(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

Add your review

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

fff

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

fff

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

fff

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

fff

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

fff

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

fff

CỘNG HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập – Tự do – Hạnh phúc

-……—0O0————-

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Đơn vị thực tập: cóng Ty TNHH XD TM DV HÚNG TIÊN PHÁT Có trụ sở tại: 159A Kinh Dương Vương, p. 12, Quận 6, TP. Hó Chí Minh Điện thoại: 028.3762 8974

Website: http://hungtienphat.vn

Email: hungtienphatl59@gmail.com

Xác nhận:

Anh/chị: Dương Chí Duấn

Sinh ngày: 04/12 (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025 /1980 Só CMT: 385 270 945

Sinh viên lớp: OD28

Mã Sinh viên: 15C-42-40.1-02657

Có thực tập tại đơn vị (Công ty) trong khoảng thời gian: 01/10/2018 đến ngày 30/11/2018

Nhận xét:

………Ngày…. tháng …. nảm…….

Xác nhận cúa đơn vị thực tập

Chừ ký và dấu xác nhận của cơ

quan

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025 TRUNG TÀM ĐÀO TẠO E – LEARNING

NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

….Ngày…..Tháng

Năm ….

Giàng viên hướng dẩn

TOPICA

CiiitaAh rauc Turin UT na OUÚC it

PHIẾU BÀI TẶP VẶN DỤNG TRƯỚC TÓT NGHIỆP

 • I. Yêu cầu

 • –  Anh Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giãi pháp tương ứng có thể vận đụng tại doanh nghiệp nơi Anh Chị đang còng tác hoặc thực lập.

 • –  Nếu Anh Chị xây dựng ý tường kinh doanh (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025 riêng thi hãy nêu những vấn đề và giãi pháp liên quan trực tiếp tới ý tưởng kinh doanh cùa bân thân. (Đối với trường hợp này không cần xin xác nhận của doanh nghiệp)

 • II.  Thông tin học viên:

 • –  Họ và tên học viên:

 • –  Mà học viên :

 • –  Lớp:

 • –  Ngành:

 • –  E)ơn vị thực tập (hoặc công lác

 • –  Cán bộ quán lý trực tiếp tại đơn vị thực tập (hoặc công lác):

 • –  Điện thoại: 0935 (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025 532 733

 • – Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: XẨY DựNG KÉ HOẠCH KINH DOANH CƯA CÀ MAU TẠI CÒNG TY TNHH XD TM DV HÙNG TIEN PHÁT ĐEN NÃM 2025

III. Nội dung bài tập

<<<123>>>

STT

VẤN ĐÊ ĐÃ GẬP

GIÃI PHÁP ĐÂ NÊU

MÒN HỌC LIÊN QUAN

GIẢNG VIÊN HD MÒN HỌC LIÊN QUAN

KIẺN THI < THỰC TÊ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN

1

Pliãn phối cho nhiêu đại lý

Xây dimg mô hĩnh tiêu chuẩn

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát

 • – ThS. Nguyền Thi Huyền.

 • – ThS. Phạm Ngọc Lãn-Phó giám đốc- Công ty TNHH Thiết bi giáo dục Yên Há

Phát triền hê thống thành chuồi cung ứng

<<<123>>>

2

Kinh doanh mua bán trực tuyến

ứng đụng bán hàng online trên website cùa Công ty. facebook….

Thương mai điện từ (QT306)

 • – TS. Nguyễn Till Thu Hà,

 • – KS. Hoàng Thi Hué-Tnrớng phòng Phát triền dư (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh

/1—1.—–A       ___

Phát triền hè thống bán hàng online

<<<123>>>

triền Công nghê 3T

3

Kính doanh sân phám dịch vụ mới

Lập các dự án đàu tư. đánh giá hiệu quá dự án

Quan tri dự án đầu nr (QT308)

 • – ThS. BÙI Thi Minh Thu.

 • – Hà Auỉì Tuẫn. Giám dóc điều hành (CEO) Senziny Việt Nam

Lập dự án. ké hoạch kinh (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm

4

Tư vấn khách hãng đầu hr dự án hạ tầng Còng nghệ thòng tin

Tư vấn. hồ trợ đưa ra giải pháp tron gói cho khách lìàng xem xét quyết đinh

Quản tri kinh doanh (QT306)

Quản tri dự án đầu nr (QT308)

 • – ThS. Phạm Ngọc Lãn-Phó giám đốc- Còng ty TNHH Thiết bĩ giáo dục Yên Há.

 • – Hà Anh Tuấn. Giám đốc điều hành (CEO) (Tiểu luận) xây dung ke

Tố chức thlết kế mầu các giãi pháp dịch vụ hạ tằng CNTT cho khách hàng doanh nghiệp lã

Xác nhận của đơn vị công tác (hoặc đơn vị thực tập)

(Ký tên và đóng dấu)


…………….Ngậy… tháng… năm 2018

Học viên

(Kỷ và ghi rờ họ tên)


MỤC LỤC

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

PHIỂU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH ÀNH

LỜI MỞ ĐẦU

 • 3.  (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty

tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

CHƯƠNG 2: KÊ HOẠCH MARKETING

 • 2.1.1. Vai trò cùa kế hoạch marketing

 • 2.1.2.  Các bước xây dựng kế hoạch marketing (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025 5

 • 2.1.2.1.  Phân tích thị trường và chiến lược Marketing hiện tại….5

 • 2.1.2.2.  Phân tích thị trường và chiến lược Marketing hiện tại….6

 • 2.1.2.3.  Phân tích SWOT ( Strengths, Weaknesses,

Opportunities, Threats)

8

 • 2.1.3.  Phân tích mòi trường marketing của doanh nghiệp (Tiểu luận)

xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025

 • 2.1.4.3 ………………………………………………………………………………

Định vị thị trường

2.2.2.1………………………………………………………………………………

Khách hàng:

 • 2.2.2.4 ………………………………………………………………………………

Công nghệ (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025 sàn xuất:

CHƯƠNG 3: NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINHDOANH

3 (Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025 .2 Doanh thu và lợi nhuận

CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHẢN sự

nhân sự

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025
(Tiểu luận) xây dung ke hoạch kinh doanh cua cà mau tại công ty tnhh xd tm dv hùng tien phát đen năm 2025
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart