tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

fff

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

fff

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

fff

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

fff

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

fff

tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

fff

TÌM HIẺƯ C ẢU TAO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỌNG CỬA MÁY NHIEU XẠ TIA X D8-ADVANCE

Luận vãn tốt nghiệp

Ngành: sư PHẠM VẶT LÍ

Chuyên ngành: sư PHẠM VẬT LÍ- CÔNG NGHỆ

Giáo viên hướng dẫn:               Sinh viên thực hiện:

Ts. Nguyễn Trí Tuấn Nguyễn Thị Diễm Thi

Mã sỐSV: 1110276

Lóp: TL1192A1

LÒI CÂM ƠN

Đê hoàn thành được quyên luận vãn này. em xin chân thành cam ơn TS. Nguyền Tri Tuấn đà hướng dản, truyền đạt nhừng kiến thức quý giá. theo dòi và giúp đờ em trong suốt quá trinh thực tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance hiện đề tải.

Em xin chân thanh cam ơn quý Thầy. Cô thuộc bô mòn Vật Lý – Khoa Sư phạm – Trường Đại học cần Thơ. các Thầy. Cô đà truyền đạt kiến thức và và tận tinh hướng dần trong suốt thời gian em học tập tại trường giúp em tự tin hơn trong quá trình học tập.

Em cũng xin chân thành câm ơn bạn bê đã tận tình chi bảo, động viên, giúp dở em trong quá trinh học tập cũng như tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance nghiên cứu.

Xin gứi lời câm ơn sâu sắc đen gia đình và người thân đà luôn quan tâm. đông viên và là chồ dựa về tinh thần và vật chất cho em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Xin chân thành cám ơn’

Cần Thơ. ngày 27 tháng 4 năm 2015

Tác già

LÒI CAM ĐOAN

TÔI xin cam đoan đây là còng trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance kết quả phân tích trong luận vàn là hoàn toàn trung thực và chưa từng được còng bố trong bất kỳ còng trinh nghiên cửu não trước đây.

Mọi tham khào, trích dẫn đểu được chi rô nguồn trong da nil mục tài liệu tham khảo cúa luận văn

Giáo viên hướng dần


Cần Thơ. ngày 27 tháng 4 năm 2015

Tác giả

Nguyền Trí Tuấn

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỬVIÉT TẮT

<<<123>>>

Kí hiệu

E

Tên tiếng Anh

Energy tìm hiểu cấu tạo, nonvêi m hr>Qt đnn<T r-n-.i mró

Tên tiếng Việt

Nàng lượng

nií

Effective mass of electron

Khối lượng hiệu dụng cua diện tư

À,

Wavelength

Bước sóng

1′

frequency

rằn số

c

Constant

Vận lòe ánh sáng

SWL

XRI)

Short wavelength X-ray diffraction

Sóng ngẩn Nhiều xạ tia X

DANH MỤC C ÁC BẢNG

<<<123>>>

Stt

Tên bàng

Trang

1

Bang 1.1 Phàn loại mạng tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance không gian theo hệ tinh thề

3

2

Bang 1.2 Công thức tính khoang diiki các giừa các mặt Lân cận phang tinh thể của các hệ tinh thể.

9

3

Bâng 1.3 : Một sô bước sóng được dũng thòng dụng

18

4

Băng 1.4 Dạng tòng binh phương của một sô chi sô Miller cho hệ lập phương

26

5

Bang 2.1 Thòng số kỳ thuật cua máy tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động

29

6

Bang 2.2 Kích thước trung bình cua tinh thê ZnO tông hơp bằng phương pháp đồng kết tũa ti lệ mol ZnCh/(NH4)2CO3 là 1/1

48

7

Bang 2.3 Kích thước trung bình cua tinh thê ZnO tống hơp bằng phương pháp đồng kết tũa ti lệ mol ZnCh/fNHAzCOj là 1/2

49

8

Băng 2.4 Kích thước trung bình của nano tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance tinh thề ZnS được thủy nhiệt ờ 200 °C trong 4 h, 7 11 và 4 h có chat hoạt động bề mặt acrylamide

51

9

Băng 2.5. Kích thước trung binh của hạt nano tinh thể ZnS được tổng hợp bang phương pháp hồ trợ vi sóng

51

DANH MỤC C ÁC HÌNH VẼ VÀ ĐÒ THỊ

<<<123>>>

Stt

Tên hình vẽ và đồ thị

Trang

1

Hình 1.1 (a) Mạng tìm hiêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance không gian của vật ran tinh thê lý tướng, (b) Ỏ đơn vị và hằng số

2

2

Hình 1.2 Mười bốn ô đơn vị mạng Bravais được nhóm theo hệ tinh thê

4

3

Hình 1.3 Các yen tố đối xứng đối với mang tinh thê

5

4

Hình 1.4 Chi sò Miller của một số mặt tinh thè lập phương quan trọng: (a)(100), (b tìm hiêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance )(^——-771-—-. . …-7—

6

5

Hình 1.5 (a) Mặt tinh thê lập phương có giao điềm phân sổ và ( b) mặt qua gôc tọa độ các mật có màu xám.

7

6

Hình 1.6 Hình ò cơ ban lập phương nhìn từ trên xuống cho thấy khoảng cách giừa các mặt phăng (110). d 110

8

7

Hình 1.7 Khuyết tật điêm nút khuyết tìm hiêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance , (b)khuyết tật ngoài nút nguyên tử xen kè. (c) nút khuyết đòi cation-anioní khuyết tật Schottky ) và nút khuyết cation (khuyết tật

11

8

Hình 1.8 (a) Hình phổi cành chi rò vị tri xung quanh lệch biên, (b) hướng cua vector trược.

12

9

Hình 1.9 Thang sóng điện từ

13

10

Hi nil 1.10 Hi nil vè mật cắt câu tạo cúa ống phát tia X

14

11

Hình 1.11 Minh họa quá trình ion hóa lóp trong và phát xạ tia X đặc trưng

15

12

Hình 1.12 Sơ đồ phô tia X cua Molipden với thề ứng tốc khác nhau

16

13

Hình 1.13 Sự di chuyên cua electron trong nguyên tứ tạo thành tia X đặc trưng Ko và K.&

tìm hiêu cấu tạo,

14

Hình 1.14 Phố tia X cua moỉipđen ớ thê 35 kV

18

15

Hi 1111 1.15 Nhiều xạ tia X bời các mặt phảng của nguyên tứ

20

16

Hình 1.16 Sơ dồ nhiễu xạ tia X băng phương pháp nhiều xạ chụp ãnli Laue

22

17

Hình 1.17 Phim đặt trước tinh thề (a ) và phim đặt sau tinh thê (b) đế chụp tia X tìm hiêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance

23

18

Hình 1.18 Phổ của NaCl với catot Là Cu. góc quét 20 từ 0 đến 90°

24

19

Hình 1.19 Nhiều xạ kề

25

20

Hình 1.20 Giàn đo nhiễu xạ tia X cua mầu Z11S

26

21

Hi nil 2.1 Máy nhiều xạ tia X D8-Advance

28

22

Hình 2.2. Dừ liệu nhiều xạ (Trung tâm tìm hiêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance dừ liệu nhiều xạ quốc te – International Center for Diffraction Data-ICDD). PDF-2, ban quyền 2013)

30

23

Hình 2.3 Nguồn tia X

31

24

Hình 2.4 Hệ kính TWIN sir dụng khe cơ giói

31

25

Hình 2.5 Hệ thống làm mát Chiller

32

26

Hi nil 2.6 Bệ đê mầu

32

27

Hi nil 2.7 ( tìm hiêu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance a) Bệ đê mầu chặt xích XYZ và (b) bệ dê mẫu chặt xích Eulerian

33

28

Hình 2.8 Đầu thu Lynxeye

33

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Cổ phần hoá các doanh nghiệp thành viên của công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kỹ thuật matrix factorization trong xây dựng hệ tư vấn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sự Phát Triển Tâm Lý Trẻ Em Tuổi Thiếu Niên (12 – 17 Tuổi )
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Đề Tài Nckh) Báo Cáo Nghiên Cứu Phân Tích Chuỗi Giá Trị Dừa Bến Tre
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance
tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nhiễu xạ tia x d8 advance
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart