Tiểu luận Tâm lý học quản lý

Add your review

47.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

47.000

Tiểu luận Tâm lý học quản lý

Tiểu luận Tâm lý học quản lý

fff

Tiểu luận Tâm lý học quản lý

fff

Tiểu luận Tâm lý học quản lý

fff

Tiểu luận Tâm lý học quản lý

fff

Tiểu luận Tâm lý học quản lý

fff

Tiểu luận Tâm lý học quản lý

fff

rwi • __1____

Tiêu luận

Tâm lý học quản lý

I. Đặt vấn để

Trong thị trường đầy biến động hiện nay, các doanh nghiệp lớn, vừa và nhô muốn tồn tại vã phát triển cần phái có nhũng chiến lược kinh doanh đúng dán. Người đứng đầu tô chức, doanh nghiệp là người đóng vai trò quyết định sự thành bại cua công ty .Nhũng nhà lành đạo. quan lý hiện nay phai là nhùng người có cái nhìn thực tế hơn về giá trị của họ dồi với tổ Tiểu luận Tâm lý học quản lý chức mà họ quàn lý. Phong cách lành đạo họp lý là phong cách mà ơ đó người lành đạo vừa đáp ứng được nhu cầu khác nhau của người lao động, vừa phát huy được sức mạnh cá nhân, tập thể lao động trong lĩnh vực hoạt động của minh. Phong cách lành đạo là yếu tố quan trọng trong những yếu tố làm nên sự thành còng trong việc săn xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Một trong nhùng yếu tố cần thiết ờ một nhà Tiểu luận Tâm lý học quản lý lành đạo là phái có thái độ tích cực trước mọi vấn dề. hoàn cành và con người.Chinh nhờ vào thái độ tích cực, nhà lãnh dạo sẽ cuốn hút được nhân viên trước những tưởng cùa minh. Đế mô tã hành vi của các nhà lành đạo. phòng nghiên cứu kinh doanh cua trường Đại học Tỏng hợp Ohio dà tiến hành những nghiên cứu về quan hệ lãnh dạo nhàm phát hiện những kliía cạnh khác nhau của hành vị lãnh đạo. Do quan niệm Tiểu luận Tâm lý học quản lý lành đạo là hãnh vi cùa cá nhân trong khi định hướng những hoạt động cứa nhóm tới cho đạt được được mục đích cuối củng, nhóm nghiên cứu đà thu hẹp sự mô ta hãnh vi lành đạo thông qua 2 kích thước: Cẩu trúc khởi xướng (hãnh vi bốn phận) và Sự ân cần (hãnh vi quan hệ). Ngoài ra còn thu thập những số liệu về sự tự câm nhận của người lành đạo về chinh phong cách lành đạo cua minh. Nghiên cứu hành Tiểu luận Tâm lý học quản lý vi lành đạo. nhóm nghiên cứu đà phát hiện rằng: Cấu trúc khới xướng và sự ân cần là nhừng khía cạnh tách biệt lệch thước và độc lập với nhau. Hành vi cùa người lãnh đạo cần phái được mô tã hồn hợp theo cà 2 kich thước. Bốn góc hình vuông được khai triền đế thê hiện nhừng kết hợp của cấu trúc khờỉ xướngSự ôn cần.

CẢU TRÚC: THÁP    CẢU TRÚC: CAO

:‘’?ẦN:CAO cân          _      ÀN CÀN: (‘AO

Câu trúc ân      ,.. (S3) Tiểu luận Tâm lý

______    „ học quan lý                        (S2)

(Quan tám dân con người) —             —            ____

TttẮP ->r/         TRÚC: THÁP () CẢU TRÚC: CAO

my^r- C‘ẤN: THAP                          „

ẤN CÀN; THẤP

(S4)

(SI)

THÁP-> CAO

Cấu trúc khời xướng

(Quan tàm dến công việc)

Qua khao sát tại tập thê lao động là Công ty cồ phần xây dựng giao thông Bắc Giang (Công ty CPXDGTBG).thông qua hai chì sổ về thái độ cùa người lành đạo là “Sự ân cần’ ’ “Cấu íríic khới xưởng” tôi đã năm băt, thu thậpđược các Tiểu luận Tâm lý học quản lý phong cách lành đạo cùa người quân lý đối với công nhàn, nhân viên trong công ty. Công ty CPXDGTBG là doanh nghiệp nhã nước ơ dịa phương chuyên đòi thành còng ty cỏ phan, là dơn vị xây dựng cơ ban cua ngành giao thông vận tai l inh Bắc Giang vời các ngành nghề kinh doanh là: xây dựng các công trinh giao thông, còng trinh công nghiệp-dàn dụng và san xuắt vật liệu xây dựng. Với công việc chu yếu là xây dựng hệ Tiểu luận Tâm lý học quản lý thống cơ sớ hạ tầng, công trinh dàn dụng… nên cần một dội ngũ còng nhân, nhàn viên rất lớn. Các nhân viên được chia thành các đội sán xuất, thi công các công trinh mà công ty nhận thầu. Qua cuộc khâo sát này. lôi lien hành phòng vấn sâu mội so thành viên trong công ty, dà thu thập dược những chia se. cám nhận cùa họ về các phong cách lành đạo mà ban lành đạo đà và đang áp dụng đối với Tiểu luận Tâm lý học quản lý nhân viên cùa mình.

II. Nội dung

Từ góc độ lý luận cũng như thực tiền tâm lý học. vấn đề quan lý. trong đó nối bật là phong cách lành đạo được bàn nhiều trong các công trinh nghiên cứu khoa học. Khái niệm phong cách lãnh đạo được hiếu theo nhiều góc độ. được cọi lã một nhân tố quan trọng cũa người quân lý, lành đạo, nó gắn liền với kiểu người lãnh đạo và nghệ thuật lành đạo. quàn lý Tiểu luận Tâm lý học quản lý con người. Phong cách lành đạo không chi the hiện về mặt khoa học và tố chức lành đạo. quan lý mà còn thề hiện tài năng, chí hướng, nghệ thuật điếu khiển, tác động người khác cũa người lành đạo.Đồng thời nó là cách thức làm việc cũa nhà lành đạo, được quyết định bởi các đặc điềm, nhàn cách, là kết quà của mối quan hệ giừa cá nhân và sự kiện.

Có rất nhiều định nghía về phong cách lành Tiểu luận Tâm lý học quản lý đạo. Theo T.s Nguyền Quang uẩn: “Phong cách lành đạo là tổng thể những nguyên tắc, phương pháp và cách thức thể hiện trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp quản ìý nhằm đạt mục tiêu quân lý Theo E.A.Klimov: "Phong cách ìành đạo là hệ thống các dấu hiệu độc trưng cua hoạt dộng ở một con người cụ thể, được quyết định bới các dạc điểm nhân cách cá nhân cùa chinh cá nhân dó V.I. Tiểu luận Tâm lý học quản lý Mikhep. V.G.Aphanaxep thi cho ràng: "Phong cách lành đạo là phương pháp làm việc, là cách thức làm việc cùa nhà lành đạo "Phong cách lành đạo là kết quá cua mối quan hệ giữa cá nhàn và sự kiện dược thế hiện thòng qua công thức: Phong cách lành dạo = Cá rinh XMôi trường" là cách định nghĩa của Dominique Chalvin. Tóm lại. phong cách lành đạo có thê hiểu một cách đơn giàn đó là nhừng phương pháp Tiểu luận Tâm lý học quản lý , cách thức gây anh hường cùa họ đến hoạt động cua cá nhân hay cùa nhóm nhảm đạt được mục đích chung trong những tinh huống nhất định.

Phong cách lành đạo là một trong những yếu tố tâm lý chủ quan quyết định sự thành công cùa người giám đốc trong một tố chức.Cho nên. người giám đốc phái lựa chọn sử dụng phong cách lành đạo phù hợp với tửng tinh huống hoàn canh cụ thề. Còng ty CPXDGTBG là công ty chịu trách nhiệm về Tiểu luận Tâm lý học quản lý xây dựng, sân xuất hệ thống cơ sở hạ tầng nên việc sân xuất do các đội trưởng các đội thi công trực tiếp chi đạo các công nhân của minh cho nên phong cách lành đạo mà các đội trương đối với công nhân là rất đa dạng, khác nhau. “’Cấu trúc khới xướng "hàm ý hành vi cua người lao dộng trong việc mờ đường cho mối quan hệ giữa bân thân và các thành viên của nhóm làm việc và trong việc tìm cách thiết lập những Tiểu luận Tâm lý học quản lý thê thức đà tường minh cua tố chức, nhùng kênh giao tiếp và nhùng phương pháp lãm thu tục còn “Sự án cấn " hãm ý hãnh vi thề hiện quan hệ thân ái lông tin và tòn trọng lần nhau và sự thân mật trong mối quan hệ giữa người lao động với các nhàn viên của minh. Tủy vào mức độ của công việc và kinh nghiệm làm việc mà 2 chi số Sự án cầncấn trúc khơi xướng mà lành đạo công ty sứ dụng phong cách Tiểu luận Tâm lý học quản lý lành đạo đối với nhân viên cứa minh.

Chi số về thái độ cùa người lành đạo: “Cẩu trúc khới xướng cao, sự ân cân thấp "là hành vi chi đạo nhiều, hành vị quan hệ ít. Phong cách lãnh đạo mà các nhà quan lý sử dụng trong trường hợp này lã phong cách lành đạo độc đoán hay lành đạo trực tiếp dối với những người thiếu nảng lực. không có thiện ý. Các nhà quân lý lành dạo họ bàng cách ra Tiểu luận Tâm lý học quản lý lệnh, chi đạo cho nhân viên biết rò công việc cùa minh cằn lâm gi? Làm ớ đâu?Làm như thế nào? Đây là cách quan lý mệnh lệnh độc đoán được đặc trưng bằng việc tập trung mọi quyền lực vào tay một người quàn lý. người lành đạo – quân lý bảng ý chí cũa minh, trấn áp ý chí và sáng kiến cùa mọi thành viên trong tập thế. Phong cách lành đạo này xuất hiện khi các nhà lành đạo nói với các nhân Tiểu luận Tâm lý học quản lý viên chinh xác nhưng gi họ muốn các nhân viên lãm và làm ra sao mà không kèm theo bất kỳ lời khuyên hướng dần não. Phong cách nãy phù hợp với các nhân viên còn hạn chế về kinh nghiệm làm việc hoặc thiếu những kỳ năng cần thiết để hoàn thành công việc. Nhà quàn lý theo phong cách này đưa ra các bước đi và hành động, kiêm soát nhừng khâu quan trọng đế các nhân viên có thê dề dàng hoãn thành nhiệm vụ. Hay trong tinh Tiểu luận Tâm lý học quản lý huống cụ thề, có thế dùng phong cách dộc đoán dối với những nhân viên ưa chống đối. không có tính tự chú, thiếu nghị lực và kém tính sáng tạo.

Qua cuộc trò chuyện ngẩn với Bà: Dương Thị Minh Thư (30 tuôi) ìn nhàn viên Phòng tô chức hành chinh được dam nhiệm công việc cứa trướng phòng tố chức hành do Ổng: Đồ ĩ’ủn Thư (60 tuổi) về hưu. Khi được hôi về phong cách lành dạo mà ông Đồ Tiểu luận Tâm lý học quản lý ỉ an Thư sứ dụng dề lành đạo nhàn viên dưới quyền, bà chia sẽ: “Là nhân viên mới được nhận chức vụ trướng phòng, tói rất bối rồi vì không biết thực hiện công việc này như thế nào cho hiệu quá. Ong Dồ ỉ an Thư ìà người hướng dẫn, chi đạo cho tôi các công việc mà trướng phòng phải làm. cần di đến đâu dể giãi quyết các công việc… ’‘.Đây chinh là phong cách lành đạo mà ông Đồ Văn Tiểu luận Tâm lý học quản lý Thư lành đạo trực tiếp với bà Dương Thị Minh Thư. trực tiếp chi đạo từng công việc như đối với một người mới vào nghề.Hay trong trường hợp của công nhàn rãi nhựa đường Nguyền ỉ’ủn Công(2ì tuổi) mới đi làm được 2 ngày anh cho biết: "Là công nhân thợ rải nhựa đường và mới đi làm được 2 ngày nên tôi không biết ỉàm thế nào cho đúng, các anh trong đội sàn xuất đà hướng dẫn, chi bao tôi tận tình Tiểu luận Tâm lý học quản lý, với mặt đường như vậy thì cần rãi dày hay mông, làm sao rãi cho đều tay một cách nhanh nhất ”. Tóm lại, đây là phong cách thích hợp khi có một mệnh lệnh từ cấp trên mô tã nhừng gi cần phài làm và phai làm nó như thế nào? Khi đó. nhà quan lý là người chi huy thực hiện nhiệm vụ, làm đúng nhừng gi được yêu cầu. Phong cách quân lý này cùng thích hợp trong trường hợp các nhân viên còn hạn Tiểu luận Tâm lý học quản lý chế về kinh nghiệm hoặc thiếu những kỳ năng cần thiết đê hoãn thành công việc. Nhà quan lý theo phong cách này đưa ra các bước đi và hãnh động, kiêm soát nhũng khâu quan trọng đề các nhàn viên có thê dễ dâng hoãn thành nhiệm vụ

"Cấu trúc khới xướng cao, sự án cần cao ” là hành vị quan hệ và hành vi bôn phận ờ mức cao. Với trường hợp này, nhà lành đạo phái giang giai, giài thích rõ. làm Tiểu luận Tâm lý học quản lý sáng tõ, thuyết phục, không chi đưa ra sự chi đạo mà còn mang lại cơ hội đế dối thoại và thấu hiếu nhảm giúp cá nhân hiếu những diều mong muốn cùa lành đạo. Người lành đạo trực tiếp giai thích cho nhân viên về công việc này như thế nào?Khi nào giai quyết?Giãi quyết ờ đâu?Nhừng ai có thề giãi quyết dược công việc này?Nhà quàn lý nói. nhàn viên lắng nghe và phát biểu kiến của minh.Những Tiểu luận Tâm lý học quản lý nhà quân lý có phong cách này thường đưa ra các chì dần chi tiết, vì vậy nhàn viên biết chính xác họ phai làm gì? Cách giao tiếp cua nhà quan lý là rò ràng, ngẩn gọn và súc tích. Đổng thời, nhà lành dạo sẽ thiết lập mục tiêu ngấn hạn với nhân viên.Khi mục tiêu dà dược xác định rò. nhà quân lý mong chờ nhân viên diều gi vi các mục tiêu và thời hạn thường là động lực thúc đẩy con người Tiểu luận Tâm lý học quản lý .Bên cạnh đó. nhã quan lý thường quyết định mọi công việc từ lớn đến nho.Khi nay sinh vấn đề cẩn giai quyết, nhà lành đạo đánh giá các sự

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tiểu luận Tâm lý học quản lý”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Phát Triển Dịch Vụ Bancassurance Tại Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Đông Hải Dương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giảm chấn cho kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng ngang dùng hệ cản khối lượng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ một trường hơp tổng quát của các uj vành
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tiểu luận Tâm lý học quản lý
Tiểu luận Tâm lý học quản lý
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart