(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

Add your review

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

fff

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao

fff

DIIQG-HCM

Trường DIIKIIXII&NV


Ngáy nhãn hồ sơ

Do PDNẩQLKH ghi

Màu svoo


ĐẺ TÀI NGHIÊN CÚT KHOA HỌC SINH V IÊN CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020 – 2021

‘l ên dề tài: “Nghiên cứu phương pháp hục Hán tự và quan diếm về Hán tự trong quá trình tiếng Nhật – Trường hợp sinh viên ngành Nhật Bán học hệ ( hất lượng cao cùa Trường Dại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Dại học Quốc gia Thành phố Hổ Chí Minh (khóa 2017 đen khóa 2(120)”

Thành phần tham gia thực hiện (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao để tài

n Họ và ten Ci Ịu trách nhiêm Diện thoại Email

Hồ w gỏm


<<<123>>>

IT       Tên xỉn twin

(Tiểu luận) . .n

Không

Bao cáo ket quá

1

0

2    Vân bún khâc

0

0


<<<123>>>

1. Phain Phuc Nghi

Chú nhúm

0888491309

phucnghiSlfuginail com

2  Nguy en Ngoe l.iẽn

Tham gia

0704610593

nguy enngocl lenjps 19009 (ơgmail com

3  Huỳnh Thi Ngoe Trinh

Thâm gia

0793176404

Huy nhthmgocttmhl 900 85</gmail oom

IT.HCM. tháng 4 năm 2021

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA THÀNH PHO HÒ CHÍ MINH TRƯỜNG’đại HỌC_KHOA_HỌC_XẢ.HỘI_VÀ nhản vãn

Khua Nhật Bàn học

TÊN ĐÈ TÀI

“Nghiên cứu phương pháp học Hán tự và quan điểm vê Hán tự trong quá trình học tiếng Nhật – (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao trường hợp sinh viên

ngành Nhật

Bân học hệ Chất lượng cao của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (khóa 2017 đến khóa 2020)”

Ngày 3 tháng 6 năm 202ỉ Người hưứng dẫn (Ký và ghi họ tên)


Ngày 3 tháng 6 năm 2021 Chù nhiệm đề tài (Ký và ghi họ lên)


Trần Nguyễn Bíìơ Vy


Phạm Phúc Nghị


Ngậy…..tháng……năm 20…

Chu tịch Hội đồng (Ký và ghi họ tên)


Ngày……tháng……năm 20…

Phòng đN&QLKH (Ký và ghi họ lén)


TP. HO CHÍ MINH, 2021

LÒI CÁM ƠN

Đê hoàn thành tốt bài nghiên cứu khoa học này, ngoài sự nồ lực của các thành viên trong nhóm, chúng tòi còn nhận được sự quan (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao tâm giúp đờ của nhiều tập thê và cá nhân.

Trước hết. chủng tòi xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc tới cò ThS. Trằn Nguyễn Báo Vỵ đà tận tinh hướng dần chúng tôi trong suốt quá trình thực hiên đề tài nghiên cứu này.

Tiếp theo, chúng tôi xin gửi lời cam ơn chân thành đến toàn thề thầy, cô của khoa Nhật Bân học trường Đại học Khoa học Xã hội vả Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM khi (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao khoa đà tiến hành tô chức Nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra. chúng tòi xin chân thành câm ơn mọi cá nhân, đặc biệt lã sinh viên ngành Nhật Bán học hệ Chất lượng cao cua Trường Đại học Khoa học Xà hội và Nhân văn -Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (khóa 2017 đến khóa 2020) đà tham gia kháo sát đóng góp kiến, giúp đờ. tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng tôi cỏ được nhừng thòng tin thực (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao tế cần thiết.

Cuối củng, chúng tôi kinh chúc toàn thế giáng viên củng các bạn sinh viên dồi dào sức khóe, đạt được nhiều thành công tốt đẹp trong còng việc.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn.

LỜI CAM ĐOAN

Chủng tòi xin cam đoan đây là còng trinh nghiên cứu khoa học của riêng nhóm chúng tôi dưới sự hướng dần cúa giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Nguyễn Bào Vy. Các tài liệu được trích dan trong bài nghiên (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao cứu lả trung thực, có nguồn gốc và xuất xứ rò ràng. Các kết quá nghiên cứu của luận án chưa được công bố trong bai kỳ công trình nghiên cửu nào khác.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2021

MỤC LỤC

Trang

DANH MỤC BÁNG VÀ BIEU ĐO

DANH MỤC NHÙNG TÙ’VI ÉT TẢT

TÓM TẤT ĐẺ TÀI

MÒ DẢI

  • 2. Mục dích và nhiệm vụ nghiên cửu (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao 4

NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÍ LUẬN VÀ Tllực TIÉN

  • 1.1.1. Khái niệm về "phương pháp (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán

tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao học” và "phương pháp học Hán tự”

  • 1.3.2. Nhóm phương pháp sừ dụng âm (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học

hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao Hán Việt

1.4. Chương trinh đào lạo của khoa Nhật Bân học. trường ĐHKHXH&NV –

ĐIIQGTPIICM

CHƯƠNG 2: QUAN DIỀM cì A SINH V IÊN NGÀNH NHẬT BÀN HỌC HỆ CHAT

LƯỢNG CAO (KHÓA NẤM 2017 ĐÉN KHÓA NĂM 2020) CỦA TRƯỜNG

DHKHXH&NV – DHQGTPHCM V È HÁN Tự VÀ V IỆC HỌC nẢN Tự

  • 2.1.  Quan điếm của sinh vicn về vai trò cứa (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp

học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao Hán tự

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP HỌC HÁN Tự CỦA SINH VIÊN NGÀNH NHẠT BẤN HỌC HẸ CHẤT LƯỢNG CAO (KHÓA NẢM 2017 ĐÉN KHÓA NĂM 2020) TRƯỜNG

ĐHKHXH&NV – ĐHQGTPHCM

  • 3.1.  “Tự học lại nhà” là (Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan

điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao mòi trường học phò biến của sinh viên

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao 45

KÉT LUẬN

TAI LẸU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao
(Tiểu luận) nghiên cứu phương pháp học hán tự và quan điểmvềhántựtrong quá trình học tiếng nhật trường hợp sinh viênngànhnhậtbản học hệ chất lượng cao
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart