(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

98.000

Category:

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

fff

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

fff

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

fff

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

fff

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

fff

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

fff

 • I.l Ậ.X VÀNì TÓT NGHIỆP

THIẾT KÉ VÀ THI CÔNG MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN NHÀ TRÒNG HOA LAN sử DỤNG LORA

Lời căm ơìì

LỜI CẢM ON

Không có sự thành công nào mà không gan lien với sự hỗ trự. giúp đờ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp từ người khác. Trong suốt thời gian học tập tại giang đường em đà nhận được rât nhiêu sự quan lâm. giúp đờ của quý thầy cô và hạn bè.

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora Đề thực hiện Luận vãn tốt nghiệp này, em xin gưi lởi cam ơn sâu sắc đến Thầy 1 rân Công Binh đà tận lình giúp đờ lạo điêu kiện, góp ý và chia sè nhiêu kinh nghiệm quý báu cho em thực hiện tốt dề tài.

Em xin giã lời câm OT1 chân thành các thây cô hộ môn rhiêl bị Diện nói riêng và trường Đại học Bách Khoa TP.IICM nói chung- Điện tư nói chung dà tận tinh dạy dồ. chi bào, cung (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora câp nhùng kicn thức nên chuyên môn làm C<T sờ cùng như lạo điêu kiện tốt nhất cho em hoàn thành dề tài.

Trong quá trinh hoàn ihành I ,uận văn lòi nghiệp em đà học thèm được nhiêu kiên thức giúp em có một cãi nliin sơ bộ vã cùng là hãnh trang quan trọng cho em dè chuẩn bị cho chặng đường sãp lới.

Mặc dù dã rất cố gắng trong quá trình thực hiện, tuy nhiên vằn không thè tránh được nhừng thiêu sót (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora , vì vậy em râl mong nhận được sự góp ý lừ các thây cò đề em có thế hoãn thiện tốt hon.

Em xin chân thành cám em!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày rháng ỉ nãnì 202J.

Sinh viên

PHAN ĐĂNG HOÀNG

TÓM TẤT LLĨẶN VẪN

Đe tài luận văn tập trung vào:

 • –  Tim hiếu về đặc tinh cùa loài hoa Lan. tìm hiêu các thông sổ cần diều khiển dè chăm sóc cho hoa i.an như: (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora nhiệt độ. độ âm. độ âm đầt, ánh sáng.

 • –  Thiết kế. xây dựng phương pháp do lường các thòng số độ ấm. nhiệt dộ. dộ ầm đai. ánh sáng.

 • –  Lựa chọn, thiết kế phương pháp truyền dừ liệu do dược về trung tâm diều khiển và xứ lý dừ liệu.

 • –  Thiết kế và thi còng mạch diều khiển cho mò hình nhà trồng hoa Lan.

Thiel kê và thi công mô hình nhà kính, hệ thòng điêu khiên (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora nhiệt độ. độ âm… dũng các thiết bị như quạt giô. phun sương….

I -ập trình giám sát và điêu khiên mô hình nhà tròng hoa I .an.

 • –  Xây dựng kết nổi với diện thoại di dộng qua Internet dê giám sát vã diều khiển lừ xa.

 • –  Thư nghiệm, hiệu chinh và báo cáo.

Mực LỤC

LỜI CAM ƠN

TÓM TẤT LUẬN VÀN

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

DANH SÁCH BANG (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora so LIẸU

CHƯƠNG 1:GIỚI TIIIẸU

CHƯƠNG 2: cơ SÔ I.Ỷ I HUYẾT

CHƯƠNG 3: LựA CHỌN PHƯƠNG ẤN VÃ THIÉT KÊ VƯỜN LAN

 • 3.1  Lựa chọn phương thức truyền (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà

trồng hoa lan sử dụng lora dừ liệu

CHƯƠNG 4: THIẺT KÉ sơ ĐO KHÔI VÀ LựA CHỌN TIIIÉT BỊ

 • 4.1 ………………………………………………………………………………………………………….

Thiết kề sơ dồ kliối cùa mô hĩnh

CHƯƠNG 5: THIẾT KÊ VÀ THỰC hiện phân cưng

5.1 Tính toán thiết kế mạch điều khiên bang phần mem (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora Proteus

 • 5.2 Thi công mạch in……………………………………………………………………………………..59

CHƯƠNG 6: GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIÊN CHO MÔ HÌNH

CHƯƠNG 7: VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

 • 7.1 l iên hành thử nghiệm…………………………………………………………………………………..81

 • 7.2  Nhận xét và đánh (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan


sử dụng lora giá

TÀI LIẸƯ THAM KHAO

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 1. 1 Internet Of Thing

Hình 2. 1 Hoa Lan vã cách chăm sóc hoa trong thực tế

IIÌ1111 3. 1 Blynk

Hình 3. 2 Phương thức hoạt dộng cưa Blynk

Hình 3. 3 Thiết kế vườn hoa Lan bắng phần mềm SketchƯp

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora Hình 3. 4 (’ách thức hoạt động của l.ora

Hình 3. 5 Sơ đồ khối NODE-GATEWAY

Hình 3. 6 Mô hình 31) 1 NODE

Hình 3. 7 Mô hình 31) NODE-GATEWAY

Hình 3. 8 Mô hình 31) NODE-GAIEWAY

Hình 4. 1 Sơ dồ khối cưa khối Lora Node

Hình 4. 2 Sơ dồ khối cưa khối Gateway (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà

trồng hoa lan sử dụng lora 19

Hình 4. 3 Sơ dồ khối cưa hệ thống

Hình 4. 4 Sơ đô chân và câu lạo K1L TI VA launchpad

Hình 4. 5 Sơ đô chân và câu lạo Arduino Mcga2560

Hình 4. 6 Kit ESP32

Hình 4. 7 Sơ đô chân Board Arduino Ưno

Hình 4. 8 Sơ đồ chân NODEMCƯ esp8266

Hình 4. 9 Module thu phái RE UART Lora SX1278 433Mh/ 3000m (Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora

Hình 4. 10 Module RE SPI Lora SX1278 433MI1Z

Hình 4. 11 Cảm biến AM2305

Hình 4. 12 Câm biến DIIT21…………………………………………………………………………………….33

VI

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora
(Tiểu luận) thiết kế và thi công mô hình điều khiển nhà trồng hoa lan sử dụng lora
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart