(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình

98.000

Category:

(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình

(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình

fff

(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình

fff

(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình

fff

(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình

fff

(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình

fff

MỜ DÀL’

 • 1. Lý do chọn đề tài

Giáo dục là một hệ thong lớn trong hệ thống xà hội. có lien quan mật thiết đến việc hình thành và phát triển con người, nhân tố quyết định sự hình thành và phát triển cua xã hội. Vi thế Đãng và Nhã nước ta đã xác định: Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục là đầu lư cho sự phát triển trong đó người GV là nhãn to quyết định chất lượng cùa giáo dục. Chinh vì vậy cần thiết phai xây dựng đội ngù GV đủ đức. đu tâi.

Đào tạo người GV là công việc có tinh (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình khoa học cao. tinh nhân vãn cao với nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo được nghiên cửu còng phu và được tỏ chức thực hiện theo một quy trình thống nhất trong ca nước. Mục tiêu dào tạo GV cua các trường sư phạm, trước hết là dào tạo những người GV có trinh độ chuyên mòn. tâm huyết với nghề, có đạo đức trong sáng, có lập trường tư tường vừng vàng. Thực trạng nhừng năm qua năng lực dạy học cùa sv (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình sư phạm còn bộc lộ nhiêu hạn che. số đỏng sv côn lúng túng trong việc xác định trọng tâm bài dạy. kích thích, gày hứng thú cho người học. cách tiến hành bài dạy. sứ dụng phối hợp các phương pháp dạy học… Một trong các nguyên nhân cua hạn chế này là ờ các trường sư phạm chưa đi sâu nghiên cứu hộ thống những kỷ năng dạy học cơ ban. chưa rèn luyện các kỹ năng đó theo quy trinh hợp lý. Nghĩa là (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình sv chưa được trang bị đu tiềm lực trước khi ra trường. Ycu cau cap thiết đặt ra lã phái thay đôi mạnh mè hoạt động dạy học tại các trường sư phạm, đặc biệt là khâu TKBỈI. Đe người học phát triển được năng lực thi người dạy can xác định rò người học có gi? Cần gì? Và hĩnh thành năng lực dó cho người học như thế nào, cụ the là người dạy cần tiến hành kỹ năng TKBII theo TCNL.

Trong chương trình (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình dào tạo GV ngoài kiến thức chuyên ngành, sv dược học một hệ thống các bộ môn khoa học nghiệp vụ sư phạm và dược tồ chức rèn luyện kỳ năng sư phạm trong hoạt động RLNV SPTX. Trong các trường sư phạm, hoạt động này giừ vai trỏ đặc biệt quan trọng tạo điều

hiệu tổ chức rèn luyện khá năng dạy học – nhẩt lã kỳ năng TKBH cho sv. Vi vậy chúng tỏi lựa chọn đề tài "Rèn luyện kỳ nàng thiết kể hài học theo tiếp (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình cận nàng lực cho sinh viên trường CĐSP Hòa Bình" làm luận vãn thạc sì cua mình.

 • 2. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sớ nghiên cứu lý luận và thực tiền về kỹ năng TKBII cùa sv và ren luyện kỳ nãng TKBII cho sv, xây dựng quy trinh ren luyện kỳ năng TKBII theo TCNL qua đõ góp phần nâng cao chất lượng đâo tạo nghe đáp ứng nhu cầu xà hội của trường CĐSP Hòa Binh.

 • 3. Khách the và dối tưựng nghiên cứu

 • 3.  ì. (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình Khách thế nghiên cứu

I loạt động rèn luyện nghiệp Vụ sư phạm thường xuyên.

 • 3.2. Dôi lượng nghiên cứu

Ọuy trinh rên luyện kỳ nãng TKBII theo TCNL cho sv trường CĐSP I lỏa Bình.

 • 4.  Giá thiết khoa học

Neu xây dựng được quy trình rên luyện kỳ năng TKBII theo TCNL cho sv trường CĐSP Hòa Bình một cách khoa học và phù hợp với đặc diêm sv sư phạm và yêu cẩu dạy học theo TCNL thi sẽ nâng cao chat lượng, hiệu qua rèn (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình luyện kỹ năng nghe nghiệp cho sv. góp phan nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ờ trường CĐSP Hòa Binh.

 • 5. Nhiệm vụ nghiên cứu

5.7. Hệ thống hóa cơ sơ lý luận về rên luyện kỳ nãng TKBH theo TCNL cho sv trong hoạt động RLNV SPTX

 • 5.2.  Kháo sát. phân tích và đánh giá thực trạng về kỹ năng TKBII và thực trạng rèn luyện kỹ năng TKBII theo TCNL cho sv trường CĐSP Hòa Binh.

 • 5.3.  Xây dựng quy trình vã tiên hãnh (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình thực nghiệm quy trinh rèn luyện kỳ năng TKBII theo TCNL cho sv trường CĐSP Hòa Bình.

 • 6. Giói hạn và phạm vi nghiên cứu

 • 6. /. Giới hạn về nội dung nghiên cứu

Đe tài chi tập trung nghiên cửu việc rèn luyện kỳ năng TKBH theo TCNI. cho sv Khoa Tiểu học trường CĐSP Hòa Binh trong hoạt dộng RLNVSPTX.

 • 6.2.  Giới hạn về khách thê kháo sát

sv nãm thử II và nãni thứ III Khoa Tiểu học và OR giáng viên Tố Tâm lý Giáo (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình dục trường CĐSP Hòa Binh.

 • 7. Phương pháp nghiên cứu

 • 7. /. Nhóm phương pháp nghiên cữu lý luận

Sừ dụng các phương pháp phân lích, lỏng hợp. hệ thống hoá nhùng lãi liệu cỏ liên quan nham hiêu sâu sac ban chai cùa vấn đổ nghiên cửu. sap xcp thánh mội hệ thống đe xây dựng CƯ sờ lý luận.

 • 7.2. Nhàm phương pháp nghiên cửu thực tiễn

 • 7.2.  ỉ. Phương pháp điều tra hang phiếu hói

Chúng tỏi sư dụng màu phiếu điều tra ( (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình Anket) đê thu thập các thông tin về thực trạng và các biện pháp rèn luyện kỳ năng TKBII cho sv trường CĐSP Hòa Binh.

 • 7.2.2.  Quan sát

Tiến hành dự giờ đề quan sát các hoạt dộng giảng dạy cùa giáo viên, hoạt động học lụp cua sv và quá (rinh thực tập sư phạm cua sv. Từ đó lim hiểu (hực trạng rên luyện kỳ nàng 1KBH theo TCNL.

 • 7.2.3. Phương pháp phong vấn

Trao đổi. Irỏ chuyện với GV. SV về (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình ý nghía, lam quan Irọng cua việc rên luyện kỹ nâng TKBH cho sv. về phía GV: Tiến hành phóng vấn sâu, sv xoay quanh việc rèn luyện kỷ năng TKBIỈ của bàn thân. Từ dó thu thập ý kiến của GV và sv nham dánh giá kỹ nãng TKBII của sv nhảm nâng cao chai lượng đau ra cho sv.

 • 7.2.4. Phương pháp nghiên cứu sân phàm hoạt động

Thông qua phàn tích đánh giá các sán phàm hoạt động cùa sv như hồ sơ. giáo (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình án, thực tập sư phạm km I vã lần 2. biên bàn dự giờ… Từ đó nhận ra được nhừng điểm mạnh, điểm yếu trong kỳ năng TKBII của sv đe có biện pháp rèn luyện kỹ năng TKBII theo TCNL cho sv có hiệu qua hơn.

 • 7.2.5. Phương pháp thực nghiệm

Chúng tòi tiến hành thực nghiệm đề kiềm chứng các lý thuyết được nghiên cứu.

7.3. Phương pháp toán học

Bang việc sử dụng một số thuật toán cùa toán học (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình thống kè. phần mem SPSS đê xư lý và trinh bày các số liệu và để kiếm chứng độ tin cậy cùa các kết quá nghiên cứu khẳng định tính kha thi cùa quy trinh đà đe xuất.

 • 8. Cấu trúc cùa luận văn

Ngoài phần mớ đau và kết luận, danh mục tài liệu tham khao phần nội dung cùa đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sờ lý luận về ren luyện kỳ năng thiết kế bài học theo tiếp cận nâng lực cho sinh (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình viên trưởng sir phạm

Chương 2: Thực trạng rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường CĐSP Hòa Binh thông qua hoạt động RLNVSPTX

Chương 3: Xây dựng vả thực nghiệm quy trinh rên luyện kỳ năng thiết kế bãi học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường CĐSP 1 lòa Bình thòng qua hoạt động RLNVSPTX

Chương Ị

CO SỞ LÝ LUẬN VÈ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THI ÉT KÉ BÀI HỌC

THEO T1ÉP CẠN NÀNG (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình LỤC CHO SINH VIÊN TRƯỞNG sư PHẠM

1.1. Tống quan nghiên cứu cứu vấn (lề

/././. .Xhững công trình nghiên cứu về kỹ nàng thiết kế hài học

Thiết kế bãi học gan liền với thành ti.ru cua lý thuyết tâm lý học hành vi. ticu biểu là các công trinh nghiên cứu cùa Briggs và Wager (1992). Merill (1983). Dick và Carcy(2001)… Robctrt M.Gangne đưa ra 09 sự kiện dạy học làm cơ sờ (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình cho việc TK.BH đõ lã: Gây chủ ý- thông báo mục ticu học tập và gây động cơ hục tập – Ôn gợi kiến (hức có liên quan đã biết- (rinh bày tài liệu mới – Cung cấp các hướng dần học tập cần thiết – Thực hiện các hoạt động học tập đê làm sáng to bãi học – Cung cấp các phán hoi – Đánh giá – Vận dụng.Với kiểu TK.BH dựa trên tiến trinh nãy có ưu diem lã giáo dục (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình cỏ the tạo ra san phàm đồng loạt, trong một thời gian ngan có the thê hình thành cho người học hệ thong kiến thức bãi bàn. có hệ thống. ít ton kém về thời gian và còng sức… Song cùng tồn tại nhược diem lả: Người dạy sè chi cung cấp được lý thuyết, khó kiêm tra được mức độ nhận thức cùa học sinh. ít có cơ hội cho học sinh trái nghiệm.

Cách tiếp cận hợp tác và kiến tạo đã khắc phục (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình bệnh duy lý trong giáo dục. Cách tiếp cận này nhấn mạnh tính toàn vẹn cùa ket qua và thành công trong học tập vã tính phụ thuộc lẫn nhau trong quá trình học tập. Mục đích học tập là kiên tạo kiến thức ban thân, đề cao tính người học chủ động, tãng cường hoạt động cua mồi người học cùng như của tập the. Từ lý thuyết hợp tác và kiện tạo có the rút ra những cơ sớ lý luận quan trọng về thiết kế bãi học (Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình như sau:

– Tri thức lã một quá trinh và san phấin được kiến tạo theo từng cá nhân thông qua tương tác giừa các đôi tượng học tập và ngirời học.

7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình
(Tiểu luận) rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên trường cđsp hòa bình
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart