(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

Add your review

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

fff

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

fff

BỌ C ÔNG THƯƠNG “““"TRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TÉ ĐÓI NGOẠI KHOA THƯƠNG MẠI QƯÓC TÉ

BÁO CÁO THỰC TẠP TÓT NGHIỆP

Tên Để Tài:

TO CHỨC VÀ THỰC HIỆN NGHIỆP vụ GIAO NHẠN NHÁP KHẨU ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY TNHH NSX

Giàng viên hướng dấn:

Sinh viên thực hiện:

TP. Hồ Chí Minh, tháng…06…năm…2017 (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

LÒI CẢM ƠN

LỜI đầu tiên, em xin gửi lời chảo đến Quý thầy /cô cùa Trường Cao đảng Kinh tế Đối Ngoại.

Thứ hai. em xin gứi lời cám on chân thành và sự tri ân sàn sắc đến Quí thầy/cô. đặc biệt là các thầy cò trong khoa Thưong mại Quốc tề đà tạo mọi điều kiện đề em được hoàn thánh một cách trọn vẹn việc thực tập. Và hơn nửa. em xin gửi lời câm ơn vỏ cùng sâu (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx sắc đến cỏ Lương Thị Hoa. lã người đà hướng đẵn em hoàn thành bài báo cáo tót nghiép cũng như cho em nhùng kinh nghiệm quý báu để thực hiện tốt trong thời gian thực tập.

Em cùng xin gứi lời cám on chân thành đến toàn bò Ban lãnh đạo. các anh chị trong cõng ty TNHH NSX đặc biệt lã các anh, chi trong bộ phận xuất nhập kliáu đà hỗ trợ em hết minh. Inrớng dẫn em tận tinh đế em có thế hoãn thành (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx tốt trong thời gian thực tập và viết bài báo cáo cùa mình.

Trong quá trinh thực tập vã làm bài báo cão tốt nghiệp, không thế tránh khói nhưng sai phạm vã nhùng điều không hay, em mong Qủi thầy. cô. Qui còng ty có thê bò qua cho em Đồng thời, vi trinh độ lý luận cũng như kiến thức- kinh nghiệm chưa nhiều nên sẽ không thiểu nhùng lỗi. sai sót. Em hi vọng Qủi thầy/cò sè đưa ra những (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx ỷ kiến đóng góp đê em rút kinh nghiệm cho bân thân vã hoãn thành tốt bài bão cáo tót nghiệp cùa mình.

Lời cuối, một lần nữa em xin chân thành câm ơn thầy/ cỏ. anh/ chị trong còng tỵ NSX. Và kinh chúc toàn thể thày cò. anh chị trong còng ty dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. hoãn thành tót còng việc của mình

Trân họng kinh chào!

Hồ Chi Minh. ngây tháng 06 năm (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx 2017.

Suili viên thực hiên

NHẶN XÉT CỬA DOANH NGHIỆP THựC TẶP

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DÀN

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO. tham gia liãng loạt cãc hiệp định quốc tế mang tinh chiên lược như TPP. AEC. Liên minh kinh tê Á-Âu. Hiệp định ‘iệt Nam- EƯ…HÓ đà tạo ra nliùne thuận loi và cá thách thức cho nền kinh tè nước ta. Thách thức ó đày là nền kinh (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx te Việt Nam chưa phát triền so vói các cưỡng quốc trong khu vực Châu Á nói riêng và thế giới nói chung. cơ sở hạ tầng còn yen kém. Tuy vậy. chúng ta không nên chi nhìn vê mặt yêu kém mà cần phái nhìn ra rằng nỏ đang mở ra vô vàng cơ hội phát triền, thời cơ lớn cho nước ta trong hoạt động ngoại thương Trong tiến trinh hội nhập kinh tế quốc té nó đà mang đền những tác động tích cưc tới sự phát triền (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx đến nền kinh tế Việt Nam. Vi vậy .đe hòa nhập cùng với xu hướng trên, cac hoạt động xuất lỊhập khẩu tại các cõng tý đang dần được chú trọng và đầu tư đúng mức hon. đánh đáu bước phát triển mới cua ngoại thưong Việt Nam

Thảy được tằm quan trọng, lợi ích to lớn của nghành Xuất Nhập Khắn nói chung hay hoạt động giao nhận nói riêng, trong đó có hoạt động giao nhận đường hàng không Kèt họp VỚI nhùng nhận thức nội (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx trẽn và kiến thức ve chuyên ngháiih băn thân đang theo học lã chuyên ngliânli xuất nhập khẩu cũng như quá trinh thực tập tại công ty TNHH NSX. em xin được chọn đề tài “Tô chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhâp khâu dưỡng hàng không tại công ty TNHH NSX” cho bai báo cáo thực tập tót nghiệp cùa minh.

Mục đích của bãi báo cão này nhầm phân tích đánh giã tinh hĩnh tô chức giao nhận nhập khâu hàng hóa băng đường hàng không (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx cùa còng ty thông qua quá trinh llựrc tập tại còng ty NSX và việc đi thục te. tham gia trực tiếp vào nghiệp vụ giao nhận tại sân bay vã cảng. Đóng thời, băn thân cùng đira ra nhùng diêm mạnh vã diêm yếu của cõng ty trong việc tỏ chức vã thực hiện nghiệp vụ giao nhận đường hàng không không, cụ thề là quy trinh nhập khẩu. Từ dõ. đẻ xuẳt một số giái pháp giúp cho hoạt động giao nhận cua công ty thêm hoán (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx thiên, cúng cố và nâng cao uy tin của còng ty trên thị trường.

BÓ cục nội dung bài báo cáo thục tập gồm 3 phần chính như sau

Chưong 1: Giới thiệu tồng quan về công ty TNHH NSX.

Chương 2: Phân tích quy trinh tồ chức vã thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng nhập khẩu dương hàng không tại còng ty TNHH NSX

Chương 3: Một số giãi pháp vã kiến nghị nhằm nâng cao nghiệp vụ giao nhận hàng nhập đường (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx hàng không tại còng ty TNHH NSX.

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIÓI THIẼV TỎNG QVAN VỆ CÔNG TY TNHH NSX

  • 1.1.2   Nguồn vốn và cơ sớ vật chất……………………………….

  • 1.2.2   Cơ cầu dịch vu (Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận

nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx

ulliUl 11

CHƯƠNG.2: PHẤN TÍCH QUY TRÌNH Tơ CHỨC VÀ THƯC HIẼN NGHIẺP VỤ GIAO NHẠN HÀNG NHẬP KHẢI ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG tYnxs………..’…………………….’………………………………………………………’

hàng chân đế và tay đỡ màn hình cho máy tập chèo (Tiếu luân) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tai công ty tnhh nsx thuyền bằng đường hàng không tai công ty TNHH NSX…………………….16

  • 2.3.1   Kỷ hop đồng dich vu với khách hàng………………………………………………16

  • 2.3.2   Nhân vã kiểm tra thòng tm về lò hãng…………………………………………….16

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx
(Tiểu luận) đề tài tổ chức và thực hiện nghiệp vụ giao nhận nhập khẩu đường hàng không tại công ty tnhh nsx
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart