Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp

Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp

fff

Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp

fff

Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp

fff

Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp

fff

Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp

fff

Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÊ TP HO CHÍ MINH KHOA KINH DOANH ỌUÓC TÉ – MARKETING

Báo cáo môn Quan hệ Kinh tê quốc tê

DỊCH VỤ LOGISTIC S MỆT NAM HƯỚNG TỚI CỌNG ĐÒNG KINH Té ASEAN: cơ HỘI, THÁC II THỨC VÀ GIẢI PHẤP

Nhóm thực hiện – Nhóm 1:

 • 1. Nguyền Tin Phương Hái

 • 2.  Lẻ Thị Huỳnh Liên

 • 3. Huỳnh Dũng Tâm

 • 4. Nguyễn Trần Quỳnh Trâm

 • 5.  Nguyễn Minh Tri

 • 6. Phạm Him Trí

 • 7.  Trần Thị Lệ Xuân

Lớp: Ngoại Thương 17B GVHD:

ThS. Hoàng Thu Hảng

Tp. Hồ Chi Minh, thảng 10 năm 2015

MỤC LỤC

PHẪN 1 – ASEAN VÀ CỘNG ĐONG KINH TÉ ASEAN (AEC) Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp 2

PHẤN 2 – DỊCH VỤ LOGISTICS: cơ HỢI. THÁCH THỨC VÀ GIAI PHÁP

THÚC ĐẢY PHÁT TRIẺN…………………‘.

 • 2.  Lộ trình hội nhập ( Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam

hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp lích vụ logistics trong ASEAN…………………………………………………………………………’

Q&A

TÀI LIÊU THAM KHẢO

PHẢN 1 – ASEAN VÀ CỘNG ĐỎNG KINH TỂ ASEAN Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp (AEG)

Hiệp hội các Quòc gia Dông Nam A (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) được thành lập ngây 8 8/1967 bơi l ux en bó Bangkok (Thái Lan), đánh đẩu một moc quan trọng trong lien ninh phai Iriẽn cua khu vực. Khi mới lliãirh lập ASEAN gồm 5 nước là Indonesia. Malaysia. Phillipines. Singapore và Thái ĩ.an. Sau dó. kết nạp thèm Brunei Darussalam (nãm 1984), Việt Nam (năm 1995). ĩ Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp .âo và Myanmar (năm 1997) và Campuchia trớ thành thành viên thú 10 cùa ASEAN nãm 1999). hoàn thành ý tirởng ve một ASEAN bao gồm tat cã các quốc gia Dòng Nam Á, một ASEAN cua Dõng Nam A xà vi Dõng Nam A. ASEAN có diện lích hưu -1/1 niệu km2 xói dãn số khoáng 625 triệu người vã GDP khoang 2.395 ly đõ la Mỹ (2013)’. Các uưức ASEAN có nguồn lái nguyên linen nhiên phong phú Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp xã hiện nay đang đứng hãng đau thế giói VC cung cap ruột so nguyên liệu cư ban như: cao su (90° 0 sán lượng cao su tire giói); thiếc vã dâu thực vật (90%), gõ xè (60° ó), gõ súc (50%), cùng như gạo. đường, dứa… Công nghiệp của các nước thành viên ASEAN cũng dang trên dà phát triền, dặc hiệt trong các linh vực: dệt may, hàng diện tử, hàng dần, các loại Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp hàng tiêu dùng. Những sàn phẩm này dược xuất khản với khối lượng lởn và dang thâm nhập một cách nhanh chóng vào các thị trường thế giới ASEAN là khu vực có tốc độ tàng trường kinh tế cao $0 với các khu vực khác trên thể giới, và dược coi là tồ chức khu vực thànlì cóng nhát của các nước đang phát triển.

1. Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam vã các nước thành viên ASEAN

28/7/1995, tại Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp hội nghị Bộ trường Ngoại giao ASEAN lẩn thứ 28 tại Brunei. Việt Nam chinh thức gia nhập và trờ thành thành viên thứ 7 của to chức này. Kẽ tir đó. Việt Nam đà nhanh chóng hòa nhập vã tham gia sâu rộng vào tat ca cãc lình vực họp tác cua ASEAN. Trong 20 nàm tham gia ASEAN. Việt Nam đà có những đóng góp quan Họng trẽn lál ca các lình vực họp tác cua Hiệp hội. góp phan quan Họng x ào việc iriên khai Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp thực hiện dưỡng loi dõi ngoại dộc lập lự chu. da dạng hóa. da phương hóa cua Dang xà Nhã nước; cúng có xu lliẽ hoá binh. Ó11 định vã hựp tác Ư khu vực có lọi cho sự nghiệp xây dựng xá bao vệ dãl nước.

Những dóng góp cụ thè cùa Việt Nam có thè kè den là: tổ chức thành công Hội nghị Cap cao ASEAN lần thứ 6 tại Há Nội (12’1998), giúp ASEAN duy tri doân kết, hợp tác và Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp cũng co vị the quốc tế trong lúc Hiệp hội dang ỡ thòi diem khó khăn nhát do lác dộng cua cuộc killing hoang kinh lẽ lãi chinh nám 1997. nliãl lã việc hoãn lãl ỹ lường một ASEAN-10; thòng qua Chương Iririli Hành dộng Hà Nội (11PA) dê thực liiện Tâm irliiri ASEAN 2020. Việt Nam dà hoãn thánh lol vai Irò Chu lịch uy ban rhưởng tnre ASEAN; lô chức lliãnh công HỘI ngliỊ Ngoại trường ASEAN lan thử 3 1 (AMM-34 Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp ) và các Hội nghị lien quan. Bẽn cạnh đỏ. VN cùng tích cực tham gia thúc dẩy hợp tác giữa ASEAN và các nước dổi tác bèn ngoài như Nhật Bàn, Nga, Mỳ, Australia. Canada. Tiling Quốc; giữ vai trò chủ dạo cùa ASF.AN trong tiến trình hợp

1 Nguồn: số liệu thõng kẽ tai xvebsite www.asean.org

tác kill! vực nhu ASEAN+3 (ASEAN VỚI Trung Quốc. Nhật Băn. Hãn Quốc). Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp HỘI nghị Cắp cao Đòng A (ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bân. Hân Quốc. Án Độ. ủc và New Zealand).

Kè từ khi gia nhập ASEAN. Việt Nam được đánh giá là bạn hàng, đổi tác tin cậy và là thánh viên trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Theo số liệu cùa Ban thư ký ASEAN nám 2014. so với ASEAN. Việt Nam có diện tích chiếm 7.461 %, dân số chiếm 14.383%. GDP chiếm 7. Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp 139%. nhưng GDP bình quân tính theo giá hiện hành chi có 49.748% niírc trung bình toàn ASEAN Trong giai đoạn 2010-2014. tốc độ tăng trưởng FDI trung binh của Việt Nam nam trong khoáng 5.5-6% năm tương đương VỚI tốc độ tăng trướng GDP của ASEAN. Năm 2014. kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang cãc nước ASEAN đạt 18.4 tỷ USD vã nhập khẩu đạt 21.35 tỷ USD.

Theo so liệu thong Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp kê của Tòng cục Hãi quan cho thấy tinh từ đau nãm đen tháng 9 nãm 2014. tồng kim ngạch xuất nhập khau hãng hóa cùa Việt Nam với ASEAN đạt 30.63 tý’ USD. Cụ thề. chúng ta đà xuất khẩu sang thi trường ASEAN đạt tri giá 13.64 tỳ’ USD.dan đầu về các mặt hàng được xuất khẩu như : dầu thò. sát thép, máy móc thiết bị. gạo. hãng dệt may và hàng thủy sán Xuất kháu là 16. Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp 99 tỹ USD. các mặt hàng như xăng dầu các loại, gỗ và sàn phẩm gỗ…

»t:cw 91-201»


Biẻn đố 1: Kin ngạch xưat khấu, nháp khầu vâ cán cản tlurong inạigiữa Vlật Ham vả ASEAN 9 thăng cíia các nám 2009 2014

iynu> •’) CZ-!iúr khiu ■■’ktpkbaa -*-CAs<Àn ttMMTigNMi


91.2011 »r 2912             91-2013      311414


10


Nguòn: Tồng cục Hài Qii9n

Trong tông số 9 thị trường của khối ASEAN thì có 5 thị trường Việt Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp Nam xuất siêu gom Carnpuchia. Philippines. Indonesia. Myanmar và Brunei với tông mức xuất siêu đạt 3.11 tỷ USD. Trong đó Singapore lã đoi tãc thương mại lớn nhất của Việt Nam trong năm 2014. xếp sau là Malaysia. Myanmar. Thailand. Campuchia. Indonesia. Laos. Philippines vã Bnuiei.

Biêu do 2: Cán cản thixmg mại báng hóa cũa Việt Nam ttong buôn bán vời thị ừướng các nước ASEAN 9 tháng tinh tứđằu nãm 2014

I|»V11SI>Nguồn: Tồng cục Hãi quan

về đầu ttr. ngoài dòng vốn FDI từ các nước ASEAN sang Việt Nam. Việt Nam cũng có nhiều hoạt động và Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp dự án dầu tư sang các nước ASEAN, trong dó nhiều nhất là Lào. Campucliia, Myanmar. . Theo Báo cáo Đau tư cùa ASEAN nãin 2013-2014: Phát triền FDI và chuỗi giá tri khu vực do Ban Thư ký ASEAN và ƯNCTAD thực hiện, tinh đen tháng 4/2014, các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đau tu ra nước ngoái tập trung ỡ các nước láng giềng trong khu vực ASEAN.

<<<123>>>

Sổ dự án

So von (triệu USD) Tiểu luận

Đâu tư ra nước ngoài cùa Việt Nam

933

19.023

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam vào các nước ASEAN

543

9.543

Tin phân đâu tư ra nước ngoài của Việt Nam vào cãc nước ASEAN

58%

50%

Lào

270

4.690

Cambodia

171

3.377

Malaysia

12

754

Myanmar

19

450

Singapore Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ

53

196

Indonesia

8

50

Thailand

9

25

Bmnei Darussalam

1

0.6

Nguôn: Bộ Kê hoạch vò Đâu ỉư Việỉ Nam

Năm 2015 là một năm quan trong đối với Việt Nam klú có nhiều thay đồi liên quan trong quan hệ thương mại. đau tư VỚI ASEAN, về thương mại hàng hóa. Việt Nam plrâi đưa thuê nhập khâu về 0°o đoi VỚI gan 93% biêu thuế Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp vã chi còn duy tri 0- 5% đối VỚI 7% biếu thuế đen năm 2018. về thương mại dịch vụ và đau tư. Việt Nam phải hoãn thành lộ trinh tự do hóa thương mại trong khuôn khò hiệp định chung về dịch vụ (AFAS) theo cam kết 10 gói dịch vụ chinh và cãc gói cam kết về dịch vụ

tãi


chính, vận tài hãng không vã tự do hóa đần tu theo Hiệp đinh đầu tu toàn diện ASEAN (ACIA).

2. Cộng Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp đồng Kinh tế ASEAN (AEC)

Tháng 10/2003, tại HỘI nghị cấp cao lan thử 9 (ớ Bali. Indonesia). ASEAN đã ra Tuyên bo Hòa hợp ASEAN II (hay còn gọi là Tuyên bo Bah II). chính thức hóa việc thực hiện V tường xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên ba tụi cột: Cộng đồng An ninh (ASC). Cộng đồng Kinh tể (AEC) vã Cộng đồng Vãn hoá-Xă hội (ASCC); đồng thời khẳng đinh ASEAN Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp sè tiếp tục đầy mạnh và mờ rộng quan hè với các đồi tãc bên ngoài, vi mục tiêu chung là hòa binh, ổn đinh và hợp tãc cùng có lợi ờ khu vực. Đề triền khai và kế tục Chương trinh Hành đòng Hà Nội. ASEAN đà đề ra Chương trinh Hành đòng Vientian (VAP) cho giai đoạn 2004-2010 và các Kế hoạch Hành đòng đề xây dựng ba trụ cột cùa Cộng đồng ASEAN, trong đó có hợp phần quan trọng là thực hiện Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp Sáng kiến Liên kết ASEAN (I AI) nhằm giúp thu hẹp khoáng cách phát triển trong ASEAN VỚI các ke hoạch hãnh động vã các dụ án cụ the.

Đè kịp thích ứng với những chuyên biển nhanh chóng và phức tạp cùa tình hình quốc tế và khu vực. tháng 1/2007. lânlì đạo các nước ASEAN đã quyết tàm đầy nhanh tiểu trình liên kết nội khối dựa trên cơ sờ pháp lý Là Hiển chương ASEAN, nhất trí vì mục tiêu hĩnh thành Còng Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp đồng ASEAN vào nẫm 2015 (thay vi năm 2020 như thỏa thuận trước dày) và lút ngăn tiến trình hòi nhập kinh tế khu vục băng việc thòng qua Kế hoạch hành đòng AEC và thành lộp Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào ngày 31/12/2015 tới đây.

Cộng đong kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập nhằm mục đích tạo dụng một thị trường vã cơ sở sán xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN; thúc đầy dòng chu chuyến tự Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp do của hàng hóa. dịch vụ, đầu nr. lao động có tay nghề trong ASEAN; thúc đay phát triển kinh tẻ một cách công băng, thiết lập khu vực kinh tế có năng lực cạnh tranh cao. có thè hội nhập đay đu vào nén kinh tế toàn can.

<<<123>>>

Một thị trvro-ng Chung va khong gian san xuit thõng nhát

Nang cao nang Ivrc cgnh tranh cùa cie khu vgrc và nganh kinh tá

Phat trián kinh tá củng bang va dòng dáu

Hội nhập với nên kinh te toàn cầu

Tư <k> húạ vik Biuán Kn hóa lưu

Ctnr/Wri

– Ilãnu hởa

I w

Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế

Tlirvj COOTKl Kop tac cninn sach cann Irani.

 • – CIIMVI aacl. LÀI vứ nọười odu dùng

Qurỉn nơu trl tuộ

 • – l-hát Ịnủiị ẽọ ha lino nỗl cac nẠn kinh lé ASEAN

 • – rturt InXn kbuyAn Khkh cac Ooamĩ

vữa vã nhà (SMcặl Thu hẹp Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp khoáng each phất <n6n

 • – iiuM In&n bấn vữno

Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp – Lạo àùng là.b rvjl W -Vón

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ vấn đề đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án trong luật tố tụng hình sự việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy gọt dừa tươi
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp
Tiểu luận môn quan hệ kinh tế quốc tế Dịch vụ Logistics việt nam hướng tới cộng đồng kinh tế Asean : Cơ hội, thách thức và giải pháp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart