tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

fff

tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

fff

tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

fff

tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

fff

tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

fff

tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

fff

LUẬN r.í.v TÓTNGH1F.P

TÌM HIỀV HẠT NANO ri’ FfjO, VÃ NHÙNG ỪNG DỤNG TRONG Y SINH HỌC

MỤC LỤC

PHẤN MỚ ĐẢU

PHẤN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. TÔNG QUAN VẼ HẠ I NANO TỪ

tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP CHẺ TẠO IIẠT NANƠ TỪ Fe , o 4

 • 2.2.2.  Chế lạo hạt nano lừ tính bao tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong

y sinh học trong các liêu câu

CHƯƠNG 3. ĐIEU KIẸN VÀ ÚNG DỤNG HẠT NANO TỪ TRONG Y SINH

HỌC

 • 3.2.2. Ưng dụng cùa tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

hạt nano rir trong y sinh học

PHẢN KẾT LUẬN

TÁI LIẸƯ THaM khảo

PHẢN MÒ ĐÀU

 • 1. LÝ DO CHỌN ĐẺ TÀI

Công nghệ nano mới được biết đến trong vài thập kỷ gằn đày song nliừng thành tựu mả nó mang đèn tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học thật sự ân tượng với khoa học vã nhân loại. Y học và sinh học được xem lã hai lình vực hương nhiều lợi ích nhất từ công nghệ nãy. Vã vật liệu nano Là mục đích nghiên cửu quan trọng bậc nhâl của nó. (’ác vật liệu kích thước nano có khã nảng ứng dụng to lớn trong y sinh học vì chúng có kích thước lương thích với lề bào (10 100 ,11111). vius (20 – 450 mil), protein (5 – 50 mil tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học ), gen (2 X 10 – 100 mu). Các hạt nano có kích thước đù nhó đê có lliê dẻ dàng thâm nhập vào cơ thê mà không phá vờ các chức năng thông thường vã giúp chúng ta thao tác ơ quy mô phân tữ và tề bão.

Hạl nano o.xil sãl lừ I’CiOu với nhiêu đặc diêm lý ihú. kích thước chi lừ 1-100 nm. có hiệu ứng be mật đặc biệt, khã nang lưomg thích cao với nhiêu thực thê sinh tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học học, có thê diều khiển bang một tữ trường ngoài, nó là loại vật liệu tiềm năng cho công nghệ nano ứng dụng vào Irong y sinh học. Các hạt nano lừ đà bãl đâu được sứ dụng trong hàng loại lĩnh vực y sinh như chụp anh cộng hương, sensor, thăm dò. phân tích AND. diều trị ung ihư và xữ lý nước nhiễm bân…. Vật liệu nano lừ linh ihậl sự đang đi sâu vào đời sống hiện dại. chiếm một nghĩa rất tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học quan trọng dối với con người mà các vật liệu truyền thống không có dược. Nó mang dến một triển vọng mới trong cuộc chiến chống bệnh tật và bão vệ môi trường.

Vi vậy. em chọn dề tãi: Tim hiếu hạt nano từ FC3O4 và những ứng dụng trong y sinh học cho luận vãn lôl nghiệp cúa mình, đề lông hợp nhùng kiên thức cơ hán vê hạl nano từ nliẳm phục vu còng việc học tập và nghiên cứu.

 • 2. DÓI TƯỢNG NGHIỀN CÍJÌ) tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học

Dối lượng nghiên cứu cứa đề lài là hạl nano lừ Ec.ự>4 và nhùng úng dụng của nó trong y sinh học ớ nước ta và trên thế giới. Để tài thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết về cơ sớ khoa học và các phương pháp chế lạo hạt nano oxil sat từ; phân tích các ứng dụng cụ the của nó.

 • 3. GIÓI HẠN cf A DÈ TÀI

De tài dừng lại ờ mức độ tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học về lính chất, phương pháp chế tạo và ứng dụng của hạt nano từ FejOj trong y sinh học.

 • 4. MỤC DÍCH CỦA DÈ TÀI

 • – Cung cấp cơ sở lý thuyết về từ trường và hạt nano từ dề người dọc hiếu về hạt nano từ và khả năng ứng dụng cùa nô.

 • – Tìm hiểu một so phương pháp cơ bãn chê lạo hạt nano lừ.

 • – Nêu dược các ứng dụng quan trọng của hạt nano từ Fe3Ơ4 trong y sinh học.

LU£nKN2Z£NGHIEPTM==H£TN4N======NG=NG=SNG==NG===H=2=___________

 • (‘ung cấp cái tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học nhìn tồng quát về hạt nano từ.

 • 5. PHƯƠNG PHẤP VÀ PHƯƠNG TIẸN Tllực HIỆN ĐẺ TÀI

  • 5.1. Phương pháp nghiên cứu:

Đê hoàn thành đề tài này. em đã thực hiện việc nghiên cứu bảng các phương pháp sau

 • – Nghiên cứu, phân tích và tống hợp tải liệu.

 • 5.2.  Phương nện thực hiện đề tài

 • Tài liệu tham khảo: giáo trình, bài giảng, luận vãn tốt nghiệp Đại học. tài liệu từ sách báo, tài liệu Internet.

 • – Phương tiện tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học hỗ trợ: máy tính, máy in,…

 • 6. CÁC BƯỚC THựC HIÊN ĐÈ TÀI

Bước 1: ỉ.ựa chọn vân đê nghiên cứu.

Bước 2: Xác định dề tài.

Bước 3: Lập đề cương nghiên cứu sơ bộ.

Bước 4: Thu thập tài liệu nghiên cửu.

Bước 5: Lập dề cương nghiên cửu chi tiết.

Bước 6: Triền khai đê tài nghiên cứu.

Bước 7: Xin ý kiến Giáo viên hướng dần tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học . chinh sưa luận vãn.

Bước 8: Viết hoàn chinh và báo cáo luận vàn.

PHÀN NỘI DƯNG

C HƯƠNG 1: TỎNG QUAN VẺ HẠT NANO TƯ

 • 1.1. Cơ SỞ KHOA HỌC CỬA CÔNG NGHỆ NANO

Cuối thập niên 80. công nghệ nano bắt đầu phát triên và thu dược nhiều thành qua to lớn không chi trong nghiên cứu mà còn mờ rộng phạm vi ứng dụng trong nhiêu lĩnh vực. Ớ các vật liệu vã linh kiện nano xuất hiện nhiều hiện tượng tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học , tinh chất vật lý và hóa học mới me không có trong các loại vật liệu khối [4J. Công nghệ nano dược nghiên cứu ngày càng rộng rài nhàm tạo ra các vật liệu có linh chài ưu việt hơn so ven các vật liệu truyền thống dựa trên ba cơ sơ khoa học sau:

Thử nhâl, vật liệu nano mang sự chuyên tièp từ linh chài cô điên đên lính chât lượng từ. Đế xét sự tồn tại. di dộng và tương tác cua vật chất tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học cực nhò, ta cần dền một tư duy min so vói các xiềng xích cứa cơ học cô điên. Các quy luật vật lý cô điên không côn đúng với hệ có kích thước nhó như nanomct mà thay vào đó là các quy luật vật lý lượng tử, hệ qua quan trọng là các dại lượng vật lý bị lượng tữ hỏa. Tính chất cùa vật liệu nano không phãi như vật liệu khôi mà cùng không giông các hợp châl phân tứ, vừa nàm trong vòng chi phối tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học cua các qui luật vật lý cố diên vừa tùy thuộc vào thuyết lượng tử. Nhừng lính chất này bao gôm cơ lính, lý linh, quang linh, lừ linh, hóa lính, biên đôi tùy vào độ lớn cua hạt (dây, sợi) nano. khoáng cách các hạt (dày, sợi) và hình dạng cua nõ L10J.

Thứ hai lã hiệu ứng bề mặt. Kích thước vật liệu càng giam thi sổ lượng nguyên tư lập trung ờ hề mặt chiếm lý tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học lệ câng lớn so với số nguyên lứ có Irong vật liệu (bâng 1.1). Rõ ràng lã kill dường kinh cùa hạt giam, ti số diện tích bề mặt khối lượng cua hạt tăng lên râl nhanh. Năng lượng bê mặl chiêm ưu the do liên kcl bẽn trong lòi nhô, làm cho lính chầl vật liệu có kích thước nano khác biệt vói vật liệu khôi. Ưu diêm chữ yêu cùa các hạt nano chinh là diện tích bề mật hiệu dụng cùa chúng lớn. tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học có thê dề dàng gắn kết các chất liên kèl và sự khuềch tán vào các mô được cài thiện. Chúng được úng dụng đê làng trừ khí vi các phân tư khi dược hấp phụ trên bề mặt. hoặc kill ứng dụng trong hiện tượng xúc tác, các phán ứng xảy ra trên bê mật của chầl xúc lác. Mặt khác, năng lượng liên kêt cúa các nguyên lừ bê mặt bị hạ ihàp một cách đáng kê vì chúng không được liên kêt một cách dầy dú. tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học kết quã là các hạt nano nóng chây ở nhiệt dộ thắp hon nhiều so với nhiệt dộ nóng cháy của vật liệu khôi tương ứng [2).

Bang 1.1 So sánh diện tích bể mặt và dưỡng kinh cùa các hạt hình cầu 2J.

<<<123>>>

Đường kinh hạt

Ti số diện tích bề mặt/ khối lượng

1 cm

3cm2/g

<<<123>>>

1 mm

30 cnr/g

1 pm

30.000 em’/g

100 tìm hiểu hạt

3000.000 enr/g

1 11111

30.000.000 cm2/g

Thứ ba, do giới hạn về kích thước cua vật liệu, các tính chất vật lý. hóa học cùa một vật liệu sê thay đổi hoàn toàn ở kích thước mà tại đó gọi là độ dài tới hạn (bâng 1.2). Vật liệu sắt từ dược hình thành từ những đômen. trong lòng một dômen. các nguyên tử có từ tinh tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học sắp xếp song song với nhau nhimg lại không nhất thiết phái song song vói mômen từ của nguyên tử ờ một đômen khác. Giừa hai đômen có một vùng chuyển liếp được gọi lã vách dômen. Độ dày cùa vách đômen phụ thuộc vào ban chất của vật liệu mà có thể dày lừ 10-100 nm. Neu vật liệu lạo thành lừ các hạt chi có kích thước bang độ dày vách dômen thi sè có các tinh chất khác hãn VỚI tinh chất cua vật liệu khối vì tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học anh hương cua các nguyên lữ ờ đômcn này lác động Icn nguyên tử ỡ đômcn khác.

Báng 1.2. Độ dãi tới hạn cùa một số tính chất cua vật liệu [11J.

<<<123>>>

Lình vực

l inh chất

l)ộ dãi tới hạn (nm)

l inh chất điện

Bước sóng điện tứ

10-100

Quàng đường lự do trung binh không dàn hồi

1-100

Hiệu ứng đưìmg ngâm

tìm hiểu hạt

l inh chất từ

Độ dày vách dômen

w-100

Quăng dường tán xạ spin

1-100

l ính chất quang

Ho lượng lử

1-100

Độ dài suy giám

10-100

l)ộ sâu bê mặt kim loại

10-100

l ính siêu dẩn

Dộ dài lien kềt cặp Cooper

0.1-100

Độ thâm thấu tìm hiểu hạt nano từ

1-100

l inh chất CO’

Tương lác bât định xứ

1-1000

Biên hạt

1-10

Bán kính khới động đứt vờ

1-100

Sai hóng mầm

0.1-10

Độ nhãn bề mặt

1-10

XÚC tác

Hình học topo bề mạt

1-10

Siêu phân từ

Độ dài Kuhn

1-100

Cấu trúc nhị cấp

1-10

Cẩu trúc tam Cấp

10-1000

<<<123>>>

Miễn dịch

Nhận biết phàn từ

1-10

GVHD: ThS. DƯƠNG QUÔC CHẢNH TÍN

4

SI TH: lủ THỊ MỸ XUYÊN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
91 lv hoàng trung quân ud23 07
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giảm nghèo tại các huyện ngoại thành hà nội trong quá trình đô thị hóa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv ford ben
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận án tiến sĩ: Đối chiếu thuật ngữ xã hội học Anh Việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
TIỂU LUẬN TÌM HIỂU VỐN XÃ HỘI
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Sold by
@ xcnguyen220
tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học
tìm hiểu hạt nano từ fe3o4 và những ứng dụng trong y sinh học
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart