(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

98.000

Category:

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

fff

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

fff

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

fff

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

fff

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

fff

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

fff

BỘ CÕNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THựC PHÁM TP. HỚ CHÍ MINH _Ị I

KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

DO


KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

Đé tài:

PHÂN TÍCH TÍNH HÌNH KẾ TOÁN QƯẲN LÝ NỢ PHẢI TRÀ

TẠI CÔNG TY TNHH ĐIỆN TAM GIAO

Giáng vièn htrớng dần

Sinh viên thực hiện

Lóp

: ThS Đinh Thánh Cung

: Nguyễn Tiu Lan Anh

: O8DHKT5

MSSV


: 2007170834 tỊỊiCM. TM»g 0Ì/202Ỉ

BỌ CÓNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓNG NGHIỆP THựC PHÀM TP. HÒ CHÍ MINH

KHOA (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao TÁI CHỈNH KÉ TOÁN

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

Gỉ ’HD: Ths Đinh Thành Cung

<<<123>>>

STT

MSSV

Họ và Tên

Điềm

1

2007170834

Nguyên Thi Lan Anh

SỈ’TH: Nguyên Tiu Lan Anh

LỜI C AM ĐOAN

Em xin cam đoan đáy lá khóa loan tốt nghiệp “Phân tích tinh hình quán lý cồng nợ phái tia tại còng tỵ Trách Nhiệm Hừu Hạn Điện Tam Giao" cùa em trong thời gian qua. dưới sự hướng dẫn (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao cứa giáng viên hưởng dan: Thạc Sỉ Đinh Thánh Cung. Nhíhig số liệu la hoan toan tning thực. klióng sao chep bát ký nguồn nao khac. Em xin hoan toán chiu trách nhiệm tnrõc bộ món. khoa vá nhà tnrong về sự cam đoan náy.

MỤC LỤC

PHÁN 1. ĐẬT VÁN ĐẺ 1

 • 1.2.2.    (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công

ty tnhh điện tam giao Mục tiéu cụ thề

Chương I: Cơ SỠ LÝ LUẬN VẺ NỢ PHAI TRA 5

 • 1.1.     Cơ sờ hĩnh thành cóng nợ (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản

lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao phái trâ

 • 1.2.     Tàm quan trọng cũa việc quan lý cong nợ phai trá đói vói cóng tíic kề toán.

 • 1.3.1.1 ………………………………………………………………………………………………………

Nợphàitrã

 • 1.3.1.2 ………………………………………………………………………………………………………

Cóng nợ phải trà

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao

 • 1.13.2.     Xác định rỏ các tiêu chi theo (lòi tinh 11 inh thanh toán vớt

nhã cung cấp quan lỹ cóng nợ vời timg đối tirợng cụ thể

 • 1.5.      Các chi sổ tâi chính liêu (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản

lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao quan đến nợ phải trả

 • 1.6.       Ành hường cùa nạ phai trà liên quan đen tinh binh tãi chinh cùa (loanh

nghiệp

TỎM TÁT CHƯƠNG 1 16

CHƯƠNG 2: PHẢN TÍCH NỢ PHẢI TRA TAI CÓNG TY TRÁCH NHIÊM HÙIÌ HẠN ĐIỆN (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao TAM GIAO 17

2.1.43.     Chuẩn mực và chế độ (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản

lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao kể toán áp dụng

 • 2.2.1.    Quy định cũa công ty về việc ghi nhận và theo dõi uợ phãi trà..

………………………. .T………………….  …"

 • 2.2.1.1

định cùa công ty vè việc ghi nhận nợ phái trá

 • 2.2.1.2 …………………………….……………………………………

định của cóng ty về (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao việc theo dõi nợ phãi ti-ã

2.2.1.3.    Quy trinh kế toán cóng nợ phãí trà

 • 2.2.4.      Phán tích các chi só tài chinh liên      (ỊUiin đẻnnợ phải trả..41

 • 2.2.5.     Phán (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả

tại công ty tnhh điện tam giao tích nợ phài trà qua các nam 2017-2019

TÓM TÁT CHƯƠNG 2 60

CHƯƠNG 3: NHẠN .XÉT VÀ KIÉN NGHỊ 61

 • 3.1.   Đánh giã còng tãc ke toán cóng nợ phái tra tại cóng ụ- TNHH Điện

Ta III Giao

 • 3.2.   Những điểm còn hạn (Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý

nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao chế

KÉT LUẬN 65

44

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao
(Tiểu luận) đề tài phân tích tình hình kế toán quản lý nợ phải trả tại công ty tnhh điện tam giao
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart