(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz

Add your review

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz

fff

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐẠI NAM

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN LẬP TRÌNH .NET CĂN BẢN

TÊN ĐÊ TÀI

Tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty XYZ

Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Đức Thiện

Sinh viên thực hiện:

  • 1. 1671020241 : Nguyễn Hữu Phong

  • 2. 1671020236 : Bui Hải Phong

  • 3. 1671020088 : Nguyễn Mạnh Đức

  • 4. 1671020366 : Nguyễn Thành Đạt

Hà Nội, thángl năm2023

Mục Lục

Trang

Ch tro ng 1: Mở đầu

1.1. Lời cam ơn

  • 1.2  Lí do chọn đề tài

  • 1.3 LỜI cám ơn

  • 1.4  Đối tương nghiên cứu và phạm vi nghiên (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz cứu

  • 1.5 Phân còng nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

  • 1.6 Lời nhận xét của giáng Viên hướng dần

Chương 2: Cơ Sơ Lý Thuyết

Chương 3: Nội Dung Thực Hành

3.1 Cài đặt hệ điều hành máy chu

  • 3.3  Truy cập và khai (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz thác tài nguyên máy chù 38

KÉT LUẬN

42


CHƯƠNG 1:MỞ ĐẨU

Trong thời đại ngày nay. hệ thống thông tin và mạng Internet là nhùng cái không thê thiếu trong việc vận hành và quân lý các tò chức, doanh nghiệp. Vi vậy mà càng ngày con người cảng phụ thuộc vào hệ thống thông tin. Điều đó tất sè dần tới những rủi ro tiềm ẩn vô cùng lớn. khi hệ thống bị tê hệt, thông tin khách hàng, (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz nhùng người hên quan mà cho chính tò chức, doanh nghiệp đó sè bi các tin tặc hoặc nhùng đoi tượng không trong nội bô sử dụng và khai thác.

Do vậy. đối với một công ty hay tô chức, an ninh thông tin phái được xem Là một trong nhùng vấn đề quan lý quan trọng nhất. Đặc biệt, kin sư dụng hoặc trao đối các thông tin quan trong như: thông tin cá nhân người dùng, thòng tin khách hãng. . .thi (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz cần phái có trách nghiệm đảm bão an toàn cho các thòng tin đó.

Lý do chọn đề tài

Trong nhưng năm gần đây nhờ sư phát triển vượt bậc cùa các ngành công nghê điện tư, thông tin, viền thông. Con người trên mọi miền thế giới ngày một gần nhau hơn, các thông tin hên lạc ngày một phố biến và dẻ tiếp cận hơn Luồng ánh sáng của nền công nghệ thòng tin trân ngập khắp mọi nơi. Vậy mạng máy tính lã gi (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz ?

Mạng máy tinh đơn giãn Là 1 tập hợp các máy tinh và thiết bị ngoại vi khac được nối VỚI nhau bảng các đường chuyền dần đê chia sè thông tin và các tài nguyên, chia sẻ cho nhau bang các đường chuyền dan đề chia sê thông tin và các tài nguyên, chia sè cho nhau về ca phần cứng và phần mềm Mạng máy tính có thể chi là hai máy nối với nhau nhắm chia sẻ các ngoại vi và cũng có thê Là nhiều máy tính (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz trên khấp mọi miền trên thế giới đê chia sẻ thông tin. Mạng máy tinh ngày nay đã trỡ thành sinh mệnh cùa các hãng kinh doanh và các công sớ. Chúng được kết nối VỚI nhau theo một nguyên tắc đế có thể hên hệ VỚI nhau theo cách đơn gián nhát giừa các máy trong cúng 1 mạn g

về mặt tông thê. mạng là sự kết hợp của hai yếu tố quan trọng: phương tiện và con người.

+ Phương tiện: Là các thiết b (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz | phần cứng và phần mềm được liên kết VỚI nhau theo một nguyên tắc nào đó đê tạo nên các tài nguyên. Trên thực tế. tài nguyên Là các phương tiện hru tãr: thiêt bị in Fax. Modem, máy vè và bân thân các thòng tin về mạng.

+ Con người: Lả chủ thê có quyền tham gia các hoạt động của mạng. Thông qua các phương tiên, con người có thê liên hê với nhau, hên hệ với các tài nguyên và (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz các mang khác bên ngoài ờ một mức độ cho phép.

Hiện tại dự án này sè triển khai với ph«ạm vi trong công ty dream software, với phương pháp sử dụng windows sever đê quân lý các nhân viên qua mạng nội bộ

Lời cảm ơn

Ngày nay việc img dụng công nghệ thòng tin dà trờ nên phô biến trong hầu hết mọi nơi. Tầt cá các ngành nghề, công việc dều có thế ứng dụng còng nghệ thòng tin vào cồng lác quán (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz lý.

Trong nhùng năm gân đây sự phái triên của công nghe thông lin ngày càng phái triền nhanh đến chóng mặt, công nghệ thông tin dần dần trơ thảnh còng cụ dắc lực hồ trợ con người. Vi vậy, dê bắt kịp với nhịp dộ phát triển xà hội. nhưng nền tang kiến thức học irên giáng đường là vô cùng cấp thiết với Sinh viên chúng em.

Em xin gúi lòi cám ơn chân thành nhất đến quý thầy cô Trường Đại học Đại Nam (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz , những người dà chi bão chúng em tận tình, đà truyền dạt cho em những kiến thức và bãi học quý báu trong suốt 3 tháng em theo học tại trường. Em xin trân trọng gửi lời căm ơn đến tất ca các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin, đặc biệt Lã thầy giáo ThS. Nguyền Đức Thiện, thầy đà tận tình hướng dần và giúp đờ em trong suốt quá trinh học tập lại trường. VỚI sự khuyên rân của thầy, chúng em đà (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz có nhùng định hướng lốt trong việc triền khai và thực hiện các yêu câu trong quá trinh làm đô án tôt nghiệp. Em xin câm ơn những người thân và gia dinh dà quan tâm, dộng viên và luôn tạo cho em nhừng điểu kiện tốt nhất trong suốt qua trinh học tập vã lãm tốt nghiệp. Ngoài ra. em cùng xin gưi lời cam ơn tới tất cá bạn bè. dặc biệt lá các bạn trong lớp CNTT 16-0Ố dà luôn gẩn bó. cũng học (Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz lập và giúp đờ em Irong nhùng tháng qua và trong suôi quá trinh thực hiện luận vân này. Em xin chân thành cám on !

Nghiên cứu cư sớ lý thuyết gồm

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz
(Tiểu luận) đề tài tìm hiểu về quản trị mạng nội bộ, thiết lập hệ thống người dùng, quản lý và chia sẻ tài nguyên qua mạng nội bộ cho công ty xyz
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart