(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính

98.000

Category:

(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính

(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính

fff

(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính

fff

(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính

fff

(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính

fff

(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính

fff

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

 • 1. THAY ĐỎI MÒ HÌNH CHIẾN Lược NGÂN HÀNG:

Ngành ngân hàng thế giới đà thay đói nhanh chóng kê từ cuối nhừng năm 1960. Trong nhừng năm 1970. ngành công nghiệp ơ các nước phát triên trên thế giới đã trãi qua một sự thay đổi đáng kề trong điều kiện cạnh tranh do một số yếu tố. Đầu tiên, ngành công nghiệp nãy có xu hướng vươn ra quốc tế, dẫn đầu là các ngân hàng trung tâm tiền tệ hàng đầu cùa Mỳ. (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính Điều này dần đến sự thâm nhập thị trướng cũa các đối thu cạnh tranh ơ nước ngoài đà được thiết lập và dẫn đến nhừng thách thức đáng kế đối với các ngân hàng ban địa hiện có, đặc biệt là trong thị trường doanh nghiệp. Hơn nữa, nhùng người mới tham gia dà mang theo nhùng cách tiêp cận mới dế phục vụ tâi khoản doanh nghiệp, trong khi quốc tế hóa ngày câng tăng cùa các tập đoàn lớn từ tất cã các nước phát triển dã dạn (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính đến nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng mới đế đáp ứng nhu cầu cụ thê cua hoạt động đa quốc gia.

Thứ hai, các thị trường vốn mới mơ ra đà thay đói mỏ hình tài trợ truyền thống cho cã ngân hàng và tập doàn. Vào cuôi nhừng năm 1970, tỷ lệ lớn tiên gửi ngân hàng đà được cung cấp bởi các quỳ từ các ngân hàng khác thòng qua thị trường liên ngân hàng và sự tâng trường đang phát triển (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính cùa Euromarkets bị bài bõ quy định. Ban đầu tập trung vào London, Euromarkets đà phát triền thành thị trường vốn lớn nhất thế giới, hoạt động tại ngày càng nhiều trung tâm tài chinh lớn trên thế giới. Hơn nừa, các còng cụ có săn trên thị trường đà được phát trièn đè cung cấp một loạt các sân phẩm tinh vi đáp ứng it nhiều bất kỳ nhu cằu tài chính cụ thể nào trong một loạt các loại tiền tệ hoặc kết hợp tiền tệ ngày càng (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính tăng.

Thứ ba, đế đối phó với sự cạnh tranh, các ngân hàng ban địa ơ châu Âu đà phân ứng và bắt đầu xây dựng sự hiện diện đa quốc gia cùa riêng họ, tấn còng đáng chú ý là thị trường nội địa Hoa Kỳ, nơi thông qua việc mua lại và mờ cửa mới, họ dã mang thương hiệu phân công của riêng minh đến các ngân hàng bân địa Hoa Kỳ với thành công đáng ké trong nhiều trường hợp. ơ đây. (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính chính các ngân hàng Hoa Kỳ đà nhận được một cuộc tấn công mạnh mè mà một số người tin là không công bàng, trong đó các quy định anh hương đến các đối thu cạnh tranh mới dường như mang lại cho họ lợi thê về phàn nhánh giữa các tiêu bang và những thứ tương tự dà bị từ chối đối với các ngân hàng nội địa Hoa Kỳ.

Tiếp theo, ngành ngân hàng, bắt chấp nhùng ràng buộc cùa luật ngàn hàng ơ nhiều quốc gia, (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính bắt đầu đa dạng hóa. Một lần nừa ơ Hoa Kỳ, corset co thát cua Glass Steagall đà ngăn chặn một số động thái mà các ngân hàng có thê thực hiện ớ một số quốc gia khác, nhưng nói chung, các ngân hàng thương mại đã chuyên sang các lình vực tài chính dựa trên tài sản, tài chính tín dụng tiêu dùng, ngàn hàng thương mại. quan lý úy thác và lương hưu, hoạt động và hợp vốn Eurocurrency, thè tin dụng và cấp (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính hệ thống quay vòng bán lẽ, các cóng ty tài chính tin dụng cung cấp các khoán vay cho các tài sân chuyên biệt, thế chấp thứ hai và nhùng thứ tương tự.

Do đó, vào cuối những năm 1970. ngành ngân hàng đà trơ nên cạnh tranh hơn nhiều. Các ranh giới phân định truyền thống giừa các lớp các tò chức tài chinh đà nhanh chóng bị phá vờ. trong khi một số đối thủ cạnh tranh lớn đang hoạt động trên quy mô toàn (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính cầu chứ không phái là các đối thũ cạnh tranh khu vực hoặc quốc gia như trước đây. Hơn nừa, nhiều người mới tham gia thị trường đà xuất hiện, không bị ảnh hưởng bời các ràng buộc pháp lý cùa ngành được thiết lập phù hợp với độ tuói sớm hơn. cho phép nhùng người mới đến có lợi thế cạnh tranh. Cuối cùng, công nghệ mới và các san phâm thay thế đe dọa phương thức hoạt động ngân hàng truyền thống.

 • 2. NGÂN HÀNG TRONG (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính NHỮNG NĂM 1980:

Trong khi sự thay đổi trong ngành ngàn hàng trong nhùng năm 1970 là rất nhanh, những năm 1980 dường như có khá năng mang lại sự tăng tốc trong tốc độ cua sự thay đói này. Trong số các xu hướng có thể nhận thấy trong thập ký hiện tại là những xu hướng sau đày.

 • 2.1 Ngân hàng bán lè:

  • 2.1.1 Tăng phán khúc nhóm người tiêu dùng:

Một số phàn khúc dà nổi lèn là dặc biệt quan trọng như vậy (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính như:

Người giàn. Ngày càng có nhiều ngân hàng đang thành lập hoặc đang vận hành các đơn vị ngàn hàng tư nhân chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ tủy chinh cho khách hàng cá nhân với tài sán có sần đé đâu tư hoặc quan lý hơn 100.000 đô la. Các đơn vị như vậy thường được đặt tại các khu vực không có thuế hoặc thuế thấp và được xây dựng dựa trên bí mật truyền thống và dịch vụ cá nhân được thực hiện từ (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính làu bởi các ngân hàng Thụy Sì.

HNỈVIs. Dưới mức cua nhừng người rất giàu có. một phân khúc đà được phát triển đê phục vụ cho nhu cầu đặc biệt của những cá nhân giàu có vừa phai. Sư dụng các hệ thống máy tính tinh vi. Merrill Lynch đà giới thiệu Tài khoan quan lý tiền một cùa minh đè cung câp lài suất thị trướng tiền tệ hiệu quã cho các khoản tiền gửi từ 20.000 đò la trờ lên cùng với thé Visa (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính vả tài khoản séc và khà năng tạo các khoăn vay tự động dựa trên giá trị chứng khoán có trong tài khoản. Sự thành còng nhanh chóng cua loại tài khoan này đà buộc các ngàn hàng phái phan ứng và cung cấp lài suất cho số dư tài khoán vàng lai theo ty giá thị trường tiền tệ, trong khi các công ty chứng khoán khác đà tham gia thị trường với các sàn phâm tương tự như cua Merrill Lynch. Do đó, cơ sở tiền gữi truyền thòng (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính cũa các ngàn hảng thương mại dã bị xói mòn đáng kể.

Phân tầng tài khoán. Dê đối phó với các cuộc tấn cóng vào cư sớ tiền gửi truyền thống của họ, các ngân hàng đà bat đầu thâm vấn cư sờ lài klioân hiện cứ của hự với mục đích xác định các lài khoản có liềm nâng cho các dịch vụ cụ thê khác nhau như cho vay cá nhân, tài chính tin dụng, bao hiểm, the chấp thứ nhất và thử hai, bao (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính hiếm hoặc tiền gưi. C ung SC có áp lực mạnh me dồ loại bo các phân khúc không cỏ lợi nhuận trong cơ sờ khách hãng bán lè cua hầu hốt các ngân hàng.

 • 2.1.2 Thay thê hệ thong trên giấy:

Xu hướng cua nhưng nãm 1970 dối với ngân hàng máy móc dang gia tăng khi các ngân hàng lâm việc de giam chi phí ngàn hàng tiêu dũng bàng cách sư dụng các chi nhánh truyền thống và nguồn nhân lực. Không chi sự phát triển cua (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính các máy lút tiên lự động phức tạp hưn xáy ra mà sự plìál triền cùa ngàn hàng gia đinh dường như có thề xáy ra vào cuối thập kỷ này. Dồng thòi, thê tín dụng và thê ghi nợ dự kiến sè tiếp tục phát triển và cung cấp một loạt các dịch vụ ngày càng tăng khi có nhiều thông tin hơn trên thê trong dai hoặc trong một vi mạch có săn. Việc thay thố máy móc cho lao dộng của con người sẽ tiếp tục vả có thè (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính tăng tốc khi chi phi tương dối cùa các hệ thông phân phối công nghệ mới giâm trong khi chi phi cùa nhân viên giao dịch và nhàn viên văn phòng tiếp tục tâng.

 • 2.1.3 Tăng sự cạnh tranh cho cà tiền gửi và cho vay:

Mô hình cạnh tranh gia tăng giừa các ngân hàng và các tô chức khác cung cấp dịch vụ tài chinh cho người tiêu dùng có kinh nghiệm vào cuối nhừng năm 1970 sẽ tiếp tục. Tại Hoa Kỳ, ngân hãng liên tiêu bang (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính cuối củng sê được thành lập. với các ngân hàng trung tâm liên tệ lứn thâm nhập vào các tiêu bang khác, dặc biệt là ờ các khu vực tảng trường cùa dất nước như Vành đai Mặt trời và phía tây nam. Dồng thời, các hệ thống thê giữa các liêu bang được chia sẻ bởi các tô chức đa ngân hàng có thê dược mong dợi trong nỗ lực chống lại các dộng thái cua các ngân hãng ngoài tiêu bang, lại các bang như California và New (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính York, các ngân hãng nước ngoài như Nhật Ban vã Anh SC tạo ra sự cạnh tranh ngày càng tăng cho các tò chức ban dịa.

Ngoài các ngân hàng, nhùng người mới tham gia sè liếp lục thâm nhập vào các phân khúc thị trường bán lé dược lựa chọn. Mô hình do Merrill Lynch thiết lập se dược lặp lại bơi tắt ca các công ty chững khoán lớn kết hợp với các ngân hãng hoặc các tò chức khác như còng ty báo hiểm, American Express (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính và nhưng công ty lương lự. Tưưng tự. các lập đoàn bán lẽ như Sears Roebuck với sức mạnh tông hựp lự nhiên với các dịch vụ lài chính do cư sừ khách hàng được thiết lập và phạm vi phân phối có thố dược kỳ vọng se lãm tăng mối de dọa cua họ dối với hoạt dộng kinh doanh ngân hàng truyền thống.

Các mỏ hình hành vi cạnh tranh ờ Hoa Kỳ sè được lặp lại lương lự ờ nhiều quốc gia khác. Ờ Anh. sự (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính cạnh tranh bỗ sung có thế được mong đợi lìr các công ly chứng khoán, xà hội xây dựng, ngàn hàng nước ngoài và các nhà bán lẻ. Tại Đức, muộn đế giới thiệu các hệ thống dựa trên thẻ, các ngân hãng tiết kiệm, ngân hàng nước ngoài, còng tỵ thẻ và nhà bán lẽ có thể được kỳ vọng sỗ tăng cường cạnh tranh. Tại Nhật Ban, các công ty chứng khoán và Bưu điện cung cấp mối đe dọa lớn nhất cho các (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính ngân hàng thương mại.

2.2 Ngân hàng bán buôn:

2.2. ỉ Tiếp tục cạnh tranh chuyên sâu:

Sự cạnh tranh khốc liệt phát triền vào nhưng năm 1970 sè tiếp tục và thậm chi tăng lèn trong nhùng năm 1980 khi các ngàn hàng ngày càng phàn đẩu đê có lợi thế cạnh tranh và lâm như vậy có xu hướng hủy bõ nhừng nỗ lực của nhau.

Khi các tập đoàn đa quốc gia nhận thấy họ ngày càng cằn ngân (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính hàng ít hơn khi họ bô sung nội bộ các kỳ nàng truyền thống do các ngân hàng cung cấp và yêu cầu lài suất tiền thấp hơn bao giờ hết, ban thân các ngân hàng đang chuyền sự chú ý của họ sang ‘thị trường trung bình’. Tuy nhiên, khi làm như vậy, họ đang buộc lài suất trong lình vực này giâm đối với các tài khoản hấp dần trong khi làm giâm lòng trung thành cũa khách hàng khi các công ty áp dụng các mối quan hệ (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính da ngân hàng. Các ngân hàng nhỏ hơn như Đỏng Nam và Standard Chartered đà chọn tập trung vào các dịch vụ cụ thê như tài trợ thương mại hoặc các lành thố địa lý như Viền Đòng hoặc lưu vực Caribe. Các ngân hàng khác như các ngàn hàng Texas đà tập trung vào các lĩnh vực cho vay cụ thể như bất động sân và cho vay năng lượng.

Hơn nữa, trong khi các ngân hàng quốc tế Mỳ dần đầu cuộc tấn còng cạnh tranh vào nhưng (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính năm 1970. nhưng năm 1980 đà bắt đầu với cuộc phan công cùa các ngân hàng lớn ờ châu Au như Barclays. Banque Nationale de Paris. Credit Lyonnais, Algemene Bank và Deutsche Bank. Khi các ngân hàng này xây dựng mạng lưới toàn cầu cùa họ để phù hợp với mạng lưới cùa các ngàn hàng trung tàm tiền tệ hàng đầu cua Hoa Kỳ hoặc xây dựng dựa trên các chi nhánh đà được thành lập. số lượng đối thu cạnh tranh lớn tham gia vào tất ca (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính các trung tàm kinh doanh bán buôn và doanh nghiệp lớn sè tăng lèn mức trung bình hơn 50 ngàn hàng lớn.

vẫn sê trờ thành đối thủ cạnh tranh toàn cầu lớn vào cuối thập kỷ này là các ngân hàng thương mại lớn cùa Nhật Bân và các ngân hàng chuyên gia hàng đầu như Ngân hàng Công nghiệp Nhật Ban và Ngân hàng Tokyo. Các ngàn hàng này, thường là tiling tàm cua các tập đoàn công nghiệp lớn. có thê được kỳ vọng sè nôi lên (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính như nhừng đối thu cạnh tranh cực kỳ mạnh mè và quan trọng khi các cộng sự cua tập đoàn công nghiệp cùa họ tiêp tục mờ rộng ra nước ngoài và phát trièn vị thê kinh tế quốc tế cùa Nhật Bân. Đến giừa nhừng năm 1980, các ngân hàng lớn cùa Nhật Bân đà đạt được năm vị tri trong sỏ mười ngân hàng toàn cầu hàng đâu.

Cuối cùng, một số tố chức tài chính quan trọng mới đang nổi lên từ các nước mới còng nghiệp (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính hóa và nhùng quốc gia có thặng dư đáng kể petrodollar. Các ngân hàng như Banco do Brasil, Hồng Kông & Thượng Hãi và các ngân hàng của các quốc gia x ủng Vịnh có thê được kỳ vọng sê đóng một vai trò lớn hơn trong thế giới ngân hàng quốc tế trong tương lai.

 • 2.2.2 Phá ỉ triển các sân phẩm hệ thống:

Giống như cách mà các ngân hàng đang chuyền sang còng nghệ đế thay đối cách tiêp cận cua họ đói với thị trường tiêu (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính dùng, vì vậy trong thị trường doanh nghiệp và bán buôn, sự phát triền của các sàn phàm dựa trên hệ thống đang trơ nên quan trọng hơn. Tận dụng mạng lưới toàn cầu và khá năng truyền thông, máy tinh và xử lý thông tin tiên tiến của họ, các ngân hàng lớn nhất đang nỗ lực xây dựng lòng tiling thành của khách hàng và thu nhập dựa trên phí băng cách cung cấp dịch vụ quàn lý tiền mặt và trong tương lai, các dịch vụ (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính xứ lý dừ liệu1‘ thông tin toàn diện.

 • 2.2.3 Cạnh tranh hơn nừa từ các tồ chức phi ngân hàng:

Các tổ chức phi ngàn hàng như American Express, Merrill Lynch và các còng ty tài chính tin dụng lớn đã thiết lập một vị trí quan trọng trong thị trường doanh nghiệp và có thê được kỷ vọng sè tiếp tục làm như vậy. Ngoài ra. ngày càng có nhiều công ty công nghiệp đang mớ rộng phạm vi hoạt động dịch vụ tài chinh cùa họ đê (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính thâm nhập thị trường bên ngoải. Do đó, các tô chức như General Motors Acceptance Corporation cung cấp tài chính tin dụng công nghiệp, cho thuê và tương tự cho các công ty bên ngoài General Motors, nhiều công ty bão hiểm bị giam cầm hiện đang giao dịch hợp pháp x ới các tỏ chức bên thử ba và trong thập ky tới. sự xuất hiện của các cóng ty thương mại như cua Nhật Ban có thề được mong đợi ơ phương Tây trong các tập đoàn lớn (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính như General Electric.

 • 3. Sự CẢN THIỂT PHẢI LẬP KÉ HOẠCH THỊ TRƯỜNG:

Do mức độ cạnh tranh ngày càng tăng và tốc độ thay đối nhanh chóng, ngày càng có nhiều ngân hàng tăng cường nỗ lực hoạch định chiến lược cũa họ trong nỗ lực phân bố nguồn lực theo cách cung cấp cho họ lợi thế cạnh tranh hoặc giam các mối đe dọa bèn ngoài. Đồng thời tiếp thị đang nối lên như một yếu tổ đặc biệt quan trọng trong lập kế hoạch ngân hàng (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính . Theo truyền thống, các ngàn hàng đà không thực sự chú ý đầy đũ đến việc lập kế hoạch chiến lược hoặc tiếp thị và kết quà là hầu hết dã chuyền sang các nhà tư vấn bên ngoài hoặc các công ty còng nghiệp cho các khái niệm và phương pháp luận cùa họ. Tuy nhiên, trong nhùng năm 1970. mặc dủ các ngân hàng đà chú ý một số đến các khái niệm mới. trọng tâm chính cùa họ vần là ‘ngân hàng’ truyền thống hơn là (Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính kỳ năng quan lý. Mòi trường cạnh tranh cua nhừng năm 1980 đang buộc phái đánh giá lại vị trí này và các kỳ năng quân lý ngày càng trở nên quan trọng.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính
(Tiểu luận) thay đổi mô hình chiến lược ngân hàng chương 5 mua dịch vụ tài chính
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart