(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

98.000

Category:

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

fff

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

fff

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

fff

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

fff

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

fff

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

fff

BÁO CÁO TÓT NGHIỆP

ĐÈ TÀI: PHÁP LUẬT VẺ GIÃI QUYẾT TRANH CHẤP VẺ Ql YÈN SỬ DỤNG ĐÁT, TAI SẤN GÁN LIÊN VỚI ĐẤT TRONG QUAN HẸ THỪA KẺ – THỰC TIỀN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐÓP, TỈNH BÌNH PHƯỚC

MỤC LỤC

PHẦN MỠ ĐẦU

 • 6.  Phương pháp ng hiên cứu (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước

CHƯƠNG I: Cơ SÔ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CUA PHÁP LUẬT GIAI QUYẾT TRANH CHẤP VẺ QUYÊN sứ DỤNG ĐÁT. TÀI SAN GÁN LIÊN VỚI ĐẢT TRONG QUAN HẸ THỪA KE

 • 1.1 Cơ sớ lý luận cua pháp luật về giãi quyết tranh chấp về quyền sứ dụng đất. tài

sân gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế

 • 1.1.1  Khái niệm giãi quyết tranh chấp quyền sir (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước dụng đất. tài sán gẩn

liền với đất trong quan hệ thừa kế

 • 1.1.2  Đặc điểm tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sán gắn liền với đất

trong quan hệ thừa kể

 • 1.1.3  Nguyên nhân, hậu quà của tranh chấp về quyền sữ dụng đất. tài

sân gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế

 • 1.1.4  Ý nghĩa về giãi quyết tranh chấp về quyền sữ dụng đất. tài sàn gắn

liền với đất trong quan hệ (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước thùa kể……………………………………………13

 • 1.2 Quy định cua pháp luật trong giái quyết tranh chấp về quyền sir dụng đất. tài

sân gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế…………………………………………..14

 • 1.2.1  Thâm quyền giãi quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất. tài sân

gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế

 • 1.2.2  Thẩm quyền giài quyết tranh chấp về quyền sir dụng đất. tài sán

gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế

KET LUẬN CHƯƠNG (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước 1

CHƯƠNG 2 .THỰC TRẠNG VÀ GIAI PHÁP GIAI QUYẾT TRANH CHAP VÈ QƯYÈN SỪ DỤNG ĐÁT, TÀI SẢN GẮN LIÊN VÓI ĐẢT TRONG QUAN HẸ THỪA KE TẠI TAND HUYỆN BỦ ĐOP

 • 2.1.  Thực trạng về giãi quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất. tài sân gắn

liền với đất trong quan hệ thừa kế tại Tòa án nhân dân huyện Bủ Đốp

 • 2.2.  Những thuận lợi trong hoạt động giãi quyết tranh chấp về quyền sử

dụng đất. tãi (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước sân gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế tại Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp…………………………………………………………………………..28

 • 2.3.  Mật hạn chế trong giãi quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất. tãi sân

găn liền với đất trong quan hệ thừa kế tại TAND huyện Bù Đổp……………..29

 • 2.4.  Giãi pháp nâng cao hiệu quà trong giãi quyết tranh chấp về quyền sử

dụng đất, tài sán gắn liền với đất trong quan hệ thừa kể …………………………41

 • 2.4.1. Kiến nghị hoãn thiện pháp luật trong lình (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước x ực giãi quyết tranh chấp

về quyền su dụng đất, tãi săn gắn liền x ới đất trong quan hệ thừa kế

 • 2.4.2.1

dựng hệ thống pháp luật phù hợp. đầy đú và đồng bộ

 • 2.4.2.2 ………………………………………………………………………………..

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật

2.4.2.3. Tập huấn, đào tạo nâng cao trinh độ và nàng lực đội ngũ cán bộ

hành chinh và tu pháp

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước KÉT LUẬN CHƯƠNG 2…………  ………………

KÉT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHAO

PHẤN MỜ ĐẢƯ.

1. Lý do chọn đề tài.

Trong bất kỳ chế độ xà hội có giai cấp nào thì vấn đề thửa kế cùng có vị tri đặc biệt quan trọng trong các chế định pháp luật, đày lã một hình thúc pháp lý quan trọng đê bão vệ các quyền công dân.Chinh vì vậy. thừa kế đà trờ thành một nhu cầu (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước không thế thiếu được đối vói đời sống cúa mồi cá nhân, gia đinh, cộng đồng xà hội.Và đã trãi qua quá trinh đấu tranh dựng nước và giừ nước, chế định này đà được quỵ định, mở rộng và được quy định rất cụ thê trong các bân Hiến pháp cúa nhà nước ta như: Điều 19 Hiến pháp năm 1959 quy định: “Nhà nước chiếu theo pháp luật bâo vệ quyền thừa kế tài săn lư hữu cua công dần”; Điều 27 Hiến (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước pháp năm 1980 "Nha nước bão hộ quyền thừa kế tãi sàn cùa công dân”; Điều 58 Hiến pháp năm 1992 “Nhà nước bào hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế công dân”…trong giai đoạn này, sự ra đời cùa Bộ luật Dân sự năm 1995. sau đó là Bộ luật Dân sự năm 2005 đà đánh dấu sự phát triển cũa hệ thống pháp luật dân sự cúa nước ta nói chung, pháp luật về thừa kế nói riêng: Bộ luật Dân (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước sự năm 2005 được xem là thành quả của quá trình pháp điên hóa nhùng quy định cũa pháp luật về quyền thừa kế. nó kế thừa và phát triển nhùng quy định phù hợp với thực tiền, không ngừng hoãn thiện đế bão vệ quyền lợi cùa công dân nói chung, nhất là nhùng người được hưởng thừa kế;

Chưa dừng lại ớ đó. Hiến pháp năm 2013 còn quy định khá chạt chè về quyền thừa kế. cụ thê tại Điều 32 "Quyền sở hữu (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước tư nhân và quyền thửa kế được pháp luật bào hộ”, thề chế hỏa linh thần cua Hiến pháp năm 2013. Bộ luật Dân sự năm 2015 đà quy định khá chột chỗ về quyền thừa kế nhàm báo dam quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.Trong mồi nhã nước, mồi giai cấp. mồi giai tầng chinh trị mặc dủ có những xu thế chính trị khác nhau, nhưng đều coi vấn đề thừa kế là một trong nhũng quyền cơ ban cùa công dân. (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước thừa kế lã một trong những đặc biệt quan trọng trong pháp luật dân sự nên trong bất kỳ Bộ luật dân sự

1

(BLDS) nào. thừa kế luôn chiếm vị tri trọng tâm.Ngay trong Hiến pháp đạo luật gốc (đạo luật cao nhất) cùa hệ thống pháp luật Việt Nam .Pháp luật cũa nước ta bào vệ những lợi ích co ban cua mỗi người lao động trên cơ sớ bão vệ lọi ích cùa nhà nước.lợi ích chung cùa toàn xà (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước hội,góp phần xóa bỏ nhũng tàn tích của chế độ phong kiến để lại.Tạo môi trường pháp lý thuận lợi làm cho nhân dàn lao động yên tâm sàn xuất tạo ra nhiều cua cái vật chất cho xà hội.Quyền thừa kế xuất phát từ quan điếm xem gia đinh là tế bào cùa xà hội,phái đâm bão quyền lợi chinh đáng cua mồi thành viên và sự ồn định cùa từng gia đinh.Mộc khác thòng qua quyền thừa kế.giáo dục tinh thần (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước trách nhiệm cùa mồi thành viên đối với gia đình.

Và tranh chấp thừa kế quyền sứ dụng đất, tài sàn gẩn liền với đất là một loại tranh chấp phố biến được giãi quyết tại Tòa án. Việc giãi quyết loại tranh chấp này không hề đơn gián do phái tuân theo một hệ thống đồ sộ các quy định cúa pháp luật đề xá c định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp: tư cách nhũng người tham gia tố tụng; và thư thập đầy đủ chứng cứ (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước phục vụ cho quá trinh giãi quyết tranh chấp.

Ó Việt Nam hiện nay, có rất nhiều vụ kiện thừa kế gày khó khăn cho cóng tác xét xứ. Các quy định cúa pháp luật về thừa kế chưa thống nhất và đồng bộ nên có những trường hợp cần phái xem xét nhiều lằn mà tinh thuyết phục chưa cao. nhiều bàn án mà kết quã xét xử chưa hợp lý. Nhũng mức án không cao. nhiều hình phạt nhưng kết qua tố lụng lại không hợp (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước lý. Một trong những vẩn để chinh của hệ thống thừa kế chinh lã việc xác định quyền thửa kế. nghiên cứu các quy định cua pháp luật, nhằm làm rõ các vấn đề quan hệ giừa một nhóm người có quan hệ ruột thịt với người đề lại thừa kế, sự khàng khít thề hiện trong quan hệ hòn nhân, huyết thống, truyền thống và lương thực giừa nhũng người thừa kế và những người đế lại di sân.

Tài sàn có thê tồn tại gắn (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước liền cuộc sống của một người. Chính vì thế đê giãi quyết vấn để tài sán nãy ra sao khi người có tài sàn đó qua đời. Đây lã một vấn dề rất quan trọng để báo dám cho việc định doạt tài sán đô phù hợp với ý chí của người đẽ lại di sân. Nhưng cùng phải bão đăm lợi ích hợp pháp của nhũng người 2 liên quan khác cũng như lợi ích chung cùa toàn xà hội. Đặc biệt trong trường hợp di sân là quyền (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước sử dụng đất thì vẩn đề thửa kế quyền sử dụng đất còn phái tuân thú theo các chinh sách đất đai cua Nhà nước. Và đất đai cũng luân là một vấn đề được nhiều người quan tâm vã chủ ý. Cũng vì thế mà Nhà nước ta đà cho ra đời cũng như không ngừng hoãn thiện bộ luật đất đai để đàm bâo báo vệ quyền lợi cũng như các trách nhiệm, nghía vụ mà người dân cằn tuân theo. Các tranh chấp về thừa kế quyền sử (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước dụng đất diễn ra ngày càng nhiều với tính chất phức tạp, diễn biến kéo dài chinh vi thế thừa kế quyền sử dụng đất lã một vấn đề thời sự liên quan đến tùng cá nhàn, tìmg gia đình bời quyền sứ dụng đất là một tãi săn có giá trị lớn. các vấn đề thừa kế chủ yếu là liên quan đến nhà và đất ờ giửa những người có quan hệ gần gùi với nhau. Vi vậy, nếu giãi quyết không dứt diêm, không phù hợp (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước sè gây mất đoàn kết trong gia đình từ đó ảnh hưởng tới trật tự xà hội.

Do đó xác định được nhùng người thửa kế cùng như phương thức chia tài sân trong pháp luật về thửa kế có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các chức năng vai trò cua xà hội.Trong quá trình xà hội hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Việt Nam đà thực sự chuyền minh và có nhùng thay đối toàn diện và sâu sắc về mọi mật (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước cùa đời sống .Theo đó. thừa kế được quy định bao gồm. đó lã thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.Và cũng dưới ánh hưởng cua nền kinh tế mở đó đà tạo điều kiện cho mọi người đều có cơ hội lãm giàu cũng như tự khẳng định minh.Và một trong nhũng nét đẹp truyền thống về gia đinh trong văn hóa Việt Nam chinh là việc chuyển những thành quá cúa thế hệ đi trước dành tặng cho con cháu.về (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước thực tiễn, do sự phát triển mạnh mè từng ngày, từng giờ cua đời sống kinh tế xà hội cùa đất nước, nén pháp luật về thừa kế hiện hành vần chưa thế trù liệu hết nhũng trường hợp. tình huống xây ra trên thực tế.Còn một số quy định pháp luật về thừa kế chung chung, mang tinh chất khung, chưa chi tiết, chưa rò ràng, lại chưa có văn bán hướng dản thi hành cho lừng vấn đề cụ thể.Vì vậy (Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước , còn nhiều quan điếm trái ngược nhau, nên khi áp dụng vào thực tế sè xảy ra tinh trạng không nhất quán trong cách hiêu cũng như cách giãi quyết.

3

|C7 0

0

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước
(Tiểu luận) pháp luật về giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong quan hệ thừa kế thực tiễn tại tòa án nhân dân huyện bù đốp, tỉnh bình phước
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart