tiểu luận tâm lí học quảng cáo

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

fff

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

fff

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

fff

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

fff

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

fff

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

fff

Tiêu Luận: Tâm Lý Học Quãng Cáo

SV: Nguyền Tin Lệ TLGD 3

<<<123>>>

1. Lý do chọn đề tài

MỤC LỤC

A.PHÀN MỜ ĐÀU

Trang

2

2.

Mục

đích

nghiên

cứu

3

3.

Đổi

tượng

nghiên

cửu

3

4.

Nhiệm

vụ

nghiên

cứu

3

5.

Phương

pháp

nghiên

cửu

4

B. NỌI DUNG

CHƯƠNG ỉ: cơ SỜ ú L UẬN

 • 1.1  .Một số khái niệm có liên quan

5

 • 1.1.1  .Quãng cáo

………. 5

 • 1.1.2.      Phương tiện truyền thông quãng cáo

 • 1.2.    Nội dung các phương tiện quãng cáo

 • 1.3.     Ý nghĩa của việc sử dụng tiểu luận tâm lí học quảng cáo phương tiện.

11

CHƯƠNG 2. Thực trang sữ dụng phương tiện quàng cáo có hiệu quà cùa người bán hàng ờ chợ Dông ba – Thành phổ Huế

 • 2.2.  Thưc trang sứ dung phương tiện quang cáo có hiệu qua cúa người bán hàng

ớ chợ Đông ba – Thành pho Hue

CHƯƠNG 3. De xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu tiểu luận tâm lí học quảng cáo quà việc sít dụng phương tiện quãng cáo cùa người bán hàng tụp hóa ở chợ Dông Ba – TP Huế

C-KẾT LUẬN

D. TÀI LIỆl THAM KHẢO

A.PHẤN MỜ ĐẢU

 • 1. LÍ DO CHỌN DÈ TÀI

Nhân loại đang bước sang nhùng năm đau cùa the ký XXI đây là thế kỷ của nen kinh tế tri thức, của cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển với những bước tiến nháy vọt. Sự bùng nò công nghệ tiểu luận tâm lí học quảng cáo thòng tin đà tác động tới tất cá các lình vực thuộc đời sống vật chất, tinh than cua xà hội. trong đó ngành quang cáo cùng chiu sự chi phối không nhò cua điều kiện này.

Đê phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội. ngành quãng cáo không ngừng đôi mới nội dung, phương pháp, phương tiện theo hướng ngày câng hiện đại hơn. Việc đối mới này đà trơ thành một nhiêm quan trong đối

vói nhửng nhà kinh doanh trong ngành tiểu luận tâm lí học quảng cáo quãng cáo, đặc biệt đôi mói phương tiện là câp ihièl nhài, có lác dụng quyêl định chât lượng quãng cáo.

Thực tiên cho thấy các phương tiện quàng cáo thường dược sứ dụng hiện nay là quáng cáo báng miệng. truyền thanh, bâng hiệu, qua mạng…tuy nhiên làm thê nào đê lựa chọn và SŨ dụng có hiệu quá phương tiện cho phù hợp nhằm dạt kết qua cao? Điều dô dáng dược quan tâm nghiên cứu.

Trên dịa bàn chợ dòng tiểu luận tâm lí học quảng cáo ba hiện nay việc tiêu thụ sán phàm tương dối thuận lợi, tuy nhiên chài lượng và hiệu quã quãng cáo chưa thực sự cao, bời nhiều lí do khác nhau, vì vậy việc nghiên cứu và lựa chọn phương tiện thích hợp là hết sức cần thiết.

Đó là những lí do mã tòi quyết định nghiên cứu đề tài “ Thực trang sữ dung phương tiện quáng cáo có hiệu quá cúa người bán hàng ỡ chơ Đòng ba – Thành phố Huê ” Từ đó đưa ra tiểu luận tâm lí học quảng cáo những biện pháp nhẩm nâng cao hiệu qua sứ dụng phương tiện quang cáo cho người bán hàng đê tiêu thụ được nhiều sân phẩm.

 • 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu

Thông qua việc khảo sát Thực trang sir dụng phương tiện quang cáo cua người bân hãng ờ chợ Đông Ba – Thành phố Huế. từ dó dưa ra những biện pháp nhăm nâng cao hiệu quà sứ dụng phương tiện quàng cáo đê lieu thụ được nhiêu sân phàm cùa người bán hàng ớ chợ đông ba, thành phô huế tiểu luận tâm lí học quảng cáo .

 • 3. ĐOI TƯƠNG VÀ KIIẤCII THE NCIHẺN CƯU

  • 3.1. Đối tượng nghiên cứu

“ Sử dựng phương tiện quãng cáo của người bán hàng ớ chợ Dồng ba – Thành phò Huê ”.

 • 3.2.  Khách thê nghiên cứu

Người bán hàng tạp hóa ở chợ đòng ba (50 người)

 • 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN cửu

  • 4.1. Nghiên cứu cơ sớ lí luận cua vấn đề nghiên cứu

  • 4.2. Thực trang sử dụng phương tiện quãng cáo có hiệu quà của người bản hàng ờ chợ Đông ba – Thành phố Huế tiểu luận tâm lí học quảng cáo .

  • 4.3. Đồ ra nhùng biên pháp nhằm nâng cao hiệu qua sư dung phương tiện quáng cáo cho người bán hàng đê tiêu thụ đươc nhiều sân phẩm.

 • 5. PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu

  • 5.1.  Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí thuyết.

5 1.1. Phương pháp phân tích – tỏng hợp li thuyết.

 • 5  1.2. Phương pháp phân loại- hệ thong hóa li thuyết.

  • 5.2.  Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn.

   • 5.2.1.  Phương pháp điêu tra băng Anket. tiểu luận tâm lí học quảng

cáo

 • 5.2.2.  Phương pháp phỏng vấn.

 • 5.2.3.  Phương pháp quan sát

 • 5.3.  Nhóm các phương pháp toán học

  • 5.3.1.  Phương pháp xử lý số liệu toán học

  • 5.3.2.  Phương pháp lập bâng số liệu

 • 6. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN NGHIÊN cửu

 • 6  1 Phạm vi nghiên cứu

Người bán hàng ở chợ đông ba (50 người)

 • 6.2. Thời gian nghiên cứu

Học ki II nẫm học 2008 2009

B-NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÍ LUẶN

 • 1.1. Một số khái niệm có liên quan. tiểu luận tâm lí học quảng cáo

Ị. ỉ. I. Quảng cáo

theo từ điên kinh tế Anh Việt thi quãng cáo là hình thức trình bày băng cách biêu hiện qua nhãn hiệu của một sàn phâm hoặc dịch vụ, dùng đê thông báo cho người mua tương lai về đặc trưng sàn phẩm cua minh hoặc Là đê thuyết phục khách hãng mua sân phâm đó hơn Là các nhàn hiệu đang cạnh tranh.

Theo từ điên tiếng việt thì quãng cáo Là trinh bây đê giói thiệu rộng rãi cho nhiều tiểu luận tâm lí học quảng cáo người biết, nhăm tranh thù được nhiều khách hàng.

Theo TS Nguyễn Hai Khoát và Nguyền Bá Dương (hội thào khoa học tâm lý khách hãng) thi quang cáo Là hoạt động do nhã sân xuất thực hiện đê gửi đến khách hàng những thòng tin thương mại kích thích sự ham thích, cuối cùng dẫn hành vi mua hàng hoặc niềm tin nâo đó về doanh nghiệp.

Theo Lê Hoàng Quân (nghiệp ‘V quáng cáo và tiêp thị) thì quang cáo Là dịch vụ tiểu luận tâm lí học quảng cáo kinh doanh thòng tin mang tinh phi cá nhân về sân phâm (hàng hóa hay dịch vụ ) hoặc ý tưởng do một bên thuê mua thòng qua các phương tiện thòng tin đại chúng nhằm thuyết phục hoặc ảnh hường đến hành VI cúa một số khách hàng nào đó.

+ Quãng cáo là một dịch vụ kinh doanh vi bên thuê quãng cáo phái trà tiền đê thông tin về sản phẩm hoặc ý tường của minh được một số đối tượng nào đó biết đến

+ Quang cáo tiểu luận tâm lí học quảng cáo mang tinh phi cá nhân vì nó nhảm tác động đến một nhóm người chứ không chi riêng lẽ từng cá nhân.

+ Bên thuê có thê chi là một doanh nghiệp bản sân phàm hoặc một tô chức phi lợi nhuận kêu gọi lòng hao tâm đê nhiều người biết đen sàn phẩm cúa minh hay biết đến minh

+ Nhùng thông tin qua quang cáo nham thuyết phục và anh hương đè họ làm theo hoặc không lâm theo những thòng tin dó.

Khái niệm quang cáo một tiểu luận tâm lí học quảng cáo cách khái quát nhất : Quang cáo Là hình thức tuyên truyền, giới thiệu thòng tin về sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tường, quãng cáo là hoạt động truyền thông phi trực liếp giửa người với người mà trong đó người muốn truyền thòng phai tra tiền cho các phương tiên truyền thông đại chúng đế đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin.

Quang cáo Là nhùng nỗ lực nham tác đông tới hành VI. thói quen mua tiểu luận tâm lí học quảng cáo hàng cùa người tiêu dũng hay khách hàng bang cách cung cấp nhùng thòng điệp bán hàng theo cách thuyết phục về sản phàm hay dịch vụ của người bán.

 • 1.1.2. Phương tiện truyền thông quảng cáo

Trong quãng cáo. thuật ngừ phương tiện truyền thông dê chi các phương tiện thòng tin như báo. tạp chí. truyền hình, đài phát thanh, bảng quang cáo. thư trực tiếp… các nhà quang cáo sử dung các phương tiện truyền thòng đế truyền đạt các thông điệp thương tiểu luận tâm lí học quảng cáo mại cúa mình đến các khách hàng mục tiêu, và các phưong tiện truyền thông cũng phụ thuộc rất nhiều vào doanh thu tử hoạt động quãng cáo đê duy trì hoại động của

GVHD: Nguyễn Thi Xuân Hòa

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tiểu luận tâm lí học quảng cáo”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình kinh tế phát triển phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh hải dương thực trạng và giải pháp
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nhận dạng tự động cụm tín hiệu qrs trong hệ thống điện tâm đồ gắng sức
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần dịch vụ công nghệ vmg việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động học tập của học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
tiểu luận tâm lí học quảng cáo
tiểu luận tâm lí học quảng cáo
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart