(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

98.000

Category:

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

fff

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

fff

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

fff

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

fff

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

fff

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông

fff

BÓ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐÓNG – THƯƠNG BINH VÀ HÓI

TRƯỜNG.ĐẠI.HỌC.LAO_ĐỘNG.-.XẢ HỘI

ĐÓ THỊ THƯ

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY Cơ PHÀN ĐẦU Tư PHÁT TRIẺN CÒNG NGHỆ ĐIỆN TỦ’ VIỄN THÔNG

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐÊ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI UẸU – TRANGLl ANVAN.COM

LUẬN VĂN (Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông THẠC sỉ KÉ TOÁN

HÀ NỘI – 2022 ĐÕ THỊ THI

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY Cơ PHÀN ĐẦU Tư PHÁT TRIẺN CÒNG NGHỆ ĐIỆN TỦ’ VIỄN THÔNG

Chuyên ngành : Kế toán

Mả số          60340301

LUẬN VĂN THẠC sĩ KÉ TOÁN

Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xuân Thành

r 127 0

HÀ NỘI – 2022 LỜI CAM ĐO AN

Tôi xin cam đoan: Đề tài nghiên cứu "Phán tích bảo cảo tài chinh (Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông của Công tỵ’ Cô phan Đan tư Phát triển Công nghệ Điện tư Viễn thòng ” là công trình nghiên cứu riêng của tôi.

Các số liệu trong luận văn được sứ dụng trung thực và cô nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, kết qua nghiên cứu được trinh bày trong luận văn này chưa từng được công bố tại bất kỳ công trinh não khác.

Hà Nội. tháng năm 2017

HỌC VIÊN

Đồ Thị Thư

LỜI CẢM ƠN’

Em xin chân thành câm ơn (Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông :

 • – Ban giám đốc Còng ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tứ Viễn thông.

 • – Phông Kế hoạch – Tài chinh Công ty cồ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tứ Viền thông.

 • – TS.Nguyễn Xuân Thành – Cán bộ hướng dần khoa học.

 • – Quý thầy cô trường Đại học Lao động – Xà hội.

 • – Thư viện trưởng Đại học Lao động – Xà hội.

Đà hết sức giúp đò, cung cấp thông tin cần thiết, (Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn này.

Hà Nội. tháng năm 2017

HỌC VIÊN

Đồ Thị Thư

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC TỬ VĨÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG VÀ so ĐÒ

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐÈ TÀI NGHIÊN cửu

 • 1.2.  Tình hình nghiên círu liên quan đến đề tài………………. ■ «*« *»*««**««««*

ý************* (Tiêu luân) phân tích báo cáo tài chính của công ty cô phân đâu tư phát triền công nghệ điện tử viễn thông

17. Ý nghĩa cùa dy taj nghiên cứu…………………….

1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu thông

( HƯƠNG 2 cơ SỜ LÝ LUẶN VẺ PHÂN TÍCH BÁO ( Áo TÀI (Tiêu luân) phân tích báo cáo tài chính của công ty cô phân đâu tư phát triên công nghệ điện tử viễn


CHÍNH DOANH NGHIỆP

tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông hê sổ

 • 2.3.  ( ác nhân tố anh hưong tói phân tích báo cáo tài chinh trong doanh nghiệp25

TIẾU KÉT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3 PHẤN TÍCH BẢO CÁO TÀI CHÍNH CÙA CÔNG TY có PHÀN ĐẢƯ Tư PHẤT TRIẺN CÔNG NGHÊ DIÊN TỪ VIÈN THÔNG

 • 3.1.  Tông quan về cóng ụ- (Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông cô phần Dầu tư Phát triên công nghệ Diện tư

Viễn thông,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„:Sm:Sm:SSm:Sm:mlĨĨĨĨĨĨĨĨĩ

 • 3.1.1. Lich sử hình thành và nhát triền cùa Cóng ty………………………………..31

 • 3.1.2. Đặc điếm tồ chức bộ máy quân lý hoạt động kinh doanh của Công ty 37

 • 3.1.3. Dặc diem tợ chức bộ máy ke loan vã hệ thong ke toán cua Cộng ty.., -41

  • 3.2. Kct qua phân tích báo cáo tài chính cua ( ông ty cô phân Dâu tư Phát triền Công nghê Diên (Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông tữ Viễn thông giai đoan 2014-2016………46

TLẼU KÉT CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4 THÀO LUẬN KÉT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ GIÃI PHÁP HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÙA CÔNG TY CỠ PHẢN ĐÀU TƯ PHẤT TRIỀN CÒNG NGHẸ ĐIỆN TỪ VIÈN THÒNG (Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông 75

 • 4.1. Đánh giá kết qua phân tích tài chính cua ( ông ty cô phẩn Dầu tư

Phát triên Công nghệ Diện tữyien thông……………………………………………………….75

 • 4.1.1. Nhùng ưu đi êm……………………………………………………………………..75

■27 0  ‘2 0

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông
(Tiểu luận) phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart