tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính

tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính

fff

tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính

fff

tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính

fff

tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính

fff

tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính

fff

tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính

fff

 • I. khái niệm trẽ khuyết tật và trè khiếm thính.

 • –  Trước hết trê khuyết tật là nhừng trê có khiếm khuyết về cấu trúc hoặc chức nâng cơ thê hoạt động không binh thường dần đen gặp khó khăn nhát định và không thê theo học được chương trinh giáo dục phô thông nếu không được hồ trợ dặc biệt về phương pháp tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính giáo dục- dạy học và những trang thiết bị trợ giúp can thiết.

 • –  Tre khiếm thinh là những tre bị suy giám sức nghe ớ các mức độ khác nhau, dẫn đen khó khàn trong giao tiếp và ảnh hưởng đen quá trinh nhận thức của trê.

 • II. Nguyên nhân.

 • 1.  Trước khi sinh

+ Do di truyền, nhiễu loạn về gen

+ Do mac bệnh trong thời ki thai nghén như: Cúm, sởi. giang mai………………

+ Do bị nhiễm dộc tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính trong thời ki thai nghén do thuốc, hóa chất

+ Do đối kháng nhóm máu Rh giừa mẹ vả con

 • 2.  Trong khi sinh

+ Do đẽ non. đẽ khó, đẽ ngạt

+ Do sang chan khi dè, làm fooc xep lay thai

 • 3.  Nguyên nhân sau khi sình

+ Các nhiễm khuân, nhiễm vi rút như viêm màng nào, viêm nào, quai bị, sởi

+ Các loại viêm tai, xương chùm.

+ Nhiễm độc do sử dụng tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính thuốc đặc biệt là streptomycin.

+ Suy dinh dường.

+ Các nguyên nhân khác.

 • III. các loại điếc

1. Phân loại điếc

Thính giác sè bị giam sút khi một diêm nào đó trong cơ quan thính giác có van đe (có thê là tai ngoài, tai giừa, tai trong hay dây than kinh thinh giác lên nào). Tuỳ theo vị trí tôn thương cùa tai mà người ta chia ra làm 3 loại điếc:

 • Điêc dan truyền: khi có tiêu luận tông hợp trẻ khiếm thính tôn thương ờ tai ngoài hay tai giữa. Những nguyên nhàn thông thường dần đen điếc dẫn truyền là: viêm tai giừa tiết dịch, viêm tai giừa cấp tinh, viêm tai giừa màn tinh, chan thương, dị vật ốc tai, dáy tai.

 • –  Điêc tiêp nhận: khi có tôn thương ớ tai trong. Đa số các trường hợp bị điếc tiếp nhận là do nhũng nguyên nhân trước khi sinh hoặc trong khi sinh. Đó là hội chứng usher, Wardenburg, mẹ bị tiêu luận tông hợp trẻ khiếm thính cúm trong thời kỳ mang thai, giang mai bâm sinh, virut, đẽ non. thiếu ỏxy, vàng da.

 • Điêc hon hợp-, kết hợp cã hai loại điếc trên. Đó là viêm màng nào, bệnh sới.quai bị. đau bị tôn thương, sư dụng thuốc không đúng, do tieng ồn. Ngoài ra có nhiêu trường hợp điếc không rò nguyên nhân (khoáng 40%)

 • 2. Phân loại các nhỏm trẽ khiêm thính.

Đê hiêu sâu sac và đúng đan tiêu luận tông hợp trẻ khiếm thính về trê khiêm thinh, chúng ta cùng can phải phân loại các nhóm tré khiếm thinh cơ bàn dưới góc độ tâm lý giáo dục. Điều này có một ý nghĩa quan trọng đối với lý luận và thực tiễn giáo dục trê. đoi với việc chân đoán đúng trê. xác định đúng hình thức hồ trợ phù hợp đoi với trê khiếm thinh.

Cơ sớ đè phản loại:

 • – Mức độ mất sức nghe

 • –  Thời gian mat sức nghe

 • –  Trinh độ phát triên ngôn ngừ tiêu luận tông hợp trẻ khiếm thính .

Cụ thề như sau:

Thứ nhất phàn loại trẻ theo mức độ mất sức nghe

 • –  Mức 1: điếc nhẹ: 2O-40dB

 • – Mức 2: điêc vừa: 41-70dB

 • –  Mức 3: điếc nặng: 71-90dB

 • –  Mức 4: điêc sâu: > 90dB

Thừ hai phân loạt trê theo thời gian mat sức nghe

 • –  Tré sinh ra bị tòn thương thính giác

 • –  Trẻ mat sức nghe trước khi bat đau phát triển ngôn ngừ.

 • –  Trẻ tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính mat sức nghe ớ những giai đoạn đau của sự phát trièn ngôn ngừ.

 • –  Trẻ mat sức nghe khi ngôn ngừ đà hình thành.

Thứ ba phàn loại trỏ theo mức độ phát triển ngôn ngừ.

 •  Trê điếc và không có ngôn ngừ (mà chúng ta thường gọi là trê điếc câm) là nhũng tre mat sức nghe đen mức mat luôn cà khá nâng ngôn ngừ cũng như khả năng làm chu ngôn ngừ.

 • –  Trê điếc với ngôn ngừ hạn che: là những tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính trê mat thinh lực khi mà ngôn ngừ thực tế của chúng đà được hình thành. Với những trè này chúng ta co gang gìn giừ và phát huy kỳ năng vả von từ ngừ đà có ỡ chúng.

 • – Tre nghe kém là những trè bị phá huỷ một phan chức năng thinh giác. Tuỳ theo sức nghe còn lại. một so trè trong nhóm trê này có thê tự nam ngôn ngừ ớ một mức độ nào đó trong quá trinh giao tiếp. Tuy nhiên, ngôn ngừ tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính này can phái được điêu chinh trong quá trình giáo dục.

 • IV.  Ảnh hưởng CÚÍ1 tật điếc đối vói sự phát triển của trẻ

Anh hướng chinh cùa việc điếc là tới kliã năng giao tiếp bảng ngôn ngừ nói của trê. Mức độ phát triển ngôn ngừ nói của trẻ phụ thuộc các yếu tố sau:

Mức độ điếc

Hình dạng (độ doc) cua thính lược đồ

Thời gian bị tật điếc (trước hay sau thời ki phát triền ngôn ngừ) Chat lượng tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính máy trợ thinh

Can thiệp sớm hay muộn

Chat lượng của can thiệp sớm

Trí tuệ của trê

 • –   Thái độ eúa gia đình tre có thê ánh hương tới sự phát triển ngôn ngừ và lời nói của trè Neu trê khiếm thinh có khó khăn về giao tiếp sè anh hướng đến việc học tập, việc làm, vị trí trong xà hội.

 • V. Một số đặc điểm tâm lý cùa trè khiếm thính

 • 1. Cam giác, tri giác

Như ta đà biet, cam giác tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính vả tri giác là nền tâng cũa nhận thức. Chúnglà những nguồn gốc cơ bân của nhừng kiến thức mà chúng ta nhận thức được ớ the giới xung quanh. Trong nhũng dạng cam giác khác nhau thi cám giác nghe và câm giác nhìn có ý nghĩa chu yếu. Chúng ta sống trong thế giới của âm thanh, của hình dạng và màu sắc.

Nhừng nguồn thòng tin như phát thanh, truyền hình, phim anh. sân khau, âm nhạc về nhiêu mật đưa đến tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính câm giác nghe. Tat nhiên câm giác nhìn cùng đóng một vai trò quan trọng. Nhưng mắt sức nghe sè làm cho đứa trê mất khâ năng tri giác binh thường về nhừng nguồn thông tin này. Trong việc tiếp nhận ngôn ngừ, cam giác và tri giác nghe có một vai trò đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở này diễn ra sự phát triên các hình thái chu động và bị động cua lời nói. Nghe được tiếng nói cùa người xung quanh, đứa trè bẳt tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính đau bất chước và bập bẹ được những từ đau tiên. Nhờ lời nói đứa trê nhận được những thông tin cơ ban, lình hội những kiên thức và kinh nghiệm mà người lớn truyền cho nó.Sự phá huỷ tri giác và tiếng nói của người xung quanh tự nhiên sè kéo theo sự phá huỷ quá trinh hĩnh thành ngôn ngừ tích cực. Trè khiếm thinh không thê tự mình lĩnh hội được ngôn ngừ. Trong thực tế, trè khiêm thinh sè bị câm nếu nó không tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính được phát hiện sớm nhũng khó khản về thính giác và được hỗ trợ bang nhùng phương pháp chuyên biệt trong việc tiếp nhận ngôn ngừ.

Ngày nay trong giáo dục trê điếc đang áp dụng rộng rài nhùng phương tiện kỳ’ thuật khác nhau giúp phát triên và kích thích cam giác nghe còn lại. Nhừng phương tiện này có thê chia thành: nhùng phương tiện nhìn, phương tiện âm thanh và những phương tiện sứ dụng tinh nhạy càm xúc giác -rung. Vi dụ máy trợ tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính thinh, những thiết bị khuyếch đại âm thanh, những máy rung biến đôi những tín hiệu âm thanh thành những tin hiệu quang học, những máy rung biến đôi dao động âm thanh thành nhùng dao động điện do nhũng bộ phận phân tích xúc giác-rung thu nhận.

ơ trẻ khiếm thinh, do thiến cam giác nghe hoặc cam giác giác nghe bị phá huỷ, căm giác thị giác và câm giác vận động có một vai trò đặc biệt quan trọng. Thị giác cua tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính tre khiêm thính trớ thành chù đạo và chú yếu trong việc nhận thức thế giới xung quanh và trong việc tiếp nhận ngón ngừ. Trê binh thường học nói chu yen dựa trên cảm giác nghe và vận dộng, còn tri giác thị giác đóng vai trò thứ yếu. Điêu này hoàn toàn ngược lại với trê khiếm thính. Cùng với câm giác vận dộng, cảm giác tri giác nhìn trơ thành nen tang đè hình thành tiếng nói. Thậm chí trê khiếm thính có thê tiếp nhận tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính ngôn ngừ chi dựa trên tri giác nhìn. Rat nhiều nhùng nghiên cứu đà chứng minh rang câm giác và tri giác ờ trê khiếm thinh không kém so với trẻ nghe được, thậm chi còn tích cực và tinh nhạy hơn. Bời vậy, trê khiêm thính thường đê ý lìhừng chi tiết nho cua the giới xung quanh mã trè binh thường không dè ý đen. Ví dụ:

 • – Phân biệt mau sắc: việc phân biệt những màu săc gan giong nhau như: xanh, đó tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính , da cam thi trê khiêm thinh phân biệt tinh te hơn so với trê binh thường.

 • – Phân biệt người tiếp xúc: trê khiêm thinh có thè nhận thay từng chi tiết về khuôn mặt, thân hình, cách ăn mặc, màu sắc và chat liệu cua quan áo nhanh hơn so vớitrè binh thường.

 • – So sánh những bức tranh vỗ cua tré khiếm thinh với trè binh thường chúng ta cũng thay nhùng bức tranh vẽ cùa trê khiếm thinh có nội dung phong phú, tý tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính mi hơn và đặc biệt là khi vè người, tré khiếm thính thường thê hiện đay đú hơn nhùng phan quan trọng của cơ thè người và rắt chủ ý đen sự cân xứng trong việc mò tà chúng so với tre binh thường, nhưng chúng lại thường gặp khó khăn đối với nhừng bức tranh biêu thị mối quan hệ không gian.

ơ tre khiêm thính, tri giác phân tích thường trội hơn tri thức tông giác. Mặc dù tất cả nhùng khó khăn tâm lý và sự tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính phức tạp của quá trinh tri giác nhìn doi với ngôn ngừ nói, trè khiếm thính thường làm chúng ta ngạc nhiên bang khả năng dùng thị giác tiểp nhận và phân biệt tinh te những gi mà chúng ta nói với chúng. Ngoài ra xúc giác và càm giác vận động đóng vai trò quan trọng trong quá trinh nhận thức của trê khiếm thinh.

Cám giác vận động báo hiệu cho chúng ta vì sự vận động cúa các bộ phận của thân thê. mức độ căng của tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính cơ cùng như sự vận động của cơ quan ngôn ngừ. ơ người bình thưởng có ton tại moi liên hệ chặt chè giừa cơ quan thính giác và vận động. Ở trẻ khiếm thinh, sự mất thinh lực không chi ảnh hường xấu đen sự vận động của bộ máy hô hap mà còn anh hướng đen sự phối hợp các động tác của cơ thê. Vi vậy, trê khiếm thinh thường vụng về không khéo léo. rat khó khăn với nhừng kỳ năng lao động và thê tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính thao đòi hói sự phối hợp tinh tế và sự thăng bang của các động tác. Điêu này được giãi thích là do bộ máy tiền đình củng như nhùng diêm cuối dây than kinh của cơ quan vận động bị t ôn thương. Xúc giác-rung cúa trè khiếm thính là dặc thù và độc đáo nhát. Đây là phương tiện quan trọng trong tiếp nhận ngôn ngừ cho trê khiếm thính. Vậy chúng ta dã biết gi về dạng cám giác này? Đau thế ký XIX, E tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính .p.Nauman đà nghiên cứu và chi ra nhừng tính chat cơ bân cùa loại câm giác này như sau:

 • 1. Nhùng xúc giác-rung về bân chất là nhùng câm giác sơ đăng, là một bộ phận cấu thành cua nhũng dạng cám giác khác.

 • 2. Sức nghe binh thường hạn che và kìm hàm sự phát triển và sự nhạy bén cua những cám giác vả xúc giác rung.

 • 3. về mặt tính chat, nhừng cam giác này gan gùi xới những câm giác vận tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính động và những cám giác về vị trí trong không gian.

 • 4. Giừa câm giác nghe vả xúc giác-rung tồn tại một mối liên hệ chức năng.

 • 2. Đặc đìêm ngôn ngừ cua tre khiêm thinh

– Thành phan cấu tạo tiếng nói vả sự phá huý chức năng ngôn ngừ:

Tiếng nói và ngôn ngừ là công cụ mạnh mè đê nhận thức the giới xung quanh.Nhờ từ ngừ. con người có khá năng khái quát hoá, trừu tượng hoá. Con người tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính có thê nhận thức cã nhùng đặc tính của the giới xung quanh mà sự quan sát. tri giác không thê cam nhận được. Sự phát triên trí tuệ cua tre phụ thuộc

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thành Ngữ Có Yếu Tố Mặt Trong Tiếng Việt (Có Đối Chiếu Với Tiếng Thái)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NHÀ THUỐC THANH TÚ 3
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
88.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khảo sát sự thay đổi cung lượng tim ước tính trong phẫu thuật tim hở
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi dna sử dụng phương pháp tìm kiếm tƣơng tự nhanh luận
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính
tiểu luận tổng hợp trẻ khiếm thính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart