(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

Add your review

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

fff

Nghiên cứu Marketing.

EC17204


ASSIGNMENT

ghiên cứu mức độ hài lòng vê giày Thượng Đình

THUONG DINH FOOTWEAR


Giàng viên hướng dẫn: BÙI HÓNG QUANG

CÂN VĂN TRUNG      PH19292

NGUYÊN THỊ NGỌC LAN PH19338 NGUYÊN TIỄN TRƯỜNG PH19333

TRƯƠNG NGUYỀN DUY PH23978

PHAN DUY PHƯƠNG    PH19333

TÔ THÀNH TRUNG     PH2331O

TRÀN BẢO NGỌC      PH193O8


Mục lục

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TOnG quan về DOaNh nghiệp

 • 1.3.2.                                                                      Vấn

nghiên cứu Marketing

CHƯƠNG II. XÁC ĐỊNH (Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình NGUÒN," dạng dư LiỆu và phương pháp thi THạp thông tin

2.2.1                                                                Phương

pháp thu thập thông tin thứ cấp

CHƯƠNG III: THIÉT KÉ BÀNG CÂU HỎI, (Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình CHỌN MÁU VÀ TIéN hành khảo sát

Càu 5 Oénh già mức độ đírg cũ» cnvchj vộí c*c ý kiín <»JỚÍ điy ví phím Thưcrg £>’nh»

ĨHXUi

T4. nomrtv* ‘■»>*<»«<>*                M»o4>           *M                       •» IM OM CM <õ>>

21

3.2.1

định phương pháp chọn mầu

CHƯƠNG IV: XỨ LÝ DƯ LIÊU, PHÂN TÍCH KÉT QUẢ VÀ ĐẺ XUÁT GIẢI PHẤP

 • 4.3.2.  về Xúc tiến (Promotion)                                            41 (T

luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình

CHƯƠNG V: PHỤ LỤC

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU TONG QUAN VÈ DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Tóm tát nội dung ngắn gọn về doanh nghiệp


  THUQNG DINH


 • –  Tên doanh nghiệp: Giày Thượng Đinh

 • –  Slogan: "’Giúp Bạn sức mạnh tự tin giành chiền thang"

 •  Website thương hiệu:

hups; \-\Av.giaYihwngsiiiih. (Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình vvm-vn

 • –  Fanpage thương hiệu:

NQTWEAR

tops;..àayUiu<?n&4iDlLỌ(?m.Yn

– Lịch sứ hình thành và phát triển:

+ Thành lập năm 1957, tiền thân là xưởng X30 thuộc Cục quân nhu – Tống cục hậu cần -Quân đội nhân dân Việt Nam. Với gần 200 cán bộ công nhân viên có nhiệm vụ sán xuất mũ cứng, dép cao su phục vụ cho quân đội, còng nghệ chú yếu là thú công (Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình và bán cơ khi.

+ Tháng 06 2011. công ty chuyên đồi thành công ty TNHH một thành viền Giầy thượng Đinh

+ Từ tháng 07.2016 đến nay, công ty chuyên đối thành cóng ty cố phần Giầy Thượng Đình.

+ Hiện tại Công ty có gằn 1000 cán bộ công nhân viên và 6 dây chuyền sân xuất giày dép hiện đại.

Lĩnh vực hoạt động:

+ Lĩnh vực kinh doanh: Giãy thể thao

+ Sản (Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình phấm kinh doanh: giày thế thao, giày bão hộ, giày dồng phục

 • 1.2. Sàn phàm vã dịch vụ chù yếu

  GIẤY VAI THƯỢNG ĐÌNH BD05  GIẤY VÀI THƯỢNG ĐÌNH KK14-2Dũng trong các hoạt dộng như: Thể dục, 111C thao, Bao hộ lao động & Dồng phục cho công nhân.

Sân phàm giày thẻ thao phù họp cho mọi lứa tuổi.

("hất liệu: vái tổng họp

Xuất xứ: Việt Nam

Màu sắc: tráng, đen

Dùng trong các hoạt động như: Thể dục. Thể thao (Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình . Bao hộ lao động & Dồng phục cho công nhân.

San phàm giày thê thao phù hợp cho mọi lửa tuồi

Chat liệu: vai lông họp

Xuất xứ: Việt Nam

Mâu sắc: Trắng kê dó

GIÀY BÃO HỌ LAO ĐỌNG TD 9905


Mầu giày A VIA- TD 9905


GIÀY THE THAO THÒI


Chất liệu: vái đế kếp buộc dày

Size: 36-43 (Phủ hợp cho cã nam và nừ)

Mâu: E)en (Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình , xanh, đất

Chất liệu vái để kếp buộc dày

TRANG THƯỢNG ĐÌNH

Size: 36-43

Q01


sần các màu: Đỏ. trắng, đen. xanh, đen-trẳng.

Còng dụng: giày thời trang, phù hợp cho cà nam và nừ.

GIẪY VẢI THƯỢNG ĐÌNH EPO

Sàn phẩm giày lười phù (Tiểu luận)

nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình họp cho còng việc bão hộ. thế thao, chạy bộ

Chất liệu: vái tổng họp


Xuất xứ: Việt Nam

Mâu sắc: Trăng. Xanh. Đen

Trang 8

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình
(Tiểu luận) nghiên cứu marketing tên doanh nghiệp giày thượng đình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart