(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

98.000

Category:

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt

fff

OFER

KINH TE ĐOI NGOẠI


Bộ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ Đối NGOẠI KHOA

THƯƠNG .MẠI QUÓC TỄ

□ □□

BÁO CÁO THỰC TẬP TÓT NGHIỆP

Tên ĐềTài:

Tổ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẤU BẰNG

ĐƯỜNG BIỂN FCL TẠI CồNG TY cố PHẦN NAM VIỆT

(iiảig viên Hướng dấn: Thạc sỹ Phạm Thị Thương Hiền

Sinh viên thụt- hiậi: Vương Hiệp Thuận

.1/55 V: 1510010236

Khóa: 19

//’. Hồ Chí Minh, tháng 06 nân 20Ị 8

LỜI CẢM ƠN

Trên thực (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hơ trợ. giúp dờ dù ít hay nhièu. dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Đối với bản thân cm cũng vậy. để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp ngày hôm nay cũng nhờ sự quan tâm. giúp đở của quý Thầy Cô. gia đình và bạn bè.

Trong thời gian 3 năm học tập Trường Cao Đảng Kinh Tè Đồi Ngoại là khoàn thời gian giúp cm ren (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt luyện bản thân và tích lũy kiến thức dế có một nèn tảng kiên thức vững chắc đẽ bước ra môi trường bên ngoài thực tế. Sau 2 tháng thực tập Công ty cố phàn Nam Việt (NAVIFICO). em đã có cơ hội áp dụng những kiến thức học ờ trường vào thực tế ở công ty. đồng thời học hòi được nhiêu kinh nghiệm thực tế tại công ty. Cùng với sự nồ lực cùa bàn thân và sự giúp đỡ đặc biệt của giáo viên hướng dẫn (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt cô Phạm Thị Thương Hiền và các anh chị trong công tỵ cố phùn Nam Việt (NAVIFICO) đà giúp em hoàn thành hài báo cáo tót nghiêp cùa mình. Nẽu không có những lời hướng dẫn. dạy bảo cùa các thày cô thì em nghĩ bài thu hoạch này của em rát khó có thế hoàn thiện dược. Một lần nửa. em xin chân thành cảm ơn cô Phạm Thị Thương Hiẽn và Ban Giám đốc Công Ty cổ phân Nam Việt (NAVIFICO). đã tạo mọi điều (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực tập

Trong quá trình thực tập. cũng như là trong quá trình làm bai báo cáo thực tập. khó tránh khỏi sai sót. rất mong các Thầy, Cô bó qua. Đồng thời do trình độ hiếu biết cũng như kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế nên bãi báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. em rất mong nhận được ý kiến đóng góp cùa Thầy. Cô và các bạn học cùng lớp đề kiến thức (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt cùa em trong lĩnh vực nay được hoãn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

NHẬN XÉT CỬA DOANH NGHIỆP THỰC TẬP

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2018

Xác nhận của đơn vị thực tập

Ban Giám Đốc

TP. Hồ Chí Mình, ngày tháng 06 năm 2018

Xác Nhận của giáo viên hướng dẫn

LỜI MỞ ĐẦU

Sau hơn 20 năm thực hiện chính sách mờcừa, n’ên (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt kinh tê Việt Nam đã và đang có những bước tiến vượt bậc. khối lượng hàng hoá giao dịch với các nước khác tăng lên đáng kể. Đặt biệt là khi Việt Nam gia nhập WTO thì hoạt động xuẵt nhập khãu càng được đấy mạnh. Điều đó cho chúng ta thây được Việt Nam đang hòa nhập vào nên kinh tế thế giới, trong đó chú trọng đến phát triển ngành ngoại thương. Vì vậy ngoại thương càng phát triển thì kéo theo sự phát triển của việc xuất (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt khấu hàng hoá sang nước ngoài tăng đáng kẽ và Việt Nam là một trong những nước đang phát triển có tỉ lệ xuất khấu cao. kéo theo sự phát triền cùa ngành logistic giao nhận hàng hoá bằng đường biến

Giao nhận luôn gắn liên với vận tài nhưng nó không phải là vận tài. nó có rất nhiều phương thức vận tài khác nhau trong chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu như: đường sắt, ô tô. nội thủy, hàng không… nhưng phổ biến nhất (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt hiện nay vẫn là chuyên chờ hàng hóa bằng đường biến. Giao nhận phát triển sẻ giúp cho các doanh nghiệp trong nước phát triển theo đem lại lợi nhuận cao trong kinh doanh và góp phần xây dựng đất nước. Đồng thời làm tăng thêm uy tín cùa các doanh nghiệp Việt Nam đối với các đối tác nước ngoài. Thấy được điều đó nên Công ty cổ phân Nam Việt (NAVIFIC0) đã và đang hội nhập kinh tế thúc đấy gia tăng xuất khẩu sang các thị trường (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt quốc tế nhằm góp phân phát triển thêm quá trình hội nhập và đẩy mạnh ngành logistic.

T uy lã một nước đang phát triển nhưng hiện nay ti lệ xuất khấu hãng hóa ờ nước ta luôn ờ mức khá cao trong khu vực Đông Nam Á. Đê hiếu rõ hơn về vấn đè này nên em chọn đè tài báo cáo thực tập là: “Tổ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨL BÂNG ĐƯỜNG BIỂN FCL TẠI CÔNG TY cố PHẦN NAM MỆT(NAVIHCO)’’.

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt Kêi cấu cùa đề tài búo cáo thực tập gồm những nội dung sau:

Chương 1: GIỚI THIỆU TỐNG QUAN VẾ CÓNG TY cố PHĂN NAM VIỆT (NAV1I1CO)

Chương 2: Tố CHÚC THỰC HIỆN HỢP ĐỌNG XUẤT KHẤU MẶT HÀNG ĐÒ NỘI THẤT Gỗ BÂNG ĐITỜNG BIỂN TAI CÓNG TY có PHAN NAM VIỆT (NAV1F1CO)

Chương 3: MỘT số GIÃI PHÁP VÀ KIẾN NGHI NHẤM NĂNG CAO HIỆU QUÁ THỰC HIỆN HỢP ĐÒNG XUẤT KHẤU TẠI CÔNG TY cố PHẦN NAM VIỆT (NAVII (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt ICO) TRONG THỜI GIAN TỚI

Do kiến thức bàn thân còn nhiều hạn chế. thời gian hạn hẹp. đ’ê tài chì phân tích một số nghiệp vụ cơ bàn cùa việc tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu nén chưa thật sự sâu sắc, phàn ánh hết mọi khía cạnh của các vấn đè và còn tôn tại những hạn chế. sai xót nhất định. Vì vậy em mong nhận được sự góp ý tích cực cùa các thầy cô. các bạn và những người quan (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt tâm đế hoàn thiện thêm bài viết.

Em chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình cùa cô Phạm Thị Thương Hiền. Khoa Thương Mại Quốc Tế. trường Cao đắng Kinh Tế Đối ngoại. Nhân đây em cũng xin gừi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban lãnh đạo Công ty cổ plỉân Nam Việt (NAVIFICO). Những người đà giúp dởem nhiệt tình trong việc thu thập, tìm tài liệu cũng như cho em những lời khuyên quý giá đê’ báo cáo có được những số (Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt liệu đầy đù, chính xác và hoàn thiện hơn.

TP. HỒ Chí Minh. ngây… . tháng 06. năm 2018

Sinh viên thực tập

VƯƠNG HIỆP THUẬN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt
(Tiểu luận) đề tài tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu bằng đường biển fcl tại công ty cổ phần nam việt
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart