tiểu luận tâm lí tôi phạm

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

tiểu luận tâm lí tôi phạm

tiểu luận tâm lí tôi phạm

fff

tiểu luận tâm lí tôi phạm

fff

tiểu luận tâm lí tôi phạm

fff

tiểu luận tâm lí tôi phạm

fff

tiểu luận tâm lí tôi phạm

fff

tiểu luận tâm lí tôi phạm

fff

Bài tập học kỳ

Tâm ỉỷ học tội phạm

LỜI MỜ ĐÀU

Tâm lý học pháp lý được hình thành vào cuối thế ký XVI – XVII ớ phương Tây và bất đầu phát triển mạnh mê vào XIX và đầu thế ký XX. Vận dụng quan điếm cùa tâm lý học hành vi và tâm lý học phàn tâm, giữa thế kỷ XIX, Trezare Lômbôrơđơ là một trong nhùng người đầu tiên thử giãi thích bân chất của hãnh vi phạm tội dưới góc độ chúng tộc học. Đến nay, thuyết của ông vần được kế tục. Còn đối với nước Đức, tâm lý học tư pháp đà được đặc biệt quan tâm và tiểu luận tâm lí tôi phạm có sự phát triển mạnh hơn cà. ơ đày, lần đầu tiên người ta đà tiến hành tống hợp theo kinh nghiệm tất cá nhùng yếu tố liên quan đến đặc điểm tâm lý cua hãnh vi phạm tội, nhân cách cùa người phạm tội và lời khai cua người làm chửng.

Đối với Việt Nam, tâm lý học pháp lý là một chuyên ngành rất mới trong hệ thống khoa học tâm lý, tuy nhiên nó đà mang lại nhũng tác dụng to lớn trong việc dấu tiểu luận tâm lí tôi phạm tranh phòng và chống tội phạm, dâm bão sự còng bảng trong hoạt động bão vệ pháp luật và đâm bão pháp chế xà hội chủ nghía.

NỘI DUNG

  • I. Một số khái niệm liên quan đến nhân cách

  • 1. Khái niệm tâm lý học tội phạm

Trai qua các giai đoạn phát triền, tâm lý học tội phạm trớ thành một ngành khoa học độc lập nghiên cứu các hiện tượng tâm lý nãy sinh ở người phạm tội; nhũng vấn dề. nhũng quy luật tâm lý tiểu luận tâm lí tôi phạm liên quan đến hoạt động của tội phạm.

Tàm ỉỷ học lội phạm ỉà khoa học nghiên cứu nhừng hiện tượng tâm lý nãy sinh trong quá trình hoạt động phạm tội cùa các tội phạm nhám phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh chống tội phạm, góp phấn bao vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

  • 2. Khái niệm nhân cách

Nhân cách là tồ hợp nhùng thuộc tính tâm lý cua một con người biêu hiện ờ bàn sắc và giá trị tiểu luận tâm lí tôi phạm xà hội của người dó. Khi xem xét nhân cách có thế xem xét trong các quan hệ xà hội lịch sir cụ thế, vị tri eũa cá nhân trong hệ thống các mối quan hệ xà hội. địa vị của họ trong cơ cấu xà hội.

Nhàn cách người phạm tội là tổ hợp các phẩm chất, các thuộc tinh tâm lý cá nhàn thế hiện xu hướng chống đối xà hội và thái độ tiêu cực đối với các lợi ích. các quan hệ xà hội tiểu luận tâm lí tôi phạm được pháp luật hĩnh sự bào vệ, luôn lựa chọn ý đồ và thực hiện hành

|vi phạm tội.

Đây là một điên hĩnh cùa nhân cách không hợp chuân, nhân cách có sự lệch lạc trong định hướng giá trị xà hội, với nhận thức, quan điếm sai trái, tinh câm tiêu cực và có hành vi xâm phạm đến các quan hệ xà hội được pháp luật hình sự bào vệ. Những khiếm khuyết trong nhân cách người phạm tội có thê là hậu quã tiểu luận tâm lí tôi phạm của quá trinh chịu anh hương cua nhiêu nhân tố xà hội tiêu cực. cùa quá trình tham gia vào các nhóm, các quan hệ xà hội không lành mạnh nhưng đồng thời cũng là hệ qua tất yếu cùa sự buông long, không chịu rèn luyện ban thân cùa cá nhân.

II) Bình luận câu nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” vói kiến thức tâm lý học. 1. Mói trường sống xã hội ảnh hưởng lớn đến nhân tiểu luận tâm lí tôi phạm cách, nhân phâm con người

Con người lã tổng hoà những mối quan hệ xà hội. Môi trường, hoàn cành xung quanh có ánh hưởng rất lớn đối với mồi người. Từ xưa, trong cuộc sống lao dộng và chiến đấu cùa minh, nhân dân ta đà lilt được biết bao bài học quý giá. Đó là nhùng kinh nghiệm trong san xuất,chiến đấu và cách ứng xứ trong xà hội. Đó lã cách nhìn nhận mối quan hệ giừa mỏi trường xà hội tiểu luận tâm lí tôi phạm với việc hình thành nhân cách cua mồi người.

Câu tục ngừ : “Gần mực thi đen.gần đen thi rạng” dà nói lên kinh nghiệm đó. Để nêu lên một bài học. một kinh nghiệm trong cuộc sống, ông cha ta thường mượn hĩnh ãnh một sự vật có liên quan đến con người đế thể hiện ý cùa minh.

Có thể thấy rò hình ảnh tương phân “đèn – mực” hay “sáng – đen” nêu bật lèn quan diêm tiểu luận tâm lí tôi phạm cua cha ông: “Môi trường sống anh hướng rất lớn đến nhân cách, nhân phâm một con người”.

Mực màu đen. tượng trưng cho nhưng cái xấu xa. những cái không tốt đẹp. Đèn là vật phát ra ánh sáng, soi to mọi vật xung quanh, tượng trưng cho những cái tốt dẹp. sáng sũa. Gằn ánh đèn mọi vật sè được soi sáng. Nhưng mực và đèn còn là hai hĩnh ãnh tượng trưng cho mòi trường sống của con người tiểu luận tâm lí tôi phạm . Khi sống trong một môi trường xấu thi con người cũng sẽ bị ánh hưởng những cái xấu xa. Nếu sống trong một mòi trường tốt thi con người dó cũng sẽ dược ãnh hưởng những diêu tốt đẹp. Từ đó, ông cha ta muốn khuyên dạy chúng ta phái biết chọn cho mình một mỏi trường sổng ihậl lốt. Bỡi vi môi trường sống có ảnh hường lởn tới nhân cách cúa con người.

Từ hai hình ánh tương phán nhau “mực và đòn”, tiểu luận tâm lí tôi phạm câu lục ngừ đà đưa ra kết luận : “Gần mực thì đcn.gần đèn thi rạng’*. Dó là quy luật cùa sự vật. Dựa vào thực tế cuộc sóng cùa con người, la thấy câu lục ngừ hoàn toàn đúng khi xét trong mối quan hệ giừa mỏi trường xà hội với việc hình thành nhân cách mỗi người.

Ngày nay, trong xu thế ca nước tiến lẻn con dường công nghiệp hóa hiện dại hóa, vần cỏ những con người không giữ vừng ban tiểu luận tâm lí tôi phạm chất tốt dẹp cua mình. Giừa cuộc sống tốt dẹp, giừa mòi trường thân thiện, họ vần biến chất, thoải hoa, sồng ân chơi sa dọa trên nhưng dồng tiền bất chinh, những dồng tiền mồ hôi xương máu của nhân dân đóng góp… Những con người đó chính là những“ con sâu làm rầu nồi canh”, là thứ ung nhọt cứa xà hội mà chúng ta có nhiệm vụ phai loại trừ.

Nhưng trong vài trường hợp đặc biệt, có the gằn tiểu luận tâm lí tôi phạm mực mà không đen. gần đèn mà không rạng. Vi con người có khâ năng vượt khói hoãn cành, che ngự môi trường xung quanh. Không phái ai củng dề dâng bị lôi kéo bởi môi trường xấu xa. vần có những cánh sen xirơn lên từ bùn lầy nước đọng, dú xung quanh hôi hám sen vẫn nớ dẹp và tỏa ngát hương thơm. Thực tế vẫn có những ngirời sổng trong mòi trường không tốt đẹp. không thuận lợi mà vản giữ minh không sa tiểu luận tâm lí tôi phạm ngã. Mỏi trường càng xấu xa thi phâm chất cua con người càng tuyệt vời dáng khâm phục. Anh Nguyền Vãn Trồi ở thành phố Sãi Gòn hoa lệ, vẫn không chút may may xao dộng bơi cuộc sống hào nhoáng, những thu dọan lọc lữa xáo trá. Anh chọn cho minh con dường Cách mạng, chấp nhận chiến dấu vã hy sinh cho lý tương mã mình theo duỗi… Tấm gương cúa anh và biết bao gương sáng khác đà trờ thành bài học cho bao the tiểu luận tâm lí tôi phạm hệ cháu con học tập.

Trong thực tể, hai mặt khá nàng này không loại trir nhau mà chúng bô sung cho nhau, giúp chúng la hiểu một cách đầy đú về mối quan hệ giừa mỏi trường xà hội với việc hình thành nhân cách.

Câu tục ngừ dó dã khăng định anh hường quyết dịnh cùa mòi trường xà hội dối với việc hình thành nhàn cách.

Trong thực tế cuộc song, nhùng phàm chất tốt đẹp cua con người không phái là bấm tiểu luận tâm lí tôi phạm sinh. Sự hình thành và phát triền những phẩm chất đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, môi trường xà hội có vai trò rất quan trọng.

  • 2. Mói trường gia đinh, trường học, bạn bè

a. Xhừng ảnh hướng tiêu cực: Đúng như câu tục ngừ cùng là bài học mà ông cha ta đế lại: “Gần mực thi đen”. Ta có thế thấy: Gia đinh là môi trường xã hội đầu tiên mà con người tiếp xúc, tiểu luận tâm lí tôi phạm là yếu tố chu đạo cho sự hĩnh thành và phát triền những tâm lý, nhân cách cua minh, sống trong mỏi trường gia đình giáo dục không tốt như một số gia đinh quá nuông chiểu con dằn sẽ tạo nên sự ích kỷ. hẹp hòi: cha mẹ thiếu trách nhiêm đối với gia đinh làm cho con người thấy thiếu thốn tình cám. thiếu sự chia sè. cô đơn ngay trong chinh gia dinh minh, còn nếu gia dinh quá nghiêm khắc sè lãm dứa trê tiểu luận tâm lí tôi phạm cám thấy xa cách với bố mẹ. bất còng và chán nân. Nhiều đứa trê bị bạo hãnh dà nghi gia dinh không côn là lá chán che bão vệ minh hay yêu thương minh nửa, chinh cách xử sự này của bố mẹ đà khiến trê bị khủng hoàng về tâm lý, tự ti, khó hòa nhập, hung hàn, li lợm. xa lánh mọi người và căm ghét gia đinh. Trong hoàn canh này, tré sè dẻ bị ke xấu lôi kéo lợi dụng tiểu luận tâm lí tôi phạm .Từ đó hình thành nên nhũng yếu tố tâm lý tiêu cực, dễ trơ thành tội phạm. Trường học lã nơi nuôi dường giáo dục hình thành nhân cách con người. Đây là một tỏ chức có tinh chất chiến lược nhất trong việc phòng ngừa các em vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, nhiều nơi nhã trường cũng có những yếu kém, sai lầm góp phần lâm gia tăng tệ nạn ma tuý trong học sinh, ờ nhiều trường các tố chức đoàn, đội chưa tiểu luận tâm lí tôi phạm thực sự là nơi để các thành viên trao dổi với nhau các quan điểm về cuộc sống, về hoài bào, về tâm tư, nguyện vọng dế hoãn thiện bân thân. Tó chức và kỷ luật cua Đoàn, cua Đội còn long leo, không có chiều sâu về ca mặt nội dung và hình thức, nặng về thành tích mà lân tránh các vấn để gai góc trong học sinh hiện nay như hồ trợ học sinh nghèo vượt khó. học sinh với các tệ nạn xà tiểu luận tâm lí tôi phạm hội (ma túy, mại dâm. cờ bạc…) Điều này sè dẫn các em đến hoạt động tiêu cực. tụ tập chơi bời từ dó dẻ bị tệ nạn ma tuý lôi kéo. quyến rũ. Sự thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm hay phàn biệt đối xử cũa một bộ phận giáo viên đối với học sinh tạo tâm lý bi quan, chán học dễ bị kích dộng trở thành tội phạm hay trong chinh môi trường sinh hoạt chung nếu một tập thể mất đoàn kết tiểu luận tâm lí tôi phạm thường xuyên ghen ghét, đố kỵ lãm mất uy tin của nhau sè làm nảy sinh phẩm chất tâm lỷ tiêu cực. Đặc biệt là việc quan hệ với nhũng người bạn không tốt. ăn chơi, đua đòi. thường xuyên bo học. nghiện hút. chạy theo đồng tiền đế thoã màn nhu cầu ăn chơi đó sẽ làm lệch lạc nhân cách. Mối quan hệ giữa gia đinh – nhà trường – xã hội ờ nhiều nơi còn bị buông lõng, thiếu thòng tin toàn diện tiểu luận tâm lí tôi phạm , thiếu biện pháp ngăn chặn kịp thời những hành vi phạm pháp cũa các em ngay từ đẩu. vấn đề giáo dục pháp luật, đạo đức công dàn chưa dược chú trọng dũng mức, đặc biệt lã việc trang bị những kiến thức về kỳ năng sống cho học sinh chưa được đầy đù sè làm gia tăng tội phạm.

b. Những ánh hường tích cực: Tuy vậy, nếu sống trong môi trường xà hội tốt thi con người sè phát triển toàn diện, “ tiểu luận tâm lí tôi phạm gần đèn thi rạng”. Nhà trường lãm công tác giáo dục tốt vì nhà trường đà chủ ý đến quang canh sư phạm và xây dựng mòi trường xà hội tốt. Giáo dục có thể mang lại những tiến bộ mà các nhân tố khác như bẩm sinh – di truyền không thề có dược. Giáo dục có thế uốn nấn những phẩm chất tâm lý xấu lâm cho nó phát triền theo chiểu hướng mong muốn của xã hội. Trong môi trường giáo dục tốt với các hoạt dộng học tiểu luận tâm lí tôi phạm tập, lao dộng sàn xuât, hoạt động xà hội chính trị, thê thao vui chơi, giài tri lành mạnh sè giúp con người phát triền nhân cách, phẩm chất tốt.

Sống trong một môi trường đoàn kết. yêu thương gắn bó giúp đờ nhau trong công việc với bầu không khí đầm ấm. lành mạnh sè có tác động rất lớn đến việc hình thành nhân cách tốt cũa con người. Xà hội với những chính sách tích cực và dược quân lý tốt sè tiểu luận tâm lí tôi phạm lãm giâm đi các hiện tượng tiêu cực trong xà hội như thất nghiệp, thất học, nghiện hút…

Ỡ gia dinh cũng vậy, cha mẹ là nhũng tấm gương sáng, anh chị em hòa thuận, với cách giáo dục tốt thi gia đinh sè có nhùng người con ngoan. Ờ lớp học củng thế. lớp nào biết quan tâm xây dựng tập thế tốt, quan hệ giừa thầy và trò. bạn bè đúng đắn. thân ái đoàn kết, thi lớp đó có tiểu luận tâm lí tôi phạm nhiều học sinh gioi, đạo đức tốt. Gần gũi hơn. trong quan hệ bạn bè, nếu ta chơi với một người bạn tốt. châm ngoan, học giói, thi chúng ta sỗ học tập dược những đức tính tốt ấy và sẽ trờ thành người tốt. Nếu quan hệ với những người bạn tốt, luôn quan tàm giúp đờ nhau cùng tiến bộ thi con người sè hình thành nhân cách tốt, biết phàn biệt tốt xấu, đúng sai và trong những tinh huống tiêu tiểu luận tâm lí tôi phạm cực sẽ biết lựa chọn nhũng sừ xự phủ hợp với chuẩn mực dạo dức và pháp luật.

ơ nhũng mỏi trường xà hội phức tạp càng dẻ sinh ra nhưng hành vi phạm pháp. Trong thực tế. khó mà tạo ra một môi trường hoàn toàn lành mạnh và tốt đẹp. Trong xà hội cù cùng như trong xã hội chúng ta ngày nay. những yếu tố lãnh mạnh và chưa lành mạnh, tốt đẹp và xấu xa thường xen kè vào nhau để cùng tồn tại tiểu luận tâm lí tôi phạm và phát triến.Có lúc, có nơi, cái chưa lành mạnh, cái chưa tốt đẹp lại lấn át cái đẹp, cái lành mạnh. Đó là lúc môi trường xà hội không thuận lợi cho việc hình thành nhân cách. Nhưng chinh trong môi trường không thuận lợi ấy, vần có nhùng con người có phàm chất cao đẹp. có tình cam đạo đức tốt đẹp. có nhưng hành động cao cá. Chinh trong mỏi trường không thuận lợi đó vần nơ rộ nhưng bông tiểu luận tâm lí tôi phạm sen thơm ngát từ chốn bùn đen hỏi tanh. Đó là nhũng con người biết vượt lên trên mọi cám dồ thấp hên. làm được những việc có ích cho đất nước và cho chinh bân thân minh.

Ngày nay, trên đất nước ta còn nhiều hiện tượng tiêu cực, mặc dù chế độ ta về cơ bân là tốt dẹp. Do đỏ, bất cứ lúc nào, vần có những trường họp gần mực mà không đen, gằn đèn mà vần tối tảm. Trường tiểu luận tâm lí tôi phạm hợp đó có thể xây ra trong bất cú’ môi trưởng nào, kê cà mỏi trường giáo dục đại học. Hiện nay, cho dù các bạn sinh viên được sống trong môi trường giáo dục rất tốt. có đầy đù trang thiết bị và điều kiện đế học tập rèn luyện, hoãn thiện nhân cách. Thậm chi có nhùng sinh viên học tập rất tốt. kết qua cao nhưng lại đi vào con đường tội lỏi. phạm pháp.

Sống trong môi trường tốt dẹp, tiểu luận tâm lí tôi phạm nhưng chúng ta vần phái tiếp xúc với những hiện tượng không lành mạnh, những hiện tượng tiêu cực trong xà hội. câu tục ngữ là một lời khuyên bào sâu sắc, đã mang đến cho chúng ta một bài học bổ ích. có cách nhìn dũng đắn về mối quan hệ giữa mòi trường xã hội với việc hình thành nhân cách cua ban thân.Càu tục ngừ giúp chúng ta xác lập một thế dửng vừng chắc trước nhừng tác động tiêu cực ngoài xà hội và nếu tiểu luận tâm lí tôi phạm bị rơi vào một hoàn canh không thuận lợi. đầy rầy nhùng tiêu cực thi chủng ta nên có quyết tâm xirợt qua. Nó giúp chúng ta có tinh thần canh giác trước nhưng tác động tiêu cực cua mói trường xung quanh dế luôn luôn “gần mực mà vần không đen” và chúng ta nên có ý chi quyết tàm trờ thành một ngọn dèn luôn luôn tòa sáng.

Con người dễ bị tác dộng cùa mòi trường sống bèn ngoài. Vi vậy dể giừ dược nhàn tiểu luận tâm lí tôi phạm cách và phẩm chất cùa minh, chúng ta phải nhận thức được vai trò của môi trường sống vô cúng quan trọng tới việc hình thảnh nhân cách cùa con người. Nghĩa là

Kim Oanh-341917

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tiểu luận tâm lí tôi phạm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Giáo Dục Tại Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh Hiện Nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận án tiến sĩ) vấn đề phát triển con người toàn diện ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
tiểu luận tâm lí tôi phạm
tiểu luận tâm lí tôi phạm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart