Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn

Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn

fff

Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn

fff

Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn

fff

Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn

fff

Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn

fff

Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn

fff


  • I, Mở dâu

Các cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận cấu thành bộ máy nhã nước, có chức năng thực thi công tác quan lý nhà nước, hoạch định và thực hiện các chinh sách phát trièn kinh tế xà hội. Do đó kinh phí dành cho các đơn vị hành chinh chi tiêu, hoạt động là một phan của Ngân sách nhã nước, nó là điêu kiện quan trọng đẻ đâm bão duy tri hoạt động của các cơ quan hành chinh, Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn nâng cao hiệu lực, hiệu quá hoạt dộng cùa bộ máy nhà nước. Van dề đạt ra chinh là chế độ chi tiêu hành chính tại các đơn vị này diễn ra như the nào, có hợp lý và có những vướng mắc nào không?

Chính vi the, phạm vi bài tập học ki cua minh em xin chọn và trinh bày về vấn đề: “Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn chi tiêu hành chính ớ một don vị mà em lựa chọn"

  • II, Nội dung vấn đề

1, Khái niệm chế độ chi tiêu hành chính

Chi ngân sách nhã nước là hoạt động nham sử dụng quỳ ngân sách, là quá trình phân phôi nguôi tiên tệ nam trong quỳ ngân sách nhà nước đè chi dũng vào những mục đích khác nhau. Nó bao gom việc phân phoi và sứ dụng quỳ ngân sách nhà nước theo dự toán ngân sách đà được chú thê quyền lực Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn nhảm duy tri sự hoạt động của bộ máy nhà nước và bão đâm nhà nước thực hiện được các chức năng cua minh. Chi ngân sách nhà nước là hoạt động được tiến hãnh bời hai nhóm chu thê: nhóm chù thê đại diện cho Nhà nước thực hiện việc quân lý, phân cap. thanh toán các khoăn chi ngân sách nhà nước: nhóm chu thê sừ dụng ngân sách.

Nhóm thứ nhất bao gom Bộ tài chính, sớ tài chính, phòng tài chính, Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn sớ ke hoạch và đâu tư và kho bạc nhà nước

Nhóm thứ hai gom các chù thê sứ dụng ngân sách, nhóm này rat đa dạng nhưng có thê khái quát thành ba loại: các cơ quan nhà nước, kê các các cơ quan hành chinh thực hiến khóa biên che và kinh phi quân li hành chính: các đơn vị, kê cá sự nghiệp có thu; các chú dự án sư dụng kinh phi ngân sách nhà nước.

Chi tiêu hành chinh có thê Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn hiểu là việc sử dụng ngân sách nhà nước cùa các đơn vị hành chinh đê thực hiện nhiệm vụ, chức năng cua minh theo đúng quy định cùa pháp luật. Chi hành chinh là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chi tiêu công. Neu như chi tiêu công là các khoản chi tiêu của Nhà nước nham thực hiện các chức năng von có của Nhà nước thi chi tiêu hành chinh là một bộ phận cùa chi tiêu còng nhăm duy tri hoạt động cua bộ máy nhà Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn nước trong quá trinh thực hiện các chức nâng của minh. Đây là khoản chi tiêu mang tính thường xuyên, duy tri hoạt động hàng ngày của toạn bộ hệ thống bộ máy nhà nước được thành lập từ trung ương đến địa phương, trên tất cá các ngành, lình vực của đời sổng xà hội và là một bộ phận của cho thường xuyên ngân sách nhà nước.

ơ Việt Nam, việc quán lý và quy định vấn đề chi tiêu cùa các cơ quan hành chinh Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn do Bộ tài chính chịu trách nhiệm là chủ yếu. Bộ tài chinh đà ban hành rat nhiều văn bân và liên tịch ban hành cùng với các cơ quan quàn lý nhà nước khác. Và các cơ quan hành chính ớ địa phương các cap cùng ban hành quy định cụ thê cho bộ phận của minh về việc chi tiêu hành chinh.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc bộ máy nhà nước là nhùng đơn vị có nhiệm vụ cung cắp các dịch vụ Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn công cộng cho xà hội. Nguồn tài chinh cho các đơn vị này hoạt động chủ yếu dựa vào nhừng khoăn cap phát theo che độ từ Ngân sách nhà nước. Ngoài ra. còn một sổ khoăn thi khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, các khoản thu do đem vị tự khai thác, hoặc quyên góp, tặng biếu không phải nộp ngàn sách nhã nước.

2, Nội dung chế độ chi tiêu hành chính ờ Việt Nam

2.1, Nội dung chi hành chính Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn ơ Việt Nam

Trên cơ sở hệ thống mục lục chi ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/6/2008 ban hành hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, nội dung chi hành chinh gom các nhóm cơ bàn sau:

  • – Nhóm chi thanh toán cho cá nhàn như: tiền lương, tiền công tra cho lao động thường xuyên theo hợp đồng; phụ cấp lương; sinh hoạt phi cho cán bộ đi Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn học; tiên thưởng; phúc lợi tập thê, các khoăn đóng góp trong đó chi cho tiên lương là khoán chi chiếm tỷ lệ dáng kê trong tông chi ngân sách Nhà nước.

  • – Nhóm chi về hãng hóa. dịch vụ gồm các mục chi: thanh toán dịch vụ công cộng ( tiên điện, tiên nước, tiên điện thoại, tiền vệ sinh, môi trường. tiên khoán phương tiện theo che độ. tiền khác); vật tư văn phòng ( văn phòng phẩm, vật Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn tư. cóng cụ văn phòng, khoán văn phòng, vật tư văn phòng khác); thông tin. tuyên truyền . liên lạc ( cước phi điện thoạt, fax. báo. tạp chi…); hội nghị; còng tác phi ( tiên vé máy bay, tàu xe. phụ cap còng tác phi. tiền thuê phòng nghi…); chi thuê mướn:…

  • – Nhóm chia nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành

  • – Nhóm chi khác: là những mục đích có thời hạn tác động ngẩn và phục Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn vụ trực tiếp cho hoạt dộng cùa bộ máy nhã nước.

2.2, Nội dung chi tiêu công ờ các đon vị hành chính

Trong nhưng năm qua. kinh phi chi hành chinh ngày càng tâng nhưng vần còn khoang cách so với nhu cầu chi tiêu thực te phát sinh tại các cơ quan nhà nước. Đê giài quyết mâu thuần này không thê chi thực hiện các biện pháp tăng chi ngân sách nhà nước mà vấn đẻ đặt ra là phái xây dung dược cơ chế quan lý vả Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực dành cho các cơ quan nhà nước đồng thời đê đâm bào tiết kiệm, chống làng phí. Nhà nước đà tiến hành rà soát các khoản chi hành chinh trên tinh than dam bào chi tiêu tiết kiệm chỏng làng phí. Năm 2001 thủ tướng chinh phù đà ki Quyết định so 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 ban hành chương trinh tỏng thê cãi cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn , theo chương trinh này, cái cách hành chinh được tiến hành động bộ toàn diện trong đó có nội dung về cài cách tài chính công, thực hiện che độ khoán cho trong cơ quan hành chinh và che độ tự chu về kinh phi đoi với đơn vị sự nghiệp nhằm giam dan chi từ ngân sách nhà nước tiến tới thực hiện che độ tự quan tài chinh là những nội dung mang tinh giãi pháp quan trọng. Đê tạo cơ sờ pháp lý cho việc thực hiện từng Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn bước che độ tự chu tài chinh ngày 17/12/2001 thú tướng chính phú ban hành quyết dịnh so 192/QĐ-TTg về mớ rộng thi diêm khoán biên che và kinh phí quan lý hành chinh đối với các cơ quan hành chinh nhà nước. Trên cơ sở kết qua áp dụng thi diêm che độ tự chù, tự chịu trách nhiệm tại một so cơ quan, đơn vị, Chinh phu đã ban hành:

  • – Nghị định số 10/2002/NĐ- Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn CP ngày 16/1/2002 về ché độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

  • – Nghị định số 10/002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu

  • – Nghị định số 130/2005 NĐ-CP cua chính phù quy định chế độ tự chú, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế về tài chinh đối với đơn Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn vị sự nghiệp công lập

Giừa ngân sách nhà nước, các quỳ tài chinh và tài chinh của các đơn vị hành chinh luôn có moi quan hệ chặt chè với nhau, trong đó ngân sách nhà nước có vai trò quan trọng và chi phối các thành to khác. Một bộ phận rat lớn của chi ngân sách nhà nước được các cơ quan hành chinh, đơn vị sự nghiệp sử dụng trực tiep, do dó hiệu qua tâi chính cúa các khu vực này có ánh hương Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn trực tiếp đến hiệu quà chi ngân sách nhã nước. Ngược lại, quy mô và hiệu quà của ngân sách nhà nước cũng sè quyết định, chi phối tiêm lực và hiệu quà tài chinh của các dơn vị hành chinh. Việc chi tiêu hành chinh của các cơ quan hãnh chinh được thực hiện theo sự hướng dẫn, chi đạo cùa các cơ quan, thủ trưởng cơ quan có thâm quyền trong việc phân phối, tỏ chức thực hiện việc chi tiêu ngân sách nhà nước. Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn Trên cơ sờ sự hướng dần, chì dạo đó, việc chi tiêu hành chính ơ Việt Nam hiện nay được thực hiện theo phương thức khoán chi hành chính. Trước đây trong thời ki bao cấp, nhóm chú thê sử dụng ngân sách nhà nước đều hoạt động trên cơ sớ chức năng nhiệm Ị1 do nhà nước giao vả kinh phí hoạt dộng do nhà nước cắp. Như vậy nếu hoạt dộng cùa họ nam ngoài danh mục nhà nước quy định thi sè không được cấp kinh Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn phí.

Chuyên sang cơ che thị trường, trong bối canh chuyên đôi cơ che hoạt động cua các cơ qua nhà nước, đơn vị sự nghiệp… can phái dôi mới cơ chế quan lý tài chính bang việc thực hiện khoán chi hành chính. Thực hiện khoán chi hành chính nhảm tạo thế chú động cho các cơ quan hành chính nàng cao chất lượng và hiệu quá hoạt động.

Việc đê cho các đơn vị hành chinh chù động trong chi tiêu hành chinh giúp xóa Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn bò sự binh quân chú nghĩa, xóa bo sự thiên vị trong quá trinh phàn bò ngân sách, loại bỏ dan cơ che xin – cho. Các cơ quan hành nhà nước xác định rõ khá năng bố trí ngân sách nhà nước cho đơn vị minh qua các năm nên chu động hon trong việc cân doi, sir dụng kinh phí hoạt động. Các bộ ngành dược và chú động hơn trong công tác quàn lý và phàn bô ngân sách cúa Bộ ngành minh khắc phục được tư Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn tưởng cả nệ, ngại va chạm nhiều có bất đồng ý kiến trong việc phân bô ngân sách xuống cơ quan cap dưới.

Đổng thời giúp công tác xây dựng dự toán đơn giàn. Thực hiện che độ khoán chi hành chính ệiúp xóa bò sự binh quân xà hội chủ nghĩa, xóa bỏ cơ chế xin – cho. Từ dó tiết kiệm được thời gian và kinh phí phục Ị1 cho chương trinh lập vả thâm định dự toán, tiện cho công tác quán lý, Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn theo dõi quyết toán.

Giâm bớt các thủ tục cap phát rườm ra của các cơ quan quân lí tài chinh ở các bộ ngành. Nhờ đó có thời gian còng sức tập trung vào việc xây dựng che độ chinh sách, hoạch dinh chính sách quan lý tâi chinh áp dụng trong Bộ ngành của mình.

Thông qua xây dựng quy che chi tiêu nội bộ, tạo điều kiện cho cán bộ, còng chức cơ quan, dơn vị hành chính tham gia và quá trinh Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn sir dụng ngân sách và kiêm soát việc sử dụng ngân sách của đơn vị mình, góp phan cài thiện tinh trạng công khai tâi chinh chi mang tinh hình thức như hiện nay. Thực hiện khoán chi hãnh chính khuyến khích tiết kiệm chi tiêu ngàn sách dê tảng cường trách nhiệm cho cán bộ. công chức trong cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Thực hiện khoán chi hành chinh các cơ quan quan lý hành chính nhà nước được giao quyền tự chi trong công Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn tác điều hành tô chức công việc, tự chù trong việc sir dụng ngân sách nhà nước, dành cho đơn vị minh đổng thời tự chịu trách nhiệm đoi với.

Năm 2002 ở nước ta đà có sự thay đỏi lớn trong lĩnh vực tài chinh công: chinh phũ quy đinh khoán chi hành. Lan đau tiên thư nghiệm thực hiện chét độ khoán chi hành chinh hay còn gọi là chét độ tự chú tài chính trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn công lập. năm 2005, sau 3 năm thử nghiệm quá trinh tông kết, đánh giá cho thay việc thực hiện chế độ khoán chi hành chính bước dầu mang lại những hiệu qua nhất dịnh đoi với sự phát triên cua các cơ quan, dơn vị thực hiện. Chính phú chu trương tiếp tục áp dụng che độ này bang việc ban hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2005 quy định che độ tự chù. tự Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn chịu trách nhiệm về sư dụng biên chế và kinh phí quan li hành chinh doi với các cơ quan nhà nước. Một năm sau đó Chính phũ lại tiếp tục ban hành Nghị định số 43/2006’NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm tò chức bộ máy, biên che và tài chính doi với đơn vị sự nghiệp còng lập thực sự trơ thành một nội dung quan trọng trong lình vực tài chinh công Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn cùa nước ta.

về nội dung cùa chế độ khoán chi hành chính, ta nhận thây thực hiện chế độ khoán chi hành tạo the chu động cho các cơ q KhoThuVien.com

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Chế tạo phôi hàn (Nghề Hàn Trình độ Trung cấp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường từ thực tiễn quận long biên, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình tin học ứng dụng trong kinh doanh phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn
Tìm hiểu chế độ chi tiêu hành chính ở Việt Nam và những nhận xét đánh giá về thực hiện chế độ chi tiêu hành chính ở một đơn vị mà em lựa chọn
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart