(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

98.000

Category:

(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

fff

(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

fff

(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

fff

(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

fff

(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

fff

pW"            ĐẠI HỌC ĐÀ NẲNG            WB

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA f                     KHOA éo Khỉ                      ■

ĐỒ ÁN CAD/CAM/CNC

Đề tài: TH1ÉT KẼ PHÂN KHUÔN VÀ GIA CÔNG KHUÔN YÊN SAU XE ĐẠP

Giáo viên hưởng dần : Trần Đình Sơn Sinh viên thực hiện : Nguyền Đức Tín

Lớp                 : 08CDT2

LỜI NÓI ĐÀU

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp càng phát triển rộng khắp và đạt được những thành tựu to lớn trong nhiều lình vực. đặc biệt là trong lình vực tự động hóa sàn xuất. Việc ứng dụng tin hục và điêu khiên vào trong các loại máy cat kim loại khiên cho chúng có độ tin cậy với tốc độ xư lí nhanh hon và giá thành hạ hơn. Trong dây chuyền san xuất linh hoạt thì mãy điều kiên số CNC (Computer Numerical Control) đỏng vai trò rất quan trọng. Sir dụng máy công (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp cụ điều khiến số (CNC) cho phép giam quá trinh gia còng chi tiết, nâng cao độ chinh xác gia công và hiệu kinh tế đong thời rũt ngan được quá trinh san xuất.

Chính vì nhùng ưu diêm vượt bật đó. các máy CNC ngày câng được sư dụng rộng râi trong nhiều lình vực gia cóng chinh xác. Việc nam bắt và sứ dụng các mãy công cụ điều khiên số tro thánh ưu tiên hàng đau đoi với các cán bộ khoa học cũng như (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp sinh Viên các trường kĩ thuật. Với yêu cầu thực tế đó việc đáo tạo về lĩnh vực CNC trong trường Đại học Bách khoa Đã Nầng đang lất được quan tùm và đù đạt được nhiêu thành tựu dáng kẽ.

Nam trong sự định hướng trên lã đõ án Công nghệ CAD/CAM/CNC. Mục tiêu chu yếu cua đồ án môn học nãy lá giúp cho sinh V iên vận dụng các kiến thức đã học. ứng dụng máy tinh đề thiết ke vã lập trinh (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp gia cõng chi tiết trên máy cõng cụ CNC.

Do thời gian hoàn thành đồ án quá ngắn và đây lã một lĩnh vực cỏn mới mé cũng như sự hụn che cua ban thân nên chắc chan đồ án còn có nhiều thiêu sót. kinh mong các thầy góp ý đê dân hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin chân thành cam on thây giáo Trân Đinh Sem đà hướng dản. giúp đò chúng em rất nhiêu trong tiến trinh hoàn thành đõ án nãy.

Đà Nằng (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp , ngày I. tháng 3. năm 2013

Sinh viên thưc hiện

Nguyền Đức Tín

YÊU CẢU ĐÕ ÁN CAD/CAM/CNC

 • I.  MỤC DÍCH:

Giúp cho sinh V iẽn vận dụng các kiên thức đà học. ứng dụng mảy linh đẽ thiẽl kẻ và lập trinh gia công chi tier trcn máy cóng cụ CNC

 • II.  YÊU CÂU:

Nội dung cùa dồ án phai dam bao dược các you cầu sau:

Chi tier dược chọn de thiết ke và lập trinh (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp gia cóng trên máy công cụ CNC phai có hĩnh dáng hê mật phức lạp, không gia cõng đirực hoặc gia công không đạt được các yêu câu kỳ thuật cho tniức trên máy công cụ vạn nàng.

 • –  Bê mật gia công có thê kêt họp nhiêu hước cõng nghệ cho một nguyên công.

 • III.  NỘI DUNG:

A. PHAN THL YÉT MIN H

 • 1.  Phân tích và thiết kề chi tiết (dối tượng de thiết kế và lập trinh gia còng)

  • 1.1  Lim chọn chi tiết (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp

Có thỏ chọn đôi tượng chi tiết thuộc một trong các dạng sán phâm sau:

 • –  Chi tiết là một bộ phận chinh cùa các khuôn dỹp, khuôn dập vuốt, khuôn đúc, khuôn ép … đê tạo ra các sán phàm nhựa, composite hoặc các sán phâm cư khí,…

 • –  Chi tiết có hình dạng bề mật phức tạp. yêu cầu độ chính xác cao như: Turbin thúy lực. khi nén. chân vịt tàu thúy…

 • –  Chi tiết yêu càu độ chính (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp xác và độ bóng bê mặt cao. yêu càu phai tích hợp nhiêu bước công nghê trẽn một nguyên cõng khi thực hiện gia còng chê tạo.

 • 1.2  Phân tích kỳ thuật và (liều kiện làm việc cùa chi tiết:

Tùy thuộc vào chi tiết được lựa chọn đê lãm đôi tượng thiết kê. tiên hành phân tích kỹ thuật và các yêu cầu lãm việc cho phũ hợp. Trên cư sớ đó chọn vật liệu chi tiết vã đưa ra các quy định vê yêu câu kỹ (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp thuật.

 • 1.3  Thiết kế chi tiết:

Sư dụng một trong các phần mềm CAD/CAM đề thiểt kế chi tiết (Pro_E, Esprit, Solidwork. MastcrCAM …)

 • 2.  Lập quy trình công nghệ gia công:

  • 2.1  Phân tích khá nàng công nghệ dế gia công chi tiết

Trên cơ sơ các dữ liệu VC hĩnh dáng hĩnh học. dộ chinh xác. dộ bóng be mặt và vật liệu cùa chi tiết, tiến hãnh phân tích các kha nàng cố thê gia công (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp được trên máy cõng cụ CNC phũ họp

 • 2.2  Lựa chọn máy và nêu các thông sô kỹ thuật cùa máy

 • 2.3  Lựa chọn thứ tự các bước cóng nghệ, nguyên cóng

 • 2.4  Lựa chọn dao phù hợp cho từng bước công nghệ hoặc nguyên công

 • 2.5  Chọn các thông số công nghệ:

Tương ứng vói moi birớc công nghệ hoặc nguyên cõng, liên hãnh chọn chẽ độ cát phù họp vứi trạng thái phôi, vật liệu chi tiẽl gia công, vật liệu dao, độ bóng hê mật (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp chi liẽl và khá nàng làm việc cũa máy (tham khao các lài liệu vê dao cua một sô hàng san xuất dao trên thê giới như: Sanvik, Mitsubishi, Cerali/ite, Garanl ……………………………………………………….)

 • 3.  Lập trình gia công:

Sư dụng một trong các phân mem CAD/CAM dê tiến hãnh thục hiện các bước còng nghệ, nguyên cóng gia còng chi tièt trên máy tinh, chọn Postprocessor de xuất chương trinh gia cõng qua tile NC phũ họp với máy đã chọn đê (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp gia công chi tiết (các hệ điều khiên máy như: FANUC, S1NUMER1K, heideNhain,…)_______________________’_________________________________________

 • 4. Mô phông gia công:

Mỏ phóng quá trình gia công trên các phần mém CAD/CAM hoặc các phần mềm CNC B. PHÀN BÁN VE

 • 1. Ban vê chi tiết (A3 hoặc A4):

Thẻ hiện đầy đu các hĩnh chiêu, hình cắt. mặt căt cho các chi tiết, thề hiện đầy đu kích thước và yêu cầu kỹ thuật (trong trường hợp cân thiết (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp có thê có thêm hĩnh vê 3D cua chi tiết)

 • 2.  Ban vè nguyên công (AO hoặc A1):

Thê hiện các bước công nghệ hoặc nguyên công cua chi tièt, thê hiện đầy đu hộ tọa độ lập trình, các thõng sô còng nghệ, dao, máy. công suất cat vã các yêu câu kỳ thuật đạt được. iV. cAc YÊU CÀU ( HUNG

 • 1.  Thuyết minh:

Trinh bày khoang 30 – 40 trang nội dung( không tinh trang phụ bia. IỜI (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp nôi đâu. lãi liệu tham khao vã mục lục) trên khô giày A4 in một mặt. chừa lề trên (20 mm). lẽ dưới (20 mm). lề trái (25 mm), lẽ phai (15 mm), font chừ Times New Roman (Size 13).

 • 2.  Bán vè:

Vẽ đũng theo tiêu chuẩn Việt Nam về vẽ kỹ thuật (nét vỗ, khung tên. nội dung ghi trẽn khung tên. khố giầy).

CHƯƠNG I. GIÓI THIỆL CHƯNG VÈ CAD (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp /CAM/CNC

1.1 Vai trò và chức năng cua CAD/CA.M/C.NC

CAD CAM (Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing) là thuật ngừ chi việc thiết kè vã chè tạo được hô trợ boi máy tính. Công nghệ CAD CAM sứ dụng máy tinh đê thực hiện một sổ chức năng nhất định trong thiết kế vã chế tạo. Cõng nghệ nãy đang được phát triền theo hướng tích họp thiết kế với san xuất. CAD/CAM (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp sẽ tạo ra một nền tang công nghệ cho việc tích họp máy tinh trong san xuất.

CAD (Computer Aided Design) lã việc sư dụng hộ thòng máy tinh đê hò trợ trong xây dựng, sira đòi, phân tích hay tối ưu hoá. Hộ thống máy tinh bao gốm phân mềm và phần cứng được sư dụng đẻ thực thi các chức năng thiết kế chuyên ngành. Phẩn cứng CAD gồm có: máy tính, cồng đồ hoạ. bàn phím vã các thiết bị ngoại (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp vi khác. Phần mềm CAD gồm có các chương trinh thiết kế đổ hoạ. chương trinh ứng dụng hố trợ các chức năng kỹ thuật cho người sư dụng như: phân tích lực ứng suất cua các bộ phận, phun ứng động lực học cua các cơ càu. các tinh toán truyền nhiột vã lập trinh bộ điều khiên số.

CAM (Computer Aided Manufacturing) lã việc sứ dụng hệ thống máy tinh đề lập kề hoạch, quan lý và điều khiên các hoạt động san (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp xuất thông qua giao diện trực tiếp hay gián tiếp giữa mảy tinh và các nguồn lực san xuất.

CNC (Computer Numerical Controlled): Trước đây các chương trinh điều khiên NC đều phai thực hiện thông qua băng đục lỏ. điểu khèn phai có bộ lọc đẽ giai mà cung cấp các tin hiệu điêu khiên cho các trục máy với cách nãy có nhiều hạn chẽ. mất thời gian, các chưong trinh phai V iết lại và dung lượng bé. Chương trinh CNC đã khắc phục (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp được các nhược diem đó băng cách đọc háng nghìn bít thông tin trong bộ nhớ. Cho đến nay. CNC đã xuất hiộn trong hầu hết các ngành công nghiệp, đây lã lình vực có sự kết hợp chặt chè giìra máy tinh và máy công cụ.

1.2Ửng dụng CAD/C?.M/CNC trong việc thiết kế chế tạo sản phàm

Cho đến nay việc ứng dụng các thánh tựu cua khoa học ky thuật vào quá trinh sán xuất rất mạnh mẽ. (Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp Thay vào việc phai công nhãn phai trực tiếp đứng máy gia cõng thi ngày nay trong các nghành còng nghiệp nhiều máy còng cụ cỗ điên đù đưực thay the bang máy CNC.

s*TH: Nguyền Đúc Tin Lóp: 08CDT2

‘Trang 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp
(Tiểu luận) đề tài thiết kế phân khuôn và gia công khuôn yên sau xe đạp
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart