(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

98.000

Category:

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

fff

KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TÀI NGl YÊN MÒI TRƯỜNG & ĐẤT ĐAI

2009 THU DAU MOT UNIVERSITY


TIỂU LUẬN môn học

co sờ HỆ THÔNG* THÔNG TIN ĐỊA LÝ

TÊN ĐẺ TÀI:

ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT Ở BÌNH PHƯỚC VÀ KON TUM

Họ và tên sinh viên:

Mã số sinh viên:

Lóp

Ngành:

Giàng viên hướng dần (Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum :

LÂM HÀI VÂN

2128501030215

D21QLDD01

Quàn lý đất dai TI1S. Nguyễn Lê Tấn Dạt

Binh Dương, Tháng 11/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT KHOA KHOA HỌC QUẤN LÝ

CT QUÀN LÝ TNMT&ĐĐ

PHIẺU CHÂM ĐIẼM TIÊU LUẬN

Tên học phần: Cơ sờ hệ thống thông tin địa lý

Học kỳ: I


Năm học: 2021 – 2022


Họ tên sinh viên: Lâm Hài Vân

Lớp: D21QLDD01

MSSV: 2I285O1O3O2I5

<<<123>>>

Tiên (Tiểu luận) tiểu luận môn học

Các câp <    ỉộ đánh giá

Tốt 100% khjtS’Z.     * Tmnơ     Kém 0%

Die in tổ đa

CB

<

T 1

: CBC T2

bình 50%

Tirrmn z4Ài

Cấu trúc

Nội dung

Tổng quan về GIS

Đặt vấn đề

Đòi tượng, mục tiêu. phươn gpháp rõ ràng

hop lý

rông quan đầy đù về GIS

1 han tích rõ ràng lầm quan trọng cũa vấn đề

Đối tượng, mục liêu, phương pháp rõ ràng

So sánh cách tiẻp

đối. hợp

Tổng——

quan khá đầy đủ về GIS

rhan tích khá rỏ ràng lầm quan trọng cùa vấn đề

Đôi lượng, mục liêu, phương pháp khá rỏ ràng

So sánh cách liếp

cân đối, hợp lý rông quan tương đối đầy đú về GIS

1 han tích tương đối rỏ ràng lần quan trọng cùa vấn đề

Đối tượng, mục liêu, phương pháp tương đối rỏ ràng

(Tiểu luận) tiểu luận

đối (Tiểu luận) tiểu luận môn 1 ông quan chưa đầy đủ về G1S

rhan tích chưa rò ràng tầm quan (Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ

0.5

2.0

0.5

Đối tượng, mục liêu. phương pháp chưa rỏ ràng

So sánh cách liếp

1.0

2.0

So sánh

cách cận của hại cận của cận cùa hai cận cùa hai


liếp

cận       đề lài rỏ ràng

của hai

đề tài

Lập lụận


Lập luận (Tiểu luận) tiểu luận môn

Kết luận


đay đũ


ouán


Định dạng trong toàn bài

I Ài


Hình thức trình bày LOI chínhhoàn loàn chặt chè, logic

và –

về định dạng

| nong co— lỏi chính lả

<<<123>>>

hai đề tài khá rỏ ràng

đề lài tương đối rõ ràng

Lập luận

Lập luận

khá chặi chè.

tương đối

logic:

chật chè.

còn sai SÓI

logic

nhò

Khá phù .

—lương đoi

hợp và

phù hợp và

đầy đù

đay đủ Vài

Vài sai SÓI

chỏ—

nhò về định

không nhai

dạng

quán

■tvtọt vai lồi

—LOI cinnn

nhó

lá khá

nhiều


đề lài chưa rỏ ràng


Không chặ chè. logic


Không phì hợp và đầy đũ

Rât nhiêu

chồ không nhai quán


LOI

CHI1111 lã rai nhiêu


2.0


1. (Tiểu luận) tiểu


0.5


0.5


Cán bộ chấm 1


1 ong só:


tziem Xrting Dinn


Cán bộ chấm 2


10


TÊN ĐÈ TÀI: Đánh giá xói mòn đất Bình Phước và Kon Tum

Tác già

TÊN TẤC GIÀ LÃM HÃI VÂN

Tiểu luận được đê trinh đê đáp ứng yêu cầu Mòn Cơ sớ Hệ thông Thông tin Địa lý

Giáo viên hướng dần:

ThS. Nguyền Lè Tần Đạt

Tháng 11 năm 2021

TÓM TẤT

Đề tài nghiên cứu “Đánh giá xói mòn (Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum đất ở Bình Phước và Kon Turn” đà được thực hiện đê đáp ứng yêu cẩu môn Cơ sờ Hệ thống thông tin địa lý. Nội dung của đè tài bao gồm:

Chương 1: Giói thiệu về GIS

Chương 2: Hệ tọa độ địa lý

Chương 3: Mó hình dữ liệu không gian

Chương 4: phân tích dữ liệu GIS

Chương 5: ứng dụng GIS trong đánh sói mòn đất ừ Bình Phước và Kon Turn

MỤC LỤC

TÓM TÁT (Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

MỤC LỤC

ĐANH MỤC VIÉT TÁT

DANH MỤC BÀNG BIÉU

DANH MỤC HÌNH ÀNH

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÈ GIS

  • 1.5.  Các câu hói về vị tri. điêu kiện, xu hướng, quan hệ. mô phóng (Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ

thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum

CHƯƠNG 2. HẸ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ

CHƯƠNG 3. MÒ HÌNH DỪ LIỆU KHÔNG GIAN

ii

|C7 0

0

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum
(Tiểu luận) tiểu luận môn học cơ sở hệ thống thông tin địa lý tên đề tài đánh giá ói mòn đất ở bình phước và kon tum
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart