TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP

TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP

fff

TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP

fff

TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP

fff

TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP

fff

TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP

fff

TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP

fff

Báo cáo thực tập tôt nghiệp

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

KHOA VAN THƯ – LƯU TRỬ ………………….0O0……

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐÈ TÀI:

TÌM HIẺƯ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VÃN BẢN ĐÉN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XĂ TAM ĐIỆP

Thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền Lớp: Hành chính Văn thư K3 Cán bộ hướng dẫn: Vũ Thị Kim Anh ỉ am Điệp, TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VẦN BẢN ĐẾN Ở VẦN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP tháng 5 năm 2012

LỜI MỎ ĐÀU

Công tác văn thư là hoạt động đàm báo thông tin băng văn ban, phục vụ cho lành đạo, chi đạo, quân lý, điêu hành công việc cùa các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, tô chức kinh tê, tô chức Chính trị – xã hội, đơn vị ìi trang nhân dân.

Trước kia công tác Văn thư, Văn phòng được hiêu là loại hình công việc dơn gian, hành chính sự TÌM HIỂU CôNg tác quản lý và giải QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP vụ. Nhưng ngày nay xà hội dang ngày càng phát triên và thông tin là một yêu tố không thẻ thiêu phục vụ hoạt động quan lý Nhà nước, và công tác Vãn thư, Vãn phòng được xác định là loại hình lao động thông tin với tính sáng tạo và trí tuệ ngày càng cao.

Nhừng năm gân đây, công tác vãn thư có nhưng bước phát triển phong phủ và đa dạng đáp ứng yêu cầu cãi cách nền Hành chính Nhà nước nói chung và _ từng TÌM HIỂU CONG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BảN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP cơ quan nói rièng.Trong hoạt động quân lý Nhà nước, vãn bàn là cơ sở pháp lý, là căn cử đê giài quyết công việc dù lớn hay nhó. Việc ban hành một văn bán cỏ ý nghĩa quan trọng đối với moi cơ quan, nhưng vấn dề xư lý, giâi quyêt văn ban dó trong thực tế như thế nào mới là yếu tố quyết định. Quá trình quan lý và giãi quyêt văn bản đen nhanh hay chậm ánh hường rât lớn dên hoạt dộng TÌM HIỂU CONG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP cùa moi cơ quan, đơn vị, ảnh hường đèn công cuộc câi cách hành chinh cua dât nước. Đây chính là lý do tòi chọn Chuyên đề viết bài báo cáo khi kết thúc thời gian thực tập: “Tìm hiên công tác quàn lý bà giãi quyết văn bàn đến ờ Văn phòng HĐND và ƯBND Thị xà Tam Điệp9‘.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước dây là trường Cao dăng Nội vụ (tiền thân là trường Tiling học Vãn thư Lưu trừ được thành TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI quyết văn bản đến ở văn phòng HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP lập từ năm 1971). Nhà trường đà và đang tiên hành đào tạo ra những cán bộ chuyên ngành Văn thư, Lưu trừ, Quàn trị Vãn phòng, Quàn trị Nhân lực…với nhiều hệ đào tạo: chính quy, tại chức, nghề đê đáp ứng nhu câu công việc cùa xà hội. Nhà trường luôn nêu cao phương chàm trong còng tác giảng dạy và học tập: “Học thật, thi thật, ra đời làm thật”, vì vậy thực tập tôt nghiệp được TÌM HIỂU CONG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT vĂn bản đến ở Văn phòng HĐND và Ubnd thị Xã tam ĐIỆP coi là một giai đoạn quan trọng trong quá trình đào tạo. Đày là khoáng thời gian giúp sinh viên tiếp cận công việc nghề nghiệp thực te, va chạm và cung cô kiên thức, rèn luyện cho sinh viên có tác phong của một cán bộ văn thư, văn phòng năng dộng, tự tin trong công việc cũng như trong giao tiếp.

Được sự tiếp nhận cùa Văn phòng HĐND và UBNĐ Thị xà Tam Điệp, tôi đà den thực tập tại cơ quan từ ngày TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYếT Văn bẢn đến ở Văn phòng HĐND và UBND thị XÃ TAM ĐIỆP 10/4/2012 đen ngày 01/6/2012. Qua thời gian thực tập, với sự quan tâm, giúp dở cua Lành

đạo cùng cán bộ, công chức Vãn phòng, cùng sự nỏ lực của bàn thân tôi đà làm quen với các công việc mà chuyên ngành được thầy cô giảng dạy, áp dụng lý thuyết vào thực tế công việc, học hỏi nhiêu kinh nghiệm, rèn luyện tác phong còng việc của một cán bộ Vãn thư. Vãn phòng trong TÌM HIÊU CÔNG TÁC QUAN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BAN ĐEN Ở Văn phòng HĐND và UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP tương lai.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các Thay giáo, Cô giáo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã giảng dạy cho em những kiên thức chuyên ngành và kỹ năng nghiệp vụ làm cơ sờ tiếp xúc tốt với công việc. Qua bài báo cáo, tòi cũng xin gừi lời cam ơn sâu sắc tới tập thè Lành dạo, cán bộ, công chức ƯBND Thị xà Tam Điệp nói chung và Văn phòng HĐND và ƯBND Thị xà Tam Điệp nói riêng, dặc TÌM HIÊU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP biệt là bác Nguyền Thị Diên, chị Vù Thị Kim Anh dà trực tiếp hướng dan, chí bào, tạo diều kiện giúp đờ tôi hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp.

Trong quá trình thực tập do ban thân lân đầu tiếp xúc cỏ nhiều bờ ngờ với công việc, kinh nghiệm chưa có, nên bài báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế. Kính mong các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Vãn thư – Lưu trừ cùng Lành đạo, TÌM HIÊU Công tÁc quản lý và giải quyết văn BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP cán bộ còng chức Vãn phòng bò sung, đóng góp ý kiến đê bân thân cung cố kinh nghiệm và bài báo cáo thực tập của tôi được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành câm ơn!

Tam Điệp ngày 29 tháng 5 nam

2012

Sinh viên

Nguyen Thị Thanh Huyền

( HƯƠNG I: GIỚI THIỆU ( HUNG VẺ VAN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XẢ TAM ĐIẸP

I. CHỨC NĂNG, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ CẢU TÒ CHỨC CỦA UBND THỊ XA tìm hiểu công ’tác quản lý và GIẢI QUYẾT VAN bản đến ở van phòng HĐND và UBND thị

XÃ TAM ĐIỆP TAM ĐIẸP:

 • 1. Vài nét về Thị xã Tam Diệp:

Thị xà Tam Điệp (tinh Ninh Bình) được thành lập ngày 17/12/1982 nẳm ờ phía Tây Nam tinh Ninh Bình; phía Bắc giáp Thị xà Bỉm Sơn và huyện Hà Trung (Thanh Hóa); phía dông giáp Huyện Yên Mô, phía Tây giáp Huyện Nho Quan với tông diện tích dal tự nhiên 106,8 km2. Địa hình thuộc vùng bán sơn địa với 70% là diện tích TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP đồi núi. Thị xà có 09 đơn vị hành chính trực thuộc gôm 05 phường (Bắc Sơn, Tiling Sơn. Nam Sơn. Tây Sơn và phường Tàn Bình); và 04 xà (Đòng Sơn, Quang Sơn, Yên Sơn và Yên Bình). Với dân số 55.000 người, mật độ dân số tiling bình 510 người km2. Trong đó dân tộc Kinh chiêm phần lớn. dân tộc Mường chiêm 1,3%; có 02 tòn giáo chính: Phật giáo và Công giáo TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VăN bản đến ở văn phòng HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP (chiếm 7,3% dân số).

Năm trên trục đường chính với Quốc lộ 1A chạy qua nên Thị xà đà và dang là nơi thu hút nhiều nhà máy. khu công nghiệp với lình vực sán xuất rất đa dạng. Tì trọng ngành Công nghiệp -Xây dựng, dịch vụ: Công nghiệp – Xây dựng: 75%; Dịch vụ: 21%; Nông nghiệp; 4%. Địa bàn Thị xà có 10 nhà máy công nghiệp gồm sàn xuất xi măng, cán thép TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ Va giẢi quyết Văn bản đến ở Văn phòng hđnd và Ubnd THỊ XÃ TAM ĐIỆP , gạch tuynnel, nhà máy bao bì, chẻ biến nông sàn. sàn xuât giày da xuất khâu. Nông nghiệp chu yêu là trông cây công nghiệp: dứa, vải, lạc tiên, ngô rau…cung câp chu yếu cho nhà máy chẻ biên xuất khâu đồ hộp dông lạnh ra nước ngoài. Nơi đây cũng là mãnh đất anh hùng trong kháng chiến, có phòng tuyến Tam Điệp – Biện Sơn được coi là “Đêm trước” của chiến thăng Đống Đa mùa xuân năm TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP Kỷ Dậu 1789, Quang Tiling – Nguyễn Huệ đà đại phá 29 vạn quân Màn Thanh xâm lược, giai phỏng kinh thành Thăng Long. Và năm 1973, Binh đoàn Quyết Thắng tiên thân Quàn đoàn I ra đời lay đất Tam Điệp làm “Đại bàn doanh” và vào năm 1975, Binh đoàn Quyết Thăng đà thân tốc tiến vào Nam tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phan giài phóng hoàn toàn miền Nam thong nhất dắt nước.

Qua 30 phát triên và TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP trường thành, Thị xà Tam Diệp dà khảng định vị thế cua mình trên manh dât Ninh Bình. Đời sống nhân dân ngày càng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp                  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

được cãi thiện, an ninh, chính trị, kinh tế ngày càng được nàng cao, tạo tiền đe cho sự phát triển của Thị xà trong tương lai.

 • 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ƯBND Thị xã Tam Điệp: TÌM HIỂU cÔNg TAC quản lý và giải quyết văn bản ĐếN ở văn phòng HĐND và UBND thị Xã tam điệp

ƯBND do HĐND bâu ra, vừa là cơ quan giúp việc cho HĐND, vừa là cơ quan chap hành cùa HĐND Thị xà, là cơ quan hành chính ờ địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Pháp luật và các văn bàn của cơ quan Nhà nước câp trên, Nghị quyết cua HĐND cùng cap (Theo điều 02 Luật tồ chức HE)ND và ƯBnD số 11/2003 QH11 ngày 26/11/2003).

2.1: Chức nâng TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ xã TAM ĐIỆP , nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thị xã Tam Điệp:

UBND Thị xà giãi quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tồ chức HĐND và UBND năm 2003. ƯBND Thị xà tháo luận tập thè và quyết định theo đa số các van đề được quy định tại Điều 124 Luật Tố chức HĐND và UBND năm 2003 và các nhiệm vụ do Pháp luật quy định.

 • 2.1.1 Chức năng:

UBND Thị xà cỏ nhiệm vụ tô chức và chì đạo TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP việc thi hành Hiến pháp, Luật và các văn ban cua các cơ quan câp trên, Nghị quyết cùa HĐND cùng cấp. ƯBND Thị xã chi dạo các mặt hoạt dộng cùa ƯBND câp dưới trực thuộc.

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do Pháp luật quy định, ƯBND Thị xà ra Quyết dinh, Chì thị và tô chức thực hiện, kiêm tra việc thi hành các văn bân đó.

ƯBND Thị xà phối hợp với ƯBND Tinh, Thường trực HĐND và TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP các Ban cùa HĐND cùng cắp chuân bị nội dung các kỳ họp HĐND, xây dựng đề án HĐND xét và quyết định.

 • 2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:

Theo điêu 43 của Luật Tô chức Hội đông Nhân dàn và ưy ban Nhân dân ngày 26 tháng 3 năm 2003:

 • a. LĨBND Thị xà Tam Điệp có nhiệm vụ quân lý Nhà nước ở địa phương trong các lình vực nông nghiệp, làm nghiệp, công nghiệp, tiêu thù công nghiệp, thương mại, vãn hóa TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP , giáo dục, y tế, khoa học, báo chí, phát thanh, truyền hình và các lĩnh Nguyễn Thị Thanh Huyền                   Lớp: Hành chính Vãn thư K3

vực xà hội khác, quan lý Nhà nước về dàt dai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên, quan lý việc thực hiện tiêu chuân do lường chất lượng sàn phâm hàng hóa.

 • b. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiêm tra việc chấp hành Hiên pháp, Luật, các Văn bàn cùa Nhà nước.

 • c. Bào đàm an ninh, chính trị. trật tự xà TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP hội, thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng quốc phòng toàn dân, thực hiện che độ nghĩa vụ quân sự. chính sách đôi với các lực lượng vũ trang nhân dân ờ địa phương, quàn lý hộ khâu, hộ tịch, việc cư trù, di lại của người địa phương cũng như người nước ngoài ờ dịa phương.

 • d. Phòng chông thiên tai, báo vệ tài sán cùa Nhà nước, tô chức kinh te, tô chức xà hội? TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP báo vệ tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sân, quyền và lợi ích hợp pháp cùa công dân, chông tham nhùng, chông buôn lậu và các tệ nạn xà hội khác.

 • e. Tô chức thực hiện thu chi ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan khác đàm bào thu đúng, thu đu các loại thuế và các khoản chi khác ờ địa phương.

 • f. Quàn lý công tác tô chức, biên ché, TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP lao động, tiên lương, đào tạo đội ngũ viên chức Nhà nước và cán bộ cấp xà. phường.

 • g. Tò chức và chì đạo còng tác thi hành án ở địa phương theo quy định của pháp luật. Quàn lý địa giới hành chính, xây dựng đề án phàn vạch, điều chinh địa giới đơn vị hành chính ở địa phương đưa ra HĐND cùng câp thòng qua đê trình câp trên xem xét.

ƯBND Thị xà Tam Điệp chịu trách nhiệm và báo cáo công TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP tác trước HĐND và UBND cấp Tỉnh.

2.2: Cơ cấu tố chức của 1’BNI) Thị Xiì Tam Điệp:

(Xem Phụ Ị ực I).

ƯBND Thị xà Tam Điệp do HĐND cùng câp bầu ra gồm: Chu tịch và các Phó Chu tịch.

 • – Đ/c Vũ Ngọc Châu: Chu tịch ƯBND Thị xà Tam Điệp là người lành đạo và điều hành còng việc cua ƯBND Thị xà, chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ của mình theo TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP quy định. Chù tịch LĨBND Thị xà phân công công tác cho các Phó Chủ tịch và các thành viên cùa ƯBND Thị xà, người được phân công chịu trách nhiệm trước ƯBND Thị xà.

 • – Đ/c Dương Đức Đang: Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế.

Báo cáo thực tập tôt nghiệp                 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

– Đ/c Nguyễn Trung Phong: Phó Chù tịch phụ trách Vãn hóa – Xà hội.

Các Phó Chù tịch giài quyết công việc theo lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Chu tịch TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP ƯBND Thị xà và cơ quan Nhà nước câp trên.

Bên cạnh đó. ƯBND Thị xà côn có 12 phòng ban giúp việc khác:

1 – Phòng Nội vụ.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Lớp: Hành chính Vãn thư K3

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bảo hiểm xã hội huyện hoài ân, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật cho phát triển sản xuất lúa japonica ở vùng cao tỉnh yên bái
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu Viettel
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý mua nguyên vật liệu nội địa cho sản xuất tại công ty tnhh lg electronics vietnam haiphong
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP
TÌM HIỂU CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN Ở VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TAM ĐIỆP
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart