(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

Add your review

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

fff

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÌ DẲU MỌT

Viện Kỳ Thuật – Công Nghệ

2009 THU DAU MOT UNIVERSITY

TIÈl Ll’ĂN MÔN HỌC

LẬP TRÌNH WINDOWS

TÊN ĐÈ TÀI

XÂY DựNG PHẦN MÈM QUẢN LÝ QUÁN TRÀ SỮA CHO CÁC CỬA HÀNG TEAMO

GVHD: Th.s Trần Văn Tài

SVTH:

MSSV


2024802010360

2024802010046

2024802010056


Tô Phương (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tàmytìẠnh phần mềm q uản lý quán trà sữa choLcapcD2&cNTT?m-O)4 Toàn :

Nguyễn An Phú Đông :

2M9 THU DAU MOT UNIVERSITY

TIỄU LUẬN MÔN HỌC

LẬP TRÌNH WINDOWS

TÊN ĐÈ TÀI

LÂY DỰNG phàn mèm quản lý quán trà sưa cho các CỬA HÀNG TEAMO

GVHD: Th.s T1 ân ’an Tài

Tó Phương Toàn :       2024802010360

SVTH               MSSV

Nguyễn An Phú Đông: 2024802010046

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo Nguyễn Anh Tú : 2024802010056

LỚP: D20CNTT01-04

Lòi cảm Oil

Sau một thời gian nghiên cứu và cùng nhau làm Đo án dưới sự hồ trợ cùa thầy Th.s Trần Văn Tài người đã trực tiếp giáng dạy và hướng dẫn cho tụi em hoàn thành được Đồ án môn cơ sờ Ngành hoàn thiện nhất. bài báo cáo này được hoàn thành không nhừng là công sức của riêng em mà còn là công sức của những bạn cùng nhóm cùng nhau làm và (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo củng nhau hoàn thiện Đồ án được hoàn thiện vả thành công nhất.

Xin trân trọng câm ơn : Các Thay cô của Trường Đại Học Thủ Đau Một , Th.s Trần Văn Tài là giăng viên cúa trường Đại Học Thu Dau Một đà tận tình hướng dần và hỗ trợ , góp cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành bài tiêu luận .

Cuối cùng em xin gứi lời cam ơn tới những bạn cùng nhóm dã cùng nhau đoàn kết, (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo chia sẽ , giúp đờ lẫn nhau trong suốt quá trinh làm bài và thực hiện báo cáo.

Bài tiểu luận Phân tích, tíhiêêtí kêê h utóg đôêi tiượng" Xây dựng Phần mềm quán lý quán trà sữa cho các cửa hàng Tea mo" tuy đà dược hoàn thành, nhưng chắc hăn sè vẫn xây ra nhiều thiêu sót trong quá trinh vận hành , chúng em rat mong được quý thay cô đóng góp ý kiên và giúp đờ chúng em bó qua nhừng sai sót đê chúng (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo em có thẻ hoàn thành tốt bài Tiêu luận này được thành công nhắt . Nhóm chúng em rat mong nhận dược những ý kiên đóng góp từ Thay Cô . Xin chân thành cám ơn.

Lời cam đoan

Trong quá trinh thực hiện đề tài này còn có nhiều thiếu sót do kiến thức còn sơ sài nhưng nhừng nội dung trinh bày trong quyên báo cáo này là nhừng biêu hiện kết qua cùa chúng em đạt được dưới sự hướng dần cua Th.s Trần Văn Tài. (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

Chúng em xin cam đoan rang: Những nội dung trinh bày trong quyên báo cáo tiêu luận môn Phân tích, thiết ke hướng đoi tượng này không phải là bán sao chép từ bat ki tiêu luận nào có trước. Neu không đúng sự thật, chúng em xin chịu mọi trách nhiệm trước thầy.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo cúa minh. Trường Đại học Thú Dầu Một không liên quan (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo đến những vi phạm tác quyền, bán quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 202ỉ

Người thực hiện

(ký tên và ghi rò họ tên)

MỤC LỤC

Lời câm ơn

Lời cam đoan

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BÂNG

MỞ DÀI

CHƯƠNG 1. Giói thiệu chung

  • 1.1. Lý do chon đề tài………………………………………………………………………………..2

luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

CHƯƠNG 2. Giói thiêu công nghệ

  • 2.1. QiớỆlhiệụ

Cj?::::::;:::;::;:::’::::::::;:::;::::::::::::::;:::;::::::::::;:::;:::;::::;:::::::::::::;::::;::::::2

  • 2.1.3  (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản

lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo Nhược diêm của ngón ngừ C# là gì ?

  • 2.5  Giới thiêu về (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần

mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo StarUML

CHVONG 3. PHẤN TÍCH THIẾT KÉ HẸ THÕNG……………………………………..12

3.1


Sơ dồ dạt tá về hê thổng

12

MỤC LỤC

  • 3.4 Danh sách các u$ẹ case và mô tã„„:……………………(Tiểu luận) tiểu luận môn học

lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

14

  • 4.8 Dãc tô (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần

mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo vcs "Menu Qiao diện

4.15

  • 4.16 Dặc tạ ỤC 16 ” Thêm khách hang (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo

24

  • 5.2 ________________________________________________________________________

BlÈUDQ. CHỪCNẦNũ LAP HQAĐƠN.26

5.5 BIÊU Đó CHỮCNẴNG Thèm món. (Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình WINDOWS TÊN ĐỀ TÀI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUÁN TRÀ SỮA CHO CÁC CỬA HÀNG TEAMO

  • 5.6 …………………………………………………………………………………………….. BỈÉUĐó

CHÚC NÀNG XÓA MÓN.

  • 5.8

ĐÓ CHỬC NẤNG Thèm Nhân viền.

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo
(Tiểu luận) tiểu luận môn học lậptrình windows tên đề tài xây dựng phần mềm quản lý quán trà sữa cho các cửa hàng teamo
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart