Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

fff

Tiều luận món Ọtiãn ỹ nguồn nhàn lịtc nong khu vực cõng

Hồ Quang Minh – lớp cao học Ỉ6M

LỜI MỞ ĐẲU

Ngày nay, trong xu thể hội nhập và toàn cầu hóa, đê thực hiện các mục tiêu chiên lược phát triển kinh te xà hội, giữ vừng quốc phòng an ninh, báo vệ toàn vẹn lành thô đòi hỏi các quốc gia phai không ngừng cãi tô cãi cách trên nhiêu lĩnh vực, nhất là cai cá ch hành chính, quàn lý các nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực được xác định là yeu tố quan trọng nhắt, có tinh chất quyết định đoi với sự phát triển kinh tế của mồi quốc gia.

Như bao quốc gia khác trên thế giới Việt Nam đang tiếp tục Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công đây mạnh cóng cuộc cai cách hành chính đê thực hiện mục tiêu “xây dựng một nen hành chinh trong sạch, vừng mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quã”. Trong bối canh đó, hoạt động quân lý nguồn nhân lực trong khu vực công can phai được thay dôi đê đáp ứng yêu cầu cái cách và hội nhập. Hơn bao giờ hết, yeu tố nhàn lực can được nhận thức một cách đúng đan và sử dụng hiệu Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công qua hơn. Sự thiếu quan tâm hoặc quan tâm không đúng mức đối với yeu tố nhân lực có thè dần đen tinh trạng “hụt hơi” hay “bị loại khỏi vòng chiên” một khi mức độ cạnh tranh tăng cao.

Đê thực hiện được mục tiêu này can quân lý nguồn nhân lực mang tinh chiên lược. Đày thực sự là một van đe có ý nghĩa het sức quan trọng trong thực hiện công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, đi Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công lên Chú nghĩa xà hội. đưa đất nước ta ngày càng phát triển với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xà hội dàn chú công bàng, văn minh.

 • I. Cơ SỎ LÝ LUẬN VÉ ỌƯÁN LÝ NGUỒN NHÂN Lực MANG TÍNH CHIÊN LƯỢC

1. Nguồn nhân lực

 • 1.1 Khái niệm

Sự phát triền kinh tế- xà hội được hậu thuần bời nhiều nguồn lực khác nhau. Nguồn lực là những thành phan cốt lõi. đóng vai trò tạo động lực và bào dam cho quốc Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công gia phát triển liên tục. ben vừng. Trong tìrna giai đoạn phát triển, sự kết hợp các nguồn lực vật thê và phi vật thê không phái co định mà luôn luôn thay đòi theo trình độ phát triển cua lực lượng sàn xuất và tò chức quán lý.

Trong sổ các nguồn lực thiết thực, nguồn nhân lực trỡ thành một trong những nguồn lực trọng tâm. quyết định sự đột phá ngoạn mục trong qúa trình phát trièn cua nen kinh tế quốc dân. đặc Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công biệt trong nen kinh tế dựa vào tri thức hiện nay.

Nguồn nhân lực là một loại nguồn lực của tô chức – đó chinh là con người (nhân lực), do chinh con người khai thác nham đạt được mục tiêu cùa tô chức.

Nguồn nhân lực dược hièu là toàn bộ trình độ chuyên mòn mà con người tích luỳ được, có khả năng đem lại thu nhập trong tương lai (Beng, Fischer & Domhusch, 1995).

Nguồn nhân lực, theo Giáo Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công sư Phạm Minh Hạc (2001), là tòng thê các tiềm nâng lao động của một nước hay một địa phương sẵn sàng tham gia một cóng việc lao động nào đó.

Nguồn nhàn lực còn được hiểu là tòng hòa trong thè thong nhắt hữu cơ giữa nâng lực xà hội của con người ( thè lực, trí tuệ, nâng lực, kỳ năng) và tinh năng động xà hội của con người ( nhân cách, văn hóa, giá trị…). Theo cách tiếp cận này Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công , nguồn nhân lực có nội hàm rất rộng, bao gom các yếu to như thê lực, tri thức, khá năng, nhận thức và tiếp thu kiến thức, kỳ năng lao động, yếu to xà hội như giá trị truyền thống văn hóa.

 • 1.2 Đặc điểm

Thê lực,có thê nói răng, nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triên nguồn nhân lực nói chung và cá nhàn nói riêng. Muốn có năng lực lao động thi con người phải có một Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công cơ thê khóe mạnh, và ngược lại. nếu con người không nâng cao được thê lực thì cũng khó có thè phát trièn dược trí tuệ, kha năng sáng tạo trong học tập và lao động.

Tri thức là đặc diêm quan trọng đê đánh giá chất lượng của nguồn nhân lựctrong nen kinh tế tri thức.Mọi thành tự phục vụ cuộc song con người và giãi phóng sức lực cho con người trong lao động đều gắn lien với tri thức và ket quá ứng dụng chúng Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công trong thực tiễn.

Một đặc diêm đáng lưu ý nữa là con người trong nen kinh te tri thức phai có khá năng sáng tạo tri thức mới. Với yêu cầu này thi không phái bat cứ con người nào nam trong nguồn nhân cũng có thê đáp ứng được.

Bên cạnh kỳ năng, năng lực, nguồn nhân lực mang đặc diêm tập quán riêng, tâm lý riêng. Mỗi con người sinh ra và trường thành trong môi trường nhắt dinh nên học đều măng theo Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công nhùng tập quán sinh họat, tâm lý, phàm chat riêng hình thành trong quá trinh phát triển của mỗi con người.

 • 2. Quàn lý nguồn nhân lực

  • 2.1 Khái niệm:

Chúng ta có thê hiêu rang, quân lý nhân lực nó liên quan chủ yếu đen các van đe thuộc về con người khi họ làm việc cho to chức.

Quan lý nguồn nhàn lực gắn với một số diêm như sau:

 • –   Quân lý các van đề cùa con người ( nhân lực)

 • –   Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công Gắn lien mục tiêu chiến lược cua tò chức

 • –   Van đề môi trường làm việc

 • –   Công cụ làm việc.

Tóm lại. Quàn lý nguồn nhân lực là một quá trinh tông hợp gắn lien với các nội dung liên quan đen toàn bộ các vấn đen nguồn nhàn lực trong bối cành cụ thê của tô chức và gan lien với môi trường làm việc cũng như chiên lược phát triền tô chức.

 • 2.2 Đặc diem

Phải xác định rang, quân lý nguồn nhân lực không chi Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công quán lý con người. Chính vì vậy muốn đạt được mục tiêu trong quân lý can chú ý đen các diêm sau:

 • – Người lao động cua tô chức dược dầu tư đê phát triển vi tổ chức và vi minh. Do đó trong vấn đề này cần phải quan tâm đen cà việc đào tạo, đào tạo lại. bồi dường giáo dục. nâng cao trinh độ và nhận thức chung

 • – Người lao động có nhiêu loại nhu cầu khác nhau: tinh than, vật chat., Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công quan lý họ không chi vi công việc mà còn đáp ứng nhu cầu của họ nham khuyến khích động viên họ đây mạnh hơn nừa năng suất, hiệu suất làm việc.

 • – Người lao động can một môi trường làm việc thân thiện. Đây chính là nguyên nhân của không ít trường hợp phái rời bó công sở, tỏ chức bỡi không khi làm việc quá nặng nê, áp lực, hay thiêu thiện chi dễ làm cho người lao động chán nan, bi quan..

 • – Quan Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công lý nhân sự (con người) can gắn với các loại chức năng quan lý khác (chiên lược phát triền tô chức)

 • – Quan lý nguồn nhàn lực là công việc eúa tat ca các nhà quàn lý các cap vả thường xuyên.

 • 2.3 Mục tiêu cùa quàn lý nguồn nhân lực: theo 5 nội dung sau đây:

 • – Thứ nhất là đủng số lượng: Trong việc hoạch định chiến lược của tô chức can phái lưu ý den so lượng của đội ngũ cán bộ công chức Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công phù hợp với tinh chat, quy mô của từng loại hình công việc, từ đó góp phan cho việc thực hiện có hiệu quã các nhiệm vụ được đặt ra. Ngược lại. khi không đâm bão số lượng thi các họat động sè bị ánh hưởng vả làm cho năng suât công việc không được như kê hoạch.

 • – Thứ hai: Đúng yêu cầu trình độ và kỳ năng phù hợp: Đây là một mục tiêu rat quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ cùa tô Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công chức. Liên kết chật chè các chiên lược nguồn nhân lực với các mục tiêu, chiến lực của tô chức. Neu như nguồn nhân lực đàm báo trinh độ và kỳ năng theo yêu cầu eúa còng việc khi ay họat động đồng bộ hơn. chất lượng đau ra cơ ban đám bão hơn. hiệu quả cuối cùng sè cao hơn.

 • Thứ ba: Đúng nơi: với mục tiêu này đòi hôi khi quàn lý nguồn nhân lực cần chú ý đen ca phạm vi từ diện Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công rộng đen chiều sâu cúa nguồn nhân lực, làm cho nguồn nhân lực bỏ sung giá trị gia tăng càng cao, càng tốt cho tô chúc.

 • – Thứ tư Đúng lúc: Can phai có ke hoạch về nguồn nhân lực theo từng giai đoạn, từng chu kỳ, từng thời diêm. Có như vậy thi mục tiêu quán lý nguồn nhân lực mới được thực hiện tot, qua đó tạo điêu kiện đê tô chức giừ được cam kết với người lao động trong to chức.

 • – Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công Thứ năm là đáp ứng dõi hói thay đôi cua môi trường tò chức. Tạo điều kiện đê người lao động cam kết với mục tiêu, chiên lược của tô chức.

 • 3. Quan lý nguồn nhân lực mang tính chiến lược

  • 3.1 Khái niệm

Quân lý nguồn nhân lực mang tính chiên lược là cách thức hiệu quã đê tô chức lực lượng lao đông theo một chiên lược cụ thè dê thực thi công việc cúa người lao động hướng đến mục tiêu đà đe ra của tô chức. Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công

Quân lý nguồn nhân lực mang tinh chiến lược là quan lý nguồn nhàn lực thực hiện theo một cách có tinh chiên lược và lồng ghép nhiều chiên lược khác.

Họat động quân lý nguồn nhân lực luôn gan kết chặt chè mục tiêu cùa tô chức nham hoàn thiện hoạt động sân xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ cùa tô chức và phát triển văn háo to chức đê thúc đày dôi mới trong tò chức.

Gan với việc đe ra vả thực hiện chinh sách Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công nguồn nhân lực đê tạo ra nhùng con người có năng lực. hành vi phù hợp với mục tiêu chiến lược của tò chức

 • 3.2 Nội dung của quàn lý nguồn nhân lực mang tính chiên lược

  • 3.2.1 Chuyền dối con người và cơ cấu nguồn nhân lực:

Đê tạo triết lý quan lý nguồn nhân lực mang tinh chiên lược trong tô chức, chúng ta phài quan tâm den việc chuyên đòi nhân sự và cơ cấu tò chức theo cách thức mà qua đó nhân viên thực hiện các Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công họat động nguồn nhân lực của họ. Có hai khía cạnh cua việc chuyên đòi này:

 • a. Chuyên đôi con người: làm cho họ có năng lực phù hợp với tò chức.

Trong quan lý nguồn nhân lực theo truyền thong thi các thành viên nguồn nhân lực là các chuyên viên trong các lĩnh vực chức nàng và phái có các kỹ năng can thiết đè thực hiện các họat động nhàn sự truyền thong chăng hạn như chiêu mộ. phòng vấn và đạo tạo. trong khi Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công đó đoi với quan lý nguồn nhân lực mang tinh chiến lược thì họ phải là nhũng nhà tỏng hợp. bao quát nhiêu nội dung, nhiêu vấn đề khác nhau…

 • b. Chuyển đổi cấu trúc nguồn nhân lực: Đó là can nhiêu loại người khác nhau, không phụ thuộc chi vào bảng cấp.

Trong việc thực hiện chuyên đôi nhân sự truyền thống sang quân lý nguồn nhân lực mang tinh chiến lược, việc chuyên đôi cấu trúc của bộ phận nguồn nhân lực là điêu hoàn Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công toàn hiên nhiên. Trong bat cứ một hình thái tái cấu trúc tô chức theo một chiến lược mới. van đề chủ chốt là phái thiết ke và xây dựng bộ phận quan trị nguồn nhân lục chiến lược mới và xác định những họat động nên tập trung và những họat động nào nên phàn quyền.

 • 3.2.2 Gia tảng hiệu quà quàn lý nguồn nhân lực bíìng chuyên môn hóa

Các nhà quán lý nguồn nhân lực phải đóng vai trò chú động trong việc tái cơ cau tiên trình Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công hành chinh và các quy trình khác trong tò chức và tim ra cách thức đê chia se dịch vụ một cách có hiệu qua trong toàn tò chức. Mục tiêu ớ đây là phái gia táng hiệu quà dịch vụ nguồn nhân lực. Một nhân tố có thê góp phan cat giâm chi phi nguồn nhân lực trong tò chức tot nhất là các dịch vụ hành chính nguồn nhân lực (tiền lương, phúc lợi…) thi có khuynh hướng can phai được kết họp và chia sè trong khi Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công nhưng dịch vụ này thường có khuynh hướng manh mún và gấp đôi trong các tô chức điên hình.

Can phái thực hiện một so quá trinh làm tăng mức độ chuyên nghiệp hành chinh quân lý cùa các bộ phận nguồn nhân lực.

Hiệu quà quân lý hành chinh cũng được gia tăng thông qua việc xây dựng phát trièn các dịch vụ nguồn nhân lực chuyên nghiệp và được thực hiện, chia sê trong toàn tô chức. Tien trình cuối cũng liên quan đến các nhàn viên Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công nguồn nhân lực đê giúp họ trờ thành các chuyên gia hành chính bang cách yêu cầu họ suy nghĩ lại một cách thau đáo về cách thức tạo ra giá trị chó to chức thông qua các hoạt động hãnh chính quân lý. Trọng tâm là làm cho các tô chức, đơn vị nguồn nhân lực tạo lập các chương trinh tạo ra giá trị cho người nhận nó là khách hàng của chương trình, chứ không phải là người tạo ra các chương trinh.

 • 3.2.3 Lồng ghép nguồn nhân Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công lực trong tiến trình hoạch định chương trình, chính sách cùa tô chức

Các chương trinh, chinh sách được các bộ phận cùng tham gia. Nhà quân lý nguồn nhàn lực đóng vai trò quan trọng trong tiến trinh xây dựng các chương trinh, chinh sách cùa tò chức.

Lồng ghép không đơn giãn là việc nhà quân lý nguồn nhân lực được phép cung cấp các thông tin liên quan den nguồn nhân lực cho những người đưa ra quyết định chiên lược. Đê dạt dược Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công sự long ghép, tích hợp cao, day đu, các nhà quân lý nguồn nhân lực can phai có kha năng anh hưởng đen việc xây dựng và lựa chọn thòng tin được sử dụng trong việc quyết định chiến lược, cũng như có kha năng ra các quyết định hoặc anh hường đen ban thân các quyết định.

 • 3.2.4 Chiến lược nguồn nhân lực và quàn lý nguồn nhân lực gán kết với chiến lược kinh doanh và chiến lược khác

Việc kết nối hoạt động nguồn nhân lực Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công với chiến lược kinh doanh có ý nghĩa cực kỳ’ quan trọng trong nen kinh doanh hiện đại và có lẽ vấn đe này đều dành sự quan tàm hàng đau cùa cả nhà quân lý lẫn nhàn viên nguồn nhân lực. Nói một cách đơn giãn, thi sự kết nối nguồn nhân lực bao hàm việc bào đàm các hoạt động nguồn nhân lực nhảm bao dam cho tò chức đạt mục tiêu chung.

Có hai khía cạnh kết nối với nguồn nhân lực. Đau tiên liên quan đen Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công sự liên kết bên ngoài, việc kết nối các hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh chung. Khía cạnh thứ hai là liên kết bên trong, liên quan den moi quan hệ tương hồ giừa các hoạt động nguồn nhân lực. Neu liên kết bên ngoài xây ra thi liên

kết bên trong cần tiến hành thường xuyên. Đê đạt được liên kết bên ngoài hoặc bên trong, các nhà quàn lý nguồn nhân lực phai hợp tác chặt chẽ với nhà quàn lý trực Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công tuyến, phái lực chọn chính xác bân chất và loại chương trinh về nguồn nhân lực được sư dụng trong to chức.

 • 3.2.5 Sự phối kết họp giữa chuyên gia quàn lý nguồn nhân lực vói các nhà quàn lý hoạt động sàn xuất kinh doanh

Nhà quân lý nguồn nhân lực can hiểu: “phương hướng kinh doanh cùa còng ty, bao gồm sàn phàm là gì, nó có thê làm gi và khách hàng cua cóng ty là ai, làm the nào công ty định vị Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công dược vi the cạnh tranh trên thị trường”

Đê trớ thành đoi tác kinh doanh, bộ phận nguồn nhân lực phai co gắng tim hiêu về kinh doanh của tô chức càng nhiêu càng tốt: chịu trách nhiệm và phái nhận thức nhiều hơn về nhu cầu và định hướng của tô chức: thay đôi chức năng nguồn nhân lực truyền thong; có moi quan hệ hồ trợ và cộng tác với giới quán trị trong toàn tò chức và chi ra rang nguồn nhân lực là yếu tổ Tiểu KhoThuVien.com

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty tnhh sản xuất thương mại và dịch vụ việt gia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo bài tâp lớn kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế hệ thống điều khiển đèn giao thông
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tạo động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên tại vnpt bắc giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
HUYNDAI SANTAFE 2010
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện gia viễn tỉnh ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công
Tiểu luận môn Quản ý nguồn nhân lực trong khu vực công
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart