(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

Add your review

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

fff

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

fff

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

fff

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

fff

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

fff

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

fff

á*

MỜ ĐẤU

 • 1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài

Hiện nay bão vệ môi trường (BVNT) là mục tiêu hàng đẩu của mồi quốc gia hướng đến.Một đất nước muốn phát triển bền vừng thi yếu tố mòi trường phái được quan tâm đủng mức.Ỏ nhiễm mói trường đà và đang là vấn đề mang tinh toàn cầu. và Việt Nam không phái là ngoại lệ.Môi trường ánh hướng rất lởn đến đời sổng cua con người, cua sinh vật vàkinh tế, văn hoá, xà hội cua mồi (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Đặc biệt trong thời kỳ đất nước ta đây mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dụng nền kinh tế tri thức thì bão vệ môi trường càng trờ nên cấp bách. Môi trường nói chung không chi là vấn đề cúa hiện tại mà còn là cua tương lai. chúng ta phái quan tâm và chú động giãi quyết nhằm đám bào phát triển bền vừng đất nước.

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đối (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau mới, Việt Nam đà giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lình vực của đời sống xà hội. từng bước xây dụng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xà hội chu nghĩa. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt dược trên các lình vực cúa đời sống xà hội. vấn đề môi trường đà và dang đặt ra những thách thức lớn. Bào vệ môi trường hiện nay là nghĩa vụ cùa tất cã các cá nhân, tổ chức ờ nước ta và được (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau pháp luật ghi nhận và báo vệ. Điều 50 Hiến pháp 2013 quy định:

Nước Cộng hòa xà hội chí/ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế dộc lập, tự chí/. phát hi/y nội lực hội nhập, họp tác quốc tế. gân kef chật chè vớiphát triên rủn hỏa. thực hiện tiến bộ và công bắng xà hội. bão vệ mỏi trường thực hiện công nghiệp hóa. hiện đại hỏa đất nước •

Hiến pháp 2013 ghi nhận ở Điều (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau 63 như sau:

“Nhà nước có chinh sách bào vệ môi trường; quán lý, sư dụng hiệu quà, bền vừng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bào tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chu dộng phòng, chong thiên tai. ứng phó với biến dôi khi hậu”12

Bên cạnh dó. Nghị quyết cùa Bộ Chinh trị số 41-NQ TW ngày 15/11 2004 về bao vệ mòi trường trong thời kỳ đây’ mạnh công nghiệp hoá, (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau hiện đại hoá đất nước

 • 1 Quốc hội nước Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nain (2013). Hiềnpháp. Nxb Sự tliật. Hà Nôi

 • 2 Quốc hội nước Cộng hoà xà hội chủ nghĩa Việt Nain (2013). Hiềnpháp. Nxb Sự tliật. Hà Nôi [6];C/?iétt lược bão vệ môi trường quốc gia đền năm 20 ỉ 0 và định hướng đền năm 2020, đã được Thu tướng Chinh phú phê duyệt theo Quyết định số 256 2003 QE)-TTg ngày 02/12/2003; Quyết đinh số 153/2004/QĐ-TTg ban hành Định hướng chiến lược phát triển ben vừng ớ Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 cua Việt Nam) do Chinh phú ban hàn/d (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau [lĩ]. chinh là những tiền đề cơ bân khẳng định sự cần thiết của hoạt động BVMT ớ nước ta trong tiến trinh hội nhập và phát triền. Ngoài ra, trong các văn bán khác như Luật Bào vệ môi trường năm 20ỉ4 [47]; Bộ luật hình sự 2015, Luật xừphạt vi phạm hành chinh [45]; Bộ luật dán sự 2015 (49]và các Nghị định, Thông lư hướng dẫn thi hành,… lã liền đề đề nhà nước thống nhất quàn lý (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau về công tác BVMT nói chung cùng như cùng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bão vệ môi trường ờ nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Phái nhìn nhận khách quan răng từ khi E)àng và Nhà nước ta ban hành chu trương và pháp luật báo vệ môi trường cho đến nay, chúng ta đã triển khai thực hiện chu trương và luật rộng khẳp trong cã nước. Chính quyền các cấp, các lổ chức đoàn thể, các tồ chức kinh (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau tế xà hội vã cộng đồng ngày càng chú ý hơn đến vẩn đề bào vệ môi trường, đặc biệt là trong lình vực nuôi trồng và chế biến thúy sân.1 2

Tại linh Cà Mau, trên cơ sớ đường lối cùa Đảng, chính sách, pháp luật cua Nhà nước về bão vệ môi trường, chính quyền các cấp cua tinh đà ban hành các văn bàn và triền khai thi hành pháp luật bào vệ môi trường trong lĩnh nuôi trồng và chế biến thúy sàn. (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau Nhìn chung, đã đạt được một số kết quà nhất định, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức cúa cộng đồng và xà hội trong báo vệ môi trường. Nhưng công tác thực hiện pháp luật báo vệ môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng vã chế biến thúy săn còn bộc lộ nhiều hạn chế, hiệu quà chưa cao. chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Chinh vi vậy cằn được tiếp tục nghiên cứu, dề ra các giãi pháp (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau hoàn thiện chính sách, pháp luật về vấn đề BVMT nói chung và trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thúy sân nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quá cóng tác ngăn ngừa, xử lý vi phạm và bão vệ mỏi trường ngày càng tốt hơn. Xuất phát từ tinh hình nói trên, tác giã chọn đề tài “Thực thi pháp luật Bão vệ môi trường trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy săn- thực tiến tại tinh Cà Mau” làm chu đề (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau luận văn thạc sì luật học. với mong muốn góp phần hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quá áp dụng pháp luật báo vệ môi trường trên địa bàn tinh Cà Mau trong lình vực nuôi trồng và chế biến thùy sán trong giai đoạn hiện nay.

 • 2. Tỏng quan tình hình nghiên cứu để tài

Nâng cao chất lượng, hiệu quà hoạt động thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh ạrc nuôi trồng và chế biến thủy sân lã một trong nhùng nội đung rất quan trọng (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau trong công cuộc xây dựng và phát triển bền vừng ờ nước ta. Đồng thời nhàm đáp ứng công cuộc cài cách trong tình hình mới nên nghiên cứu lĩnh vực thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trồng và chế biến thúy sân thu hút sự quan tâm cùa nhiều nhà nghiên cứu lý luận và chi đạo thực tiền cùa các cơ quan nhà nước có thâm quyền. Lình vực BVMT đà có nhiều đề tãi khoa học. luận văn, bài viết trên tạp chi đà đề (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau cập một cách trực tiếp hoặc lồng ghép nhùng nội dung liên quan. Các công trình Xữ lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bào vệ môi trường đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp ớ Việt Nam (Nguyễn Thị Bình. 2013, Luận văn thạc sĩ); Thực hiện pháp luật môi trường ờ tinh Nam Định (Nguyền Thị Thu Hường. 2008, Luận vãn thạc sĩ) [23] dPháp luật về báo vệ môi trường qua thực tiễn tại các cơ sở sản xuất (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau , kinh doanh ớ tinh Cà Mau /Nguyen Đức Đồng2018, luận văn thạc sĩ luật học)Đinh Thị Mai Phương (2003), ’’’Trách nhiệm dân sự trong lình vực mòi trường cùa pháp luật Việt Nam", bài viết trên Tạp chí nghiên cứu lập pháp), Thực trạng thực thi pháp luật báo vệ môi trường ờ các làng nghề Việt Nam (Lè Kim Nguyệt, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hâ Nội, năm 2012); Trách nhiệm xà hội cùa doanh nghiệp (2020 (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau ) NXB Kinh tế thành phố Hồ Chi Minh – các tác già Hồ Viết Tiến – Từ Văn bình – Đặng Thị Mỹ Ngàn; Pháp luật về kiêm soát ô nhiễm mỏi trường do hoạt động cùa làng nghề gây ra (Lè Kim Nguyệt, Tạp chi Dân chu vã Pháp luật, 2014); Tồng quan về Ỏ nhiễm Nông nghiệp ở Việt AớM(Nhóm Ngàn hàng thế giới, Báo cáo tóm tắt, 20Ỉ7), Cơ sớ pháp lý dâm bão quyền dược song trong mỏi trường trong (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau lành ờ Việt NamíLè Kim Nguyệt. Tạp chi Dân chu và Pháp luật, số tháng 10/2015)^ột số vấn dề pháp lý dâm bảo quyền riếp cận thông tin về mỏi trường ờ việt Nam (Lê Kim Nguyệt. Tạp chí Thanh tra. số 01, 2016); Trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cộng dồng dân cư trong kiêm soát ô nhiễm môi trường làng nghề ờ Việt Nam (Lê Kim Nguyệt. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau tháng 01/2017);ÂỨ hoạchsố. 60 KH-UBND Hành dộng phát triển ngành tôm tinh cà mau dến nam 2025ngày Ỉ5/06/2018…là nhùng công trinh

nghiên cứu. các bải viết trên ít nhiều đều đề cập đến vấn đề bào vệ môi trường ờ nước ta dưới mọi góc nhìn cũa đời sống kinh tế – xà hội. Tuy nhiên, số lượng công trình nghiên cứu triền khai trực tiếp về nội dung thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau trồng và chế biến thúy sán tại một địa phương cụ thề còn khá khiêm tốn. Tác giá dự kiến nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống cơ sớ lý luận và thực liễn về vấn đề thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thúy sàn trên địa bàn tình Cà Mau giai đoạn điều tra hiện nay. Do vậy. chưa tìm thấy bất kỳ một công trinh khoa học nào trùng lặp với dể tài luận văn mà tác giá lựa chọn (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau .

 • 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu cùa đề tài luận văn

  • 3.1. Mục tiêu nghiên cứu chung

Nhùng năm trở lại dày, vấn đềô nhiễm môi trường và bão vệ môi trường luôn được xà hội quan tâm. Chọn lĩnh vực thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trổng vã chế biến thúy sàn lãm đối tượng nghiên cứu, chúng ta có điều kiện đi sâu phân tích nhùng quy định của pháp luật Việt Nam vã thực trạng thực thi pháp luật BVMT trong lình (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau vực nuôi trổng và chế biến thủy sân. khẳng định tính tất yếu khách quan của việc cần thiết nâng cao hiệu quả xử lý các hãnh vi vi phạm pháp luật BVMT ờ Việt Nam hiện nay.

Trên cơ sớ nghiên cứu các quy định cùa pháp luật về thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trồng và chế biến thủy sàn. tìm hiếu và đánh giá đúng tinh hình thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sàn trên địa bân (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau tinh Cà Mau trong nhùng năm qua, Luận văn đề xuất nhũng phương hướng và giãi pháp nhằm hoãn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quà thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trồng và chế biến thúy sân. đáp ứng yêu cẩu xây dựng và phát triển bền vừng kinh tế – xà hội tại Cà Mau nói riêng và cả nước nói chung.

 • 3.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thề

Để có thế đạt được mục đích đặt ra khi nghiên cứu đề tài (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau , dõi hói luận văn phái giãi quyết các vấn đề sau:

Một là. nghiên cứu cơ sở lý luận về thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trồng và chế biến thúy sân. Trong đó nêu lên khái niệm, giãi thích vi sao phái thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thúy sân và trình bày yêu cầu và các yếu tố dám bào thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và

chế biến ihúy sàn. (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau

Hai là. phân tích, đánh giá thực trạng thục thi pháp luật BVMT trong lĩnh vục nuôi trồng và chế biến thủy sân được qựy định trong hệ thống văn bàn pháp luật Việt Nam hiện hành.

Ba là. nêu và phân tích thực trạng thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trổng và chế biến thủy sân trên địa bàn tinh Cà Mau, trong đó chủ trọng các vi phạm đà xây ra. Đánh giá thực trạng thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau vực nuôi trổng và chế biến thúy sân trên địa bàn tinh Cà Mau. Tìm hiểu các khiếm khuyết của pháp luật thực định về thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sân. đồng thời tim hiếu các nguyên nhân cùa các khiếm khuyết đó. Tử đó. đề xuất phương hướng, giãi pháp hoãn thiện pháp luật, nàng cao hiệu quà thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trổng và chế biến thúy sân trong thời gian tới.

 • 4. (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung nghiên cửu lý luận pháp luật chuyên sâu về thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thúy sân ở Việt Nam hiện nay vã thực tiền việc áp dụng các quy định cúa pháp luật thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trồng và chế biến thúy săn trên địa bàn tinh Cà Mau.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong các văn bán pháp luật về BVMT trong lĩnh vực nuôi (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau trồng và chế biến thúy sàn: Bộ Luật Hình sự, Bộ luật dàn sự, Luật bào vệ mòi trường và các Nghị định, Thông tư hướng dần thực hiện… Nội dung luận văn tác giá giới hạn trong vấn đề lý luận về thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và ché biến thúy sàn được ghi nhận tại pháp luật cùa Việt Nam. Phạm vi được giới hạn kháo sát cua đề lài luận văn là thực tiễn áp dụng pháp luật về thực thi (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thúy sán trên địa bàn tinh Cà Mau lừ năm 2015 cho đến nay.

 • 5. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu chung của khoa học xà hội và các phương pháp nghiên cứu đặc thù của luật học đê nghiên cứu đề tãi. Các phương pháp chữ yếu bao gồm: Phương pháp phân tích quy phạm để đánh giá quy phạm, tinh tích cực. bất cập. hưởng sửa đối hoàn (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau thiện, tìm kiếm ý tưởng của các nhà làm luật về hoàn thiện pháp luật; phương pháp phân tích vụ việc đề đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sán…; phương pháp phân loại pháp lý đế nhận dạng các loại vi phạm và hình thúc xừ lý vi phạm; phương pháp so sánh pháp luật; phương pháp mò tá quy phạm và mô tà vụ việc nhằm so sánh pháp luật Việt Nam với một số nước (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau về pháp luật về bão vệ môi trường trong nuôi trồng và chế biến thủy sân; phương pháp mò hình hoá và điển hĩnh hoá các quan hệ xà hội nhằm giái quyết những vấn đề về thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thùy sàn xuất phát lừ yêu cầu cùa thực tiền, xây dựng và hoãn thiện hệ thống pháp luật.

 • 6. Tính mới và những thực tiễn đóng góp cùa đề tài

Trên cơ sở kế thừa các thành tựu của các (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau công trình nghiên cứu đà công bố trong nước và quốc tế, luận vãn đạt được những kết quà nghiên cứu có tinh mới như sau:

Phân tích, đưa ra các khái niệm tòng quát về pháp luật bão vệ mỏi trường và thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sân như: Khái niệm, đặc diêm và sự cẩn thiết phái ban hãnh các quy định về thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sân (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau ớ nước ta hiện nay.

Phân tích và luận giãi một cách khoa học các nguyên tẳc, căn cứ cua việc áp dụng các quy định cua pháp luật về thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và ché biến thúy sàn; Đánh giá toàn diện tinh hình thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thúy sân trên địa bàn tinh Cà Mau. Tìm ra các thiếu sót cùa hệ thống pháp luật về bão vệ môi trường và các nguyên (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau nhân cùa các thiếu sót đó. Đề xuất một số phương hướng, giãi pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thúy sân trong thời gian tới.

 • 7. Bố cục nội dung cùa luận văn

Luận văn ngoài phần mơ dầu. kết luận vả Danh mục tài liệu tham kháo thi nội dung luận văn dược chia thành ba chương, cụ thề là:

Chương Ị’. Nliừng vấn đề lý (Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau luận về thực thi pháp luật BVMT trong lình vực nuôi trồng và chế biến thủy sân.

Chương 2: Thực trạng thực thi pháp luật BVMT trong lĩnh vực nuôi trổng và

1

Chiiúl phũ (2004). Chương trinh nghị sự 2 Ị của lỉèt Nam tĐinh hướng phát triển ben vừng ỡ Viẽt Nam/, Hà Nội

2

Chinh phũ (2004). Chương trinh nghị sự 21 của Viịt Nam/Định hướng phát triển bền vừng ở Viẽt Nam/, Hà Nội

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau
(Tiểu luận) thực thi pháp luật bảo vệ môi trườngtrong lĩnh vực nuôi trồngvà chế biến thủy sảnthực tiển tại tỉnh cà mau
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart