC TUẤN, HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG

SINH VIÊN Tĩĩực ĨĨIẸN : DĨNH QIỲNTI MAI

MSV         ‘    ‘       : 11193258

ĨỚP                    : KĨNĨĨ TẼ PĨTÁT TRTẼN 61C

KHOA              : KÉ HOẠCH&PHẤT TR1ỄN

GIÁO VTẾN HƯỞNG DẤN : PGS.TS. vũ CƯƠNG

ĩĩà Nội – 2022 Lời cam (loan

ròi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa mình dưới sự hướng dần cứa …. không có sự sao (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương chép nguyên bân từ bắt cữ luận vãn hay chuyên dể nghiên cứu não khác. Các so liệu trung thực, những kcl luận irong De án chưa được còng bo ớ bai kỳ tài liệu não.

Mọi sao chép không họp lệ. vi phạm quy định cùa khoa tòi xin chịu hoãn toàn trách nhiệm.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 nãm 2022

Sinh viên

Đinh Quỳ 1111 Mai

Lời cảm ơn

Đê hoàn thành Đồ án này. ngoài sự nỏ lực (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương cũa ban ihân. lôi côn nhận được sự giúp dờ nhiệt tình cúa nhiều tập thê, cá nhàn trong và ngoải trường.

Irước liên, lôi xin chân thành cam ơn lập ihê các thầy cô trường đại học Kinh tế Quốc dân, các thầy cô khoa Ke hoạch và Phái iricn đà truyền dạl cho lôi nhũng kiến thúc quý báu trong quá trinh học tập tại trưởng.

lòi xin dành lời cam ơn chân thành nhai lới cô ihầy … đà lận lình hướng dần, (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương giúp dờ vả truyền dạt nhiều kiến quỷ báu giúp tòi hoãn thảnh Dề án nảy.

Qua dây lồi cùng xin gứi lời cam ơn lới Ban lành đạo, irường các phòng ban chuyên mòn, dặc biệt lả phông củng các cán bộ, công nhàn viên tại … dà tạo diều kiện thuận lợi giúp lôi nghiên cứu. thu thập số liệu và truyền dạt nhùng kinh nghiệm thực tế tại don vị dế tôi hoãn thành Dể án nãy.

Cuối cùng tỏi xin bày tỏ (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương lóng biết ơn lới gia đình, nhũng người thân, bạn bè đà giúp đỏ và động viên tôi trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.

Dù đà có nhiều cố gắng, nhưng do giới hạn về trình độ nghiên cứu và thời gian, nén Để án không tránh khói những thiếu sót. Vi vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô giáo cùng như toàn thể bạn đọc.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Sinh (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương viên

Dinh Quỳnh Mai

MỤC LỤC

DANH MỤC VIẾT TẤT

LỜI MỠ ĐẦU

CHƯƠNG I: Cơ Sơ LÝ LUẬN VÈ Ó NHIÊM MÒI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHẺ SAN XUÁT HƯƠNG

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương LỊ. sAn XUÁT Hương vả ỏ NHIẺM mòi Trưởng TẠI CÁC , LÀNG NGHÉ

SAN XUÁT HƯƠNG

…………………………J…. T…………(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương Z……………………………..’………………………..14

 • 1.2.1. Ó nhiễm mỏi trường và các loại ô nhiễm môi trường ở làng nghề sân xuất

hương

~ 1.2.1.1

nhiễm môi trường

 • 1.3. CÁC NHÀN TÓ GẢY RA ĐÉN Ỏ NHIỄM LÀNG NGHÉ SAN XƯÁT HƯƠNG

19 (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

 • 1.3.1.1. Nhàn tổ thuộc về đặc điểm kỳ’ thuật, công nghệ cua việc sán xuất hương

………….       77

1.3.2.1 Chinh sách hở trợ vốn chơ nhũng (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương người sân xuất hương 21

 • 1.3.2.3. Các chinh sách về năng lực, thái độ, trách nhiệm cúa cơ quan địa phương

„22

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG Ô NHIÈM MÒI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHÊ HƯƠNG Ỡ XÂ QUỐC TUÂN, HUYỆN NAM SÁCH, TĨNH HAI DƯƠNG

2.1 XÂ QƯÓC TUÂN VÀ CÁC LÀNG NGHÊ HƯƠNG TẠI XÀ QƯÓC TUÁN, HUYỆN NAM SÁCH

 • 2.1.1.  Giới thiệu (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa

bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương về xà Quốc Tuấn

 • 2.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG Ò NHIẼM MÒI TRƯỜNG CÙA CÁC LÀNG

NGHÈ HƯƠNG TẠI XÀ QUÓC TUÁN, HUYỆN NAM SÁCH

 • 2.2.1.  Phân tích thực trạng về mức độ ô nhiễm mòi trường tại các làng nghề hương

tại xà Quốc Tuấn

 • 2.2.2. Đánh giá hậu quã cua ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương xã Quốc

Tuân, huyện Nam Sách (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương

 • 2.2.2.1. Hậu quà đối với đời sống người dân tại các lâng nghê hương xà Quốc

Tuấn…………………..  ..

 • 2.2.2.2. Hậu quà đối với sức khỏe cúa người dân xung quanh cơ sở sàn xuất

hương tại xã Quốc Tuấn

 • 2.2.2.3. Hậu quà đời với sán xuât nông nghiệp tại các làng nghề sán xuât hương

xà Quốc Tuấn

 • 2.3. PHẢN TÍCH CÁC NGỤYÊN NHẢN ẢNH HƯỜNG TỚI (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương Ô NHIÈM MÒI

TRƯỜNG LÀNG NGHE SẢN XUẤT HƯƠNG TẠI XÀ QƯÓC TUÂN

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIAI PHÁP GIẢM Ò NHIÊM MÔI TRƯỜNG TẠI CẠC LÀNG NGHÊ HƯƠNG CỦA XÀ QUỐC TUÂN, HUYÊN NAM SÁCH, (Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện

nam sách, tỉnh hải dương TỈNH HÀI DƯƠNG

3.1. ĐỊNH HƯỚNG GIẢM THIEU ỏ NHIÈM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC LÀNG NGHÉ HƯƠNG………………………………………………………………………………………….42

3.1.1. Căn cứ

3.1.1.1.  …………

hướng phát triền kinh tế – xà hội cùa địa phương


3.1.1.2…………………………………………………………………………………………Định

hướng phát triên làng nghê

 • 3.1.1.3, Căn cứ vào những vấn đề trong thực trạng sàn xuất hương tại xà Quốc

Tuấn

trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương vệ môi trường làng nghê hương


SV: Đinh Quỳnh Mai

Lởp: Kinh tể phát triển 6ỈC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương
(Tiểu luận) đề tài ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hương trên địa bàn xã quốc tuấn, huyện nam sách, tỉnh hải dương
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart