Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU

Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU

fff

Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU

fff

Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU

fff

Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU

fff

Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU

fff

Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU

fff

TIẺƯ LUẬN

Chương 1 : Tìm hiểu chung về chế định quyền sở hữu

 • 1.1    Khái niệm

Sớ hừu ( quan hệ sờ hừu ) là mối quan hệ xà hôi về việc chiếm hữu nhũng cúa cái vật chất trong xà hội. Đây là quan hệ giừa người với người mang nội dung tài sản chứ không phải là quan hệ giừa Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU người với tải sân . Tuy nhiên , quan hệ sở hữu luôn gẳn liền với một tài sàn nhát định và nó tôn tại trong một xã hội có quan hệ xã hội và tâi sản. Mỏi chế độ xã hội có một chế độ xà hội tương ứng lâm co sở cho nen sãn xuất của xã hội đó . Ó Việt Nam hiện nay , nền kinh tế thị trường định hường xà hội chú nghĩa VÓI cơ cấu kinh tế nhiều thành phần dưa trên chế độ sớ hừu toàn Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU dân . sờ hữu tập thế , sờ hừu tư nhân . trong đó sở hữu toàn dân và sở hữu tập thè làm nền tảng. Trong xâ hội có giai cấp , có nhà nước , có quan hệ sở hữu được pháp luật điều chinh . từ dó xuất hiện khái niệm quyên sờ hữu

Quyền sớ hữu lã biểu hiện về mặt pháp lý cùa các quan hệ sở hừu Đó là nhùng quyền và nghĩa vụ pháp lý cùa cac chù sờ hữu là cá nhân . pháp nhàn Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU hay chũ thê khác trong việc chiếm hữu , sử dụng vã định đoạt tài sân . Giai cap thống trị cúng cố co sở kinh tế của minh trước hết bằng cách luật pháp hoá các quan hệ sở hừu Pháp luật cúa nhà nước xác nhận . củng cố và báo vệ các hình thức sớ hừu phù hợp VỚI lợi ích cúa giai cấp thống trị

 • 1.2   Các hĩnh thức sỏ- hữu cùa nước ta hiện nay

Trên cơ sờ chế độ sớ hữu toàn dân, sớ hữu tập Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU thê.sờ hữu tư nhân Nhà nước công nhận và bão vệ các hĩnh thức sở hữu gồm sở hữu toàn dân. sờ hữu tập thế. sở hữu tư nhân, sở hữu tô chức xã hội. tỏ chức xã hội-nghề nghiệp, sở hừu hỗn hợp. sở hữu chung.

 • a.     SỚ hữu nhà nước

Nhâ nước Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam là Nhcâ nước pháp quyên xã hội chú nghĩa cùa nhân dần. do nhân dân. vì nhân dân Sờ Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU hữu Nhà nước Là hình thức sờ hừu mà

Nhà nước là người đại diện cho nhân dân quân lý. năm giừ tư liệu sán xuất, là chủ sờ hữu đối với tài sân quy định tại điều 17. Hiến pháp 1992: "Đất đai. rừng nùi. sông hồ. nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ớ vùng biển, thềm lực địa và vùng trời, phần vốn và tài sân do Nhà nước đầu tư vào các xi nghiệp, công Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYẼN SỞ HỮU trinh thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tể. văn hoá. xà hội. khoa học. kỳ thuật, ngoại giao, ipiồc phòng, an ninh cùng các tài sân khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sớ hừu toàn dán".

 • b.      SỜ hữu của tổ chức chinh trị, tô chức chính trị – xã hội

Tò chức chinh trị là Đáng Cộng sàn Việt Nam và mật trận Tò quốc Việt Nam Tô chức chính tri -xã hội là Công Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sàn Ho Chi Minh. HỘI hên hiệp phu nừ Việt Nam, HỘI nông dần Việt Nam. Hội cựu chiến binh Việt Nam…

Sở hữu của tô chúc chinh trị. tô chức chính trị – xã hội,là sở hữu của tô chức đó nhằm thực hiện mục đích chung quỵ đinh trong điểu lệ. Nguyên tắc cùa hĩnh thức sờ hữu cúa các tồ chức là sự tự nguyện, thỏa thuận, thống nhất vì lợi ích chung Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU cùa tố chức chính trị, tò chức chinh trị – xã hội.

Điều 196. Điểu kiện định đoạt

Việc định đoạt tài san phai do người có năng lực hành VI dân sư thực hiện theo quy định cúa pháp luật

Trong trường họp pháp luật có quy định trinh tự . thủ tục định đoạt tâi sân thi phái tuân theo trình tự . thu tục đó .

Điều 197. Quyền định đoạt cua chu sờ hữu

Chủ sở hừu có quyền bán . tặng Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU cho . trao đòi. cho vay , dê thừa kế . tử bó hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phú hợp VỚI quy định cùa pháp luật đối với tài sân

Điều 198. Quyền định đoạt cua người không phãi là chu sờ hữu

Người không phái là chú sở hữu tài sân chi có quyền dinh đoạt tài sản theo uỹ quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

Người được chú sờ hừu uý quyên định đoạt tài sân phái Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU thực hiện việc định đoạt phù hợp ven chi, lựi ích của chữ sờ hừu .

Điều 199. Hạn chế quyền dinh đoạt

 • 1. Quyền định đoạt chi bị hạn chỏ trong trưèmg họp do pháp luật quy định

 • 2. Kill tài san dem bân lã di tích lịch sir. vãn hoá thì Nhã Nước có quyền ưu tiên mua

Trong trường hợp pháp nhân . cá nhân , chu thê khác cô quyền 1H1 tiên mua dối ven tài sán nhầt định theo quy định của pháp luật Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU thì khi bán lài sân thi chú sớ hừu phái dành quyên ưu lien mua cho các chù thề đó

 • c.  sừ hừu tập thê

Sở hữu tập thề là sở hữu cùa họp tác xà hoặc các hình thức kinh tế tập thể khác do cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình cùng góp vốn. góp sức. hợp tác sân xuất, kinh doanh nhàm mục đích thực hiện mục tiêu chung được quy định trong Điểu lệ theo nguyên tăc tự nguyện, binh đẳng, dân chu Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU . cùng quan lý và cùng hương lợi.

Tài sán thuộc sở hừu tập thè được hình thành lừ các nguồn: vốn của các thành viên thu nhập hợp pháp do sán xuất kinh doanh, được Nhà Nước hô trọ hoặc từ các nguồn khác .

 • d. SỚ hữu tư nhân

Sỡ hữu tư nhân là sỡ hữu cùa một cá nhân dôi ven lài sán hợp pháp cùa minh.Se’y hừu lư nhân bao gôm séir hừu cá the, se’y hừu liêu chú và sỡ hừu tư Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU sân cá nhân.

Tài sàn hợp pháp thuộc sờ hùu tư nhãn không bị hạn chế về số lượng , giá trị và bao gồm: Thu nhập hợp pháp . cua cai dế dành . nhả ờ . tư liệu san xuất. tư liệu sinh hoạt, vòn , hoa len , le.ri lức và các lài sán hợp pháp khác cúa cá nhân .

 • e.  sừ hừu tô chức chính trị xà hội – nghé nghiệp , tô chức xà hội , tô chức xã hội – nghề Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU nghiệp

Giống vói sở hữu chinh trị.sờ hừu chinh trị-xã hội. Sở hữu của tô chức chính trị xã hội – nghề nghiệp , tò chức xã hội , tô chức xã hội – nghề nghiệp là sở hữu của tò chức đó nhằm thực hiện mục đích chung quỵ định trong điều lệ. Nguyên tắc cúa hình thức sớ hừu cùa các tô chức là sự tự nguyên, thoa thuận, thong nhất vì lợi ích chung cùa tô chức chinh trị, tô chức chinh Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU trt – xà hội.

Điều 230. Sờ hữu tô chức chính trị xã hội – nghề nghiệp , tô chức xã hội, tô chức xã hội – nghề nghiệp

Sở hữu tô chúc chính trị xà hội – nghề nghiệp , tô chức xà hội, tò chức xã hội – nghề nghiệp lã sờ hừu cúa cá tò chúc đó nham thực hiện mục đích chung cùa các thành viên được qui định trong điều lệ

Điểu 231. Tài sàn thuộc hình thức sỡ hữu của tô Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU chức chinh trị xã hội – nghề nghiệp , tô chức xã hội, tô chức xã hội nghề nghiệp

Tài san được hĩnh thành tử nguồn đóng góp cúa các thành viên . tài sân được tặng choc hung hoặc tử các nguồn khác phù hợp VỚI quy đinh cua pháp luật là tài sản thuộc sờ hữu của tò chức chinh trị xã hội – nghề ngiệp . tò chức xã hội, tỏ chức xà hội – nghê nghiệp đó.

Điều 232. Chiêm hừu , sứ dung , Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU định đoạt tài sân thuộc hình thức sớ hừu cua tô chức chinh tri xà hội – nghề ngiêp , tố chức xà hội . tồ chức xẵ hội – nghề nghiệp thực hiện quyền chiêm hữu , sử dụng . định đoạt tâi sản thuộc sở hữu của minh theo quy định của pháp luật vả phù hợp vói mục đích hoạt động được quy định trong điều lệ.

 • f.      SỜ hửu chung

Sở hừu chung Là sở hữu của nhiều chủ sở hữu đối vói tài sản . Tài sân thuộc Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU sở hữu chung Là tài san chung . Tãi sân chung Là một tài sân hoặc một tập thê tài sân không thê phân chia thành các phần khác nhau và các chu sở hừu chì có thê khai thác được còng dụng vốn có của tài sàn nếu giữ nguyên kết cấu ban đầu của nó . Sở hữu chung bao gồm sở hữu chung theo phần vả sở hữu chung họp nhất . Sở hữu chung theo phan là sở hừu chung mà trong đó phần quyền sở hừu cúa mồi chú sờ Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU hừu được xác định đối với tài sân chung . Sờ hừu chung hop nhất là sờ hữu chung mà trong đó phần quyển của mồi chu sớ hữu không được xác định đối VỚI tài sàn chung . Sờ hữu chung hop nhất lại chia thành sớ hữu chung hợp nhát có thê phân chia và sở hữu chung họp nhất không phân chia

Hình thức sờ hữu tập thê thường gây nhầm lẫn với hình thức sờ hữu chung, Đê phân biệt hai hình thức sở hữu này, có thê Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU căn cứ vào một số đặc trưng sau: +Chủ sở hữu tập thê thường chi giới hạn ờ một số dối tượng nhất định (không có người nước ngoài), trong khi sở hữu chung thì không. +vẩn đê sử dụng tài sản thuộc sở hữu tập thê phải gẳn với các hoạt động kinh tế; còn sở chung có thề tồn tại trong câ kinh tế hoặc dân sự. +Mục đích khai thác tài sàn thuộc sờ hữu tập thể không đơn thuần vì lơi ích Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU kinh tế, mà phái hướng đến giãi quyết các nhu cầu chung, cãi thiện và nâng cao đời sống cã vật chất lần tinh thần cho thành viên, thê hiện rõ tính cộng dồng, tương trờ lần nhau. Phương thức thực hiên quyền sớ hừu tập thế luôn gắn liền với tô chức và hoạt động cùa một thực thê pháp lý nhát định (chu thê cùa quyền sớ hữu tập thê), chứ không phai là cơ chế dòng thuận của nhiều chủ thê độc Lập nhau như Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU hình thức sở hữu chung.

Chương 2 : Nội dung cơ bàn cùa chế định quyền sờ hữu

Quyền sở hữu là chế định trung tâm cúa Luật dân sự . Là tông hợp các quyền năng cua chu sờ hừu dơi với tài sàn cùa mình theo quy định cúa pháp luật Quyển quyền sớ hừu Là một quan hệ pháp luật dân sự. cho nén nỏ cũng gồm ba thành phần : chù thê . khác thê , nội dung .

2.1 Chu thê cùa quyền Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU sờ hữu

Còn gọi Là chủ sở hữu . bao gồm : cá nhân . pháp nhân . các chủ thê khác ( hộ gia đình , tô họp tác … ) có đủ 3 quyền nàng phcáp lý là quyền chiếm hữu . quyền sử dụng và quyền định đoạt

tài sàn .

 • 2.2   Khách thể cùa quyển sờ hữu

Là tài sân bao gồm :

 • –  Vật có thực : chinh là đối tượng cua thế giới vật chất: động vật, thực vật, vật VỚI ý nghĩa vật Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU lý ờ mọi trạng thái (rắn . lóng , khí) có thê đáp ứng được nhu cầu nào đó của con người. Như vậy , vật có thực với tinh cách Là tài sân phái nằm trong sự chiêm hừu . kiêm soát cua con người và có thê xác định được giá trị thi mới trơ thành đối tượng cua giao lưu dần sư

 • –  Cùng với sự phát tnên của khoa học còng nghệ , khái niệm vật trong khoa học pháp lý củng được mờ rộng. Ví dụ Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU : phan mềm trong máy tinh hoăc chat thài nếu sử dung Làm nguyên liệu tái chế sè được coi Là vật

 • –   Tiền : các loại tiền các quốc gia đưa vào lưu thòng trong xà hội.

 • –   Giấy tờ trị giá được bảng tiền: ngân phiếu . trái phiếu . cồ phiếu , thư phiếu …

 • –  Các quyển tài săn : là các quyền trị giá bẳng tiên và cỏ thê chuyên giao trong giao lưu dân

sự : quyền sử dụng đất. quyền sở hữu trí tuệ , Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ

HỮU quyền đòi nợi …

 • 2.3   Nội dung quyền sờ hữu

Nội dung của quyền sở hữu là tòng họp các quyền chù thê và nghía vụ pháp lý của các bén tham gia vào quan hệ sở hữu . Quyền chú thể là cách xử sự mà chú thế được phép tiến hành trong quan hệ sở hữu tài sàn bao gồm : quyển chiếm hữu . quyền sư dung và quyền định đoạt tài sân Nghĩa vụ pháp lý là cách sử dụng bắt buộc cùa chủ thê đè thoà màn quyền lợi Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU của các chủ thê khác và lợi ích chung của xã hội. Các xử sự này cũng rat đa dạng tuỳ theo từng quan hệ sở hữu cụ thể .

2.3.1 Quyền chiếm hữu

Là quyền năng của chu sờ hừu tự mình nắm giừ . quan lý tài sán thuộc sớ hừu cùa mình Đó là quyền kiếm soát. lãm chu và chi phối vật đó theo chí cua minh . không bị hạn chế và gián đoạn về thời gian .

Trong đời Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU song thường ngày xay ra trường hợp có nhùng người không phai là chù sở hữu tài sản nhưng vần chiếm hừu tài san .vấn đề cần phái xem xét là sự chiếm hừu

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phân tích và đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại viễn thông ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thi công đập cây ké
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán ở công ty LILAMA
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU
Tiểu luận pháp luật đại cương: QUYỀN SỞ HỮU
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart