(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

98.000

Category:

(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

fff

(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

fff

(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

fff

(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

fff

(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

fff

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây kì công trình nghiên cứu riêng cùa tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận vãn là trung thực và chưa timg được ai công bố trong bât kỳ công trinh não.

Hà Nội, thảng 6 năm 2016

Tác giả

Trịnh Thị Thanh Hằng

DANH MỤC CHỮ’VIẾT TẤT TRONG LUÂN VĂN

<<<123>>>

CBQL

Cán bộ quàn lý

CM ỉ IS

Cha mẹ học sinh

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa – hiện đại hóa

CNTT

Công nghệ thông tin

csvc

Cơ sờ vật chat

Dll

Dạy học

DII.CĐ

Đại học. Cao (Tiểu luận) giáo dục

lnrớm, rnrhi&l cho hv sinh thct

GD

Giáo dục

GD&ĐT

Giáo dục vã Đào tạo

GDHN

Giáo dục hướng nghiệp

GDPT

Giáo dục phổ thõng

GV

Giáo viên

GVCN

Giáo viên chu nhiệm

HĐGD

Hoạt động giáo dục

HĐGDHN

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp

HN

Hướng nghiệp

HS

Học sinh

NGLL

Ngoài giờ lên kíp

PPDH

Phương pháp dạy học

QTDH

Quá trinh dạy học

QTGD

Quá trinh giáo dục

SGK

Sách giáo khoa

TBDU

Thiết bị dạy học

THCS

Trung học cơ sờ

THPT

Trung học phô thông

.MỤC LỤC

Trang

MỚ ĐÀU

 • 5.  Nhiệm vụ nghiên cứu (Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt

huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

CHƯƠNG 1: Cơ SỠ LÝ LUẬN VÈ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHÓ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG DÕI MỚI GIÁO DỤC

ì. ì. ì. Các nghiên cứu trẽn thế giới

 • 1.1.2.  Các nghiên cừu ở Việt (Tiêu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học

sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đôi mới giáo dục Nam

ỉ.2. Ị. Nghề nghiệp

 • 1.3.3.   (Tiêu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đôi mới giáo dục Nội dung GDHN ở trường THPT…. 16

 • 1.4.  Giáo dục hướng nghiệp cho I IS TI IPT theo định hường đối mới GD… 18

 • 1.4.1. Quan điềm cùa Đãng về đồi mới giáo dục…………………………….18

ỉ.4.2. Định hướng đôi mới giảo dục phò thông………………………………. 18

Ị.4.3. Định hưởng doi mới giáo dục hưởng nghiệp cho HS THPT. 20

 • 1.4.4. Quả trinh GDHNcho HS THPT theo định hưởng đoi mới (Tiêu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đôi mới giáo dục giảo dục..22

 • 1.5. Các yếu lố anh hưởng đến chất lượng GDI IN cho học sinh THPT theo định

hướng đối mới giáo dục

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHƠ HỌC SINH TRUNG (Tiếu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đối mới giáo dục HỌC PHƠ THÔNG HUYỆN HOÀI ĐỬC-HÀ NỘI THEO ĐỊNH HƯỚNG DƠI MỚI GIÁO

DỤC

2.1.4…………………………………………………………………………………….

Phương pháp kháo sát.

 • 2.2.1.   (Tiêu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức

hà nội theo định hướng đôi mới giáo dục Khái quát về địa bàn khao sát

 • 2.2.2.  Thực trạng quà trinh GDHNcho HS theo định hưởng dồi mời GD…43

 • 2.3.2.  Thực trụng năng /(« cùa cân bộ. giáo viên làm công lác GDHN…65

 • 2.3.3.  Thực (Tiêu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục trụng nguồn lực phục vụ cho

giáo dục hưởng nghiệp

 • 2.3. Đánh giá chung vồ hoại động GDHN cho hục sinh các trường THPT

Hoài Đức theo định hướng dôi mới giáo dục

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC (Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đối mới giáo dục PHO THÔNG HUYẸN HOÀI HỨC THEO ĐÍNH HƯỚNG HOI MỚI GIÁO DỤC…….72

 • 3.1.5.  Nguyên lac dam bao linh kha thi

 • 3.1.6.  Nguyên lắc dam bao linh hiệu qua…73 (Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục

 • 3.2.  Biện pháp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT huyện Hoài

Đức- Hà Nội theo định hường đôi mới giáo dục…………………………………….74

 • 3.2. ỉ. Tích hợp giảo dục hường nghiệp vào các môn học theo định

hướng dối mới giáo dục

 • 3.2.2.  Mời chuyên gia nôi chuyện Ví’ nghề nghiệp và chọn nghề trong xà

hội hiện dại

 • 3.2.3.  Tô chức tham quan các doanh nghiệp và tập đoàn kinh te

 • 3.2.4. Tư van hưởng nghiệp theo dịnh hưởng dối mời (Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đôi mới giáo dục 84

 • 3.2.5. Mòi cựu học .sinh thành dạt ve trường trao dõi ve chọn nghe…. 87

KÉT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ……………………………………………………….89

TÀI I.IẸUTHAM KHAO……………………………………………………………………91

VII

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục
(Tiểu luận) giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thpt huyện hoài đức hà nội theo định hướng đổi mới giáo dục
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart