(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

98.000

Category:

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

fff


HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BÀI TẬP LỚN

Học phần: THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN

=?>»>> > « < <«<?•


ĐÈ TÀI. Tìm hiểu, phân tích và đầu tu trên thị trường

chứng khoán Việt Nam


Giàng viên hướng dẫn: Nguyễn 1 hi Mỹ Dung

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhõm 09

Nhóm tín chỉ: FTN13A13


Hà nội, ngày 15 (háng 09 (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam năm 2022


—o-              -©———

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 09

<<<123>>>

STT

HỌ VÀ TÊN

MÀ SINH VIÊN

1

Trịnh Việt Đửc

23A4070057

2

Hòa Quang Cành

23A4070026

3

Lê Tùng Bách

23A4010084

4

Nguyền Phương Quỳnh (Tiếu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng

21A4010486

5

Trịnh Vãn Huy

23A4030153

6

Vù Nguyên Dũng

23A4070042

MỤC LỤC

LỜI MỜ ĐÂU.

 • II.  Phân tích thị trưởng chứng khoán Tift Nam thời điểm hiện tại đần tư, tìm hiển các cố phiến

dược niêm yết trên hai Sờ giao (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam dịch chứng khoán, lựa chọn cổ phiền dể dần tư.

 • 2,  Tìm hiểu các cô phiếu dược niêm yết trên hai Sỡ giao dịch chứng khoán, lựa chọn

cô phiếu đê đầu tư

 • III.  Lựa chọn 1 mã cô phiến trong danh mục dần tư mà công ty dã thực hiện tàng von.

Nên các phương thức phát hành chứng khoán công ty có thê lựa chọn13 (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

lìPhân tích, đảnh giá tình huống phát hành dó cha cóng ty dựa trên thông báo kế hoạch tàng von (tính toán sự điền chinh giá tham chiến tại ngày giao dịch không hưởng qnyển và dối chiến lại với những thông tin dã có trên thị trường)

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam I Báo cáo (Ịná trình thực hiện giao dịch trên tài khoán chừng khoán

I T, Thực hiện phân tích kỹ thnụt cô phiến MBB theo 4 chi báo

KẺTLUẶN.

LỜI MỚ ĐẤĨ

Thi trường chứng khoán lâ một phần không thẻ thiếu trong nền kinh tế thị trường, có

các sản phàm đầu lư phong phú. giúp đa dạng hóa danh mục đàu tư vã giâm illicit ỉ ui 1O. giúp doanh nghiệp tránh dược các (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam khoản vay ngân hàng với lãi suất cao. Qua dó. doanh nghiệp có thè huy động nguồn von rõ hon. sư dụng von liét kiêm. linh hoạt vã co hiệu qua hon. Việc mơ cứa thị trường chứng khoán còn giúp doanh nghiệp thu hút thêm nguon von trên thị trường quốc Ic V à lăng cưởng khá nấng cạnh tranh quốc lề và mớ lộng các co hội knih doanh cua các công ty trong nước.

Thòng qua học phần “Thị trường chứng khoán” của (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam Học viện Ngân Hàng, chúng em dã có nhìmg lìiẽu biết các vãn đe cơ băn ban đầu vẽ thị trưởng chửng khoán. Qua đó nhận thức được sự thiết thực cua môn học dối với mỗi sinh viên kinh tể. Vận dụng nhĩrng gì dược học về giao dịch đẽ thực hành giao dịch trẽn thị trường chứng khoán vã xử lý các tinh huống phát sinh trong thực tế, cùng với sự hướng dẫn cùa giảng viên bộ môn, nhóm bát dầu gia nhập thi trưởng chứng khoán (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam bang việc mở tài khoản chửng khoán online và thực hiện cãc giao dịch đẻ có thêm những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế đối với thi trường chứng khoán. Qua thời gian tim hiên một sổ còng ty chứng khoán có uy tin. nhóm đã quyết định mở tâi khoản tại Còng ty Cò phần Chứng khoán VNDIRECT

I, Giói thiệu vể VND1RẸC1

1, Sơ lược về công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Còng ly cô phán chứng khoán VND1RECT được thánh lạp vào ngây (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam 7 11/2006 vã hoại dộng theo Giày chứng nhận dâng ký kinh doanh do Sỡ Ke hoạch và Đầu tư thành pho Hà NỘ! cắp. 11 ai qua thời gian 10 năm hoại động liên thị trường chứng khoán. Cóng ly đà trư thành mội trong nhưng cõng ly chúng khoán háng đau việt Nam với thị phân môi giói đúng ihứ 2 sàn HNX và dứng thứ 4 sàn HOSE. Công ụ- hoạt dộng da dạng ỡ tat cã các mãng nghiệp vụ ihị trường chững khoán (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam , liai qua quá ninh hĩnh thành và phát triẽn đen nay. Cõng ty đa đạt dirợc mức vốn diều lệ Là 1.549.98 tỳ dong, dứng thứ 4 trong tong so 22 còng ty chứng khoán hiện đang niêm yết trên cá hai Sứ giao dịch.

2, Các dịch vụ của công ty


D_TRADE


D-WEALTH           D BROKER


Dành cho


Dành cho khách hãng cỏ nhu cẩu chú động giao dịch và (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị


Dành cho khách hàng có nhu can tir van tài chinh, xây dựng danh mục đâu tir tích sân và quân lý danh mục TS


Dành cho khách hàng có nhu can tir van đau tư giao dịch chửng khoán


Sàn phàm và dịch vụ


trường chứng khoán việt nam quăn lý tài săn đau tư tài chính

 • •  Chúng khoán cơ sờ

 • •  Hợp đong phái sinh

 • •  CCQ. Bond. Cash

 • •  Margin Plus

 • •  Datafeed

 • •  Autotrade


Tư vấn thiết lập kế hoạch tâi chính vã mục tiêu đầu tư

Tư van nguyên tắc phân bô tài sân và lựa chọn danh mục cô phiếu và tài sán tài chính

Tham (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam vấn đinh kỳ và tổi im hóa danh mục theo điều kiện thị trưởng


Tư vấn xây dựng định mục tiêu đau tư. chiến lược giao dịch chứng khoán phù hợp với cơ hội thị trường, năng lực tài chính và khẩu vị rủi ro của khách hàng

Cung cap thòng tin thị trường, cơ hội đau tư và tư van giao dịch chứng khoán

Hỗ trợ dặt lênh giao dịch chứng khoán (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam

Hổ trợ khách hãng lựa chọn các gói săn phàm dịch vụ dầu nr tài chính khác dể gia


tâng tài

sán (lãi hạn

• Quân lý tài săn và quản trị lĩìi ro thị tnrờng và nil ro đau tu.

 • 3, .Mờ TK

Bước 1 Tài app VNDIRECT trẽn AppStore đồi với hệ điều (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam hành IOS, CH-play đối với hệ điều hành Android

VNDIRECT Financial Investments

Steck & Financial Irhíítmerrts

Bước 2: Sau khi đà tài app thành công vào ứng dụng và chọn Mở Tài Khoán

3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam
(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu, phân tích và đầu tư trên thị trường chứng khoán việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart